DatabaseEncryptionKeyAlgorithm Enumeration

Specifies the database encryption key algorithm.

Namespace:  Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql
Assembly:  Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql (in Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll)

Syntax

'Declaration
Public Enumeration DatabaseEncryptionKeyAlgorithm
public enum DatabaseEncryptionKeyAlgorithm
public enum class DatabaseEncryptionKeyAlgorithm
type DatabaseEncryptionKeyAlgorithm
public enum DatabaseEncryptionKeyAlgorithm

Members

Member name Description
None Algorithm is None
Aes128 Algorithm is Aes128
Aes192 Algorithm is Aes192
Aes256 Algorithm is Aes256
TripleDes3Key Algorithm is TripleDes3Key

See Also

Reference

Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql Namespace