CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Các điều khoản cấp giấy phép này là bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên bên trên và bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ nào của Microsoft (ngoại trừ trong phạm vi mà những dịch vụ hoặc cập nhật đó được cung cấp bởi các điều khoản mới hoặc bổ sung, trong trường hợp đó những điều khoản khác đó áp dụng tương ứng và không thay thế quyền của bạn hoặc quyền của Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước).

NẾU TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY. SỬ DỤNG PHẦN MỀM LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

 • a) Tổng quát. Bạn có thể cài đặt và sử dụng số lượng bản sao phần mềm bất kỳ.

 • b) Phần mềm của bên thứ ba. Phần mềm có thể bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba được cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này hoặc theo các điều khoản riêng. Bạn có thể truy cập các điều khoản cấp phép, thông báo và xác nhận, nếu có, cho các ứng dụng của bên thứ ba trực tuyến tại https://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Kể cả khi những ứng dụng đó chịu sự chi phối của các thỏa thuận khác, điều khoản miễn trừ, giới hạn cũng như loại trừ thiệt hại dưới đây vẫn được áp dụng trong phạm vi được cho phép bởi luật pháp hiện hành.

2. THU THẬP DỮ LIỆU

Phần mềm có thể thu thập thông tin về bạn và cách bạn sử dụng phần mềm đồng thời gửi thông tin đó đến Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia của bạn, nếu có, được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể cho phép thu thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng của bạn, những người truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng những tính năng này để cho phép thu thập dữ liệu trong ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cần được người dùng cho phép và duy trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật sẽ thông báo chính xác cho người dùng về cách bạn sử dụng, thu thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dữ liệu của Microsoft và sử dụng trong tài liệu sản phẩm và Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft trên https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft.

3. PHẠM VI CẤP PHÉP

Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành cho phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

 • a) điều chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm chỉ cho phép bạn sử dụng theo một số cách nhất định;

 • b) đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc gỡ phần mềm này;

 • c) xóa, cắt giảm, chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp trong phần mềm;

 • d) sử dụng phần mềm theo bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc tạo hoặc phát tán phần mềm độc hại; hoặc

 • e) chia sẻ, xuất bản, phân phối hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm như là một giải pháp lưu trữ độc lập để người khác sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU

Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về giới hạn xuất khẩu, hãy truy cập https://aka.ms/exporting.

5. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm theo thỏa thuận này. Mọi hỗ trợ được cung cấp “nguyên trạng”, “còn có lỗi” và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

6. BẢN CẬP NHẬT

Phần mềm có thể kiểm tra định kỳ bản cập nhật rồi tải xuống và cài đặt cho bạn. Bạn chỉ được phép nhận bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể phải cập nhật hệ thống của bạn để cung cấp cho bạn bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận những bản cập nhật tự động này mà không có bất kỳ thông báo bổ sung nào. Bản cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

7. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp về bổ sung, cập nhật hoặc ứng dụng của bên thứ ba, là thỏa thuận đầy đủ cho phần mềm.

8. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu bạn mua phần mềm ở Hoa Kỳ hoặc Canada, luật pháp của tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính, nếu là doanh nghiệp) sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và lỗi cá nhân) bất kể sự xung đột giữa các quy định pháp luật. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, luật pháp của quốc gia đó sẽ được áp dụng. Nếu tồn tại khu vực thẩm quyền liên bang của Hoa Kỳ, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất tại tòa án liên bang của Hạt King, Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa. Nếu không, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử tại Tòa án Tối cao của Hạt King, Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa.

9. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; KHÁC NHAU THEO KHU VỰC

Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, theo luật của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia. Ngoài mối quan hệ với Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không thay đổi các quyền khác nêu trên của bạn nếu luật pháp của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó. Ví dụ: nếu bạn mua phần mềm ở một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc gia bắt buộc được áp dụng, thì các điều khoản sau được áp dụng cho bạn:

 • a) Úc. Bạn được bảo đảm pháp lý theo Luật Người tiêu dùng của Úc và không điều nào trong thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến những quyền đó.

 • b) Canada. Nếu bạn đã mua phần mềm này ở Canada, bạn có thể dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên, nếu và khi bạn kết nối lại với Internet, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra và cài đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu về sản phẩm, nếu có, cũng có thể nêu rõ cách tắt cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

 • c) Đức và Áo.

  • (i) Bảo hành. Phần mềm được cấp phép hợp lệ sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm theo hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

  • (ii) Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp hành vi cố ý, sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm, cũng như, trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc thể chất, Microsoft sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo luật định.

Căn cứ theo điều khoản nêu trên (ii), Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng này, thực hiện nghĩa vụ đó sẽ tạo điều kiện thực hiện đúng thỏa thuận này, vi phạm nghĩa vụ đó sẽ làm ảnh hưởng đến mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ nghĩa vụ đó sẽ tăng sự tin cậy của một bên (còn gọi là “nghĩa vụ cơ bản”). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ khác, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ.

10. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP “NGUYÊN TRẠNG”. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

11. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ HƯ HỎNG

NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG BẤT CHẤP MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA 5 ĐÔ LA MỸ. BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN.

Giới hạn này áp dụng cho (a) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc ứng dụng của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác; trong từng trường hợp theo phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép.

Giới hạn này cũng được áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng có thể xảy ra thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn bởi vì tiểu bang, tỉnh của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại do ngẫu nhiên, hậu quả hoặc các thiệt hại khác.