Väärtusi koondavate ümberarvestusväljade määratlemine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Ümberarvestusväljad on mõeldud selleks, et aidata kasutajatel saada andmetest ülevaadet, jälgides äri põhimõõdikuid. Ümberarvestusväli sisaldab liitväärtust, mis on arvutatud seoses konkreetse kirjega (nt ettevõtte avatud müügivõimalustega). Samuti saate koondada kirjega (nt meilide ja kohtumistega) otseselt seotud ning kirjega kaudselt (olemi Tegevuse osapool kaudu) seotud tegevuste andmeid. Keerukamate stsenaariumide puhul, saab koondada andmeid kirjete hierarhia lõikes. Administraatori või kohandajana saate määrata ümberarvestusvälju, kasutades funktsiooni ilma, et oleks vaja arendajat koodi kirjutamiseks.

Ümberarvestusväljade eelised ja võimalused

Ümberarvestusväljade eelised ja võimalused on järgmised.

 • Visuaalne redigeerimine on lihtne. Saate luua ümberarvestusvälju, kasutades väljaredaktorit, nagu tavalise välja loomiselgi.

 • Lai valik liitmisfunktsioone. Saate koguda andmeid järgmiste funktsioonide abil: SUM, COUNT, MIN, MAX ja AVG.

 • Liitmisel on täielik filtritugi. Saate lähteolemile või seotud olemile mitut tingimust seades mitu filtrit määrata.

 • Sujuv integreerimine kasutajaliidesega. Saate ümberarvestusväljad vormidesse, vaadetesse, diagrammidesse ja aruannetesse kaasata.

 • Ümberarvestusväljad on lahenduse komponendid. Saate ümberarvestusvälju hõlpsalt komponentidena ettevõtete vahel transportida ja lahendustes jagada.

 • Ümberarvestusväljad ja arvutatud väljad täiendavad üksteist. Võite kasutada ümberarvestusvälja arvutatud välja osana ja vastupidi.

  Ümberarvestusväljade näidete hulka kuuluvad järgmised.

 • Konto avatud müügivõimaluste kogu eeldatav tulu

 • Avatud müügivõimaluste kogu eeldatav tulu hierarhias kõigi kontode peale

 • Müügivõimaluse, sh alammüügivõimaluste kogu eeldatav tulu

 • Kampaania loodud kvalifitseeruvate müügivihjete kogu eeldatav väärtus

 • Suure prioriteetsusega avatud teenindusjuhtumite arv hierarhias kõigi kontode peale

 • Kõikide suure prioriteetsusega avatud teenindusjuhtumite varaseim loomisaeg konto kohta

Iga ümberarvestusväli loob kaks lisavälja järelliitemustriga <fieldname>_kuupäev ja <fieldname>_olek. Väli _kuupäev on kuupäeva ja kellaaja tüüpi ning väli _olek täisarvu andmetüüpi. Väljal _olek on järgmised väärtused.

0 => NotCalculated Välja väärtus tuleb veel arvutada.
1 => Calculated Välja väärtus on arvutatud väljal _kuupäev oleva viimati värskendatud aja põhjal.
2 => OverflowError Välja väärtuse arvutamine lõppes ülevoolutõrkega.
3 => OtherError Välja väärtuse arvutamine nurjus sisemise tõrke tõttu. Järgmine arvutustöö parandab selle tõenäoliselt ära.
4 => RetryLimitExceeded Välja väärtuse arvutamine nurjus, kuna väärtuse arvutamise katsete maksimaalne arv ületati paljude samaaegsete toimingute ja lukustuskonfliktide tõttu.
5 => HierarchicalRecursionLimitReached Välja väärtuse arvutamine nurjus, kuna arvutus saavutas hierarhia sügavuse maksimaalse limiidi.
6 => LoopDetected Välja väärtuse arvutamine nurjus, kuna kirje hierarhias tuvastati rekursiivne tsükkel.

Ümberarvestuse arvutused

Ümberarvestused arvutatakse kavandatud süsteemitööde järgi, mis töötavad asünkroonselt taustal. Peate olema ümberarvestustööde nägemiseks ja haldamiseks administraator. Ümberarvestustööde vaatamiseks tehke valikud Sätted > Süsteemitööd > Vaade > Korduvad süsteemitööd. Asjaomase töö kiireks leidmiseks võite töid filtreerida süsteemitöö tüübi järgi: Ümberarvestusvälja massarvutus või Ümberarvestusvälja arvutus.

