BINDPTR.lpfuncdesc Campo

Definición

Representa un puntero a una estructura FUNCDESC.Represents a pointer to a FUNCDESC structure.

public: IntPtr lpfuncdesc;
public IntPtr lpfuncdesc;
val mutable lpfuncdesc : nativeint
Public lpfuncdesc As IntPtr 

Valor de campo

Se aplica a