LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR SPOLOČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Tieto licenčné podmienky predstavujú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo jednou z jej afilácií). Vzťahujú sa na vyššie uvedený softvér a všetky služby a aktualizácie softvéru spoločnosti Microsoft (s výnimkou rozsahu, v akom sú takéto služby či aktualizácie sprevádzané novými alebo doplňujúcimi podmienkami, pričom v takom prípade sa tieto odlišné podmienky vzťahujú len na novú situáciu a nemenia vaše práva ani práva spoločnosti Microsoft vo vzťahu k tomuto softvéru alebo službám pred aktualizáciou).

AK DODRŽÍTE TIETO LICENČNÉ PODMIENKY, MÁTE NASLEDUJÚCE PRÁVA. POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU POTVRDZUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.

1. PRÁVA NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

 • a) Všeobecné ustanovenia. Smiete inštalovať a používať akýkoľvek počet kópií tohto softvéru.

 • b) Softvér tretích strán. Tento softvér môže obsahovať aplikácie tretích strán, na ktoré sa vám poskytuje licencia na základe tejto zmluvy alebo na základe ich vlastných podmienok. Licenčné podmienky, oznámenia a uznania týkajúce sa aplikácií tretích strán, ak existujú, môžu byť k dispozícii online na adrese https://aka.ms/thirdpartynotices alebo v sprievodnom súbore s oznámeniami. Aj v prípade, ak sa takéto aplikácie riadia inými zmluvami, v rozsahu povolenom platnými zákonmi sa na ne vzťahujú nižšie uvedené vylúčenia, obmedzenia a vylúčenia škôd.

2. ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

Tento softvér môže zhromažďovať informácie o vás a vašom používaní tohto softvéru a odosielať ich spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft smie používať tieto informácie na poskytovanie služieb a zlepšovanie svojich produktov a služieb. Vaše práva na odstúpenie od zmluvy, ak nejaké máte, sú uvedené v dokumentácii k produktu. Niektoré funkcie v tomto softvéri môžu umožňovať zhromažďovanie údajov od používateľov vašich aplikácií, ktoré pristupujú k tomuto softvéru alebo ho používajú. Ak tieto funkcie použijete na umožnenie zhromažďovania údajov vo vašich aplikáciách, musíte dodržiavať platné zákony. To znamená, že okrem iného musíte získať všetky potrebné súhlasy používateľov a udržiavať jasné zásady ochrany osobných údajov, v ktorých používateľov presne informujete o tom, ako používate, zhromažďujete a zdieľate ich údaje. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov spoločnosťou Microsoft a o ich používaní nájdete v dokumentácii k produktu a v prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné ustanovenia prehlásenia spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

3. ROZSAH LICENCIE

Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Pokiaľ vám platné zákony napriek tomuto obmedzeniu neposkytujú ďalšie práva, nebudete (a nemáte žiadne právo):

 • a) obchádzať žiadne technické obmedzenia v tomto softvéri, ktoré umožňujú jeho používanie iba určitými spôsobmi,

 • b) spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať tento softvér,

 • c) odstraňovať, minimalizovať, blokovať ani upravovať žiadne oznámenia spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov uvedené v tomto softvéri,

 • d) používať tento softvér akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonmi, ani na tvorbu či šírenie malvéru, alebo

 • e) zdieľať, publikovať, distribuovať ani požičiavať tento softvér, poskytovať tento softvér ako samostatné riešenie na hostiteľskom serveri pre iných používateľov ani prevádzať tento softvér alebo túto zmluvu na žiadnu tretiu stranu.

4. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU

Musíte dodržať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy pre oblasť exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér a ktoré zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o vývozných obmedzeniach nájdete na adrese https://aka.ms/exporting.

5. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY

Spoločnosť Microsoft sa touto zmluvou nezaväzuje k poskytovaniu žiadnych služieb podpory pre tento softvér. Všetka prípadná podpora sa poskytuje „tak, ako je“, „so všetkými chybami“ a bez akejkoľvek záruky.

6. AKTUALIZÁCIE

Softvér môže namiesto vás pravidelne vyhľadávať aktualizácie softvéru, preberať ich a inštalovať. Aktualizácie môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaných zdrojov. Spoločnosť Microsoft môže vyžadovať aktualizáciu vášho systému, aby vám aktualizácie mohla poskytovať. Súhlasíte s prijímaním týchto automatických aktualizácií bez ďalšieho oznámenia. Aktualizácie nemusia obsahovať ani podporovať všetky existujúce funkcie softvéru, služby alebo periférne zariadenia.

