Asjakohasuse otsingu kasutamine kiiremate ja põhjalike otsingutulemuste saamiseks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Rakenduses Dynamics 365 saate otsida mitmest olemist, kasutades asjakohasuse otsingut või kategoriseeritud otsingut. Asjakohasuse otsing tagastab asjakohasuse järgi sorditud otsingutulemused ühes loendis. Kategoriseeritud otsing tagastab otsingutulemused olemitüüpide (nt kontaktettevõtete, kontaktide või müügivihjete) kaupa rühmitatuna. Ainult ühte tüüpi kirjete otsimiseks võite kasutada olemi ruudustikus valikut Kiirotsinguvaade.

Asjakohasuse otsing pakub kiireid ja põhjalikke tulemusi mitme olemi lõikes ühes asjakohasuse alusel sorditud loendis. See kasutab väljaspool Dynamics 365-i paiknevat spetsiaalset (Azure’il põhinevat) otsinguteenust, et Dynamics 365-i otsingut võimendada.

Asjakohasuse otsing on saadaval lisaks muudele Dynamics 365-i otsingutele, millega juba tuttav olete. Saate jätkata ühe olemi kiirotsingu kasutamist olemiruudustikul või mitme olemi kiirotsingu (seda nimetatakse kategoriseeritud otsinguks, kui teil on asjakohasuse otsing lubatud) kasutamist navigeerimisriba suvandiga Otsi Dynamics 365 andmeid. Põhjalikumate ja kiiremate tulemuste saamiseks soovitame kasutada asjakohasuse otsingut.

Asjakohasuse otsinguga kaasnevad järgmised täiustused ja eelised.

 • See parandab jõudlust välise indekseerimise ja Azure’i otsingutehnoloogia abil.

 • Leiab vasteid igale sõnale otsingusõnade hulgas kõigilt olemi väljadelt. Vasted võivad sisaldada käändelõppudega sõnu, nagu voog, voogu või voole.

 • Tagastab tulemused kõigist otsitavatest olemitest ühes asjakohasuse alusel sorditud loendis, tuginedes teguritele nagu sobivate sõnade arv või nende lähedus üksteise suhtes tekstis.

 • Tõstab vasted tulemuste loendis esile.

Märkus

 • Asjakohasuse otsing pole saadaval rakenduse Dynamics 365 (on-premises) organisatsioonide puhul.
 • Asjakohasuse otsing on vaikimisi keelatud. Teie administraator peab selle organisatsioonile lubama. Kui asjakohasuse otsing on lubatud, võib olla vaja oodata tund aega või kauem, olenevalt teie organisatsiooni suurusest, enne kui asjakohasuse otsingu tulemusi Dynamics 365-i veebirakenduses näete. Väiksemate indekseeritud andmete muudatuste kuvamine süsteemis võib võtta aega kuni 15 minutit.
 • Asjakohasuse otsingu lubamine võimaldab kõigil ettevõtte kasutajatel seda kasutada.
 • Asjakohasuse otsing on tekstipõhine ja saab otsida ainult väljadelt, mille tüüp on Üks tekstirida, Mitu tekstirida, Suvandikomplektid või Otsingud. See ei toeta otsingut väljadelt, mille andmetüüp on Number või Kuupäev.

Kuigi asjakohasuse otsing leiab vasteid otsingutermini mis tahes sõnale kõigi olemite kõigilt väljadelt, peavad kiirotsingu puhul — isegi siis, kui täistekstotsing on lubatud — sisalduma otsingutermini kõik sõnad ühel väljal.

Mida täpsem on vaste, seda kõrgemal ta asjakohasuse otsingu tulemustes kuvatakse. Vaste on asjakohasem, kui üksteise lähedalt leitakse mitu otsitava väljendi sõna. Mida väiksem on tekst, millest otsingusõnu leitakse, seda asjakohasem see on. Näiteks kui leiate otsingusõnad ettevõtte nimest ja aadressist, võib tegemist olla parema vastega kui samad sõnad, mis leitakse suurest artiklist ja mis asuvad üksteisest kaugel. Kuna tulemused antakse ühes loendis, siis võite näha üksteise järel kuvatavate kirjete segu, nt ettevõtteid, müügivõimalusi, müügivihjeid jne. Vastavad sõnad on loendis esile tõstetud.