 • Ümberarvestusvälja massarvutus on korduv töö, mis luuakse ümberarvestusvälja kohta. See käivitub ühe korra pärast ümberarvestusvälja loomist või värskendamist. Töö arvutab ümber konkreetse ümberarvestusvälja väärtuse kõikides olemasolevates kirjetes, mis seda välja sisaldavad. Vaikimisi käivitub töö 12 tundi pärast välja loomist või värskendamist. Töö lõppemise järel ajastatakse see automaatselt käivituma kaugemas tulevikus, umbes 10 aasta möödudes. Välja muutmise korral töö lähtestatakse ning käivitatakse uuesti 12 tundi pärast värskendust. 12-tunnine viivitus on vajalik veendumaks, et ümberarvestusvälja massarvutus käivituks ettevõttes töövälisel ajal. Administraatoril on soovitatav ümberarvestusvälja massarvutustöö alguskellaaega selliselt reguleerida, et töö käivituks töövälisel ajal. Näiteks kesköö on töö käivitamiseks väga hea aeg tagamaks ümberarvestusväljade efektiivne töötlemine.

 • Ümberarvestusvälja arvutus on korduv töö, mis teeb astmelisi arvutusi kõikide ümberarvestusväljade kohta konkreetse olemi olemasolevates kirjetes. Ümberarvestusvälja arvutustöid on olemi kohta ainult üks. Astmelised arvutused tähendavad seda, et ümberarvestusvälja arvutustöö töötleb kirjeid, mis loodi või kustutati või mida värskendati pärast viimase ümberarvutusvälja massarvutustöö lõppu. Maksimaalne korduvuse vaikesäte on üks tund. Töö luuakse automaatselt olemi esimese ümberarvestusvälja loomisel ja kustutatakse viimase ümberarvestusvälja kustutamisel.

 • Võrgus ümberarvutamise suvand. Kui liigute vormil üle ümberarvestusvälja, näete viimase ümberarvestuse aega ja saate ümberarvestuse väärtust värskendada, valides välja kõrval oleva ikooni Värskenda, nagu on all näha.

  Ümberarvestusväli konto vormil Dynamics 365-s

  Võrgus ümberarvutamise suvandi kasutamisel tuleb meeles pidada mõnd kaalutlust (vormi käsitsi värskendamine).

  • Teil peavad olema olemi kirjutamisõigused ja värskendatava lähtekirje kirjutamisele juurdepääsu õigused. Näiteks kui arvutate konto avatud müügivõimalustest eeldatavat tulu, ei pea teil olema müügivõimaluse olemi kirjutamisõigusi, vaid üksnes konto olemi kirjutamisõigused.

  • See suvand on saadaval ainult võrgurežiimis. Te ei saa seda ühenduseta režiimis kasutada.

  • Kirjete maksimaalne arv ümberarvestuse värskendamise ajal on 50 000 kirjet. Hierarhilise ümberarvestuse korral rakendub see kogu hierarhias seotud kirjetele. Limiidi ületamisel kuvatakse järgmine tõrketeade: „Arvutusi ei saa võrgus teha, kuna saavutatud on seostatud kirjete arvutuslimiit 50 000”. See limiit ei rakendu, kui süsteemitööd arvutavad ümberarvestuse automaatselt ümber.

  • Maksimaalse hierarhia sügavuse piirang on 10 lähtekirjet. Limiidi ületamisel kuvatakse järgmine tõrketeade: „Arvutusi ei saa võrgus teha, kuna saavutatud on hierarhia sügavuse limiit 10 lähtekirjet”. See limiit ei rakendu, kui süsteemitööd arvutavad ümberarvestuse automaatselt ümber.

  Süsteemiadministraatorina saate ümberarvestustöö korduvusmustrit muuta ja ümberarvestustööd edasi lükata, peatada või jätkata. Te ei saa aga ümberarvestustööd tühistada ega kustutada. Korduvusmustri peatamiseks, edasilükkamiseks, jätkamiseks või muutmiseks minge suvandisse Sätted > Süsteemitööd. Valige suvandis Vaade korduvad süsteemitööd. Valige navigeerimisribal valik Toimingud ja seejärel soovitud toiming. Ümberarvestusvälja massarvutuse korral on valikud järgmised: Jätka, Lükka edasi ja Peata. Ümberarvestusvälja arvutustöö korral on valikud järgmised: Muuda korduvust, Jätka, Lükka edasi ja Peata.

