SqlInt64.ToSqlInt32 Método

Definición

Convierte esta estructura SqlInt64 en SqlInt32.Converts this SqlInt64 structure to SqlInt32.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlInt32 ToSqlInt32();
public System.Data.SqlTypes.SqlInt32 ToSqlInt32 ();
member this.ToSqlInt32 : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlInt32
Public Function ToSqlInt32 () As SqlInt32

Devoluciones

Nueva estructura SqlInt64 igual al valor de SqlInt64.A new SqlInt64 equal to the value of this SqlInt64.

Se aplica a

Consulte también: