MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015/2016

Nämä käyttöoikeusehdot (”sopimus”) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Asiakkaan tulee lukea nämä ehdot huolellisesti.

Ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu, tämä sopimus koskee kaikkea yllä mainittua ohjelmistoa, mukaan lukien mahdollisen asennusmedian, jolla se toimitetaan. Sopimus koskee myös kaikkia Microsoftin yllä mainitun ohjelmiston

 • päivityksiä

 • täydennyksiä

 • Internet-pohjaisia palveluja ja

 • tukipalveluja

ellei niillä ole erillisiä omia käyttöoikeussopimuksia. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, niiden osalta noudatetaan kyseisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta. Tämä sopimus syrjäyttää kaikki ohjelmistoon sisällytetyt käyttöoikeusehdot.

Kun asiakas asentaa tai on asentanut ohjelmiston tai tilannut sen tai käyttänyt sitä, asiakas hyväksyy samalla tämän sopimuksen (mukaan lukien ne muutokset, joita ehtoihin voidaan toisinaan tehdä). Mikäli asiakas ei hyväksy tätä sopimusta, hän ei saa asentaa, asennuttaa, tilata tai käyttää ohjelmistoa.

Jos yksityishenkilö tekee tämän sopimuksen jonkin juridisen henkilön puolesta, kyseinen yksityishenkilö vakuuttaa, että hänellä on valtuudet sitoa kyseinen yksilö tähän sopimukseen.

Tilauksen tarkistamista koskeva ilmoitus. Ne palvelimet, joihin ohjelmisto on asennettu, saattavat säännöllisin väliajoin toimittaa tietoja sen tarkistamiseksi, että ohjelmistolla on asianmukainen käyttöoikeus ja ettei käyttöoikeuden voimassaolo ole päättynyt. Toimitettuihin tietoihin lukeutuvat asiakkaan tilauksen tunniste, tuotteen nimi, käyttöoikeuden sarjanumero, tuotteen versionumero ja viimeisin käyttöajankohta. Yksittäisten asiakkaiden tietoja säilytetään Yhdysvalloissa enintään 270 päivää. Koostetietoja saatetaan käyttää Microsoftin käyttämien tarkistusominaisuuksien tehokkuuden arviointiin. Myös näitä tietoja säilytetään Yhdysvalloissa, ja niitä voidaan säilyttää määräämättömän ajan. Käyttämällä ohjelmistoa asiakas suostuu samalla tässä kappaleessa kuvattujen tietojen lähettämiseen.

Jos asiakas noudattaa tämän sopimuksen ehtoja, asiakkaalla on alla kuvatut oikeudet kuhunkin hankkimaansa ohjelmiston käyttöoikeuteen.

 1. YLEISTÄ

  1. Ohjelmisto. Ohjelmisto voi sisältää

   • palvelinohjelmiston

   • asiakasohjelmiston, jonka voi asentaa laitteisiin ja/tai jota voidaan käyttää palvelinohjelmiston kanssa

   • ERP-lisäosia, joille voidaan hankkia erillinen käyttöoikeus

   • ohjelmistopäivityksiä tai -täydennyksiä.

  2. Käyttöoikeuden hankkiminen. Tämän ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään

   • asiakkaan tiloihin asennettujen tai asiakkaan ylläpitopalvelun kautta käyttämien ERP-ratkaisun kopioiden määrän perusteella

   • asiakkaan ERP-ratkaisua käyttävien käyttäjien määrän perusteella

   • asiakkaan hankkimien, käyttöoikeuden alaisten ERP-lisäosien perusteella.

  3. Käyttöoikeusmalli. Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään kahden eri mallin perusteella:

   • Pysyvä käyttöoikeusmalli – Tämän käyttöoikeusmallin nojalla asiakas hankkii ohjelmistoon pysyvän käyttöoikeuden joko asiakkaan tiloihin asennettuna ohjelmistokoodina tai jonkin kolmannen, asiakkaan edustajana toimivan osapuolen ylläpitämänä palveluna (”Pysyvä käyttöoikeusmalli”).

   • Tilauskäyttöoikeusmalli – Tämän käyttöoikeusmallin nojalla asiakas hankkii ohjelmistoon käyttöoikeuden käytön perusteella ja rajoitetuksi ajaksi asiakkaan ja tämän kumppanin välisessä sopimuksessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Ohjelmisto voidaan asentaa asiakkaan tiloihin, jolloin ohjelmisto on yksinomaan asiakkaan kumppanin päivittäisessä hallinnassa, tai ohjelmistoa voidaan käyttää asiakkaan kumppanin tai muun kolmannen osapuolen ylläpitämänä palveluna (”Tilauskäyttöoikeusmalli”).

    Jos käyttöoikeus päättyy tai päätetään, myös oikeus käyttää ohjelmistoa päättyy välittömästi. Jos asiakas jatkaa ohjelmiston käyttöä tämän jälkeen, asiakas voi joutua vastuuseen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, mikä voi johtaa siihen, että asiakkaan täytyy maksaa merkittäviä vahingonkorvauksia tai asiakas voi olla muulla tavoin korvausvelvollinen.

 2. MÄÄRITELMÄT

  • "Konserniyhtiö" tarkoittaa mitä tahansa sellaista juridista henkilöä, jonka asiakas omistaa suoraan tai epäsuorasti, tai joka on suoraan tai epäsuorasti jonkin tämän sopimuksen osapuolen yhteisomistuksessa.

  • "SAL-lisäkäyttöoikeus" tarkoittaa SAL-käyttöoikeutta, jota on käytettävä SAL-käyttöoikeuden yhteydessä.

  • "Liiketoimintaprosessien ulkoistaminen" tarkoittaa tietyn kriittisen tai ei-kriittisen liiketoiminnallisen tehtävän, toiminnon tai prosessin teetättämistä kolmannen osapuolen palveluntarjoajalla siten, että tarjotut palvelut sisältävät ohjelmiston suoran tai epäsuoran käytön.

  • "CAL-käyttöoikeus" tarkoittaa Client Access -käyttöoikeutta.

  • "Asiakasohjelmisto" tarkoittaa niitä ohjelmiston osia, joiden avulla laite voi käyttää palvelinohjelmistoa tai joitakin sen ominaisuuksia.

  • "Laite" tarkoittaa yksittäistä tietokonetta, työasemaa, päätettä, kämmentietokonetta, matkapuhelinta, PDA-laitetta tai muuta elektroniikkalaitetta.

  • "Suora käyttö" tarkoittaa sitä, että kuka tahansa käyttäjä kirjautuu ohjelmistoon Microsoft Dynamics -työaseman kautta.

  • "ERP" tarkoittaa toiminnanohjausta (Enterprise Resource Planning).

  • "ERP-ratkaisu" tarkoittaa niitä ohjelmiston osia, joilla hallinnoidaan asiakkaan käyttäjiä ja kirjanpitoyksiköitä.

  • "Ulkoinen kirjanpitokäyttäjä" tarkoittaa käyttäjää, joka on kolmannen osapuolen palveluksessa ja käyttää ohjelmistoa vain siinä tarkoituksessa, että hän tarjoaa täydentävää ammattimaista kirjanpitopalvelua, joka liittyy auditointiprosessiin.

  • "Ulkopuolinen käyttäjä" tarkoittaa asiakkaan asiakkaita, jotka eivät sisälly ”asiakkaan” määritelmään.

  • "Täysipainoinen käyttäjä" tarkoittaa sellaista käyttäjää, jolla on rajoittamaton oikeus käyttää kaikkia palvelinohjelmiston toimintoja, mukaan lukien ERP-ratkaisun kaikkien parametrien tai toiminnallisten prosessien asettaminen, hallinta ja hallinnointi.