Kui asjakohasuse otsing on teie organisatsiooni jaoks lubatud, muutub see vaikeotsingutüübiks. Kui sisestage otsingutermini navigeerimisriba väljale Otsi Dynamics 365 andmeid ja vajutate sisestusklahvi Enter või valite otsingunupu, kuvatakse asjakohasuse otsingu tulemuste leht. Otsingutulemused kuvatakse ühes loendis, järjestatuna asjakohasuse alusel. Teabe saamiseks vaikeotsingutüübi muutmise kohta vaadake teemat Vaikeotsingukogemuse valimine.

Saate alustada uut otsingut, sisestades otsingutermini asjakohasuse otsingu otsinguväljale või navigeerimisriba otsinguväljale Otsi Dynamics 365 andmeid, nagu siin näidatud.

Asjakohasuse otsing

Soovitud tulemuste saamiseks kasutage otsinguterminis süntaksit. Näiteks tippige auto hõbedane 2-ukseline, et kaasata otsingutulemustesse vasted igale otsinguterminis olevale sõnale. Tippige auto + hõbedane + 2-ukseline, et leida ainult need vasted, mis sisaldavad kõiki kolme sõna. Tippige auto|hõbedane|2-ukseline, et saada tulemused, mis sisaldavad sõna auto or hõbedane või 2-ukseline või kõiki kolme. Lisateave otsingupäringutes kasutatava süntaksi kohta: Lihtne päringusüntaks Azure’i otsingus.

Märkus

Näete esiletõstetud tulemusi siis, kui teie otsingutermin vastab teie rakenduses olevale rakendusele. Esiletõstetud vasted kuvatakse otsingutulemustes paksu kaldkirjaga. Neid tagastatakse sageli osana välja täielikust väärtusest, kuna esile on tõstetud ainult sobivad terminid.

Rakenduses 2016. aasta detsembrikuu Dynamics 365 värskendus (veebiversioon) on asjakohasuse otsingule tehtud järgmised täiustused.

 • Leiate otsingutulemused Dynamics 365-is talletatud dokumendis, sh märkmetes, meilimanustes või kohtumistes, sisalduva teksti kohta. Otsing toetab järgmisi failivorminguid: PDF, Microsoft Office’i dokumendid, HTML, XML, ZIP, EML, lihttekst ja JSON.

 • Saate otsida kirjeid, mis on teiega ühiskasutusse antud või mis teile kuuluvad.

  Märkus

  Hierarhilisi turbemudeleid ei toetata. Isegi kui näete Dynamics 365-is rida, kuna teil on sellele hierarhilise turbe kaudu juurdepääs, ei näe te tulemusi asjakohasuse otsingus.

 • Saate otsida ka suvandikomplektidest ja otsingutest. Oletame näiteks, et soovite otsida jaekaupluse kontaktettevõtet, mille nimes sisaldub ravimid. Kui otsite ravimid jaemüük, leiate otsingutulemuse, kuna vaste sisaldub väljal Valdkond, mis on otsitav suvandikomplekt.

  Kuba otsingutulemused võivad pärineda mitmest olemist, saate tulemusi kitsendada kindla olemiga, valides selle ripploendist Filtreerimise alus. Kui filtreerite konkreetset kirje tüüpi, võite kaasata tegevusi ja märkmeid, mis on otsingutulemustes valitud kirjega seotud. Selleks märkige ruut Valitud kirjete tegevuste ja märkuste otsimine ripploendist Filtreerimisalus paremal. Ruut märgitakse pärast kirje valimist ripploendist Filtreerimisalus ja see eemaldatakse, kui te ei valinud loendist Filtreerimisalus olemit. Tegevused ja märkmed tagastatakse ülataseme tulemustena.

Kirjete filtreerimine tahkudega

2016. aasta detsembrikuu Dynamics 365 värskendus (veebiversioon) võimaldab nüüd otsingutulemusi piirata tahkude ja filtrite abil. Tahud on saadaval vasakul paanil. Kohe pärast otsingu tegemist on neljal ühisel väljal saadaval järgmised globaalsed tahud.

 • kirjetüüp

 • Omanik

 • Loomiskuupäev

 • Muutmiskuupäev

Kirjetüübi tahud

Otsingutulemuste kitsendamiseks kindla olemiga valige olem jaotises Kirje tüüp.

