MICROSOFT-SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUSEHDOT: MICROSOFT INTUNE COMPANY PORTAL

MICROSOFT-SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUSEHDOT: MICROSOFT INTUNE COMPANY PORTAL

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Lue ehdot huolellisesti. Ne koskevat edellä mainittua sovellusta. Ehdot koskevat myös Microsoftin ohjelmistoon liittyviä

 • päivityksiä

 • täydennyksiä

 • internet-pohjaisia palveluja ja

 • tukipalveluja

ellei niihin liity muita ehtoja. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, niiden osalta noudatetaan kyseisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta.

KÄYTTÄMÄLLÄ SOVELLUSTA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NIITÄ, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA.

Mikäli asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot, hänellä on alla mainitut pysyvät oikeudet.

 1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  1. Asentaminen ja käyttö. Asiakas saa asentaa ja käyttää haluamaansa määrää tämän sovelluksen kopioita omistamissaan tai hallitsemissaan Windows-laitteissaan. Asiakas saa käyttää tätä sovellusta yrityksensä voimassa olevalla Microsoft Intune -tilauksella tai Microsoft Intune -toimintoja sisältävällä online-palvelutilauksella.

  2. Päivitykset. Microsoft Intune on ehkä päivitettävä tai sen päivitetty versio hankittava, jotta ohjelmiston kaikkia ominaisuuksia voisi käyttää. Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.

  3. Mukana toimitettavat Microsoft-ohjelmat. Sovellus sisältää muita Microsoft-ohjelmia. Ohjelmien käyttöön sovelletaan näitä käyttöoikeusehtoja.

  4. Kolmansien osapuolten ohjelmat. Sovellus voi sisältää kolmannen osapuolen ohjelmia, joiden käyttöoikeuden myöntää Microsoft, ei kyseinen kolmas osapuoli. Jos kolmansien osapuolten ohjelmista annetaan ilmoitus, se on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.

 2. INTERNET-YHTEYS SAATTAA OLLA VÄLTTÄMÄTÖN. Asiakas saattaa sovelluksen käytön yhteydessä joutua maksamaan Internet-yhteyden käytöstä, tiedonsiirrosta tai muista palveluista oman datapalvelusopimuksensa tai verkko-operaattorin kanssa solmitun muun sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas on yksin vastuussa kaikista verkko-operaattorin veloittamista maksuista.

 3. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. Microsoft tarjoaa Internet-pohjaisia palveluita sovelluksen mukana. Microsoft voi muuttaa palveluja tai peruuttaa ne koska tahansa.

  1. Internet-pohjaisia tai langattomia palveluja koskeva suostumus. Sovellus voi muodostaa yhteyden Internet-pohjaisiin langattomiin palveluihin. Sovelluksen käyttäminen katsotaan asiakkaan suostumukseksi laitteen vakiotietojen (mukaan lukien rajoituksetta tekniset tiedot asiakkaan laitteesta, järjestelmä- ja sovellusohjelmistosta sekä päätelaitteista) lähettämiseen Internet-pohjaisiin tai langattomiin palveluihin. Jos asiakkaalle toimitetaan palvelujen käytön yhteydessä jotkin muut ehdot, kyseisiä ehtoja sovelletaan.

   • Tiedot. Jotkin online-palvelut edellyttävät tämänkaltaisen paikallisen ohjelmiston asentamista tai ne voivat hyötyä siitä. Tämä ohjelmisto voi asiakkaan tai järjestelmänvalvojan ohjauksesta lähettää tietoja laitteesta online-palveluun tai päinvastoin.

   • Käyttötiedot. Microsoft kerää käyttö- ja suorituskykytietoja automaattisesti Internetin kautta. Näitä tietoja käytetään toimittamaan ja parantamaan Microsoftin tuotteita ja palveluita ja parantamaan asiakkaan kokemusta. Asiakas voi poistaa tämän ominaisuuden käytöstä.

  2. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää mitään Internet-pohjaisia palveluja tavalla, joka voisi haitata palveluja tai estää muita käyttämästä palveluja tai langatonta verkkoa. Asiakas ei saa käyttää tätä palvelua minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

 4. PALAUTE. Jos asiakas antaa Microsoftille sovellusta koskevaa palautetta, asiakas antaa Microsoftille oikeuden korvauksetta käyttää, jakaa ja käyttää kaupallisiin tarkoitukseen asiakkaan antamaa palautetta Microsoftin haluamalla tavalla ja Microsoftin valitsemaan tarkoitukseen. Asiakas myös antaa kolmansille osapuolille ilman veloitusta kaikki patenttioikeudet, jotka kolmannet osapuolet tarvitsevat, jotta heidän tuotteensa, tekniikkansa ja palvelunsa voivat käyttää tiettyjä palautetta hyödyntäviä Microsoft-ohjelmistojen tai -palvelujen osia tai toimia niiden kanssa. Asiakas ei anna sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa tai ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa tai ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

 5. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Sovellusta ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä sopimus antaa asiakkaalle vain tietyt oikeudet käyttää sovellusta. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Sovellusta saa käyttää ainoastaan tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli sovellettava laki ei suo käyttäjälle muita oikeuksia. Asiakkaan on tällöin noudatettava sovelluksen mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi asiakas voi käyttää sovellusta vain tietyillä tavoilla. Asiakas ei saa

  • kiertää sovelluksen teknisiä rajoituksia

  • selvittää sovelluksen valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa sovellusta, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin

  • tehdä sovelluksesta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa on määritelty tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrää

  • julkaista sovellusta muiden kopioitavaksi

  • vuokrata tai lainata sovellusta

  • siirtää sovellusta tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 6. VIENTIRAJOITUKSET. Tämä sovellus on Yhdysvaltain vientilakien ja -säännösten alainen. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovellusta koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa https://www.microsoft.com/exporting.

