SearchPOICategoryResponse type

type SearchPOICategoryResponse = Response<SearchPoiCategoryResponse,Models.SearchGetSearchPOICategoryResponse,SearchGeojson>