MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Need litsentsitingimused on teie ja Microsoft Corporationi (või mõne tema sidusettevõtte) vaheline leping. Need kehtivad ülalmainitud tarkvarale ja Microsofti mis tahes teenustele või tarkvaravärskendustele (v.a juhul, kui nende teenuste või värskendustega on kaasas uued või eraldi tingimused, millisel puhul need muud tingimused rakenduvad edaspidi ega mõjuta teie ega Microsofti õigusi seoses värskenduse-eelse tarkvara või teenustega).

KUI NÕUSTUTE KÄESOLEVATE LITSENTSITINGIMUSTEGA, ON TEIL ALLJÄRGNEVAD ÕIGUSED. TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA.

1. PAIGALDAMIS- JA KASUTUSÕIGUSED

 • a) Üldist. Võite installida tarkvara kui tahes mitu koopiat ning kasutada seda.

 • b) Muu osapoole tarkvara. Tarkvara võib sisaldada muude osapoolte rakendusi, mida teile litsentsitakse selle lepingu või nende endi tingimuste alusel. Muude osapoolte rakenduste litsentsitingimused, teated ja kinnitused (kui neid on) leiate veebilehelt https://aka.ms/thirdpartynotices või kaasasolevast teatisefailist. Isegi kui sellistele rakendustele kehtivad muud lepingud, kehtivad siiski ka alltoodud lahtiütlus, kahjude piirangud ja välistamised kohalduva seadusega lubatud määral.

2. ANDMETE KOGUMINE

Tarkvara võib koguda teavet teie ja teie tarkvarakasutuse kohta ning saata seda Microsoftile. Microsoft võib seda teavet kasutada teenuste osutamiseks ning Microsofti toodete ja teenuste parandamiseks. Teie loobumisõigused (kui neid on) on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Tarkvara mõni funktsioon võib lubada andmete kogumist tarkvarale juurdepääsevate või seda kasutavate rakenduste kasutajatelt. Kui kasutate neid funktsioone oma rakendustes andmete kogumise lubamiseks, peate järgima kohalduvat seadust, sh hankima kasutajalt vajaliku nõusoleku ning haldama selget privaatsuspoliitikat, mis teavitab kasutajaid täpselt, kuidas te nende andmeid kasutate, kogute ja jagate. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft andmeid kogub ja kasutab, leiate toote dokumentatsioonist ja Microsofti privaatsusavaldusest veebilehel https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Nõustute täitma kõiki Microsofti privaatsusavalduse kohalduvaid sätteid.

3. LITSENTSI ULATUS

Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Microsoft jätab endale kõik õigused. Välja arvatud juhul, kui kohalduvate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, ei ole teil õigust

 • a) muuta ühtki tarkvara tehnilist piirangut, mis lubab teil tarkvara ainult kindlal viisil kasutada;

 • b) tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada;

 • c) eemaldada, minimeerida, blokeerida ega muuta tarkvaras Microsofti või selle tarnijate teatisi;

 • d) kasutada tarkvara mis tahes viisil, mis on seadustega vastuolus, ega luua või levitada ründevara; ega

 • e) tarkvara ühiskasutusse anda, avaldada, levitada ega laenata, pakkuda seda eraldiseisvana majutatud lahendusena teistele kasutamiseks ega edastada tarkvara ega seda lepingut mis tahes muule osapoolele.

4. EKSPORDIPIIRANGUD

Peate täitma kõiki tarkvara suhtes kohaldatavaid riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja -määrusi, mis hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja -kasutuse kohta. Lisateavet ekspordipiirangute kohta vaadake veebilehelt https://aka.ms/exporting.

5. TUGITEENUSED

Microsoft pole kohustatud selle lepingu alusel pakkuma tarkvarale mingeid tugiteenuseid. Mis tahes tuge pakutakse olemasoleval kujul, kõigi vigadega ja igasuguse garantiita.

6. VÄRSKENDUSED

Tarkvara võib regulaarselt otsida tarkvaravärskendusi ning neid teie eest alla laadida ja installida. Võite hankida värskendusi ainult Microsoftilt või volitatud allikatest. Microsoftil võib olla vaja teie süsteemi värskenduste pakkumiseks värskendada. Nõustute neid automaatseid värskendusi vastu võtma täiendava teatamiseta. Värskendused ei pruugi sisaldada ega toetada kõiki olemasolevaid tarkvarafunktsioone, teenuseid ega välisseadmeid.

7. TERVIKLEPING

See leping ja mis tahes muud tingimused, mida Microsoft võib täienduste, värskenduste või muu osapoole rakenduste jaoks pakkuda, moodustavad tarkvara terviklepingu.

