3.1.4.14.1.2 BusinessDataCatalogSharedService_DeleteAssociationReferenceFromAssociationGroup_OutputMessage

The response WSDL message for the DeleteAssociationReferenceFromAssociationGroup WSDL operation.

The SOAP body contains the DeleteAssociationReferenceFromAssociationGroupResponse element.