3.12.5.1.1.2 Response Body

No response body is returned.