8. KOHALDUV SEADUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHT

Kui omandasite tarkvara Ameerika Ühendriikides või Kanadas, kehtivad selle lepingu tõlgendamisele, selle rikkumisega seotud nõuetele ja kõigile muudele nõuetele (sh tarbijakaitse, ebaõiglase konkurentsi ja muud kahjude nõuetele) teie elukoha (või ettevõtte peamise tegevuskoha) osariigi või provintsi seadused olenemata kollisioonipõhimõtetest. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused. USA föderaalse kohtualluvuse korral nõustute teie ja Microsoft, et kohtule teadaolevad vaidlused lahendatakse Washingtoni osariigi King County föderaalkohtu erandliku kohtualluvusega ja seal asuvates kohtutes. Muul juhul nõustute teie ja Microsoft, et kohtule teadaolevad vaidlused lahendatakse Washingtoni osariigi King County ülemkohtu erandliku kohtualluvusega ja seal asuvates kohtutes.

9. TARBIJAÕIGUSED, PIIRKONDLIKUD VARIATSIOONID

Käesolev leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma osariigi, provintsi või riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi, sh tarbijaõigusi. Eraldi ja sõltumatult teie suhtest Microsoftiga võib teil ka olla õigusi lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. See leping ei muuda neid teisi õigusi, kui teie osariigi, provintsi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta. Näiteks kui ostsite tarkvara mõnest allolevast piirkonnast või kui kehtib kohustuslik riigi seadus, kehtivad teile järgmised sätted.

 • a) Austraalia. Teile kehtivad Austraalia tarbijaõigusest tulenevad garantiid ja selle lepingu sätted ei mõjuta neid õigusi.

 • b) Kanada. Kui omandasite selle tarkvara Kanadas, saate värskenduste saamise peatada, lülitades automaatse värskenduse funktsiooni välja, lahutades seadme Internetist (kui olete Internetiga ühendatud, kuid tarkvara jätkab sel juhul endiselt värskenduste otsimist ja installimist) või desinstallides tarkvara. Toote dokumentatsioon (kui see on olemas) võib samuti sisaldada juhiseid teie konkreetse seadme või tarkvara värskenduste väljalülitamiseks.

 • c) Saksamaa ja Austria.

  • (i) Garantii. Õigesti litsentsitud tarkvara töötab olulises ulatuses nii, nagu on tarkvaraga kaasnevates Microsofti materjalides kirjeldatud. Microsoft ei anna teile litsentsitud tarkvaraga seoses siiski mingit lepingujärgset garantiid.

  • (ii) Vastutuse piiramine. Tahtliku käitumise, raske hooletuse, toote vastutuse seadusel põhinevate nõuete ja surma või inimvigastuse korral vastutab seaduste järgi Microsoft.

Eelmise punkti ii alusel vastutab Microsoft kerge hooletuse eest ainult siis, kui rikub olulisi lepingulisi kohustusi, mille täitmine aitab kaasa lepingu nõuetekohasele järgimisele, mille rikkumine ohustab selle lepingu eesmärki ja mille järgimises võib pool püsivalt kindel olla (nn peamised kohustused). Muudel kerge hooletuse juhtudel Microsoft kerge hooletuse eest ei vastuta.

10. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE

TARKVARA ON LITSENTSITUD PAKUTAVAL KUJUL. TEIE VASTUTATE SELLE KASUTAMISE EEST. MICROSOFT EI ANNA ÜHTKI SÕNASELGET GARANTIID, TAGATIST EGA TINGIMUST. KOHALDUVATE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB MICROSOFT KÕIK KAUDSED GARANTIID, S.H KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIID.

11. KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE

KUI TEIL ON VAATAMATA EELNEVALE GARANTIIST LAHTIÜHTLUSELE ALUST KAHJUDE HÜVITAMISEKS, SAATE MICROSOFTILT VÕI TEMA TARNIJATELT TAGASI NÕUDA AINULT OTSESEID KAHJUSID KUNI 5 USA DOLLARI ULATUSES. TE EI SAA NÕUDA MINGITE MUUDE (S.H JÄRELDUSLIKE) KAHJUDE, SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI SPETSIIFILISTE, KAUDSETE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE HÜVITAMIST.

See piirang kehtib a) kõigele, mis on seotud tarkvara, teenuste, sisu (k.a koodi), muude osapoolte Interneti-saitide või muude osapoolte rakendustega ja b) nõuetega, mis on seotud lepingu, garantii, tagatise või muude kohustuste rikkumise, süüst sõltumatu vastutuse, hooletuse või muu kahju tekitamisega, või mis tahes muude nõuetega kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses.

See kehtib ka siis, kui Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Ülalnimetatud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida, kuna teie osariik, provints või riik ei pruugi lubada juhuslike, kaudsete või muude kahjude välistamist või piiramist.