LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT - MICROSOFT DYNAMICS NAV FÖR WINDOWS

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Detta avtal gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levererades på. Det gäller också för eventuella

 • uppdateringar,

 • tillägg,

 • Internetbaserade tjänster och

 • supporttjänster

som avser denna programvara från Acompli om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådana fall gäller de medföljande villkoren.

Detta avtal görs och ingås som tidigast när du först laddar ned, installerar eller använder programvaran. Genom att ladda ned, installera eller använda programvaran accepterar du detta avtal. Om du inte accepterar detta avtal ska du inte ladda ned, installera eller använda programvaran. Om en individ ingår detta avtal å en juridisk persons vägnar, försäkrar individen att han eller hon har auktoritet att binda den juridiska personen till detta avtal.

Om du accepterar detta avtal har du rättigheterna nedan.

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Installation och Användning. Du får installera och använda valfritt antal exemplar av programvaran på enheter som kör moderna versioner av Windows eller efterföljande versioner av operativsystemet (gemensamt kallade ”Windows”) och som är anslutna till det Microsoft-konto som tillhör ditt Windows Store-konto. Denna programvara kräver anslutning till datorsystem, via ett Internetbaserat trådlöst nätverk, som kör giltigt licensierade exemplar av Microsoft Dynamics NAV 2015 eller senare för dina surfplatteenheter och kräver giltigt licensierade exemplar av Microsoft Dynamics NAV 2016 för alla andra enheter (telefoner, stationära datorer osv.). Uppdateringar till Microsoft Dynamics NAV-programvara kan krävas för fullständiga funktioner. Dessutom är vissa funktioner kanske inte tillgängliga i alla länder.

  2. Program från tredje man. Programvaran kan innehålla kod från program från tredje man som Microsoft, inte tredje man, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden om program från tredje man medföljer endast som information till dig.

 2. INTERNETÅTKOMST KAN KRÄVAS. Du kan ådra dig avgifter relaterade till Internetåtkomst, dataöverföring och andra tjänster i enlighet med villkoren i datatjänstplanen och eventuella andra avtal som du har med din trådlösa leverantör på grund av användning av programvaran. Du ansvarar ensam för alla avgifter från den trådlösa leverantören.

 3. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

 4. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att:

  • kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar,

  • utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag,

  • framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag,

  • offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra,

  • distribuera, hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran,

  • överföra programvaran eller detta avtal till tredje man,

  • använda programvaran för kommersiella hostingtjänster.

 5. DOKUMENTATION. Du har rätt att kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

 6. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

 7. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran licensieras ”i befintligt skick” kan vi inte tillhandahålla några supporttjänster för den. Microsoft och din trådlösa leverantör är inte skyldiga att tillhandahålla supporttjänster för programvaran.

 8. UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDEN. Microsoft och Microsoft Dynamics är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

 9. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

 10. TILLÄMPLIG LAG.

  1. USA Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för krav vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga krav, inklusive krav som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomkontraktuellt skadestånd.

  2. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

 11. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.

 12. TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE. Du samtycker till att Microsoft och dess dotterbolag är tredjepartsförmånstagare av detta avtal, och att Microsoft har rätt att verkställa detta avtal.

 13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”, ”med alla fel” och ”som tillgänglig”. Du bär risken för användning av den. Microsoft och de trådlösa leverantörerna över vilkas nätverk programvaran distribueras och alla våra respektive koncernbolag och leverantörer (”omfattade parter”) lämnar inga uttryckliga garantier i enlighet eller i samband med programvaran. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument eller lagstadgade garantier enligt lokal lagstiftning vilka detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning lokala lagar tillåter det friskriver sig Microsoft och omfattade parter från alla underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

  FÖR AUSTRALIEN – du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget i dessa villkor är avsett att påverka dessa rättigheter.

 14. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN KOMPENSATION FÖR SKADOR. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till ett belopp av en USD (1,00). Du kan inte få ersättning för eventuella direkta eller andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador eller skador som ger rätt till skadestånd utöver den faktiska skadan, från Microsoft eller någon av de omfattade parterna.

  Denna begränsning gäller för:

  • allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje mans webbsidor eller i tredje mans program och

  • krav med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomkontraktuellt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det.

  Den gäller även om reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvaran inte helt kompenserar dig för de eventuella förluster du har lidit eller om Microsoft eller de Omfattade Parterna kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i din stat, provins eller land gäller den inte för dig.

See Also

Concepts

Legal Resources for Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics C5

Other Resources

Microsoft Dynamics NAV 2015