SapHanaRangeOperator.LessThan

Syntax

SapHanaRangeOperator.LessThan  

About

'LessThan' range operator for SAP HANA input parameters.