MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV FOR WINDOWS

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Asiakkaan tulee lukea ehdot huolellisesti. Tämä sopimus koskee yllä yksilöityä ohjelmistoa sekä niitä asennusmedioita, joilla ohjelmisto on mahdollisesti toimitettu. Sopimus koskee myös kaikkia Microsoftin yllä mainitun ohjelmiston

 • päivityksiä

 • täydennyksiä

 • Internet-pohjaisia palveluja ja

 • tukipalveluja

ellei niillä ole erillisiä omia käyttöoikeussopimuksia. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, niiden osalta noudatetaan tällaisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta.

Tämä sopimus solmitaan ja se astuu voimaan, kun asiakas lataa, asentaa tai käyttää ohjelmistoa ensimmäisen kerran. Lataamalla, asentamalla tai käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy tämän sopimuksen. Mikäli asiakas ei hyväksy tätä sopimusta, ohjelmistoa ei saa ladata, asentaa tai käyttää. Jos yksityishenkilö tekee tämän sopimuksen jonkin juridisen henkilön puolesta, kyseinen yksityishenkilö vakuuttaa, että hänellä on valtuudet sitoa kyseinen yksilö tähän sopimukseen.

Mikäli asiakas hyväksyy tämän sopimuksen, hänellä on alla mainitut oikeudet.

 1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  1. Asennus ja käyttö. Asiakas saa haluamansa määrän ohjelmiston kopioita ja käyttää niitä Windowsin moderneja versioita tai uudempia versioita (yhdessä ”Windows”) ja omaa Windows-kauppa tiliin liittyvää Microsoft-tiliä käyttävillä laitteilla. Tämä ohjelmisto edellyttää yhteyden muodostamista Internet-pohjaisen langattoman verkon kautta sellaisiin tietokonejärjestelmiin, joissa on voimassa olevilla käyttöoikeuksilla varustettu Microsoft Dynamics NAV 2015 tai uudempi taulutietokoneessa tai Microsoft Dynamics NAV 2016 kaikissa muissa laitteissa (puhelimissa, tietokoneissa ja niin edelleen). Microsoft Dynamics NAV -ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta ohjelmiston kaikkia ominaisuuksia voisi käyttää. Lisäksi jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.

  2. Kolmansien osapuolten ohjelmat. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten ohjelmia, joihin Microsoft, ei siis kyseinen kolmas osapuoli, myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Jos kolmansien osapuolten ohjelmista annetaan ilmoitus, se on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.

 2. INTERNET-YHTEYS SAATETAAN TARVITA. Asiakas saattaa Palvelujen käytön yhteydessä joutua maksamaan Internet-yhteyden käytöstä, tiedonsiirrosta tai muista palveluista oman datapalvelusopimuksensa tai muiden puhelinoperaattorin kanssa solmittujen sopimusten ehtojen mukaisesti. Asiakas on yksin vastuussa kaikista puhelinoperaattorin veloittamista maksuista.

 3. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Microsoft voi muuttaa palveluja tai peruuttaa ne koska tahansa. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluja tavalla, joka voisi haitata palveluja tai estää muita käyttämästä niitä. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluita minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

 4. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain tietyt oikeudet käyttää ohjelmistoa. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen lainsäädäntö ei salli käyttäjälle muita oikeuksia. Käyttäjän on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa

  • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia

  • perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin

  • tehdä ohjelmistosta enempiä kopioita kuin mitä tässä sopimuksessa määritetään tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrittää

  • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi

  • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

  • transfer the software or this agreement to any third party; or

  • käyttää ohjelmistoa kaupallisten käyttöpalvelujen tarjoamiseen.

 5. DOKUMENTAATIO. Asiakas saa käyttää ja kopioida käyttöohjeet ainoastaan sisäisiin konsultointitarkoituksiinsa.

 6. VIENTIRAJOITUKSET. Tämä ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

 7. TUKIPALVELUT. Tämä ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, eikä sille välttämättä tarjota tukipalveluja. Microsoft ja matkapuhelinoperaattori eivät ole vastuussa ohjelmistoon liittyvien tukipalveluiden tarjoamisesta.

 8. TEKIJÄNOIKEUSMERKINNÄT. Microsoft ja Microsoft Dynamics ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

 9. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus sekä ehdot täydennysosien, päivitysten, Internet-pohjaisten palveluiden ja asiakkaan käyttämien tukipalveluiden toimittamiseen muodostavat ohjelmiston käyttöoikeus- sekä tukipalvelusopimuksen kokonaisuudessaan

 10. SOVELLETTAVA LAKI.

  1. Yhdysvallat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja väitteitä siihen liittyvistä rikkomuksista tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.

  2. Muut maat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan tämän maan lakeja.

 11. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.

 12. KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA. Asiakas suostuu siihen, että Microsoft ja sen konserniyhtiöt ovat tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia ja että Microsoftilla on oikeus panna tämä sopimus täytäntöön.

 13. TAKUUN POISSULKEMINEN. Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään sellaisenaan, mahdollisine vikoineen ja sellaisena kuin se on saatavilla. Asiakas käyttää sitä omalla vastuullaan. Microsoft ja ne matkapuhelinoperaattorit, joiden verkon kautta ohjelmistoa jaellaan, sekä edellisten konserniyhtiöt ja toimittajat (”sopimuksen kattamat osapuolet”) eivät anna mitään ohjelmistoa koskevia tai siihen liittyviä nimenomaisia takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Asiakkaalla voi olla paikallisen lain säädöksistä johtuen muita sellaisia kuluttajan oikeuksia tai lakisääteisiä takuita, joihin tämä sopimus ei voi vaikuttaa. Ellei paikallisten lakien pakottavista säännöksistä muuta johdu, Microsoft ja sopimuksen kattamat osapuolet sulkevat pois oletetut takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

  VAIN AUSTRALIASSA: Asiakkaalla on Australian kuluttajansuojalaista johtuvia takuita, ja näiden ehtojen tarkoituksena ei ole vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin.

 14. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Asiakkaan Microsoftilta ja sen toimittajilta saama vahingonkorvaus ei voi olla enemmän kuin yksi Yhdysvaltain dollari (USD 1,00). Asiakkaalle ei ole oikeuksia vahingonkorvauksiin Microsoftilta tai miltään sopimuksen kattamalta osapuolelta huolimatta siitä, ovatko kyseessä erityiset, epäsuorat, rangaistukselliset tai satunnaiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.

  Tämä rajoitus koskee

  • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä

  • väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, sitoumuksesta tai ehdosta, laiminlyönnistä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin.

  Nämä ovat voimassa, vaikka ohjelmiston korjaaminen, korvaaminen tai hyvitys ei täysin vastaisi asiakkaalle aiheutuneita menetyksiä tai vaikka Microsoft tai Sopimuksen kattamat osapuolet olisivat tienneet tai niiden olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa.

See Also

Concepts

Legal Resources for Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics C5

Other Resources

Microsoft Dynamics NAV 2015