Office’i veebiväljaande rakenduste privaatsusmeetmete haldamine poliitikasätete abilUse policy settings to manage privacy controls for Office for the web applications

Märkus

Loendi neist Office’i toodetest, millele see privaatsusteave kehtib, leiate artiklist Office’i toodete jaoks saadaolevad privaatsusmeetmed.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Oma asutuse administraatorina saate määrata, kas teie kasutajatel on Office’i veebiväljaande rakenduste (nt Wordi veebirakenduse või PowerPointi veebirakenduse) kasutamisel õigus kasutada soovi korral ka valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone.As an administrator for your organization, you can control whether your users have the choice to use optional connected experiences when they use Office for the web applications, such as Word for the web or PowerPoint for the web. See valik on kasutajatele saadaval siis, kui nad on Office’i veebiväljaande rakenduste kasutamiseks sisse loginud oma töö- või koolikontoga.This choice is available to your users only if they're signed in with their work or school account when they use Office for the web applications. Määramaks, kas teie kasutajatel on õigus ise otsustada, kas valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone kasutada või mitte, saate kasutada poliitikasätet Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamise lubamine.To control whether your users have the choice to use optional connected experiences, you use the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting.

Valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide ülevaadeOverview of optional connected experiences

Valikulised võrguteenusepõhised funktsioonid on pilvetoega teenused, mis on kasutajatele Office’i kasutamise käigus saadaval.Optional connected experiences are cloud-backed services that are available to your users when they’re using Office. Valikulised võrguteenusepõhised funktsioonid on näiteks kartodiagrammi koostamine Excelis või veebis asuva pildi lisamine Wordi dokumenti. Mõlemad funktsioonid tuginevad teenustele, mida pakub Microsoft Bing.Examples of optional connected experiences include creating a map chart in Excel or inserting an online picture into your Word document, both of which rely on services provided by Microsoft Bing. Selliste pilvepõhiste teenuste kasutamine on valikuline.The use of these cloud-backed services is optional.

Teie asutuse või ettevõtte kommertsleping Microsoftiga ei hõlma valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone.Optional connected experiences are not covered by your organization’s commercial agreement with Microsoft. Microsoft pakub valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone teie kasutajatele otse ja nende kasutamist reguleerib Microsofti teenuselepe.Instead, optional connected experiences are offered by Microsoft directly to your users and are governed by the Microsoft Services Agreement. Mõnel juhul pakutakse nende valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide kaudu ka kolmandate osapoolte sisu või funktsioone; kehtida võivad ka muud tingimused.In some cases, third-party content or functionality are provided through these optional connected experiences and other terms may also apply.

Osa valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone ei pruugi Office’i veebiväljaande rakendustes saadaval olla; need on saadaval Office’i muude versioonide kasutamisel (nt Windowsi seadmes töötav töölauaversioon).Some optional connected experiences might not be available in Office for the web applications, but are available when using other versions of Office, such as the desktop version on a device running Windows.

Lisateavet leiate artiklist Office’i valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide ülevaade.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office.

Poliitikasätte konfigureerimine Office’i pilvepoliitikateenuse abilConfigure the policy setting by using the Office cloud policy service

Poliitikasättega Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamise lubamine saate määrata, kas teie kasutajatel on õigus valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise üle ise otsustada.You can use the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting to control whether your users have the choice to use optional connected experiences. Selle poliitikasätte konfigureerimiseks Office’i veebiväljaande rakenduste jaoks peate kasutama Office’i pilvepoliitikateenust.To configure this policy setting for Office for the web applications, you need to use the Office cloud policy service.

Kui te seda poliitikasätet ei konfigureeri, on valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide võimalus teie kasutajatele saadaval.If you don’t configure this policy setting, the choice to use optional connected experiences will be available to your users. Kui keelate selle poliitikasätte, ei saa teie kasutajaid valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone kasutada.If you disable this policy setting, your users won’t be able to use any of the optional connected experiences.

Office’i veebiväljaande rakendustes kehtib see poliitikasäte juhul, kui teie kasutajad töötavad Office’i dokumentidega, mis on salvestatud mõnda Microsofti pakutavasse veebipõhisesse salvestusruumi (nt OneDrive for Business või SharePoint Online).For Office for the web applications, the policy setting applies to when your users are working on Office documents that are saved to web-based storage from Microsoft, such as OneDrive for Business or SharePoint Online.

Kuna kasutate Office’i pilvepoliitikateenust, kehtib see poliitikasäte ka siis, kui teie kasutajad kasutavad Office’it Windowsi, Maci, iOS-i või Androidi seadmetes.Because you’re using the Office cloud policy service, this policy setting also applies to when your users are using Office on Windows, Mac, iOS, or Android devices. Seda poliitikasätet ei saa konfigureerida ainult selleks ajaks, kui teie töötajad kasutavad Office’i veebiväljaande rakendusi.You can’t configure this policy setting just for when your users are using Office for the web applications. Küll aga saate luua seda poliitikasätet hõlmava poliitikakonfiguratsiooni ja rakendada selle üksnes kasutajatele, kes kasutavad dokumente anonüümselt Office’i veebiväljaande rakenduste kaudu.But, you can create a policy configuration that includes this policy setting and have that policy configuration only apply to users that access documents anonymously using Office for the web applications.

Kui otsustate valikulised võrguteenusepõhised funktsioonid oma kasutajatele kättesaadavaks teha, kuvatakse kasutajatele mõne Office’i veebiväljaande rakenduse esmakordsel kasutamisel privaatsusteatis.If you choose to make optional connected experiences available to your users, your users will be shown a privacy notification the first time they use an Office for the web app. See teade annab kasutajatele teada, et olete neile andnud loa valida, kas neid valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone kasutada või mitte.This notification lets your users know that you’ve given them the option to use these optional connected experiences. Samuti teavitatakse teie kasutajaid sellest, et valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone pakutakse Microsofti teenuseleppe raames.The notification also informs your users that the optional connected experiences are provided under the Microsoft Services Agreement. Kuna see teatis on teie kasutajatele oluline, on selle kuvamine nõutav: seda ei saa välja lülitada ega peita ning te ei saa seda ise kasutajate nimel aktsepteerida.Because this notification is important information for your users, this notification must be shown and can't be turned off, hidden, or accepted on behalf of your users.

Kasutajad saavad valikulised võrguteenusepõhised funktsioonid välja lülitadaUsers can choose to turn off optional connected experiences

Kui otsustate teha valikulised võrguteenusepõhised funktsioonid oma kasutajatele kättesaadavaks, saavad kasutajad avada konto privaatsussätted ja juurdepääsu valikulistele võrguteenusepõhistele funktsioonidele ise välja lülitada.If you choose to make optional connected experiences available to your users, your users can go to their account privacy settings and choose to turn off their access to optional connected experiences. See valik on konto privaatsussätetes saadaval üksnes juhul, kui teie kasutajad on sisse loginud oma töö- või koolikontoga.This choice is available in the account privacy settings only if your users are signed in with their work or school account. Kui olete andnud kasutajatele võimaluse ise otsustada, kas valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone kasutada, ei saa teie administraatorina kuidagi takistada seda, et konkreetsed kasutajad juurdepääsu neile funktsioonidele oma konto privaatsussätete kaudu välja lülitavad.There is no way that you, as the admin, can prevent individual users in your organization from turning off their access to optional connected experience in their account privacy settings if you've given your users the choice to use optional connected experiences.