Kirje tüübi tahk otsingutulemuste kitsendamiseks

Kui filtreerite kindla kirjetüübi järgi, saate kaasata tegevused ja märkmed, mis on otsingutulemustes valitud kirjega seotud. Selleks märkige ruut Seotud märkmed ja tegevused. Tegevused ja märkmed kuvatakse ülataseme tulemustes.

Otsingutulemustesse kirje tüübiga seotud märkmete ja tegevuste kaasamine

Meilimanuste või kohtumiste olemitest leitud otsingutulemused kuvatakse ülemkirje (kas Meil või Kohtumine) all.

Kirjetüübi järgi kitsendamisel lülitub tahu ulatus valitud olemile ja kuvatakse kuni neli sellele olemile omast tahku. Näiteks kui valite olemi Kontaktettevõte, näete peale globaalsete tahkude ka tahku Esmane kontakt.

Dialoogiboksis Isiklike suvandite määramine saate valida ka teisi tahke nende seast, mille teie süsteemiadministraator või klient on teile kättesaadavaks teinud. Kasutaja säte tühistab vaikesätte. Lisateave: Tahkude ja filtrite konfigureerimine otsinguks

Tekstipõhised tahud

Kõik otsingud, suvandikompektid ja kirjetüübid on tekstipõhised tahud. Näiteks koosneb tekstipõhine tahk Omanik väljade väärtuste ja neile vastavate arvude loendist.

Tekstipõhine tahk asjakohasuse otsingul

Filtrid neis tahkudes on sorditud arvu järgi kahanevas järjestuses. Neli suurimat väärtust kuvatakse vaikimisi. Kui tahkude väärtusi on rohkem kui neli, näete linki KUVA ROHKEM, mida valides saate loendi laiendada ja näha kuni 15 suurimat tahuväärtust. Valige iga väärtus, et filtreerida otsingutulemused nii, et kuvataks ainult kirjed, mille väljal on teie valitud väärtus. Näiteks kui valite Kim Abercrombie, kuvatakse otsingutulemustes kõik kirjed, mille omanik on Kim Abercrombie. Kui valite tahuväärtuse Otsing või Suvandikomplekt, filtreeritakse otsingutulemused nii, et kaasatud on ainult teie määratud väärtusega kirjed.

Kuupäeva ja kellaaja tahud

Nagu muid tahke, saate kasutada ka kuupäeva ja kellaaja tahke, et filtreerida otsingutulemused kindla aja järgi. Väärtuste vahemiku valimiseks lohistage liugurit või valige mõni vertikaalne veerg.

Kuupäeva ja kellaaja tahud asjakohasuse otsingu jaoks

Tahud ja filtrid võimaldavad teil minna oma praeguse otsingu tulemustesse süvitsi, ilma et peaksite otsinguterminit korduvalt täpsustama. Soovitud tahud ja filtrid saate konfigureerida dialoogiaknas Isiklike suvandite määramine.

Märkus

Süsteemi kohandaja saab määrata kõigile olemitele vaikeotsingutüübi, kuid saate konfigureerida ka oma tahud ja filtrid.

Tahkude ise konfigureerimine

 1. Valige isiklike sätete nupp lehe paremas ülanurgas ja valige siis Suvandid.

  Vaikeotsingukogemuse valimine

 2. Valige vahekaardi Üldine jaotises Vaikeotsingutüübi valimine väljal Tahud ja filtrid nupp Konfigureeri.

 3. Määrake dialoogiboksis Tahkude ja filtrite konfigureerimine tahud, mida soovite olemi puhul kuvada. Teie süsteemiadministraator või kohandaja saab määrata kõigile olemitele vaikeotsingutüübi, kuid saate siin määrata ka enda oma.

  • Valige ripploendist Olemi valimine olem, mille jaoks soovite tahkusid konfigureerida. See ripploend sisaldab ainult asjakohasuse otsingu jaoks lubatud olemeid.

  • Valitud olemi kohta saate valida kuni neli tahuvälja. Vaikimisi on valitud olemi puhul loendist valitud neli esimest tahuna võimaldatavat välja kiirotsingu vaates. Igal ajal võib teil olla ainult neli tahuks määratud välja.

   Saate värskendada mitu olemit korraga. Kui valite OK, salvestatakse kõigi teie konfigureeritud olemite muudatused. Eelnevalt konfigureeritud olemi vaikekäitumise taastamiseks valige nupp Vaikimisi.

