LICENČNÍ PODMÍNKY PRO APLIKACI SPOLEČNOSTI MICROSOFT: PODNIKOVÝ PORTÁL SLUŽBY MICROSOFT INTUNE

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO APLIKACI SPOLEČNOSTI MICROSOFT: PODNIKOVÝ PORTÁL SLUŽBY MICROSOFT INTUNE

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedenou aplikaci. Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny:

 • aktualizace,

 • dodatky,

 • internetové služby a

 • služby technické podpory

pro tuto aplikaci, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

POUŽITÍM APLIKACE PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, APLIKACI NEPOUŽÍVEJTE.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující časově neomezená práva.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.

  1. Instalace a použití. Smíte instalovat a používat libovolný počet kopií této aplikace ve svém zařízení nebo zařízeních se systémem Windows, která vlastníte nebo spravujete. Tuto aplikaci smíte používat s platným předplatným služby Microsoft Intune nebo služby online, která zahrnuje funkce služby Microsoft Intune, své společnosti.

  2. Aktualizace. Podpora všech funkcí může vyžadovat aktualizaci nebo upgrade služby Microsoft Intune. Některé funkce nemusí být k dispozici ve všech zemích.

  3. Obsažené programy společnosti Microsoft. Aplikace obsahuje jiné programy společnosti Microsoft. Tyto licenční podmínky se vztahují na vaše užívání těchto programů.

  4. Programy třetích stran. Aplikace může obsahovat programy třetí strany, které vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje v rámci této smlouvy. Případná sdělení ohledně programu třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci.

 2. MŮŽE BÝT VYŽADOVÁN PŘÍSTUP K INTERNETU. Vaší straně mohou v souvislosti s užíváním aplikace vzniknout poplatky související s přístupem k internetu, přenosem dat a jinými službami podle podmínek vašeho plánu datových služeb či jakýchkoli jiných smluv s vaším operátorem sítě. Odpovědnost za veškeré poplatky operátorovi sítě nese vaše strana.

 3. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje s aplikací internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.

  1. Souhlas pro internetové nebo bezdrátové služby. Aplikace se může připojovat k bezdrátovým internetovým službám. Vaše užívání aplikace je podmíněno vaším souhlasem s přenosem standardních informací o zařízení (včetně mimo jiné technických informací o zařízení, systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních) pro internetové nebo bezdrátové služby. Pokud jsou v souvislosti s vaším užíváním služeb poskytnuty další podmínky, vztahují se na vás i takové podmínky.

   • Data. Některé služby online vyžadují instalaci místního softwaru, jako je tento, nebo je lze takovou instalací vylepšit. Na váš pokyn nebo pokyn vašeho správce může tento software odesílat data ze zařízení do služeb online nebo z těchto služeb.

   • Data o využití. Společnost Microsoft automaticky shromažďuje data o využití a výkonu prostřednictvím Internetu. Tato data budou použita k poskytování a zdokonalování produktů a služeb společnosti Microsoft a ke zvýšení vaší spokojenosti. Tuto funkci můžete zakázat.

  2. Zneužití internetových služeb. Internetové služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti užívání internetové nebo bezdrátové sítě pro jiné uživatele. Tuto službu nesmíte používat k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, datům, účtu či síti, a to jakýmkoli způsobem.

 4. VÁŠ NÁZOR. Pokud společnosti Microsoft poskytnete svůj názor na aplikaci, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení a komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu. Současně poskytujete třetím stranám bezplatně veškerá patentová práva, která potřebují jejich produkty, technologie a služby k využívání určitých částí softwaru nebo služeb společnosti Microsoft obsahujících váš názor. Neposkytnete takový názor, který je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že jsme do nich zahrnuli váš názor. Tato práva zůstanou v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.

 5. ROZSAH LICENCE. Aplikace se neprodává, pouze se uděluje licence k jejímu užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k aplikaci. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte aplikaci používat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v aplikaci, která umožňují její užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:

  • překračovat žádná technická omezení aplikace,

  • provádět zpětnou analýzu aplikace, její dekompilaci ani rozklad s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

  • vytvářet více kopií aplikace, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení, nebo

  • zveřejnit aplikaci, aby ji ostatní mohli kopírovat,

  • pronajímat aplikaci, půjčovat ji nebo poskytovat na leasing nebo

  • převést aplikaci nebo tuto smlouvu na třetí stranu.

 6. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Aplikace podléhá zákonům a předpisům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechna příslušná místní i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na aplikaci. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese https://www.microsoft.com/exporting.

 7. SLUŽBY PODPORY. Vzhledem k tomu, že aplikace je poskytována, „jak stojí a leží“, nemusíme k ní poskytovat žádné služby technické podpory. V případě jakýchkoli problémů či dotazů souvisejících s používáním této aplikace, včetně dotazů ohledně zásad ochrany osobních údajů ve vaší společnosti, se obraťte na správce IT ve vaší společnosti. Neobracejte se na obchod s aplikacemi, svého operátora sítě, výrobce zařízení ani na společnost Microsoft.

 8. SDĚLENÍ O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH. Microsoft, Microsoft Intune a Office 365 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

 9. ÚPLNÁ SMLOUVA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které používáte, tvoří úplnou dohodu ohledně aplikace a služeb odborné technické podpory.

 10. ROZHODNÉ PRÁVO.

  1. Spojené státy americké. Pokud jste aplikaci získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.

  2. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste aplikaci získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

 11. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste aplikaci získali. Tato smlouva nemění vaše práva dle zákonů vaší země, pokud zákony vaší země nepovolují jejich změnu.

 12. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. APLIKACE JE LICENCOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, SE VŠEMI CHYBAMI A „JAK JE AKTUÁLNĚ K DISPOZICI“. PŘIJÍMÁTE RIZIKA SPOJENÁ S JEJÍM UŽÍVÁNÍM. SPOLEČNOST MICROSOFT A MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PŘES JEJICHŽ SÍŤ JE APLIKACE DISTRIBUOVÁNA, A NAŠE JEDNOTLIVÉ AFILACE A DODAVATELÉ („ZÚČASTNĚNÉ STRANY“) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ NEBO VE VZTAHU K NÍ. VEŠKERÉ RIZIKO OHLEDNĚ KVALITY A VÝKONNOSTI APLIKACE NESETE VY. POKUD JE APLIKACE VADNÁ, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÉ SLUŽBY A OPRAVY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY ZÚČASTNĚNÉ STRANY VYLUČUJÍ ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

  PRO AUSTRÁLII – NA ZÁKLADĚ AUSTRALSKÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA MÁTE ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ZÁMĚREM ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NENÍ OVLIVŇOVAT TAKOVÁ PRÁVA.

 13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. V ROZSAHU, KTERÝ ZÁKONY NEZAKAZUJÍ, MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY AŽ DO VÝŠE 1 USD. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE USILOVAT O ZÍSKÁNÍ NÁHRADY ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD, OD ŽÁDNÉ ZE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN.

  Toto omezení se vztahuje:

  • na všechny záležitosti související s aplikací, službami, s obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) a s programy třetích stran a

  • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky; ochranu spotřebitele; podvod; nekalou soutěž; objektivní odpovědnost, nedbalost, uvedený v omyl, opomenutí, zásah do cizích práv nebo jiné občanskoprávní delikty; porušení zákonů nebo předpisů; nebo neoprávněné obohacení; vše v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Omezení se uplatní i v případě, že

  • oprava, výměna či refundace za aplikaci nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo

  • zúčastněné strany věděly nebo měly vědět o možnosti vzniku těchto škod.

  Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.