Ümberarvestusvälja äristsenaariumid

Vaatame mitut ümberarvestusvälja stsenaariumi. Liidame kirjesse andmeid seotud kirjetest hierarhia abil ja ilma. Samuti liidame kirjesse andmeid seotud tegevustest ja kirjega kaudselt olemi Tegevuse osapool kaudu seotud tegevustest. Kõigis näidetes määratleme väljaredaktoriga ümberarvestusvälja. Väljaredaktori avamiseks avage lahenduseuurija ja laiendage valikut Komponendid > Olemid. Valige soovitud olem ja seejärel Väljad. Valige Uus. Sisestage redaktoris välja nõutav teave, sealhulgas valikud Välja tüüp ja Andmetüüp. Kui olete andmete tüübi valinud, valige suvandis Välja tüüp säte Ümberarvestus. Andmete tüübid hõlmavad kümnendarve või täisarve, valuutat ja kuupäeva/kellaaega. Valige üksuse Välja tüüp kõrval olev nupp Redigeeri. See viib teid ümberarvestusvälja määratluse redaktorisse. Ümberarvestusvälja määratlus koosneb kolmest jaotisest: Lähteolem, Seotud olem ja Koondkogum.

 • Jaotises Lähteolem määrate kindlaks olemi, mille jaoks ümberarvestusvälja määratletakse, ja selle, kas soovite hierarhias andmeid liita. Võite lisada mitme tingimusega filtreid, et määrata kindlaks ümberarvestuseks kasutatavad hierarhia kirjed.

 • Jaotises Seotud olem määrate kindlaks olemi, mille andmeid liidate. See jaotis on valikuline, kui teete ümberarvestuse hierarhias lähteolemis. Võite lisada mitme tingimusega filtreid, et määrata kindlaks arvutamisel kasutatavad seotud kirjed. Näiteks saate kaasata avatud müügivõimaluste tulu, nii et aastane tulu on üle 1000 USA dollari.

 • Jaotises Koondkogum määrate kindlaks mõõdiku, mida soovite arvutada. Saate valida olemasolevad liitmisfunktsioonid, nagu SUM, COUNT, MIN, MAX või AVG.

Selles näites ei kasutata hierarhiat. Kogu eeldatav tulu arvutatakse konto jaoks seotud avatud müügivõimalustest.

Eeldatava tulu koondamine Dynamics 365 konto jaoks

Andmete liitmine kirje jaoks hierarhias tütarkirjetest

Selles näites arvutame hierarhias müügivõimaluse kogu eeldatava tulu, sh alammüügivõimalused.

Eeldatava tulu koondamine, võimaluste hierarhia

Selles näites arvutame hierarhias avatud müügivõimaluste kogu eeldatava tulu kõigi kontode peale.

Eeldatava tulu koondamine konto hierarhias

Selles näites arvutame kokku kulunud ja arveldatud aja kõigist ettevõttega seotud tegevustest. See võib hõlmata ajakulu telefoniga rääkimisele, kohtumistele või kohandatud tegevustele.

Varasemates versioonides, oli võimalik määratleda ümberarvestusväli eraldi tegevuse, näiteks telefonikõne, faksi või kohtumise kohta. Kuid allolevas näites antud tulemuse saavutamiseks tuli andmed arvutatud väljade abil kokku liita. Nüüd saab teha seda kõike ühe sammuga, määratledes tegevuse olemile ühe ümberarvestusvälja.

Konto kõigi tegevuste ümberarvestus

Selles näites loeme kokku ettevõttele saadetud meilide arvu, kui ettevõte on nimetatud meilide adressaadi või koopia saaja real. Seda tehakse, määrates ümberarvestusvälja määratluses olemi Tegevuse osapool osavõtutüübi jaotises FILTRID. Kui filtrit ei kasutata, kasutatakse arvutuses kõiki tegevuse osaluse tüüpe. Lisateavet olemi Tegevuse osapool ja selle tegevuse puhul kasutatavate osaluse tüüpide kohta leiate jaotisest ActivityParty olem.

Ümberarvestusega seotud tegevused ja tegevuse osapool

Selles näites arvutame keskmise eeldatava tulu kõigist ettevõttega seotud müügivõimalustest.

Keskmine eeldatav tulu Dynamics 365-s

Järgmises näites kirjeldatakse, kuidas arvutada seotud müügivõimaluste keskmist eeldatavat tulu ettevõtete hierarhia lõikes. Keskmist eeldatavat tulu saab vaadata igal hierarhia tasandil.

Keskmine eeldatav tulu Dynamics 365-s

Ümberarvestusvälja kaalutlused

Pidage ümberarvestusväljadega töötamisel meeles teatud tingimusi ja piiranguid.

 • Võite ettevõtte jaoks määratleda kuni 100 ümberarvestusvälja ja iga olemi kohta kuni 10 ümberarvestusvälja.