  Märkus

  • Kui süsteemi kohandaja mõne välja kustutab või keelab selle otsitavuse ja olete salvestanud selle välja jaoks tahu, ei kuvata seda enam tahuna.
   • Näete ainult välju, mis on olemas vaikelahenduses ja mille teie süsteemi kohandaja on konfigureerinud otsitavaks.

Kategoriseeritud otsing esitab olemite järgi rühmitatud tulemid, nt ettevõtted, kontaktid või müügivihjed.

Saate otsingutulemusi veelgi kitsendada, kasutades ripploendit Filtreerimisalus konkreetse olemi tulemuste vaatamiseks. Asjakohasuse otsingult kategoriseeritud otsingule lülitumiseks valige suvand Asjakohasuse otsing ja siis valige ripploendist suvand Kategoriseeritud otsing. Tagasi asjakohasuse otsingule lülitumiseks valige suvand Kategoriseeritud otsing ja seejärel valige suvand Asjakohasuse otsing.

Kategoriseeritud otsing

Lisateave: Kirjete otsing

Vaikeotsingukogemuse valimine

Saate valida oma brauseri jaoks vaikeotsingukogemuse järgmiste hulgast.

 • Asjakohasuse otsing

 • Kategoriseeritud otsing

 • Kasuta viimast otsingut

  Valik Kasuta viimast otsingut annab viimase otsingukogemuse, mida selles brauserikliendis kasutasite. Näiteks kui kasutasite viimase otsingu puhul asjakohasuse otsingut, jätkab süsteem selle otsingu kasutamist, kuni lülitute käsitsi kategoriseeritud otsingule.

Vaikeotsingukogemuse valimiseks tehke järgmist.

 1. Valige isiklike sätete nupp lehe paremas ülanurgas ja valige siis Suvandid.

  Vaikeotsingukogemuse valimine

 2. Valige vahekaardil Üldine ripploendist Vaikeotsingutüübi valimine suvand Asjakohasuse otsing, Kategoriseeritud otsing või Kasuta viimast otsingut.

Privaatsusavaldus

Asjakohasuse otsingu lubamisel hakkavad osalevate olemite ja atribuutide andmed teie eksemplaris Dynamics 365 (Online) sünkroonima ja need salvestatakse teenuse Azure otsinguregistrisse.

Asjakohasuse otsing on vaikimisi keelatud. Süsteemiadministraator peab lubama eksemplari Dynamics 365 (Online) sisese funktsionaalsuse. Pärast asjakohasuse otsingu lubamist on süsteemiadministraatoritel ja süsteemi kohandajatel täielik kontroll andmete üle, mis on sünkroonitud üksuse Azure otsinguregistriga.

Süsteemi kohandajad saavad kasutada kohandamise tööriistades olevat asjakohasuse otsingu konfigureerimise dialoogiboksi, et valida otsingu jaoks konkreetsed olemid, ja seejärel kohandada lubatud olemite kiirotsingu vaateid, et valida otsitavad atribuudid. Andmete muutuseid sünkroonitakse pidevalt üksuste Dynamics 365 (Online) ja Azure vahel turvalise ühenduse kaudu. Konfiguratsiooni andmed on krüptitud ja kõik vajalikud saladused on talletatud teenusesse Azure’i võtmehoidla.

Azure’i komponente ja teenuseid, mis on seotud asjakohasuse otsingu funktsioonidega, on üksikasjalikult kirjeldatud järgmistes jaotistes.

Microsoft Azure'i usalduskeskus

Azure’i otsinguteenused

Üksuse Azure otsinguregistrit kasutatakse, et pakkuda kiire reageerimisajaga kvaliteetseid otsingutulemusi. Üksuse Azure otsing lisab üksusele Dynamics 365 (Online) võimsaid ja keerukamaid järgmise põlvkonna otsinguvõimalusi. See on integreeritud otsinguteenus väljaspool Dynamics 365 (Online)’i, mida pakub Azure. Kõik uued Azure’i otsinguregistrid on krüptitud jõudeolekus. Kui liitusite enne 24. jaanuarit 2018, peate oma andmed taasindekseerima, loobudes selleks asjakohasuse otsingust, oodates tund aega ja taasliitudes.

