LogicalCallContext.FreeNamedDataSlot(String) LogicalCallContext.FreeNamedDataSlot(String) LogicalCallContext.FreeNamedDataSlot(String) LogicalCallContext.FreeNamedDataSlot(String) Method

Definición

Vacía una ranura de datos con el nombre especificado.Empties a data slot with the specified name.

public:
 void FreeNamedDataSlot(System::String ^ name);
[System.Security.SecurityCritical]
public void FreeNamedDataSlot (string name);
member this.FreeNamedDataSlot : string -> unit
Public Sub FreeNamedDataSlot (name As String)

Parámetros

name
String String String String

Nombre de la ranura de datos que se va a vaciar.The name of the data slot to empty.

Se aplica a