  • "Kopio" tarkoittaa image-asennettua ohjelmistoa eli ohjelmistoa, josta on luotu näköistiedosto suorittamalla ohjelmiston asetukset tai asennus tai kahdentamalla jokin olemassa oleva ohjelmiston kopio.

  • "Sisäiset liiketoimintatarkoitukset" viittaavat asiakkaan, mutta ei minkään itsenäisen kolmannen osapuolen liiketoiminnan hallintaan.

  • "Rajoitettu käyttäjä" tarkoittaa sellaista käyttäjää, joka käyttää asiakkaan ERP-ratkaisua suoraan tai epäsuorasti ja ainoastaan alla kuvattujen tehtävien suorittamiseen. Kaikki näiden rajoitusten ulkopuolinen käyttö edellyttää, että kyseessä on Täysipainoinen käyttäjä.

   • ”Luku”-tyyppisessä oikeudessa ERP-ratkaisussa olevia tietoja käytetään minkä tahansa asiakasohjelman kautta.

   • ”Kirjoitus”-tyyppisessä oikeudessa käytetään minkä tahansa ERP-ratkaisua käyttävän työaseman ja Microsoft Dynamics NAV -ohjelmointirajapinnan kautta enintään kolmea taulukko-objektia seuraavin poikkeuksin:

    1. Rajoitetuilla käyttäjillä ei ole oikeutta kirjoittaa mihinkään seuraavista taulukoista: General Ledger Entry (taulukko nro 17), Permission Set (taulukko nro 2000000004), Permission (taulukko nro 2000000005) ja Access Control (taulukko nro 2000000053).

    2. Mitään ohjelmiston käyttöoikeusoppaan liitteessä A rajoitettua käyttäjää koskevaksi taulukoksi kuvattua taulukkoa ei lasketa edellä mainittuun kolmeen taulukko-objektiin. Microsoft voi päivittää käyttöoikeusoppaan liitettä A koska tahansa omasta päätöksestään sisältämään lisää taulukoita. Microsoft Dynamics NAV 2015/2016:n käyttöoikeusopas on osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=509810.

  • "Käyttöjärjestelmäympäristö" yksi fyysinen käyttöjärjestelmäkopio tai sellaisen osa tai virtuaalinen (tai muuten emuloitu) käyttöjärjestelmäkopio tai sellaisen osa, joka mahdollistaa erillisen tietokoneen tunnistetiedon (ensisijainen tietokoneen nimi tai muu yksilöivä tunniste) erillisiä järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia, ja sellainen jonkin sovelluksen kopio, joka on asetettu käytettäväksi edellä mainitussa käyttöjärjestelmän kopiossa tai sen osissa. Käyttöjärjestelmäympäristötyyppejä on kaksi, fyysinen ja virtuaalinen. Fyysisellä laitteistojärjestelmällä voi olla yksi fyysinen käyttöjärjestelmäympäristö ja/tai ainakin yksi virtuaalinen käyttöjärjestelmäympäristö.

  • "Omistus" tarkoittaa yli 50 prosentin omistusosuutta.

  • "Kumppani" tarkoittaa yhtiötä, joka on allekirjoittanut Microsoftin kanssa sellaisen kanavakumppanuussopimuksen, jolla annetaan kumppanille valtuudet markkinoida ja levittää ohjelmistoa.

  • "Fyysinen käyttöjärjestelmäympäristö" on määritetty käytettäväksi suoraan fyysisellä laitteistojärjestelmällä. Laitteiston virtualisointiohjelmiston (esim. Microsoft Hyper-V Server tai vastaava tekniikka) käyttämiseen tai laitteiston virtualisointipalvelun (esim. Microsoftin virtualisointitekniikka tai vastaava tekniikka) tuottamiseen käytettävää käyttöjärjestelmän kopiota pidetään osana fyysistä käyttöjärjestelmäympäristöä.

  • "SAL-käyttöoikeus" tarkoittaa Subscriber Access -käyttöoikeutta.

  • "Palvelin" tarkoittaa sellaista fyysistä laitteistojärjestelmää, joka pystyy käyttämään palvelinohjelmistoa.

  • "Palvelinfarmi" tarkoittaa yhtä tietokeskusta tai kahta tietokeskusta, jotka ovat fyysisesti

   • aikavyöhykkeellä, joka on neljän tunnin sisällä toisen tietokeskuksen paikallisesta aikavyöhykkeestä (koordinoitu UTC ei kesäaikaa) ja/tai

   • Euroopan unionissa (EU) ja/tai Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).

  • "Palvelinohjelmisto" tarkoittaa niitä ohjelmiston osia, jotka tuottavat palveluita ja toimintoja asiakkaan palvelimelle.

  • "Järjestelmänvalvojakäyttäjä" on käyttäjä, joka käyttää ohjelmistoa vain palvelinohjelmiston asentamiseen, määrittämiseen ja ylläpitoon sekä käyttöoikeuksien hallintaan.

  • "Virtuaalinen käyttöjärjestelmäympäristö" on määritetty käytettäväksi virtuaalisella laitteistojärjestelmällä.

  • "Asiakas" tarkoittaa tämän sopimuksen hyväksynyttä juridista henkilöä, tämän konserniyhtiöitä sekä asiakkaan ja tämän konserniyhtiöiden henkilökuntaa, alihankkijoita, edustajia ja toimittajia.

 3. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  1. Palvelinohjelmisto. Asiakkaan on ostettava palvelinohjelmiston käyttöoikeus, jotta asiakas voisi käyttää palvelinohjelmistoa. Asiakas saa asentaa rajoittamattoman määrän palvelinohjelmiston kopioita ERP-ratkaisunsa käyttämiseksi. Asiakas saa kuitenkin asentaa vain käyttöoikeusavaimen salliman määrän kopioita.

  2. Asiakasohjelmisto. Asiakas saa käyttää asiakasohjelmistoa vain ERP-ratkaisun kanssa. Asiakas saa asentaa rajoittamattoman määrän asiakasohjelmiston kopioita ERP-ratkaisunsa käyttämiseksi. Asiakasohjelmistoa saa käyttää ainoastaan asiakkaan käyttöoikeusavaimen sallima määrä käyttöoikeuden haltijoita.

  3. ERP-lisäosat. Jos asiakkaan saatavilla on ERP-lisäosia, asiakkaan on hankittava erillinen käyttöoikeus kutakin ERP-ratkaisua varten, mikäli asiakas haluaa asentaa ERP-lisäosan useisiin ERP-ratkaisuihin. Lisätietoja ja tietoja ERP-lisäosia koskevista käyttöoikeuksien rajoituksista on osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=509810. sijaitsevassa Microsoft Dynamics NAV 2015/2016:n käyttöoikeusoppaassa.

 4. KÄYTTÖOIKEUSTYYPIT. Ellei toisin ole määritetty, ohjelmiston käyttöoikeustyypit ovat seuraavat:

  • Käyttöoikeudet (CAL- ja SAL-käyttöoikeudet). Asiakkaan on palvelinohjelmiston käyttöoikeuden lisäksi hankittava ja määritettävä käyttöoikeus jokaiselle käyttäjälle, joka käyttää ERP-ratkaisua suoraan tai epäsuorasti. Asiakas tarvitsee käyttöoikeuden kaikille niille käyttäjille, jotka käyttävät ERP-ratkaisua joko suoraan tai epäsuorasti kolmannen osapuolen sovelluksen kautta. Käyttöoikeudet ovat ERP-ratkaisukohtaisia eikä niitä voi käyttää useissa ERP-ratkaisuissa tai jakaa eri ERP-ratkaisujen kesken.

