USLOVI LICENCIRANJA ZA MICROSOFT SOFTVER MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između vas i korporacije Microsoft (ili neke od njenih filijala). Oni se primenjuju na gorenavedeni softver i sve usluge korporacije Microsoft ili ažuriranja softvera (osim u meri u kojoj uz takve usluge ili ažuriranja idu i novi ili dodatni uslovi, i u tom slučaju ovi drugačiji uslovi se primenjuju na njih ubuduće i ne menjaju vaša prava ili prava korporacije Microsoft koja se odnose na usluge ili softver pre ažuriranja).

AKO STE SAGLASNI SA OVIM USLOVIMA LICENCIRANJA, IMATE SLEDEĆA PRAVA. KORIŠĆENJEM SOFTVERA PRIHVATATE OVE USLOVE.

1. INSTALACIJA I KORISNIČKA PRAVA

 • a) Opšte. Možete da instalirate i koristite bilo koji broj kopije(a) softvera.

 • b) Softver trećih lica. Ovaj softver može da sadrži aplikacije trećih lica za koje dobijate licencu po osnovu ovog ugovora ili po osnovu sopstvenih uslova. Uslovima licenciranja, obaveštenjima i potvrđivanjima, ako ih ima, za aplikacije trećih lica možete pristupiti na lokaciji https://aka.ms/thirdpartynotices ili u datoteci za obaveštenja koja idu uz softver. Čаk i kаdа su tаkvе aplikacije оbuhvаćеnе drugim ugоvоrimа, takođe se primеnjuјu dоlеnаvеdеno оdricаnje оdgоvоrnоsti, оgrаđivаnjа оd štеtе i isklјučivаnjа оbеštеćеnjа, u meri koju dozvoljava primenjivo pravo.

2. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Softver može da prikuplja podatke o vama i vašem korišćenju softvera i da ih šalje korporaciji Microsoft. Microsoft može koristiti te podatke za pružanje usluga i poboljšavanje proizvoda i usluga Microsoft korporacije. Vaša prava na odbijanje saglasnosti, ako postoje, opisana su u dokumentaciji proizvoda. Neke funkcije u softveru možda će omogućiti prikupljanje podataka korisnika vaših aplikacija koji pristupaju softveru ili ga koriste. Ako koristite ove funkcije da omogućite prikupljanje podataka u aplikacijama, morate da postupate u skladu sa primenjivim pravom, uključujući to da dobijete bilo koju potrebnu saglasnost korisnika i navedete jasne smernice za privatnost koje tačno informišu korisnike kako koristite, prikupljate i delite njihove podatke. Više o prikupljanju podataka od strane korporacije Microsoft i njihovom korišćenju možete saznati u dokumentaciji proizvoda i u Izjavi o privatnosti korporacije Microsoft na adresi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Pristajete da postupate u skladu sa svim primenjivim odredbama Izjave o privatnosti korporacije Microsoft.

3. USLOVI VAŽENJA LICENCE

Ovaj softver se licencira, ne prodaje se. Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim u slučaju da vam uprkos ovom ograničenju primenjivo pravo daje veća prava, ne smete (i nemate pravo) da:

 • a) zaobilazite bilo kakva tehnička ograničenja u softveru kojima se dozvoljava da ga koristite samo na tačno određene načine;

 • b) vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera;

 • c) uklanjate, smanjujete, blokirate ili menjate u softveru bilo kakva obaveštenja korporacije Microsoft ili njenih dobavljača;

 • d) koristite softver na bilo koji nezakonit način ili za kreiranje ili širenje malvera; ili

 • e) delite, objavljujete, distribuirate ili pozajmljujete softver, pružate softver kao samostalno hostovano rešenje za korišćenje drugih ili prenosite softver ili ovaj ugovor na bilo koje treće lice.

4. IZVOZNA OGRANIČENJA

Morate da postupate u skladu sa svim domaćim i međunarodnim izvoznim zakonima i propisima koji se primenjuju na softver i koji obuhvataju ograničenja vezana za odredišta, krajnje korisnike i krajnju upotrebu. Više informacija o ograničenjima izvoza potražite na adresi https://aka.ms/exporting.

5. USLUGE PODRŠKE

Microsoft nije dužan prema ovom ugovoru da pruža bilo kakve usluge podrške za softver. Sva podrška se pruža „takva kakva jeste“, „sa svim nedostacima” i bez bilo kakvih garancija.

6. ISPRAVKE

Softver povremeno može da proverava da li postoje ispravke i može da ih preuzima i instalira za vas. Ispravke za ovaj softver možete da nabavljate samo od korporacije Microsoft ili ovlašćenih izvora. Microsoft će možda morati da ažurira sistem da bi vam dostavio ispravke. Prihvatate da primate ove automatske ispravke bez prethodnog dodatnog obaveštenja. Ispravke možda neće obuhvatati ili podržavati sve postojeće funkcije softvera, usluge ili periferne uređaje.

7. CEO UGOVOR

Ovaj ugovor, i svi drugi uslovi koje Microsoft može pružiti za dodatke, ažuriranja ili aplikacije trećih lica, predstavlja ceo ugovor o ovom softveru.

