SqlInt32.ToSqlInt64 SqlInt32.ToSqlInt64 SqlInt32.ToSqlInt64 SqlInt32.ToSqlInt64 Method

Definición

Convierte esta estructura SqlInt32 en SqlInt64.Converts this SqlInt32 structure to SqlInt64.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlInt64 ToSqlInt64();
public System.Data.SqlTypes.SqlInt64 ToSqlInt64 ();
member this.ToSqlInt64 : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlInt64
Public Function ToSqlInt64 () As SqlInt64

Devoluciones

Nueva estructura SqlInt64 igual al valor de SqlInt32.A new SqlInt64 structure equal to the value of this SqlInt32.

Se aplica a

Consulte también: