VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV OG MICROSOFT DYNAMICS C5 TIL WINDOWS

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem grundigt. Denne aftale gælder for ovennævnte software og de medier, De måtte have modtaget den på. Dette gælder desuden for alle Microsoft

 • opdateringer,

 • supplementer,

 • internetbaserede tjenester og

 • supporttjenester

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår.

DENNE AFTALE OPRETTES OG INDGÅS, NÅR DE FØRSTE GANG DOWNLOADER, INSTALLERER ELLER BRUGER SOFTWAREN. VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE DENNE AFTALE. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE DENNE AFTALE, HAR DE IKKE RET TIL AT DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN. DE BEDES I STEDET RETURNERE DEN TIL APPLE, INC. (”APPLE”) FOR AT FÅ REFUSION AF KØBESUMMEN ELLER EN KREDITNOTA. Hvis en person indgår denne aftale på vegne af en juridisk enhed, erklærer denne person, at han eller hun har myndighed til at binde den pågældende enhed til denne aftale.

Hvis De overholder denne aftale, har De nedenstående rettigheder.

 1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR.

  1. Installation og Brug. De må installere og bruge et ubegrænset antal kopier af softwaren på de af Deres enheder, der kører med moderne versioner af Windows eller efterfølgende versioner af operativsystemet (samlet kaldet ”Windows”), og som er associeret med den Microsoft-konto, der er tilknyttet Deres Windows Store-konto. Denne software kræver forbindelse til computersystemer via et internetbaseret trådløst netværk, der kører gyldige, licenserede kopier af Microsoft Dynamics NAV 2015 og Microsoft Dynamics C5 2015 eller nyere til Deres tabletenheder og vil kræve gyldigt licenserede kopier af Microsoft Dynamics NAV 2016 og Microsoft Dynamics C5 2016 til alle andre enheder (telefoner, stationære pc'er osv.) Der kan være behov for opdateringer til Microsoft Dynamics NAV-software og Microsoft Dynamics C5-software for at få fuld funktionalitet. Desuden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige i alle lande.

  2. Programmer fra Tredjepart. Denne software kan indeholde programmer fra tredjemand, som Microsoft, ikke tredjemand, giver i licens til Dem i henhold til nærværende aftale. Eventuelle meddelelser til et program fra tredjemand er kun til Deres orientering.

 2. INTERNETADGANG KAN VÆRE PÅKRÆVET. De kan blive opkrævet gebyrer for internetadgang, dataoverførsel eller andre tjenester i henhold til vilkårene i Deres abonnement og eventuelle andre aftaler, De har med deres trådløse operatør, i forbindelse med brug af softwaren. De er alene ansvarlig for den trådløse operatørs gebyrer.

 3. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

 4. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke

  • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren,

  • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning,

  • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning,

  • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den,

  • distribuere, leje, lease eller udlåne softwaren.

  • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjemand eller

  • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester.

 5. DOKUMENTATION. De må kopiere og bruge dokumentationen som reference til Deres interne formål.

 6. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug. Yderligere oplysninger finder De på www.microsoft.com/exporting.

 7. SUPPORTTJENESTER. Fordi denne software er ”som den er og forefindes”, yder Microsoft muligvis ikke support på den. Deres enhedsproducent og trådløse operatør er ikke ansvarlige for at levere supporttjenester til softwaren.

 8. OPHAVSRETSNOTITSER. Microsoft og Microsoft Dynamics er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

 9. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne.

 10. GÆLDENDE LOVGIVNING.

  1. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt.

  2. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love.

 11. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

 12. BEGUNSTIGET TREDJEMAND. De accepterer, at Microsoft og deres datterselskaber er begunstigede tredjemænd af denne aftale, og at Microsoft har ret til at håndhæve denne aftale.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. Softwaren er givet i licens ”som den er og forefindes” og ”med alle fejl”. De bærer risikoen for brugen af den. Microsoft og de trådløse operatører, via hvis netværk softwaren distribueres, og hver af vores respektive associerede virksomheder og leverandører (”dækkede parter”) giver ingen udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser under eller i relation til softwaren. De kan have yderligere forbrugerrettigheder eller lovbestemte garantier i henhold til gældende lokal lovgivning, som nærværende aftale ikke kan ændre. Hvor det tillades af Deres lokale lovgivning, udelukker Microsoft og de dækkede parter uudtalte garantier for salgbarhed, anvendelighed til særligt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.

  FOR AUSTRALIEN – De har de lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i disse vilkår er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.

 14. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning op til én USD (1,00 $). De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte, pønale eller hændelige skader, fra Microsoft eller en dækket part.

  Denne begrænsning gælder i

  • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjemands websteder eller programmer fra tredjemand og

  • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Det gælder også, selvom reparation, erstatning eller refusion af softwaren ikke til fulde kompenserer Dem for Deres tab, eller hvis Microsoft eller distributørerne kendte til eller burde have kendt til risikoen for skader. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres stat eller land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

See Also

Concepts

Legal Resources for Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics C5

Other Resources

Microsoft Dynamics NAV 2015