SqlInt32.ToSqlInt16 Método

Definición

Convierte esta estructura SqlInt32 en SqlInt16.Converts this SqlInt32 structure to SqlInt16.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlInt16 ToSqlInt16();
public System.Data.SqlTypes.SqlInt16 ToSqlInt16 ();
member this.ToSqlInt16 : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlInt16
Public Function ToSqlInt16 () As SqlInt16

Devoluciones

SqlInt16

Nueva estructura SqlInt16 igual al valor de SqlInt32.A new SqlInt16 structure equal to the value of this SqlInt32.

Se aplica a