7. CELISTVOSŤ ZMLUVY

Táto zmluva spolu so všetkými ďalšími podmienkami, ktoré môže spoločnosť Microsoft poskytovať pre doplnky, aktualizácie a aplikácie tretích strán, predstavuje celú zmluvu na tento softvér.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A MIESTO RIEŠENIA SPOROV

Ak ste tento softvér získali v Spojených štátoch alebo Kanade, výklad tejto zmluvy, nároky vznesené na základe jej porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane nárokov na základe zákonov o ochrane spotrebiteľa, nekalej súťaži a občianskoprávnych deliktoch) sa riadia zákonmi štátu alebo kraja vášho trvalého pobytu (alebo v prípade spoločnosti jej sídla) bez ohľadu na kolízne normy. Ak ste tento softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, vzťahujú sa na vás zákony tejto krajiny. Ak sa vzťahuje na daný prípad federálna jurisdikcia USA, vy aj spoločnosť Microsoft súhlasíte v prípade všetkých súdne riešených sporov s výhradnou jurisdikciou a miestnou príslušnosťou federálneho súdu okresu King County v štáte Washington. V opačnom prípade vy aj spoločnosť Microsoft súhlasíte v prípade všetkých súdne riešených sporov s výhradnou jurisdikciou a miestnou príslušnosťou vyššieho súdu okresu King County v štáte Washington.

9. SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, REGIONÁLNE ROZDIELY

Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho okresu, kraja alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva vrátane spotrebiteľských práv. Okrem vášho vzťahu k spoločnosti Microsoft môžete mať tiež určité práva vo vzťahu k zmluvnej strane, od ktorej ste získali tento softvér. Ak to nepovoľuje právny poriadok vášho okresu, kraja alebo vašej krajiny, táto zmluva nemení tieto ďalšie práva. Ak ste napríklad softvér získali v niektorej z oblastí uvedených nižšie alebo ak sa uplatňujú povinné právne predpisy príslušnej krajiny, vzťahujú sa na vás tieto ustanovenia:

 • a) Austrália. Na základe austrálskeho spotrebiteľského práva máte zákonné záruky a zámerom žiadneho ustanovenia tejto zmluvy nie je akokoľvek ovplyvňovať tieto práva.

 • b) Kanada. Ak ste tento softvér získali v Kanade, môžete zastaviť príjem aktualizácií vypnutím funkcie automatických aktualizácií, odpojením vášho zariadenia od internetu (v prípade opätovného pripojenia na internet však softvér obnoví zisťovanie a inštaláciu aktualizácií) alebo odinštalovaním softvéru. Dokumentácia k produktu, ak je k dispozícii, môže tiež uvádzať pokyny na vypnutie aktualizácií pre vaše konkrétne zariadenie alebo pre váš konkrétny softvér.

 • c) Nemecko a Rakúsko.

  • (i) Záruka. Správne licencovaný softvér bude fungovať v súlade s materiálmi spoločnosti Microsoft, ktoré sa dodávajú so softvérom. Spoločnosť Microsoft však v súvislosti s licencovaným softvérom neposkytuje žiadnu zmluvnú záruku.

  • (ii) Obmedzenie zodpovednosti. V prípade zámerného konania, hrubej nedbalosti, nárokov vyplývajúcich zo zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov, ako aj v prípade smrti alebo poranenia zodpovedá spoločnosť Microsoft podľa zákonného práva.

V súlade s predchádzajúcim ustanovením platí, že (ii) v prípadoch miernej nedbalosti bude spoločnosť Microsoft niesť zodpovednosť iba vtedy, ak poruší také závažné zmluvné záväzky, ktorých plnenie umožňuje náležité dodržiavanie tejto zmluvy a ktorých porušenie by ohrozilo účel tejto zmluvy a jej dodržiavanie v dobrej viere zmluvnou stranou (takzvané „zásadné záväzky“). V iných prípadoch miernej nedbalosti nebude spoločnosť Microsoft zodpovedať za miernu nedbalosť.

10. ODOPRETIE ZÁRUKY

NA TENTO SOFTVÉR SA UDEĽUJE LICENCIA „TAK, AKO JE“. RIZIKO VYPLÝVAJÚCE Z JEHO POUŽÍVANIA NESIETE VY SAMI. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCIE ANI PODMIENKY. V ROZSAHU POVOLENOM ROZHODNÝM PRÁVOM PLATÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VYLUČUJE VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

11. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁHRADY ŠKÔD

PRI OPRÁVNENEJ POŽIADAVKE NA NÁHRADU ŠKODY (NAPRIEK VYŠŠIE UVEDENÉMU ODOPRETIU ZÁRUKY) MÔŽETE OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT A JEJ DODÁVATEĽOV ZÍSKAŤ LEN NÁHRADU PRIAMYCH ŠKÔD DO SUMY 5,00 USD. NEMÔŽETE VYMÁHAŤ NÁHRADU ZA ŽIADNE INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na (a) všetky záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) na internetových lokalitách tretích strán alebo v aplikáciách tretích strán a na (b) nároky vznesené na základe porušenia zmluvy, záruky, garancie alebo podmienky, objektívnej zodpovednosti, nedbalosti a iného porušenia práva, ako aj na všetky ostatné nároky, vo všetkých prípadoch v rozsahu povolenom platnými zákonmi.

Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať, pokiaľ vo vašom okrese, kraji alebo vo vašej krajine nie je povolené vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, následných alebo iných škôd.