MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED

RAKENDUS FIELD SERVICE MOBILE MICROSOFT DYNAMICS CRM iOS-i JAOKS

Käesolevad litsentsitingimused on Microsoft Corporationi (või sõltuvalt teie elukohast mõne tema sidusettevõtte) ja teie vaheline leping. Palun lugege need läbi. Need kehtivad ülalnimetatud tarkvarale (sh kandjale, millel tarkvara saite (selle olemasolul)). Samuti kehtivad need tingimused kõigile Microsofti

mis selle tarkvaraga kaasnevad, kui nende üksustega pole kaasas eraldi tingimusi. Kui teenusega kaasnevad eraldi tingimused, siis kohaldatakse neid.

TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA. KUI TE NENDEGA EI NÕUSTU, SIIS ÄRGE TARKVARA KASUTAGE. SELLE ASEMEL TAGASTAGE SEE TAGASIMAKSEKS VÕI KREDIIDI SAAMISEKS ETTEVÕTTELE APPLE, INC. (APPLE).

Kui nõustute siinsete litsentsitingimustega, on teil järgmised õigused.

1.      PAIGALDAMIS- JA KASUTUSÕIGUSED.

a.      Paigaldamine ja kasutamine. Võite paigaldada mis tahes arvu selle tarkvara eksemplare operatsioonisüsteemiga iOS seadmesse, mis on teie oma või teie juhitav, ja neid seal kasutada. Tarkvara nõuab ühendust arvutisüsteemidega, millel on kehtivad Microsoft Dynamics CRM Online’i tellimuse litsentsid.

b.      Muude tootjate programmid. Tarkvara võib sisaldada kolmanda osapoole programme, mida Microsoft (mitte kolmas osapool) litsentsib teile selle lepingu alusel. Märkused (kui neid on) muude tootjate programmide kohta on lisatud ainult teie teavitamiseks.

c.       Andmete kogumine. KUI KASUTATE TARKVARA MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE’IGA ÜHENDUSE LOOMISEKS, NÕUSTUTE TARKVARA INSTALLIMISEL VÕI KASUTAMISEL OMA ORGANISATSIOONI MÄÄRATUD ID, MÄÄRATUD LÕPPKASUTAJA ID JA SEADME ID EDASTAMISEGA MICROSOFTILE JA RESCO.NET, INC.-ILE TEENUSE OSUTAMISE EESMÄRGIL JA KINNITAMAKS, ET TARKVARA ON ÕIGESTI LITSENTSITUD. KUI KASUTATE TARKVARA MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE’I ÜHENDAMISEKS GLYMPSE’I TEENUSTEGA, NÕUSTUTE TARKVARA INSTALLIMISEL VÕI KASUTAMISEL OMA KLIENDIANDMETE EDASTAMISEGA GLYMPSE’ILE REAALAJAS ASUKOHAPÕHISTE TEENUSTE VÕIMALDAMISE EESMÄRGIL. FUNKTSIOON NÕUAB, ET VOLITATUD KASUTAJA INTEGREERIKS JA KONFIGUREERIKS TEIE OLEMASOLEVA GLYMPSE’I KONTO NII, ET SEE TÖÖTAKS KOOS MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE’IGA. GLYMPSE’I TEENUSTE KASUTAMISELE KEHTIVAD SAMAD TINGIMUSED JA PRIVAATSUSAVALDUS, MIS KEHTIB TEIE GLYMPSE’I KONTOLE.

2.      INTERNETIPÕHISED TEENUSED. Microsoft pakub koos tarkvaraga internetipõhiseid teenuseid. Microsoft võib neid igal ajal muuta või tühistada.

a.      Nõusolek Interneti-põhiste või raadiosideteenuste kasutamiseks. Tarkvara võib luua ühenduse internetipõhiste juhtmeta teenustega. Tarkvara kasutamine tähistab teie nõusolekut standardse seadmeteabe (sh, kuid mitte ainult, tehniline teave teie seadme, süsteemi ja rakenduse tarkvara ja välisseadmete kohta) edastamiseks Interneti-põhistele või raadiosideteenustele. Kui teenuste kasutamisega seoses rakenduvad ka muud tingimused, siis kehtivad ka need.

b.      Interneti-põhiste või raadiosideteenuste väärkasutamine. Te ei tohi kasutada ühtegi internetipõhist teenust mis tahes viisil, mis võib seda teenust kahjustada või takistada kellelgi teisel selle või raadiosidevõrgu kasutamist. Te ei tohi kasutada teenust mitte mingil moel mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule loata juurdepääsu saamise katseks.

