KeyFrameAnimation.IterationBehavior Property

Definition

The iteration behavior for the key frame animation.

public:
 property AnimationIterationBehavior IterationBehavior { AnimationIterationBehavior get(); void set(AnimationIterationBehavior value); };
AnimationIterationBehavior IterationBehavior();

void IterationBehavior(AnimationIterationBehavior value);
public AnimationIterationBehavior IterationBehavior { get; set; }
Public Property IterationBehavior As AnimationIterationBehavior

Property Value

AnimationIterationBehavior

The iteration behavior for the key frame animation.

Applies to