 7. TUKIPALVELUT. Koska tämä sovellus toimitetaan ”sellaisenaan”, Microsoft ei ehkä tarjoa sille tukipalveluita. Jos asiakkaalla on sovelluksen käyttöä koskevia ongelmia tai kysymyksiä, kuten kysymyksiä yrityksensä tietosuojakäytännöstä, hänen tulee ottaa yhteyttä yrityksensä järjestelmänvalvojaan. Asiakkaan ei tule ottaa yhteyttä sovelluskauppaan, verkko-operaattoriin, laitteen valmistajaan tai Microsoftiin.

 8. TAVARAMERKKIÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET. Microsoft, Microsoft Intune ja Office 365 ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 9. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus ja asiakkaan käyttämien liitteiden, päivitysten, Internet-pohjaisten palveluiden ja tukipalveluiden ehdot muodostavat sovelluksen ja tukipalveluiden koko sopimuksen.

 10. SOVELLETTAVA LAKI.

  1. Yhdysvallat. Jos asiakas hankkii sovelluksen Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja siihen liittyviä rikkomuksia koskevia vaatimuksia tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.

  2. Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jos asiakas hankkii sovelluksen jossakin muussa maassa, kyseisen maan lakeja sovelletaan.

 11. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien suomia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös oikeuksia siihen osapuoleen nähden, jolta asiakas hankki sovelluksen. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien asiakkaalle suomia oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.

 12. TAKUUN POISSULKEMINEN. SOVELLUKSEEN MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS SELLAISENAAN, MAHDOLLISINE VIKOINEEN JA SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA. ASIAKAS KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA OMALLA VASTUULLAAN. SOVELLUSTOIMITTAJA EI MYÖNNÄ MITÄÄN SOVELLUKSEEN LIITTYVIÄ NIMENOMAISIA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA OMASTA PUOLESTAAN, MICROSOFTIN PUOLESTA, NIIDEN MATKAPUHELINOPERAATTORIEN PUOLESTA, JOIDEN VERKON KAUTTA SOVELLUSTA JAETAAN, EIKÄ EDELLÄ MAINITTUJEN TAHOJEN KONSERNIYHTIÖIDEN, EDUSTAJIEN JA TOIMITTAJIEN (”SOPIMUKSEN KATTAMAT OSAPUOLET”) PUOLESTA. ASIAKAS ON YKSIN VASTUUSSA SOVELLUKSEN LAADUSTA JA SUORITUSKYVYSTÄ. JOS SOVELLUS OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, ASIAKAS ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA TARVITTAVAN HUOLLON TAI KORJAUKSEN KUSTANNUKSISTA. ASIAKKAALLA VOI PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN OLLA MUITA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. ELLEI PAIKALLISTEN LAKIEN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, SOPIMUKSEN KATTAMAT OSAPUOLET SULKEVAT POIS OLETETUT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

  VAIN AUSTRALIASSA: ASIAKKAALLA ON AUSTRALIAN KULUTTAJANSUOJALAISTA JOHTUVIA TAKUITA, JA NÄIDEN EHTOJEN TARKOITUKSENA EI OLE VAIKUTTAA KYSEISIIN OIKEUKSIIN.

 13. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. ELLEI LAKI SITÄ KIELLÄ, ASIAKAS VOI SAADA MICROSOFTILTA HYVITYSTÄ VAIN SUORISTA VAHINGOISTA ENINTÄÄN YHTEEN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN (USD 1) SAAKKA. ASIAKAS SITOUTUU OLEMAAN HAKEMATTA SOPIMUKSEN KATTAMILTA OSAPUOLILTA MUITA VAHINGONKORVAUKSIA, MUKAAN LUKIEN VÄLILLISET, LIIKEVOITON MENETTÄMISEEN LIITTYVÄT, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT.

  Tämä rajoitus koskee

  • kaikkea sovellukseen liittyvää, palveluita, kolmansien osapuolten Internet-sivustoilla olevaa sisältöä (myös koodia) tai kolmannen osapuolen ohjelmia

  • sopimusrikkomusta, takuu-, sitoumus- tai ehtorikkomusta, kuluttajansuojaa, petosta, epäreilua kilpailua, ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä, väärintulkintaa, rikkomusta tai muuta oikeudenvastaista tekoa sekä säädös- tai säännösrikkomuksia tai perusteettomia etuja koskevia vaatimuksia sovellettavan lain sallimassa määrin.

  Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa

  • sovelluksen korjaus, korvaaminen tai hyvittäminen ei täysin korvaa asiakkaan kokemia menetyksiä

  • katetut osapuolet ovat tienneet tai niiden olisi tullut tietää vahinkojen mahdollisuudesta.

  Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä maissa.