MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED

RAKENDUS FIELD SERVICE ANDROIDILE MÕELDUD MICROSOFT DYNAMICS 365 JAOKS

 

Need litsentsitingimused on teie ja Microsoft Corporationi (või mõne tema sidusettevõtte) vaheline leping. Need kehtivad ülalmainitud tarkvarale ja Microsofti mis tahes teenustele või tarkvaravärskendustele (v.a juhul, kui nende teenuste või värskendustega on kaasas uued või eraldi tingimused, millisel puhul need muud tingimused rakenduvad edaspidi ega mõjuta teie ega Microsofti õigusi seoses värskenduse-eelse tarkvara või teenustega). KUI NÕUSTUTE KÄESOLEVATE LITSENTSITINGIMUSTEGA, ON TEIL ALLJÄRGNEVAD ÕIGUSED. TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA.

1.    PAIGALDAMIS- JA KASUTUSÕIGUSED.

a.    Paigaldamine ja kasutamine. Võite installida ja kasutada mis tahes arvu tarkvarakoopiaid Androidi operatsioonisüsteemiga seadmetes, mis on teie omad või teie juhitavad, ainult teie kasutuseks koos järgmiste Microsofti rakenduste või teenustega:

·        Microsoft Dynamics CRM; või

·        Microsoft Dynamics 365.

b.    Muude tootjate programmid. Tarkvara võib sisaldada kolmanda osapoole programme, mida Microsoft (mitte kolmas osapool) litsentsib teile selle lepingu alusel. Märkused (kui neid on) muude tootjate programmide kohta on lisatud ainult teie teavitamiseks.

2.    ANDMETE KOGUMINE. KUI KASUTATE TARKVARA MICROSOFT DYNAMICS CRM-i VÕRGUTEENUSTEGA VÕI MICROSOFT DYNAMICS 365-GA ÜHENDUSE LOOMISEKS, NÕUSTUTE TARKVARA INSTALLIMISEL OMA ORGANISATSIOONI MÄÄRATUD ID, MÄÄRATUD LÕPPKASUTAJA ID JA SEADME ID EDASTAMISEGA MICROSOFTILE JA RESCO.NET, INC.-ILE TEENUSE OSUTAMISE EESMÄRGIL JA KINNITAMAKS, ET TARKVARA ON ÕIGESTI LITSENTSITUD. KUI KASUTATE TARKVARA MICROSOFT DYNAMICS CRM-I VÕI MICROSOFT DYNAMICS 365 ÜHENDAMISEKS GLYMPSE’I TEENUSTEGA, NÕUSTUTE TARKVARA INSTALLIMISEL VÕI KASUTAMISEL OMA KLIENDIANDMETE EDASTAMISEGA GLYMPSE’ILE REAALAJAS ASUKOHAPÕHISTE TEENUSTE VÕIMALDAMISE EESMÄRGIL. FUNKTSIOON NÕUAB, ET VOLITATUD KASUTAJA INTEGREERIKS JA KONFIGUREERIKS TEIE OLEMASOLEVA GLYMPSE’I KONTO NII, ET SEE TÖÖTAKS KOOS MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE’IGA. GLYMPSE’I TEENUSTE KASUTAMISELE KEHTIVAD SAMAD TINGIMUSED JA PRIVAATSUSAVALDUS, MIS KEHTIB TEIE GLYMPSE’I KONTOLE. Tarkvara võib koguda teavet teie ja teie tarkvarakasutuse kohta ning saata seda Microsoftile. Microsoft võib seda teavet kasutada teenuste osutamiseks ning Microsofti toodete ja teenuste parandamiseks. Teie loobumisõigused (kui neid on) on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Tarkvara mõni funktsioon võib lubada andmete kogumist tarkvarale juurdepääsevate või seda kasutavate rakenduste kasutajatelt. Kui kasutate neid funktsioone oma rakendustes andmete kogumise lubamiseks, peate järgima kohalduvat seadust, sh hankima kasutajalt vajaliku nõusoleku ning haldama selget privaatsuspoliitikat, mis teavitab kasutajaid täpselt, kuidas te nende andmeid kasutate, kogute ja jagate. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft andmeid kogub ja kasutab, leiate toote dokumentatsioonist ning Microsofti privaatsusavaldusest aadressil https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=832139. Nõustute täitma kõiki rakenduvaid Microsofti privaatsusavalduse sätteid.

3.    LITSENTSI ULATUS. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Käesoleva lepinguga antakse teile ainult osalised tarkvara kasutamise õigused. Microsoft jätab endale kõik õigused. Välja arvatud juhul, kui kehtivate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, võite seda tarkvara kasutada ainult käesolevas lepingus selgesõnaliselt lubatud viisil. Seejuures peate järgima kõiki tarkvara tehnilisi piiranguid, mis lubavad teil tarkvara ainult mõnel kindlal viisil kasutada. Te ei tohi:

·        loobuda tarkvara tehnilistest kitsendustest;

·        tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega eraldada, samuti püüda tuletada tarkvara lähtekoodi, välja arvatud juhul kui ja ainult ulatuses, mida: (i) lubab kehtiv seadus hoolimata sellest piirangust või (ii) nõutakse GNU vähem üldise avaliku litsentsi (mis on tarkvarasse kaasatud ja sellega seotud) alusel litsentsitud mis tahes teekide muudatuste silumiseks;

·        sellest piirangust hoolimata teha tarkvarast käesoleva lepinguga määratust või kohaldatavate seadustega lubatust rohkem koopiaid;

·        avaldada tarkvara teistele kopeerimiseks;

·        tarkvara rentida, liisida või laenutada;

·        anda tarkvara ega seda lepingut üle muule tootjale või

·        kasutada tarkvara äriotstarbelise tarkvaramajutusteenuse jaoks.