   CAL-käyttöoikeustyypit. CAL-käyttöoikeussopimuksia on kahdenlaisia: Täydet CAL-käyttöoikeudet ja Rajoitetut CAL-käyttöoikeudet.

   1. "Täysi CAL-käyttöoikeus" (Full CAL) tarkoittaa käyttöoikeutta, joka oikeuttaa käyttäjän suorittamaan Täysipainoisen käyttäjän tehtäviä.

   2. "Rajoitettu CAL-käyttöoikeus" (Limited CAL) tarkoittaa käyttöoikeutta, joka oikeuttaa käyttäjän suorittamaan vain Rajoitetun käyttäjän tehtäviä. Asiakas voi hankkia enintään neljä Rajoitettua CAL-käyttöoikeutta kutakin Täyttä CAL-käyttöoikeutta kohti.

   SAL-käyttöoikeustyypit. SAL-käyttöoikeussopimuksia on kolmenlaisia: Vakio-SAL-käyttöoikeudet, Laajat SAL-lisäkäyttöoikeudet ja Rajoitetut SAL-käyttöoikeudet.

   1. "SAL-vakiokäyttöoikeus" (Standard SAL) on SAL-peruskäyttöoikeus, joka oikeuttaa käyttäjän suorittamaan Täysipainoisen käyttäjän tehtäviä ERP-ratkaisussa käyttäen Starter Packin toimintoja Microsoft Dynamics NAV 2015/2016:n tilauskäyttöoikeusoppaassa kuvatulla tavalla. Opas on saatavilla osoitteesta go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=509810.

   2. "Laaja SAL-lisäkäyttöoikeus" (Extended Use Additive SAL) on SAL-vakiokäyttöoikeuden laajennus, joka oikeuttaa käyttäjän suorittamaan Täysipainoisen käyttäjän tehtäviä käyttäen Starter Packin ja Extended Packin toimintoja Microsoft Dynamics NAV 2015/2016:n tilauskäyttöoikeusoppaassa kuvatulla tavalla.

   3. "Rajoitettu SAL-käyttöoikeus" (Limited SAL) tarkoittaa käyttöoikeutta, joka oikeuttaa käyttäjän suorittamaan vain Rajoitetun käyttäjän tehtäviä.

  • "Yhtäaikaiset CAL-käyttöoikeudet" (Concurrent CAL) ovat käyttöoikeuksia, joiden avulla yksittäiset käyttäjät pääsevät käyttämään ERP-ratkaisua. Käyttöoikeuden alaisten yhtäaikaisten CAL-käyttöoikeuksien määrällä tarkoitetaan niiden yksittäisten käyttäjien enimmäismäärää, jotka voivat käyttää ERP-ratkaisua samanaikaisesti. Asiakas voi valita yhtäaikaisen CAL-käyttöoikeuden tyypiksi joko Täysipainoisen tai Rajoitetun CAL-käyttöoikeuden. Yhtäaikaisille CAL-käyttöoikeuksille voidaan hankkia käyttöoikeudet ainoastaan Pysyvän käyttöoikeusmallin kautta.

  • "Käyttäjän SAL-käyttöoikeudet" (User SAL) ovat käyttäjäkohtaisia käyttöoikeuksia, eikä niitä saa jakaa muiden käyttäjien kanssa. Asiakas voi valita käyttäjän SAL-käyttöoikeustyypiksi SAL-vakiokäyttöoikeuden, Laajan SAL-lisäkäyttöoikeuden tai Rajoitetun SAL-käyttöoikeuden. Jos Asiakas valitsee Laajat SAL-lisäkäyttöoikeudet, hänen on hankittava Laajat SAL-lisäkäyttöoikeudet jokaiselle SAL-vakiokäyttöoikeudelle. Rajoitettu SAL-käyttöoikeus antaa käyttöoikeuden samoihin toimintoihin, jotka ovat Täysipainoisen käyttäjän tehtäviä suorittavien käytettävissä. Tätä käyttöä koskevat Rajoitetun käyttäjän määritelmässä mainitut rajoitukset. Microsoft myöntää asiakkaalle kaksi samaa SAL-käyttöoikeustyyppiä, joita Täysipainoiset käyttäjät käyttävät: toinen on erityisesti ulkoiselle kirjanpitokäyttäjälle ja toinen on erityisesti järjestelmänvalvojakäyttäjälle. Asiakas saa siirtää käyttäjän SAL-käyttöoikeuden pysyvästi yhdeltä käyttäjältä toiselle. Asiakas saa määrittää käyttäjän SAL-käyttöoikeuden uudelleen väliaikaiselle käyttäjälle, kun pysyvä käyttäjä on poissa. Ulkoista kirjanpitokäyttäjää ja järjestelmänvalvojakäyttäjää ei voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Käyttäjän SAL-käyttöoikeuksia voidaan hankkia ainoastaan Tilauskäyttöoikeusmallin kautta.

  • "Ulkopuoliset käyttäjät" Asiakkaan ei tarvitse hankkia ulkopuolisille käyttäjille käyttöoikeuksia. Ulkopuoliset käyttäjät on määritettävä ohjelmistossa, eivätkä he saa käyttää mitään Microsoft Dynamics NAV -ohjelmointirajapinnan (API) kautta toimitettua asiakasohjelmistoa, esimerkiksi Microsoft Dynamics NAV 2015/2016:n Windows-asiakasohjelmaa tai Microsoft Dynamics NAV 2015/2016:n WWW-asiakasohjelmaa. Ulkopuolisen käyttäjän käyttöoikeuksia ei saa käyttää liiketoimintaprosessien ulkoistamiseen.

   Lisätietoja käyttöoikeustyypeistä ja käyttöoikeuksia koskevista rajoituksista on osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=509810 sijaitsevassa Microsoft Dynamics NAV 2015/2016:n käyttöoikeusoppaassa.

 5. PYSYVÄÄ KÄYTTÖOIKEUSMALLIA KOSKEVAT EHDOT.

  Asiakkaalla on ohjelmiston pysyvä käyttöoikeus. Asiakkaan käyttöoikeus voidaan kuitenkin perua, jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja.

 6. TILAUSKÄYTTÖOIKEUSMALLIA KOSKEVAT EHDOT.

  1. Tilauksen tarkistaminen.

   Ne palvelimet, joihin ohjelmisto on asennettu, tekevät ajoittain ohjelmiston tarkistuksen. Tarkistuksessa varmistetaan, että ohjelmistoon on voimassa oleva käyttöoikeus. Siinä varmistetaan myös, että ohjelmiston tarkistustoimintoihin ei ole tehty luvattomia muutoksia.

   Ohjelmisto aloittaa tarkistuksen joko automaattisesti tai Microsoftin aloitteesta. Jotta tarkistukset olisivat mahdollisia, ohjelmisto voi ajoittain edellyttää ohjelmiston tarkistustoimintojen päivityksiä tai lisäosien lataamista. Päivityksiä ja latauksia tarvitaan, jotta ohjelmisto toimii oikein, ja ne saatetaan ladata ja asentaa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Palvelin saattaa lähettää Microsoftille tarkistuksen tulokset sekä tietoja ohjelmistosta ja tietokoneesta joko tarkistamisen aikana tai sen jälkeen. Toimitettuihin tietoihin lukeutuvat asiakkaan tilauksen tunniste, tuotteen nimi, käyttöoikeuden sarjanumero, tuotteen versionumero ja viimeisin käyttöajankohta. Microsoft käyttää tietoja ainoastaan käyttöoikeuden noudattamisen todentamiseen. Käyttämällä ohjelmistoa asiakas suostuu näiden tietojen lähettämiseen. Lisätietoja tarkistamisesta ja tarkistuksen aikana lähetettävistä tiedoista on osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=509810.

