RevisionDefinedName.OldShortcutKey Property

Old Short Cut Key.Represents the attribte in schema: oldShortcutKey

Namespace:  DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet
Assembly:  DocumentFormat.OpenXml (in DocumentFormat.OpenXml.dll)

Syntax

'Declaration
<SchemaAttrAttribute(, "oldShortcutKey")> _
Public Property OldShortcutKey As ByteValue
    Get
    Set
'Usage
Dim instance As RevisionDefinedName
Dim value As ByteValue

value = instance.OldShortcutKey

instance.OldShortcutKey = value
[SchemaAttrAttribute(, "oldShortcutKey")]
public ByteValue OldShortcutKey { get; set; }

Property Value

Type: DocumentFormat.OpenXml.ByteValue
Returns ByteValue.

See Also

Reference

RevisionDefinedName Class

RevisionDefinedName Members

DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet Namespace