TaskScheduler.Finalize Método

Definición

Libera todos los recursos asociados a este programador.Frees all resources associated with this scheduler.

!TaskScheduler ()
~TaskScheduler ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Se aplica a