WaitForWorkflow.MaxWaitTime Property

This topic is obsolete.