LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag). De gäller för programvaran som namnges ovan och Microsoft-tjänster eller programvaruuppdateringar (förutom i den utsträckning sådana tjänster eller uppdateringar åtföljs av nya eller ytterligare villkor, i sådana fall tillämpas de andra villkoren i framtiden och ändrar inte dina eller Microsofts rättigheter som relaterar till tidigare uppdaterad programvara eller tjänster).

OM DU ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR HAR DU FÖLJANDE RÄTTIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR.

1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER

 • a) Allmänt. Du har rätt att uppdatera och använda valfritt antalkopior av programvaran.
 • b) Programvara från tredje man. Programvaran kan innehålla kod från applikationer från tredje man som licensieras till dig enligt detta avtal eller enligt deras egna villkor. Licensvillkor, meddelanden och tillkännagivanden, om sådana finns, för applikationer från tredje man finns online på https://aka.ms/thirdpartynotices eller i en medföljande meddelandefil. Även om sådana applikationer regleras av andra avtal ska ändå nedanstående begränsning av och friskrivningar från ansvar för skador gälla i den utsträckning som tillåts av tillämpligt lag.

2. INSAMLING AV DATA

Programvaran kan samla in information om dig och din användning av programvaran och skicka den till Microsoft. Microsoft kan använda denna information för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Din eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs i produktdokumentationen. Vissa funktioner i programvaran kan aktivera insamling av data från användare av dina applikationer som får åtkomst till eller använder programvaran. Om du använder dessa funktioner för att aktivera insamling av data i dina applikationer måste du följa tillämplig lag, inklusive att få användarmedgivande som krävs, och upprätthålla en tydlig sekretesspolicy som på ett korrekt sätt informerar användarna om hur man använder, samlas in, och delar deras data. Du kan läsa mer om Microsofts insamling av data och användning i produktdokumentationen och Microsofts sekretesspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Du samtycker till alla följa alla tillämpliga villkor i Microsofts sekretesspolicy.

3. LICENSENS OMFATTNING

Programvaran säljs inte, den licensieras. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du inte (och har inte rätt att):

 • a) kringgå tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt;
 • b) utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran;
 • c) ta bort, förminska, blockera eller modifiera meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer i programvara;
 • d) använda programvaran på något sätt som strider mot lagen eller skapa eller infektera med skadlig kod eller;
 • e) dela, publicera, distribuera eller låna ut programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående värdbaserad lösning för andra att använda eller överlåta programvaran eller detta avtal till en tredje man.

4. EXPORTRESTRIKTIONER

Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information om exportrestriktioner finns på https://aka.ms/exporting.

5. SUPPORTTJÄNSTER

Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för programvaran inom ramen för detta avtal. All support som tillhandahålls är ”i befintligt skick” och ”med alla fel” och utan några som helst garantier.

6. UPPDATERINGAR

Programvaran kan med jämna mellanrum kontrollera om det finns uppdateringar och hämta och installera dem åt dig. Du får endast erhålla uppdateringar från Microsoft och auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera ditt system för att förse dig med uppdateringar. Du godkänner att ta emot dessa automatiska uppdateringar utan ytterligare meddelande. Det är inte säkert att uppdateringarna omfattar eller har stöd för alla befintliga programvarufunktioner, tjänster eller kringutrustning.

7. AVTALET I DESS HELHET

Detta avtal och eventuella andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar, eller applikationer från tredje man är hela avtalet för programvaran.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER

Om du införskaffade programvaran i USA eller Kanada reglerar lagarna i staten eller provinsen där du bor (eller om det gäller ett företag, där ert huvudsakliga affärssäte finns) tolkningen av detta avtal, inklusive krav om avtalsbrott och alla andra krav (inklusive konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. Om det finns en federal jurisdiktion, samtycker du och Microsoft till att för alla tvister i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara de federala domstolarna i King County, Washington för alla tvister som prövas i domstol. Om inte samtycker du och Microsoft till att för alla tvister i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara den högre domstolen i King County, Washington för alla tvister som prövas i domstol.

9. KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER

I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, till exempel konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat, provins eller det land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från, separat från din relation med Microsoft. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat, provins eller ditt land inte tillåter det. Om du till exempel införskaffade programvaran i någon av regionerna nedan, eller om obligatorisk lag i landet gäller, gäller följande villkor för dig:

 • a) Australien. Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget i detta avtal är avsett att påverka dessa rättigheter.
 • b) Kanada. Om du förvärvade denna programvara i Kanada kan du sluta att ta emot uppdateringar genom att stänga av funktionen automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om och när du på nytt ansluter till Internet kommer dock programvaran att återigen börja leta efter och installera uppdateringar), eller avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan även ange hur du stänger av uppdateringar för din specifika enhet eller programvara.
 • c) Tyskland och Österrike.
  • (i) Garanti. Den korrekt licensierade programvaran kommer i allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen i eventuella Microsoft-material som medföljer programvaran. Microsoft lämnar dock inga kontraktsmässiga garantier i förhållande till den licensierade programvaran.
  • (ii) Ansvarsbegränsning. Vid uppsåtligt förfarande, grov vårdslöshet, krav som baseras på lagen om produktansvar samt vid dödsfall eller person- eller kroppsskador är Microsoft ansvarig enligt lag.

I enlighet med föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast vara ansvarig för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter mot sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet, som vid fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som vid brott skulle riskera syftet med detta avtal och den efterlevnad som en part kan förlita sig på (så kallade ”avgörande skyldigheter”). I andra fall av ringa vårdslöshet är Microsoft inte ansvarig för ringa vårdslöshet.

10. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR

PROGRAMVARAN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”. DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV DEN. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

11. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR

OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING DEN FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL 5,00 USD. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

Denna begräsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller tredje parts applikationer och (b) anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd, eller andra krav, i varje fall i den utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det.

Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i din stat, provins eller land gäller den inte för dig.