8. PRIMENJIVO PRAVO I MESTO REŠAVANJA SPOROVA

Ako ste ovaj softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, zakoni države ili pokrajine u kojoj živite (ili, u slučaju preduzeća, glavne lokacije poslovanja) regulišu tumačenje ovog ugovora, tužbe zbog njegovog kršenja i sve tužbe i sporove (uključujući tužbe zbog kršenja zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta), bez obzira na sukob zakonskih principa. Ako ste softver nabavili u ma kojoj drugoj državi, primenjuju se njeni zakoni. Ako postoji nadležnost saveznog suda Sjedinjenih Američkih Država, vi i Microsoft pristajete na isključivu sudsku nadležnost saveznog suda u okrugu King u Vašingtonu za sve sporove koji se izlažu na sudu. Ako ne postoji nadležnost saveznog suda, vi i Microsoft pristajete na isključivu sudsku nadležnost Vrhovnog suda okruga King u Vašingtonu za sve sporove koji se izlažu na sudu.

9. PRAVA POTROŠAČA, REGIONALNE VARIJACIJE

Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možda ćete imati i druga prava, uključujući prava potrošača, prema zakonima svoje države, provincije ili zemlje. Posebno i odvojeno od vašeg odnosa sa korporacijom Microsoft, prava možete imati i u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja ta druga prava ako zakoni vaše države, provincije ili zemlje ne dozvoljavaju takvu promenu prava. Na primer, ako ste softver nabavili u nekom od regiona datim u nastavku, ili ako se primenjuje obavezni nacionalni zakon, u tom slučaju za vas važe sledeće odredbe:

 • a) Australija. Imate zakonske garancije na osnovu Zakona za potrošače u Australiji (Australian Consumer Law) i ništa u ovom ugovoru nema za cilj ugrožavanje tih prava.

 • b) Kanada. Ako ste softver nabavili u Kanadi, možete da prestanete da primate ispravke ako na uređaju isključite pristup internetu, prekinete vezu uređaja sa internetom (ako i kada se ponovo povežete sa internetom, softver će nastaviti da proverava da li ima ispravki i da ih instalira) ili deinstalirate softver. U dokumentaciji proizvoda, ako je ima, može takođe biti posebno navedeno kako da isključite opciju ispravki za određene uređaje ili softver.

 • c) Nemačka i Austrija.

  • (i) Garancija. Pravilno licencirani softver će suštinski funkcionisati u skladu sa opisom u bilo kojim Microsoft materijalima koji se dobijaju uz softver. Međutim, Microsoft ne daje nikakvu ugovornu garanciju u vezi sa licenciranim softverom.

  • (ii) Ograničenje odgovornosti. U slučaju namernog postupanja, grubog nemara, potraživanja po osnovu Zakona o odgovornosti za proizvode, kao i u slučaju smrti ili lične ili fizičke povrede, Microsoft je odgovoran po važećem zakonu.

U skladu sa gorenavedenom klauzulom (ii), korporacija Microsoft će biti odgovorna samo za neznatnu nepažnju ako Microsoft načini povredu takvih materijalnih ugovornih obaveza čije ispunjenje olakšava redovno sprovođenje ovog ugovora, čijom bi se povredom ugrozila svrha ovog ugovora i njegovo poštovanje u koje strana može uvek da se pouzda (tzv. „kardinalne obaveze“). U drugim slučajevima lakog nehata, Microsoft se neće smatrati odgovornim za laki nehat.

10. ODRICANJE GARANCIJE

SOFTVER SE LICENCIRA „TAKAV KAKAV JE“. KORISTITE GA NA SOPSTVENI RIZIK. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVE IZRIČITE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE. U MERI U KOJOJ TO DOPUŠTAJU PRIMENJIVA PRAVA, MICROSOFT ISKLJUČUJE SVE IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI ONE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEPOVREĐIVANJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE.

11. OGRANIČENJE ŠTETA I NJIHOVO ISKLJUČENJE

UKOLIKO POSTOJI OSNOVA ZA NADOKNADU ŠTETE UPRKOS PRETHODNOM ODRICANJU GARANCIJA, MICROSOFT I NJEGOVI DOBAVLJAČI MOGU VAM NADOKNADITI SAMO DIREKTNE ŠTETE DO IZNOSA OD 5,00 USD. NE MOŽETE DA NADOKNADITE NIJEDNU DRUGU VRSTU ŠTETE, UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNE ŠTETE, ŠTETE NASTALE USLED GUBITKA PROFITA, POSEBNE, POSREDNE ILI SLUČAJNE ŠTETE.

Ovo ograničenje primenjuje se na (a) sve što je povezano sa softverom, uslugama, sadržajem (uključujući i kôd) na internet lokacijama trećih lica ili u aplikacijama trećih lica, kao i (b) tužbe zbog kršenja ugovora, garancija, jemstva ili uslova, striktne odgovornosti, nepažnje ili drugog delikta; ili bilo koje druge tužbe, u svim slučajevima u meri dopuštenoj primenjivim pravom.

Ovo ograničenje se takođe primenjuje čak i ukoliko je Microsoft bio upoznat ili je trebalo da bude upoznat sa mogućnošću nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili isključenje možda neće važiti u vašem slučaju zbog toga što vaša država, provincija ili zemlja možda ne dozvoljava isključivanje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili nekih drugih šteta.