3.      LITSENTSI ULATUS. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Käesoleva lepinguga antakse teile ainult osalised tarkvara kasutamise õigused. Microsoft jätab endale kõik õigused. Välja arvatud juhul, kui kehtivate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, võite seda tarkvara kasutada ainult käesolevas lepingus selgesõnaliselt lubatud viisil. Seejuures peate järgima kõiki tarkvara tehnilisi piiranguid, mis lubavad teil tarkvara ainult mõnel kindlal viisil kasutada. Te ei tohi:

4.      DOKUMENTATSIOON. Võite kopeerida ja kasutada dokumente ettevõttesiseselt viidetena.

5.      EKSPORDIPIIRANGUD. Tarkvarale kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordiseadused ja -määrused. Peate täitma kõiki siseriiklikke ja rahvusvahelisi tarkvara puudutavaid ekspordiseadusi ja -määrusi. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse suhtes. Lisateavet leiate aadressilt www.microsoft.com/exporting.

6.      TUGITEENUSED. Kuna see tarkvara esitatakse pakutaval kujul, ei pruugi me selle jaoks tugiteenuseid pakkuda. Telefoni tootja ja juhtmeta ühenduse pakkuja ei vastuta tarkvarale tugiteenuste pakkumise eest. Kui teil on tarkvara kasutamise kohta küsimusi või sellega on probleeme (k.a küsimused teie ettevõtte privaatsuspoliitika kohta), võtke ühendust oma ettevõtte IT-administraatoriga. Ärge võtke ühendust Microsofti, rakenduste poe omaniku, võrguoperaatori ega seadme tootjaga.

7.      AUTORIÕIGUSTEAVE. Microsoft ja Microsoft Dynamics on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides. iOS on ettevõtte Apple, Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.

8.      TERVIKLEPING. Käesolev leping ja kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ning tugiteenuste tingimused moodustavad tarkvara ja tugiteenuste terviklepingu.

9.      KOHALDATAVAD SEADUSED.

a.      Ameerika Ühendriigid. Kui hankisite tarkvara Ameerika Ühendriikides, alluvad käesoleva lepingu tõlgendamine ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuded Washingtoni osariigi seadustele olenemata kollisioonipõhimõtetest. Kõikidele teistele nõuetele kehtivad selle riigi seadused, kus te elate, sh riikliku tarbijakaitse, ebaausa konkurentsi seaduse jne valdkonda kuuluvad pretensioonid.

b.      Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused.

10. ÕIGUSLIK TOIME. Käesolev leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi. Samuti võib teil olla õigusi lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. Käesolev leping ei muuda teie riigi seaduste järgseid õigusi, kui teie riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.

11. MUU KASUSAAJA. Nõustute, et Apple ja selle sidusettevõtted on selle lepingu tõttu muud kasusaajad, samuti et Apple’il on õigus selle lepingu jõustamiseks.

12. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. TARKVARA ON LITSENTSITUD PAKUTAVAL KUJUL, KÕIGI VIGADEGA JA SAADAVUSEST OLENEVALT NING SELLE KASUTAMISE RISK JÄÄB TEIE KANDA. SOOVI KORRAL VÕITE APPLE’IT TEAVITADA, ET OSTUHIND TAGASTATAKS. SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI OLE APPLE’IL MITTE MINGEID MUID GARANTIIGA SEOTUD KOHUSTUSI. MICROSOFT, JUHTMETA VÕRGUTEENUSE PAKKUJA, KELLE VÕRGU KAUDU TARKVARA LEVITATAKSE, JA NENDE VASTAVAD ALLÜKSUSED VÕI EDASIMÜÜJAD (OSAPOOLED) EI ANNA EGA SEA TARKVARAGA SEOSES SÕNASELGEID GARANTIISID, TAGATISI EGA TINGIMUSI. TARKVARA KVALITEEDI JA JÕUDLUSEGA SEOTUD OHUD ON TEIE KANDA. KUI TARKVARA OSUTUB DEFEKTSEKS, VASTUTATE KÕIGI VAJALIKE HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖDE KULUDE EEST. TEIL VÕIB VASTAVALT KOHALIKELE SEADUSTELE OLLA MUID TARBIJATELE KEHTIVAID ÕIGUSI, MIDA KÄESOLEV LEPING EI SAA MUUTA. KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAVAD SEOTUD OSAPOOLED KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTE-ÜLEASTUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID.

AUSTRAALIA. TEIL ON AUSTRAALIA TARBIJAKAITSESEADUSEST TULENEVAD KOHUSTUSLIKUD GARANTIID JA SELLE LEPINGU TINGIMUSED EI MÕJUTA NEID ÕIGUSI.

13. KAHJUDE JA HÜVITISTE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. APPLEʼILT, MICROSOFTILT JA TEMA TARNIJATELT SAATE TAGASI NÕUDA AINULT OTSESEID KAHJUSID KUNI SELLE SUMMA ULATUSES, MILLE MAKSITE. LUBATE MITTE nõuda ÜHELTKI OSAPOOLELT MINGITE MUUDE KAHJUDE HÜVITAMIST, SEALHULGAS KAUDSETE KAHJUDE, SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI SPETSIIFILISTE, ETTENÄGEMATUTE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE HÜVITAMIST.

See piirang kehtib:

Piirang kehtib ka juhul, kui