3.1.4.14.1.2 AddSyncStreamJobResponse

The response WSDL message for the AddSyncStreamJob WSDL operation.

The SOAP body contains the AddSyncStreamJobResponse element.