4.    DOKUMENTATSIOON. Võite kopeerida ja kasutada dokumente ettevõttesiseselt viidetena.

5.    EKSPORDIPIIRANGUD. Tarkvarale kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordiseadused ja -määrused. Peate täitma kõiki siseriiklikke ja rahvusvahelisi tarkvara puudutavaid ekspordiseadusi ja -määrusi. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse suhtes. Lisateavet leiate aadressilt (aka.ms/exporting).

6.    TUGITEENUSED. Microsoft pole kohustatud selle lepingu alusel pakkuma tarkvarale mingeid tugiteenuseid. Mis tahes tuge pakutakse olemasoleval kujul, kõigi vigadega ja igasuguse garantiita. Kui teil on tarkvara kasutamise kohta küsimusi või sellega on probleeme (k.a küsimused teie ettevõtte privaatsuspoliitika kohta), võtke ühendust oma ettevõtte IT­administraatoriga. Ärge võtke ühendust Microsofti, rakenduste poe omaniku, võrguoperaatori ega seadme tootjaga.

7.    TERVIKLEPING. Käesolev leping ja kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ning tugiteenuste tingimused moodustavad tarkvara ja tugiteenuste terviklepingu.

8.    KOHALDATAVAD SEADUSED.

a.    Ameerika Ühendriigid. Kui hankisite tarkvara Ameerika Ühendriikides, alluvad käesoleva lepingu tõlgendamine ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuded Washingtoni osariigi seadustele olenemata kollisioonipõhimõtetest. Kõikidele teistele nõuetele kehtivad selle riigi seadused, kus te elate, sh riikliku tarbijakaitse, ebaausa konkurentsi seaduse jne valdkonda kuuluvad pretensioonid.

b.    Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused.

9.    TARBIJAÕIGUSED, PIIRKONDLIKUD VARIATSIOONID. Käesolev leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma osariigi, provintsi või riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi, sh tarbijaõigusi. Eraldi ja sõltumatult teie suhtest Microsoftiga võib teil ka olla õigusi lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. See leping ei muuda neid teisi õigusi, kui teie osariigi, provintsi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta. Näiteks kui ostsite tarkvara mõnest allolevast piirkonnast või kui kehtib kohustuslik riigi seadus, siis kehtivad teile järgmised sätted.

a)    Austraalia. Teile kehtivad Austraalia tarbijaõigusest tulenevad garantiid ja selle lepingu sätted ei mõjuta neid õigusi.

b)    Kanada. Kui omandasite selle tarkvara Kanadas, saate värskenduste saamise peatada, lülitades automaatse värskenduse funktsiooni välja, lahutades seadme Internetist (kui olete Internetiga ühendatud, kuid tarkvara jätkab sel juhul endiselt värskenduste otsimist ja installimist) või desinstallides tarkvara. Toote dokumentatsioon (kui see on olemas) võib samuti sisaldada juhiseid teie konkreetse seadme või tarkvara värskenduste väljalülitamiseks.

c)    Saksamaa ja Austria.

(i)         Garantii. Õigesti litsentsitud tarkvara töötab olulises ulatuses nii, nagu on tarkvaraga kaasnevates Microsofti materjalides kirjeldatud. Microsoft ei anna teile litsentsitud tarkvaraga seoses siiski mingit lepingujärgset garantiid.

(ii)        Vastutuse piiramine. Tahtliku käitumise, raske hooletuse, toote vastutuse seadusel põhinevate nõuete ja surma või inimvigastuse korral vastutab seaduste järgi Microsoft.

Eelmise punkti ii alusel vastutab Microsoft kerge hooletuse eest ainult siis, kui rikub olulisi lepingulisi kohustusi, mille täitmine aitab kaasa lepingu nõuetekohasele järgimisele, mille rikkumine ohustab selle lepingu eesmärki ja mille järgimises võib pool püsivalt kindel olla (nn peamised kohustused). Muudel kerge hooletuse juhtudel Microsoft kerge hooletuse eest ei vastuta.

10. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. TARKVARA ON LITSENTSITUD PAKUTAVAL KUJUL. TEIE VASTUTATE SELLE KASUTAMISE EEST. MICROSOFT EI ANNA ÜHTKI SÕNASELGET GARANTIID, TAGATIST EGA TINGIMUST. KOHALDUVATE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB MICROSOFT KÕIK KAUDSED GARANTIID, SH KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIID.

11. KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. KUI TEIL ON VAATAMATA EELNEVALE GARANTIIST LAHTIÜHTLUSELE ALUST KAHJUDE HÜVITAMISEKS, SAATE MICROSOFTILT VÕI TEMA TARNIJATELT TAGASI NÕUDA AINULT OTSESEID KAHJUSID KUNI 5 USA DOLLARI ULATUSES. TE EI SAA NÕUDA MITTE MINGITE MUUDE KAHJUDE HÜVITAMIST, SEALHULGAS KAUDSETE KAHJUDE, SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI SPETSIIFILISTE, ETTENÄGEMATUTE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE HÜVITAMIST.

See piirang kehtib (a) kõigele, mis on seotud tarkvara, teenuste, sisu (k.a koodi), muude osapoolte Interneti-saitide või muude osapoolte rakendustega ja (b) nõuetega, mis on seotud lepingu, garantii, tagatise või muude kohustuste rikkumise, süüst sõltumatu vastutuse, hooletuse või muu kahju tekitamisega, või mis tahes muude nõuetega kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses.

See kehtib ka siis, kui Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Ülalnimetatud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida, kuna teie osariik, provints või riik ei pruugi lubada juhuslike, kaudsete või muude kahjude välistamist või piiramist.