 • Ümberarvestusvälja värskendused ei saa töövoogu käivitada.

 • Töövoo ootetingimus ei saa ümberarvestusvälja kasutada.

 • Ümberarvestusvälja ümberarvestust ei toetata.

 • Ümberarvestus ei saa viidata arvutatud väljale, mis kasutab mõnd muud arvutatud välja, isegi kui kõik teise arvutatud välja väljad on praeguses olemis.

 • Ümberarvestus rakendab filtreid üksnes lähteolemile või seotud olemitele, lihtväljadele või mittekeerukatele arvutatud väljadele.

 • Ümberarvestust saab teha ainult seotud olemites seosega 1:N. Ümberarvestust ei saa teha seostes N:N.

 • Ümberarvestust ei saa teha olemis Tegevus või olemis Tegevuse osapool seosega 1:N.

 • Ärireeglid, töövood või arvutatud väljad kasutavad alati ümberarvestusvälja viimati arvutatud väärtust.

 • Ümberarvestusväli liidetakse süsteemi kasutaja kontekstis. Kõik kasutajad näevad sama ümberarvestusvälja väärtust. Saate ümberarvestusvälja nähtavust juhtida väljataseme turbega (FLS), piirates juurdepääsu ümberarvestusväljale. Lisateave: Väljataseme turve.

 • Kui koondvälja täpsus on ümberarvestusvälja täpsusest suurem, siis ümardatakse koondvälja täpsus enne koondamist ümberarvestusvälja täpsuseni. Vaatleme sellise käitumise näitlikustamiseks konkreetset näidet. Oletame, et seotud müügivõimaluste eeldatava kogutulu arvutamiseks kasutatava konto olemi ümberarvestusvälja täpsus on kaks kümnendkohta. Eeldatava tulu väli müügivõimaluse olemil on koondväli täpsusega neli kümnendkohta. Meie näites on kontoga seotud kaks müügivõimalust. Eeldatava tulu koondsumma arvutatakse järgmiselt.

  1. Eeldatav Esimese müügivõimaluse tulu: 1000,0041 $

  2. Eeldatav Teise müügivõimaluse tulu: 2000,0044 $

  3. Eeldatava tulu koondsumma: 1000,00 $ + 2000,00 $ = 3000,00 $
   Nagu näete, ümardatakse enne koondamist koondatud välja täpsus kahe kümnendkohani.

 • Mõned olemivormid, nt konto või kontakt, sisaldavad valmiskujul seotud ruudustikke. Näiteks konto vorm sisaldab kontakte, teenindusjuhtumeid, müügivõimalusi ja muid ruudustikke. Mõni konto vormi ruudustikes näidatud kirjetest on konto kirjega seotud vahetult, teised aga kaudselt, läbi oma seoste muude kirjetega. Võrdlusena kasutab ümberarvestusvälja liitväärtus ainult ümberarvestusvälja määratluses selgelt määratletud otseseid seoseid. Muid seoseid ei arvestata. Vaatame käitumise erinevuse näitlikustamiseks järgmist näidet.

  1. Kontol A1 on põhikontakt P1. Teenindusjuhtum C1 on seotud kontoga A1 (C1.kliendi väli = A1) ja teenindusjuhtum C2 on seotud kontaktiga P1 (C2.kliendi väli = P1).

  2. Kirje A1 vormi Konto ruudustik Teenindusjuhtumid näitab kaht teenindusjuhtumit: C1 ja C2.

  3. Kontoga seotud teenindusjuhtumite loendamiseks kasutatakse konto olemi ümberarvestusvälja nimega Teenindusjuhtumite koguarv.

  4. Konto ümberarvestusvälja määratluses määrame teenindusjuhtumid, millel on kontoga kliendiseos. Pärast koondamist on teenindusjuhtumite koguarv 1 (teenindusjuhtum C1). Teenindusjuhtum C2 ei sisaldu koguarvus, kuna see on vahetult seotud kontakti, mitte kontoga, ja seda ei saa selgesõnaliselt määratleda konto ümberarvestusvälja määratluses. Seetõttu ei ühti ümberarvestustoimingu tagastatav teenindusjuhtumite koguarv ruudustikus Teenindusjuhtumid näidatava teenindusjuhtumite arvuga.

Vt ka

Väljade loomine ja redigeerimine
Arvutatud väljade määratlemine
Kuupäeva ja kellaaja välja funktsioon ja vorming
Hierarhiliste andmete visualiseerimine ja nende kohta päringute esitamine
Video: ümberarvestus- ja arvutatud väljad
Video: Power BI kasutamine