InterfaceImplementation InterfaceImplementation InterfaceImplementation InterfaceImplementation Struct

Definición

public value class InterfaceImplementation
public struct InterfaceImplementation
type InterfaceImplementation = struct
Public Structure InterfaceImplementation
Herencia
InterfaceImplementationInterfaceImplementationInterfaceImplementationInterfaceImplementation

Propiedades

Interface Interface Interface Interface

Obtiene la interfaz que se implementa (TypeDefinitionHandle, TypeReferenceHandle o TypeSpecificationHandle).Gets the interface that is implemented (TypeDefinitionHandle, TypeReferenceHandle, or TypeSpecificationHandle).

Métodos

GetCustomAttributes() GetCustomAttributes() GetCustomAttributes() GetCustomAttributes()

Se aplica a