   Jos tarkistuksessa ilmenee, että ohjelmistoon ei ole asianmukaisia käyttöoikeuksia, asiakas saattaa saada tätä koskevan ilmoituksen joko Microsoftilta tai kumppaniltaan, ja asiakas saattaa

   • saada muistutuksia voimassa olevan käyttöoikeuden alaisen ohjelmistokopion hankkimisesta tai

   • joutua noudattamaan ilmoituksessa olevia ohjeita ohjelmiston käyttöoikeuden hankkimiseksi.

  2. Kesto. Tilauskäyttöoikeuden voimassaoloaika määritellään asiakkaan kumppaninsa kanssa solmimassa sopimuksessa.

 7. KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄVAATIMUKSET JA/TAI LISÄOIKEUDET

  1. Limittäminen. Limittäminen (jota joskus kutsutaan myös ”jakamiseksi”) on epäsuora laitteiston tai ohjelmiston käyttötapa (”epäsuora käyttö”), jota käytetään

   • yhteyksien jakamiseen

   • tietojen reitittämiseen uudelleen

   • ohjelmistoa suoraan käyttävien käyttäjien määrän pienentämiseen

   • pienentämään ohjelmiston suoraan hallitsemien käyttäjien määrää.

   ERP-ratkaisua limitetyllä yhteydellä käyttävällä käyttäjällä on oltava oikea käyttöoikeus.

  2. Liiketoimintaprosessien ulkoistaminen. Asiakas ei saa käyttää ohjelmistoa liiketoimintaprosessien ulkoistamispalveluiden tarjoamiseen omille asiakkailleen. Asiakas saa kuitenkin tuoda käyttöoikeutensa sellaisten liiketoimintaprosessien ulkoistamispalvelujen alihankkijoiden saataville, jotka toimivat asiakkaan puolesta ja toimittavat tälle tällaisia palveluja.

  3. Käyttöoikeuden liikkuvuus ja ohjelmiston hallinnan ulkoistaminen.

   • Käyttöoikeuden liikkuvuus. Asiakas voi määrittää uudelleen ERP-ratkaisun käyttöoikeuden, jolle hänellä on voimassa oleva ylläpitosopimus (i) mihin tahansa palvelimiin, joissa on asiakkaalle omistettu Fyysinen käyttöjärjestelmäympäristö tai Virtuaalinen käyttöjärjestelmäympäristö ja joka sijaitsee samassa palvelinfarmissa, niin usein kuin on tarpeen tai (ii) palvelinfarmista toiseen, mutta ei lyhytaikaisesti (eli ei 90 päivän kuluessa edellisestä määrityksestä).

   • Ohjelmiston hallinnan ulkoistaminen. Asiakas saa asentaa ja käyttää ohjelmiston sallittuja kopioita palvelimissa ja muissa laitteissa, jotka ovat kolmannen osapuolen päivittäisessä hallinnassa, sillä ehdolla, että kyseiset palvelimet ja muut laitteet ovat ja pysyvät asiakkaalle omistetussa käytössä. Asiakas on vastuussa käyttöoikeussopimuksen velvoitteista riippumatta ohjelmistoa käyttävän laitteiston fyysisestä sijainnista.

  4. Mallien käyttöoikeus. Asiakas saa kopioida ja käyttää luomissaan asiakirjoissa ja projekteissa ohjelmiston mukana toimitettuja malleja, jotka on tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Asiakas saa levittää tällaisia asiakirjoja ja projekteja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön.

  5. Mukana toimitettavat Microsoft-ohjelmat. Microsoft Dynamics NAV -ohjelmisto sisältää muita Microsoft-ohjelmia. Jos kyseisten osien mukana toimitetaan erilliset käyttöoikeusehdot, näiden osien käyttöoikeusehdot koskevat kyseisten osien käyttöä näiden käyttöoikeusehtojen asemesta.

   • Microsoft SQL Server -tuotemerkkiä käyttävät komponentit. Microsoft Dynamics NAV -ohjelmiston mukana toimitetaan Microsoft SQL Server -tuotemerkkiä käyttäviä komponentteja, joiden käyttöoikeus myönnetään ohjelmiston asennushakemiston käyttöoikeuskansiossa olevien vastaavien SQL Server -käyttöoikeuksien nojalla. Jos asiakas ei hyväksy Microsoft SQL Server -tuotemerkkiä käyttävien komponenttien käyttöoikeusehtoja, hän ei saa käyttää kyseistä komponenttia.

   • Microsoft SQL Server Report Builder for Microsoft SQL Server 2014. Microsoft Dynamics NAV -ohjelmiston mukana toimitetaan Microsoft SQL Server Report Builder for Microsoft SQL Server 2014 (Report Builder), johon asiakas saa käyttöoikeudet erillisten, seuraavassa Microsoft Dynamics NAVin asennushakemistossa sijaitsevien käyttöoikeusehtojen nojalla: Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\90\Setup\Licenses. Asiakas saa käyttää Report Builderia ainoastaan yhdessä Microsoft Dynamics NAV -ohjelmiston kanssa. Jos asiakas ei hyväksy Report Builderin käyttöoikeusehtoja, asiakas ei saa käyttää Report Builderia.

   • Microsoft Exchange Web Services Managed API 2.2. Microsoft Dynamics NAV -ohjelmiston mukana toimitetaan Exchange Web Services Managed API 2.2 (EWSMA), johon asiakas saa käyttöoikeudet erillisten, seuraavassa Microsoft Dynamics NAV:n asennushakemistossa sijaitsevien käyttöoikeusehtojen nojalla: Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\90\Setup\Licenses. Asiakas saa käyttää EWSMA:ta ainoastaan yhdessä Microsoft Dynamics NAV -ohjelmiston kanssa. Jos asiakas ei hyväksy EWSMA:n käyttöoikeusehtoja, asiakas ei saa käyttää EWSMA:ta.

   • Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 ja 4.5 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmille. Microsoft Dynamics NAV -ohjelmiston mukana toimitetaan Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmille (Chart Controls), johon asiakas saa käyttöoikeudet erillisten, seuraavassa Microsoft Dynamics NAVin asennushakemistossa sijaitsevien käyttöoikeusehtojen nojalla: Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\90\Setup\Licenses. Asiakas saa käyttää Chart Controlsia ainoastaan yhdessä Microsoft Dynamics NAV -ohjelmiston kanssa. Jos asiakas ei hyväksy Chart Controlsin käyttöoikeusehtoja, asiakas ei saa käyttää Chart Controlsia.

   • Microsoft Report Viewer 2015 Runtime. Microsoft Dynamics NAV -ohjelmiston mukana toimitetaan Microsoft Report Viewer 2015 Runtime ("Report Viewer").

    • Microsoft SQL Server -raportointipalvelujen karttaraporttikohde. Report Vieweriin voi kuulua ominaisuuksia, jotka hakevat sisältöä, esimerkiksi karttoja, kuvia tai muita tietoja, joko Bing Maps -APIn (”Bing Maps -APIt”) tai jonkin myöhemmän, korvaavan palvelun kautta. Näillä ominaisuuksilla luodaan raportteja, joissa näytetään tietoja karttojen, ilmakuvien ja hybridikuvien päällä. Jos täydennysosa sisältää nämä ominaisuudet, asiakas saa käyttää niitä dynaamisten ja staattisten asiakirjojen luomiseen ja näyttämiseen. Näin saa tehdä vain täydennysosaan integroitujen käyttötapojen kautta. Bing Maps -APIen kautta saatua sisältöä ei saa kopioida, tallentaa tai arkistoida eikä sisällöstä saa luoda tietokantaa. Seuraavia ei saa käyttää mihinkään tarkoitukseen, vaikka ne olisivatkin saatavilla Bing Maps -APIen kautta:

     • Bing Maps -APIen käyttö tunnistukseen perustuvaan opastukseen tai reititykseen tai

     • liikennetietojen tai lintuperspektiivikuvien (tai niihin liittyvien metatietojen) kanssa.

     Bing Maps APIen ja niihin liittyvän sisällön käyttöön liittyviä lisäehtoja on osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.

   • Microsoft-ohjelmat, joissa on jaettavaa koodia. Report Viewer ja Microsoft Token Validation Extensions for Microsoft .NET Framework 4.5 (”Token Validation Extensions”) voivat sisältää koodia, jota asiakas saa jakaa kehittämissään ohjelmissa (”levityskelpoinen koodi”), jos asiakas noudattaa seuraavia ehtoja.

    • Käyttö- ja levitysoikeus.

     • Asiakas saa kopioida ja levittää levityskelpoisen koodin kohdekoodimuotoa kehittämissään ohjelmissa.

     • Asiakas saa antaa ohjelmiensa levittäjille luvan kopioida ja levittää Levityskelpoista koodia osana asiakkaan ohjelmia.

    • Levitysehdot. Levityskelpoisen koodin jakelu edellyttää, että asiakas

     • lisää siihen tärkeän ensisijaisen toiminnallisuuden ohjelmissaan

     • levittää sellaisen Levityskelpoisen koodin osalta, jonka tiedostotunniste on .lib, vain kyseisen Levityskelpoisen koodin suorittamisen tuloksia käyttämällä ohjelmassaan linkitintä

     • levittää asennusohjelmaan sisältyvää Levityskelpoista koodia ainoastaan kyseisen asennusohjelman osana ilman muutoksia

     • vaatii, että jakelijat ja ulkoiset käyttäjät hyväksyvät Levityskelpoista koodia koskevat ehdot, ainakin tämän sopimuksen mukaisesti

     • sisällyttää ohjelmiin asianmukaisen tekijänoikeusmerkinnän

     • sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Microsoftia sovelluksen käyttöön tai jakeluun liittyviä vaatimuksia vastaan sekä korvaamaan Microsoftille tällaisista vaatimuksista ja kanteista aiheutuvat kustannukset, asianajopalkkiot mukaan lukien.

   • Levittämistä koskevat rajoitukset. Asiakas ei saa

    • muuttaa Levityskelpoisen koodin tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai patenttia koskevia ilmoituksia

    • käyttää Microsoftin tavaramerkkejä omien ohjelmiensa nimissä tai tavalla, joka luo mielikuvan siitä, että Microsoft on laatinut asiakkaan ohjelmat tai hyväksynyt ne

    • levittää Levityskelpoista koodia käytettäväksi muulla kuin Windows-alustalla

    • sisällyttää Levityskelpoista koodia haitallisiin, petollisiin tai laittomiin ohjelmiin

    • muokata tai levittää Levityskelpoisen koodin lähdekoodia niin, että mikään sen osa tulee poissuljetun käyttöoikeussopimuksen alaiseksi. Poissuljettu käyttöoikeussopimus vaatii ehtona käytölle, muokkaukselle tai levitykselle, että koodi paljastetaan tai levitetään lähdekoodimuodossa tai että muille myönnetään muokkausoikeus.

  6. Muutosten poissulkeminen. Asiakas saa muuttaa ohjelmistoa vain siinä määrin kuin on välttämätöntä ohjelmiston käyttämiseksi asiakkaan sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin, mikäli asiakas on saanut ohjelmiston lähdekoodimuodossa tai asiakas tai asiakkaan puolesta toimiva kolmas osapuoli on hankkinut Microsoftilta käyttöoikeuden työkaluihin, joiden avulla asiakas tai asiakkaan puolesta toimiva kolmas osapuoli voi muokata ohjelmiston kohdekoodimuotoa. Asiakas hyväksyy, ettei Microsoft ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat asiakkaan, kumppanin tai asiakkaan puolesta toimivan kolmannen osapuolen tekemistä muutoksista tai kolmannen osapuolen laitteistosta tai ohjelmistosta aiheutuvista ongelmista. Microsoftilla ei ole velvollisuutta tarjota teknistä tai muunlaista tukea asiakkaan, tämän kumppanin tai jonkin kolmannen osapuolen ohjelmistoon tekemille muutoksille. Microsoft ei anna minkäänlaisia vakuutuksia, suosituksia tai takuita ohjelmiston sopivuudesta asiakkaan liiketoimintatarkoituksiin, sopivuudesta kumppanin tai kolmannen osapuolen muokkaustarkoituksiin tai muokkauksen toteutukseen ohjelmistossa tai siitä, että asiakasta tai kolmatta osapuolta varten tai näiden puolesta luotu, toteutettu ja tuki- ja/tai huoltopalvelujen kanssa tarjottu muokkaus vastaisi asiakkaan liiketoimintatarpeita tai toimisi ohjelmiston kanssa. Microsoft ja sen kumppanit ovat itsenäisiä juridisia henkilöitä, eikä Microsoft ole vastuussa kyseisten liikekumppanien toimista tai ole sidoksissa niihin.

  7. Fiktiiviset tiedot. Microsoftin toimittamissa materiaaleissa kuvatut ja mainitut verkko-osoitteet, osoitteet, henkilönnimet, yritykset, kaupungit, valtiot ja muut kohteet ovat luonteeltaan fiktiivisiä. Ne toimivat ainoastaan esimerkkeinä ja kuvituksina. Niillä ei ole mitään tarkoituksellisia yhteyksiä tosimaailmaan eikä tällaisia yhteyksiä tule myöskään etsiä.

  8. Monitahoinen ohjelmisto. Ohjelmisto on monitahoinen tietokoneohjelmisto. Sen suorituskyky vaihtelee asiakkaan laitteistoalustan, ohjelmiston yhteisvaikutusten, ohjelmiston kokoonpanon ja muiden tekijöiden mukaan. Ohjelmisto ei ole vikasietoinen ja voi sisältää virheitä, ristiriitoja tai katkoksia.

  9. Kolmansien osapuolten ilmoitukset. Ohjelmistoon saattaa sisältyä jonkin kolmannen osapuolen materiaalia (eli ohjelmistokoodia tai asiakirjoja), johon Microsoft myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Jos kolmansien osapuolten materiaalista annetaan ilmoitus, se on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.

  10. Muut toiminnot. Microsoft voi toimittaa ohjelmistoon myös muita toimintoja. Niihin saatetaan soveltaa muita käyttöoikeusehtoja ja veloituksia.

 8. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Microsoft voi muuttaa niitä tai peruuttaa ne koska tahansa. Tätä kohtaa ei sovelleta edellä oleviin, tilauksen tarkistamista koskeviin ehtoihin.

  1. Suostumus Internet-pohjaisia palveluita varten. Ohjelmiston tietyt ominaisuudet saattavat muodostaa Internet-yhteyden Microsoftin tai kolmannen palveluntarjoajan tietokonejärjestelmiin. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Asiakas voi poistaa ominaisuudet käytöstä tai hän voi olla käyttämättä niitä. Lisätietoja kyseisistä ominaisuuksista on ohjelmiston dokumentaatiossa. Asiakas suostuu tietojen välittämiseen, jos hän käyttää näitä ominaisuuksia.

  2. Tietokoneen tiedot. Tietyt ohjelmiston ominaisuudet käyttävät Internet-protokollia, jotka lähettävät kyseessä oleviin järjestelmiin tietokonetta koskevia tietoja, esimerkiksi asiakkaan IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, asiakkaan käyttämän selainohjelmiston nimen ja version sekä ohjelmistoa käyttävän laitteen kielikoodin. Microsoft käyttää näitä tietoja voidakseen tarjota Internet-pohjaisia palveluja asiakkaalle. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

   • Verkkosisältöön liittyvät ominaisuudet. Ohjelmistossa on ominaisuuksia, jotka voivat automaattisesti etsiä tiettyyn aiheeseen liittyvää sisältöä Microsoftin sivustoista asiakkaan käytettäväksi. Nämä ominaisuudet edellyttävät, että Microsoftille lähetetään tietoja käyttöjärjestelmän tyypistä, käytettävän ohjelmiston nimestä ja versiosta, Internet-selaimen tyypistä sekä sen laitteen kielikoodista, johon ohjelmisto on asennettu. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi ClipArt-kuvat, mallit, online-koulutus, online-tuki ja Appshelp. Näitä ominaisuuksia ei ole pakko käyttää.
  3. Tietojen käyttäminen. Microsoft voi käyttää laitteen tietoja, virheraportteja ja haittaohjelmaraportteja ohjelmistojensa ja palvelujensa parantamiseen. Microsoft voi myös antaa tietoja muille, kuten laitteiden ja ohjelmistojen toimittajille. Ne saattavat käyttää tietoja parantaakseen tuotteidensa toimivuutta Microsoftin ohjelmiston kanssa.

  4. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluja tavalla, joka voisi haitata palveluja tai estää muita käyttämästä niitä. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluita minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

 9. TUOTE-/KÄYTTÖOIKEUSAVAIN. Ohjelmiston suorittaminen tai käyttö edellyttää avainta. Avainta saa käyttää vain ohjelmiston sen version suorittamiseen tai käyttämiseen, jolle se on myönnetty. Asiakas on vastuussa tunnustensa käytöstä. Tunnuksia ei saa kahdentaa eikä antaa kolmansien osapuolten käyttöön.

 10. VERTAILUTESTIT. Asiakas ei saa paljastaa ohjelmistolle tehdyn vertailutestin tuloksia kolmansille osapuolille ilman Microsoftin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 11. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain tietyt oikeudet käyttää ohjelmistoa. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai erillinen asiakkaan ja Microsoftin välillä solmittu kirjallinen sopimus ei salli käyttäjälle muita oikeuksia. Käyttäjän on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas saa käyttää ohjelmistoa ainoastaan sisäisiin liiketoimintatarkoituksiinsa. Asiakas ei saa

  • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia

  • selvittää ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin

  • kiertää ohjelmiston tarkistustoimintoja

  • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi

  • vuokrata tai lainata ohjelmistoa

  • käyttää ohjelmistoa kaupallisten käyttöpalvelujen tuottamiseen kolmansille osapuolille.

  Asiakkaan käyttöoikeus voidaan perua, jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja. Asiakkaan oikeudet käyttää ohjelmistoa eivät anna asiakkaalle minkäänlaista oikeutta ottaa Microsoftin patentteja tai muita Microsoftin immateriaalioikeuksia käyttöön sellaisissa ohjelmistoissa tai laitteissa, joilla on pääsy palvelimelle.

 12. VARMUUSKOPIOINTI. Asiakas saa tehdä ohjelmistosta useita varmuuskopioita tai kopioita kehitys- ja testaustarkoituksia varten, kunhan kyseisiä kopioita ei käytetä tuotantotarkoituksiin ja kehitystyö tai testaus tehdään vain sisäistä liiketoimintatarkoitusta varten. Asiakkaan halutessa kolmas osapuoli voi tarjota varmuuskopioinnin asiakkaalle käyttöpalveluna kohdassa 7.b kuvatulla tavalla.

 13. KAHDENNUSOIKEUS. Sen lisäksi, että asiakas käyttää ohjelmistoa edellä olevan kohdan 3 mukaisesti, asiakas saa suorittaa yhtä sellaista passiivista ERP-ratkaisun kahdennuskokonaisuutta, jota käytetään tilapäisiin tukitoimiin silloin, kun ensisijainen ERP-ratkaisu ei ole saatavilla.

 14. KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO. Asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa ilman Microsoftin etukäteen antamaa kirjallista suostumista. Mikäli käyttöoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle on sallittu, siirrosta saatetaan joutua maksamaa lisämaksu.

 15. DOKUMENTAATIO. Jokainen henkilö, jolla on voimassa oleva oikeus käyttää asiakkaan tietokonetta tai sisäistä verkkoa, saa kopioida asiakirjat ja hyödyntää niitä viitteinä asiakkaan sisäisessä käytössä.

 16. AIEMMAN VERSION KÄYTTÖÖNOTTAMINEN. Asiakkaalla ei ole tämän käyttöoikeuden nojalla oikeutta käyttää ohjelmiston aiempia versioita, eikä Microsoftilla ole velvollisuutta toimittaa asiakkaalle ohjelmiston aiempia versioita.

 17. VIENTIRAJOITUKSET. Tämä ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

 18. TUKIPALVELUT. Microsoftin tarjoamat, tähän ohjelmistoon liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut on kuvattu osoitteessa http://www.microsoft.com/dynamics/customer/en-us/service-plans.aspx.

 19. LOKALISOINNIT JA KÄÄNNÖKSET. Microsoft tarjoaa ohjelmiston tiettyjä lokalisointeja ja käännöksiä, jotka on kuvattu osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=317718.

 20. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus (mukaan lukien jäljempänä oleva takuulauseke) sekä täydennysten, päivitysten, Internetin kautta toimitettavien palveluiden ja asiakkaan käyttämien tukipalvelujen toimittamiseen liittyvät ehdot muodostavat ohjelmiston käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen kokonaisuudessaan.

 21. SOVELLETTAVA LAKI.

  1. Yhdysvallat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja sen rikkomuksia koskevia vaatimuksia tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.

  2. Muut maat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan tämän maan lakeja.

  3. Asianajopalkkiot ja -kustannukset. Jos asiakas tai Microsoft nostaa kanteen tai muuten esittää vaatimuksia toista osapuolta vastaan tähän sopimukseen tai ohjelmistoon liittyen tai sen vuoksi, voittaneella osapuolella on oikeus saada kohtuullisia korvauksia asianajopalkkioista, kustannuksista ja muista kuluista (mukaan lukien valitukset korkeampaan oikeuteen).

 22. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen osapuoleen. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.

 23. PUOLUSTAUTUMINEN OIKEUDENLOUKKAUKSIA JA VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ KOSKEVIA VAATIMUKSIA VASTAAN. Microsoft puolustaa asiakasta kaikilta konsernin ulkopuolisten kolmansien osapuolten esittämiltä vaatimuksilta, joiden mukaan ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeuksia tai tavaramerkkiä tai loukkaa sen liikesalaisuutta, ja maksaa summan, joka määritetään mahdollisessa epäsuotuisassa lopullisessa tuomiossa (tai Microsoftin hyväksymässä sovitteluratkaisussa).

  Asiakkaan on tehtävä vaatimuksesta viipymättä kirjallinen ilmoitus ja annettava vaadetta koskeva puolustus ja sovittelu kokonaan Microsoftin vastuulle. Asiakas sitoutuu avustamaan Microsoftia kohtuullisessa määrin Microsoftin puolustautuessa vaatimusta vastaan, ja Microsoft korvaa asiakkaalle avustamisesta aiheutuvat kohtuulliset välittömät kustannukset. Termejä ”väärinkäytös” ja ”liikesalaisuus” käytetään Yhdysvaltain liikesalaisuuksia koskevan lain (Uniform Trade Secrets Act) mukaisesti, paitsi jos vaatimukset esitetään Yhdysvaltain ulkopuolella. Tällöin ”liikesalaisuus” tarkoittaa TRIPs-sopimuksen artiklassa 39.2 määritettyä ”julkistamatonta tietoa” ja ”väärinkäytös” tarkoittaa tarkoituksellista lainvastaista käyttöä.

  Microsoftin velvoitteet eivät päde, jos vaatimus tai lopullinen epäedullinen tuomio perustuu (i) siihen, että asiakas on käyttänyt ohjelmistoa sen jälkeen, kun Microsoft on vaatimuksen vuoksi kehottanut lopettamaan sen käytön, (ii) siihen, että asiakas on yhdistänyt ohjelmiston muuhun kuin Microsoftin tuotteeseen (laitteisto, ohjelmisto tai palvelu), tietoihin tai liiketoimintaprosessiin, mukaan lukien kolmansien osapuolten lisäosat ja ohjelmat, (iii) vahinkoihin, jotka voidaan yhdistää muun kuin Microsoftin tuotteen, tiedon tai liiketoimintaprosessin käytön arvoon, (iv) siihen, että asiakas on muuttanut ohjelmistoa, mukaan lukien kolmansien osapuolten tekemät muutokset, (v) siihen, että asiakas on jakanut ohjelmistoa kolmannelle osapuolelle tai käyttänyt sitä tämän hyväksi, (vi) siihen, että asiakas on käyttänyt Microsoftin tavaramerkkiä (tai tavaramerkkejä) ilman Microsoftin nimenomaista kirjallista suostumusta, tai (vii) liikesalaisuutta koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan asiakas on saanut tietoonsa liikesalaisuuden (a) epäasianmukaisin keinoin, (b) olosuhteissa, jotka edellyttävät liikesalaisuuden salassapitoa tai sen käytön rajoittamista, tai (c) henkilöltä (muulta kuin Microsoftilta tai sen konserniyhtiöltä), jolla on ollut vaatimuksen esittäjää kohtaan velvollisuus pitää liikesalaisuus salassa tai rajoittaa sen käyttöä. Asiakas korvaa kaikki kustannukset tai vahingot, jotka aiheutuvat näistä toimista.

  Jos Microsoft saa tiedon vaatimuksesta, joka koskee ohjelmistoon liittyvää oikeudenloukkausta tai väärinkäytöstä, Microsoft voi, omalla kustannuksellaan ja ilman velvoitetta joko (i) hankkia asiakkaalle oikeuden jatkaa ohjelmiston käyttöä tai (ii) tehdä ohjelmistosta oikeuksia loukkaamattoman muuttamalla sitä tai korvaamalla sen toiminnallisesti vastaavalla tuotteella; tällöin asiakkaan on lopetettava ohjelmiston käyttö välittömästi. Jos toimivaltainen tuomioistuin kieltää asiakkaalta ohjelmiston käytön oikeudenloukkausta tai väärinkäytöstä koskevan vaatimuksen vuoksi, Microsoft voi valintansa mukaan joko hankkia oikeuden ohjelmiston käyttöön, korvata sen toiminnallisesti vastaavalla tuotteella, tehdä siitä oikeuksia loukkaamattoman muuttamalla sitä tai korvata maksetun summan ja päättää kyseisen käyttöoikeuden.

  Jos asiakasta vastaan esitetään jokin muu kolmannen osapuolen vaatimus, joka koskee Microsoftin immateriaalioikeuksia, asiakkaan on tehtävä siitä viipymättä kirjallinen ilmoitus Microsoftille. Microsoft voi valintansa mukaan soveltaa näihin vaatimuksiin tämän kohdan säännöksiä. Tässä kohdassa 23 kuvataan asiakkaan yksinomaiset oikeudet korvaukseen sellaisista kolmansien osapuolten esittämistä vaatimuksista, jotka koskevat tekijänoikeus-, patentti- tai tavaramerkkiloukkausta tai liikesalaisuuden väärinkäytöstä.

 24. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Asiakkaan Microsoftilta ja sen toimittajilta saaman vahingonkorvauksen määrä ei voi ylittää asiakkaan ohjelmistosta maksamaa hintaa, lukuun ottamatta kohdan 23 mukaisia vaateita. Asiakkaalla ei ole oikeuksia muihin vahingonkorvauksiin huolimatta siitä, ovatko kyseessä välilliset, erityiset, epäsuorat tai satunnaiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.

  Tämä rajoitus koskee

  • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät (i) ohjelmistoon, (ii) palveluihin, (iii) sisältöön (myös koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai (iv) kolmansien osapuolten materiaaleihin sekä

  • väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, sitoumuksesta tai ehdosta, ankarasta vastuusta, laiminlyönnistä, tietojen menettämisestä, tietueiden tai tietojen vahingoittumisesta, liikearvon menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvasta menettämisestä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin.

  Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa

  • ohjelmiston korjaaminen tai korvaaminen tai ohjelmiston hinnan hyvittäminen ei vastaa aiheutuneita menetyksiä tai

  • Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta.

  Mikäli edellä mainitut vahingonkorvausvastuun rajoitukset ovat Suomen pakottavan lainsäädännön vastaisia, rajoituksia ei sovelleta asiakkaaseen. Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen.

 25. SOPIMUKSEN NOUDATTAMISEN TODENTAMINEN.

  1. Oikeus todentaa sopimuksen noudattaminen. Asiakkaan tulee pitää kirjaa siitä ohjelmistosta (ostotositteineen), jota asiakas tämän sopimuksen nojalla käyttää. Microsoftilla on oikeus omalla kustannuksellaan todentaa tämän sopimuksen noudattaminen. Asiakas toimii kohtuullisessa määrin yhteistyössä noudattamisen todennuksessa, mukaan lukien sallimalla Microsoftin pyytäessään käyttää käyttöraporttia todennuksen työkaluna.

  2. Todennusprosessi ja rajoitukset. Microsoft käyttää sopimuksen noudattamisen todentamiseen jonkin riippumattoman, vaitiolovelvollisuuden sitoman, kansainvälisesti tunnetun tilitoimiston kirjanpitäjää. Todennuksesta ilmoitetaan vähintään 30 päivää etukäteen ja todennus tehdään normaalina toimistoaikana sellaisella tavalla, että se ei kohtuuttomasti haittaa asiakkaan yrityksen toimintaa. Vaihtoehtoisesti Microsoft voi vaatia asiakasta täyttämään itseauditoinnin kyselylomakkeen niistä ohjelmistoista, joita asiakas tämän sopimuksen nojalla käyttää. Microsoft kuitenkin pidättää itsellään oikeuden käyttää todennusprosessia edellä kuvatulla tavalla.

  3. Todennustiheys. Jos Microsoft tekee todennuksen eikä löydä merkkejä siitä, että käyttöoikeuksia puuttuisi merkittävä määrä (eli puuttuvia käyttöoikeuksia olisi 5 % tai enemmän), Microsoft ei tee samalle yhtiölle toista todennusta vähintään vuoteen.

  4. Tulosten käyttö. Microsoft ja sen tilintarkastajat käyttävät sopimuksen noudattamistarkastuksessa saatuja tietoja ainoastaan omien oikeuksiensa valvomiseen ja sen arvioimiseen, noudattaako asiakas tämän sopimuksen ehtoja. Vetoamalla edellä kuvattuihin oikeuksiin ja toimenpiteisiin Microsoft ei kuitenkaan luovu oikeudestaan panna tämä sopimus täytäntöön eikä oikeudestaan suojella immateriaalioikeuksiaan kaikilla lain sallimilla keinoilla.