Azure’i SQL-andmebaas

Asjakohasuse otsing kasutab andmebaasi Azure’i SQL-andmebaas, et talletada järgmisi andmeid:

 • organisatsiooni ja vastava registriga seotud konfigureerimisandmed;

 • otsinguteenuse ja registritega seotud metaandmed;

 • süsteemi metaandmete pidepunktid ja andmed muudatuste sünkroonimisel;

 • autoriseerimisandmed, mis võimaldavad täiustatud turvet.

Azure’i sündmusekeskused

Komponenti Azure'i sündmusekeskused kasutatakse sõnumivahetuseks üksuste Dynamics 365 (Online) ja Azure vahel ning nende tööüksuste haldamiseks, mida haldab sünkroniseerimisprotsess. Iga sõnum talletab teavet, nagu organisatsiooni ID ja olemi nimi, mille abil andmeid sünkroonitakse.

Azure Service Fabric Cluster

Andmete töötlemist ja indekseerimist käsitletakse samuti virtuaalarvutitesse juurutatud mikroteenuste kaudu, mida hallatakse teenuse Service Fabric käitusaja kaudu. Otsingu-API-d ja andmete sünkroonimisprotsess on samuti majutatud teenuse Service Fabric klastris.

Service Fabric sündis Microsoftis aastatepikkuse kogemuse tulemusel, pakkudes missioonikriitilisi pilveteenuseid, ja on nüüd üle viie aasta olnud tootmiseks tõestatud. See on alustehnoloogia, millel käitame meie üksuse Azure tuuminfrastuktuuri, jõustades teenuseid, sealhulgas Skype’i ärirakendus, Intune, Azure'i sündmusekeskused, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Azure’i SQL-andmebaas ja Cortana, mida saab skaleerida töötlema üle 500 miljoni hindamise sekundis.

Azure’i virtuaalarvuti mastaapimiskomplektid

Üksuse Azure virtuaalarvuti mastaapimiskomplektid on elastsed ja kujundatud toetama suuri eskaleeritud töökoormusi. Teenuse Azure Service Fabric klaster töötab virtuaalarvuti mastaapimiskomplektidel. Andmete töötlemise ja indekseerimise mikroteenuseid majutatakse mastaapimiskomplektides ja hallatakse teenuse Service Fabric käitusajal.

Azure’i võtmehoidla

Teenust Azure’i võtmehoidla kasutatakse otsinguprotsessis kasutatud sertide, võtmete ja muude saladuste halduseks.

Azure’i salvestusruum (bloobimälu)

Kliendiandmete muudatusi talletatakse kohas Azure’i bloobimälu kuni 2 päeva. Need bloobid on krüptitud, kasutades ära Azure’i värskeimat funktsiooni, mis pakub sümmeetrilist ja asümmeetrilist krüptimistuge ja integreerimist üksusega Azure’i võtmehoidla. Teenusega 2016. aasta detsembrikuu Dynamics 365 värskendus (võrgus) sünkroonitakse märkustes sisalduvad dokumendid, meilisõnumite manused ja kohtumised samuti bloobimällu.

Azure Active Directory teenus

Teenust Azure Active Directory kasutatakse teenuste Dynamics 365 (Online) ja Azure vaheliseks autentimiseks.

Azure’i koormusetasakaalustus

Azure’i koormusetasakaalustust kasutatakse sissetuleva liikluse pilveteenuste või virtuaalarvutite heas seisundis teenuseeksemplaride vahel jaotamiseks, mis on määratletud koormusetasakaalustuse komplektis. Asjakohasuse otsing kasutab seda juurutamisel oma lõpp-punktide koormuse tasakaalustamiseks.

Azure’i virtuaalvõrgud

Teenuse Service Fabric klastri virtuaalarvutid, mis töötavad ühel või mitmel alamvõrgul, on ühendatud teenuse Azure virtuaalvõrgu abil. Turbepoliitikaid, DNS-i sätteid, protsessitabeleid ja IP-aadresse kontrollitakse täielikult selle virtuaalvõrgu seest. Võrgu turberühmad on kohandatud rakendama selles virtuaalvõrgus turbereegleid. Need reeglid võimaldavad või keelavad virtuaalvõrgus liikumist virtuaalarvutitesse.

Vt ka

Konfigureerige asjakohasuse otsing, et parandada otsingutulemusi ja jõudlust (administraatori juhend)
Otsimine ja leidmine Dynamics 365-s Kirjete otsing Täpsema otsingu loomine, redigeerimine ja salvestamine