ALTER GROUP (Databricks SQL)

Modifica un grupo agregando o quitando usuarios y grupos como miembros.

Sintaxis

ALTER GROUP group_name { ADD | DROP } { GROUP | USER } principal [, ...]

Parámetros

  • group_name

    Nombre del grupo que se va a modificar.

  • principal

    Lista de entidades de seguridad para ADD o DROP

Ejemplos

-- Creates a group named `group1` containing a user `user1`.
CREATE GROUP group1 WITH USER user1;

-- Alters the group and add `user1_group` as a member.
ALTER GROUP group1 ADD GROUP user1_group;

-- Alters the group and drops `user1` as a member.
ALTER GROUP group1 DROP USER user1;