  5. Korjaavat toimenpiteet, jos sopimusta ei noudateta. Jos tarkastuksessa tai itseauditoinnissa käy ilmi, että käyttöoikeuksia puuttuu, asiakkaan tulee viipymättä tilata käytön vaatima määrä käyttöoikeuksia. Jos käyttöoikeuksia puuttuu merkittävästi, asiakkaan tulee korvata Microsoftille todennuksesta aiheutuneet kulut ja hankkia 30 päivän kuluessa puuttuva määrä käyttöoikeuksia jälleenmyyntihintaan.

RAJOITETTU TAKUU

 1. RAJOITETTU TAKUU. Jos asiakas noudattaa ohjeita, ohjelmisto toimii olennaisilta osiltaan ohjelmiston mukana toimitettavan Microsoft-aineiston kuvailemalla tavalla.

  ”Rajoitettu takuu” viittaa Microsoftin myöntämään nimenomaiseen takuuseen. Tämä takuu myönnetään asiakkaalle lain suomien muiden oikeuksien ja korvausoikeuksien lisäksi, mukaan lukien paikallisen kuluttajansuojalain kuluttajille suomat korvaus- ja muut oikeudet.

 2. TAKUUN KESTO, TAKUUN VASTAANOTTAJA, MAHDOLLISTEN OLETETTUJEN TAKUIDEN KESTO. Ohjelmiston rajoitettu takuu on voimassa yhden vuoden siitä hetkestä, kun ohjelmiston alkuperäinen käyttäjä hankkii ohjelmiston. Jos asiakas on vastaanottanut täydennyksiä, päivityksiä tai korvaavia ohjelmistoja takuuvuoden aikana, niiden takuu on voimassa ohjelmiston meneillään olevan takuun loppuun saakka tai 30 päivää sen mukaan, kumpi päättyy myöhemmin. Jos ensimmäinen käyttäjä siirtää ohjelmiston, vastaanottajalle jää takuuajan jäljellä oleva aika.

  Mikäli sovellettavan lain säännöksistä ei muuta johdu, mahdolliset oletetut takuut, sitoumukset ja ehdot ovat voimassa vain rajoitetun takuun voimassaolon päättymiseen saakka. Koska jotkin valtiot eivät salli oletetun takuun keston rajoituksia, edellä mainitut rajoitukset eivät koske kaikkia asiakkaita. Oletetun takuun ja oletettujen sitoumusten sekä ehtojen keston rajoitukset eivät niin ikään ole sallittuja joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia ei ehkä voida soveltaa asiakkaan tapauksessa.

 3. POISSULKEMINEN TAKUUN PIIRISTÄ. Tämä takuu ei korvaa ongelmia, jotka johtuvat asiakkaan toimista (tai siitä, että asiakas ei ole toiminut), muiden toimista tai sellaisista tapahtumista, joista Microsoftin ei voida kohtuuden rajoissa katsoa olevan vastuussa.

 4. OIKEUS KORVAUKSIIN TAKUUN RIKKOMUSTAPAUKSISSA. Microsoft korjaa tai korvaa ohjelmiston maksutta. Jos korjaaminen tai korvaaminen ei ole mahdollista, Microsoft hyvittää ohjelmistosta maksukuitissa olevan hinnan. Microsoft korjaa tai korvaa lisäksi myös täydennykset, päivitykset ja korvaavat ohjelmistot maksutta. Jos korjaaminen tai korvaaminen ei ole mahdollista, Microsoft hyvittää asiakkaan niistä maksaman hinnan siinä tapauksessa, että täydennys, päivitys tai korvaava ohjelmisto on ollut maksullinen. Hyvitys edellyttää, että asiakas poistaa ohjelmiston asennukset sekä palauttaa Microsoftille ohjelmiston ja siihen liittyvät materiaalit ja ostotodistuksen. Nämä ovat asiakkaan ainoat oikeudet korvauksiin, jos rajoitettu takuu rikkoutuu.

 5. EI VAIKUTUSTA KULUTTAJAN OIKEUKSIIN. Asiakkaalla voi olla paikallisen lain säädöksistä johtuen muita kuluttajan oikeuksia, joihin tämä sopimus ei voi vaikuttaa.

 6. TAKUUSEEN LIITTYVÄT TOIMET. Takuuhuolto edellyttää, että asiakkaalla on näyttää ostotodistus.

  1. Yhdysvallat ja Kanada. Yhdysvalloissa ja Kanadassa takuuhuoltopalvelut sekä tiedot hyvityksen hakemisesta ovat saatavilla

   • (800) MICROSOFT;

   • osoitteesta Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 tai

   • Internetistä osoitteesta www.microsoft.com/info/nareturns.htm.

  2. Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka. Jos ohjelmisto on hankittu Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa, rajoitetun takuun myöntäjä on Microsoft Ireland Operations Limited. Asiakas voi tehdä tähän takuuseen liittyvän hyvityspyynnön ottamalla yhteyden jompaankumpaan seuraavista:

   • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; tai

   • Paikallinen Microsoft-yhtiö (lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/worldwide).

  3. Australia. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Australiasta, hyvitysvaatimus tulee tehdä joko seuraavaan numeroon tai osoitteeseen:

   • 13 20 58; tai

   • Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.

  4. Yhdysvaltain, Kanadan, Euroopan, Lähi-idän, Afrikan ja Australian ulkopuoliset alueet. Jos ohjelmisto on hankittu Yhdysvaltain, Kanadan, Euroopan, Lähi-idän, Afrikan tai Australian ulkopuolelta, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä paikalliseen Microsoft-yhtiöön (lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/worldwide).

 7. EI MUITA TAKUITA. Rajoitettu takuu on ainoa Microsoftin myöntämä suora takuu. Microsoft ei myönnä mitään muita nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Ellei paikallisen lain säädöksistä muuta johdu, Microsoft sulkee pois oletetut takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Jos paikallinen laki katsoo asiakkaalla olevan oikeus oletettuihin takuisiin, sitoumuksiin tai ehtoihin tästä poissulkemisesta huolimatta ja mikäli paikallisen lain säädöksistä ei muuta johdu, asiakkaan oikeus korvauksiin on edellä olevassa kohdassa ”Oikeus korvauksiin takuun rikkomustapauksissa” selostetun mukainen.

  VAIN AUSTRALIASSA. Tässä kappaleessa ”tuotteella” tarkoitetaan sitä ohjelmistoa, jolle Microsoft myöntää nimenomaiseen takuun. Microsoftin tuotteissa on takuita, joita Australian kuluttajansuojalain mukaan ei voi sulkea pois. Asiakkaalla on oikeus saada korvaava tuote tai palautus vakavissa virhetapauksissa. Asiakkaalla on myös oikeus korvaukseen sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka kohtuuden nimissä olisivat olleet estettävissä. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuote, jos tuotteen laatu ei ole riittävän hyvä ja jos virhe ei ole luonteeltaan vakava. Korjattaviksi esitetyt tuotteet voidaan uudella korvaamisen sijaan vaihtaa samaa tyyppiä oleviin, kunnostettuihin tuotteisiin. Tuotteiden korjaamiseen saatetaan käyttää kunnostettuja osia.

 8. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN TAKUURIKKOMUKSESSA. Tämän rajoitetun takuun rikkomustapauksissa sovelletaan edellä olevaa kohtaa Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja poissulkeminen.

Asiakkaalle myönnetään tämän takuun mukaiset oikeudet, joiden lisäksi asiakkaalla voi olla asuinpaikkansa mukaan myös muita, paikallisten lakien mukaisia oikeuksia.

See Also

Concepts

Legal Resources for Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics C5

Other Resources

Microsoft Dynamics NAV 2016