MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED

MICROSOFT DYNAMICS CRM WINDOWSILE

PROJECT FINDER MOBILE FOR MICROSOFT DYNAMICS CRM WINDOWSILE

Käesolevad litsentsitingimused on Microsoft Corporationi (või sõltuvalt teie elukohast mõne tema sidusettevõtte) ja teie vaheline leping. Palun lugege need läbi. Need kehtivad ülalnimetatud tarkvarale (sh kandjale, millel tarkvara saite (selle olemasolul)). Samuti kehtivad need tingimused kõigile Microsofti

·         värskendustele,

·         täiendustele,

·         internetipõhistele teenustele ja

·         tugiteenustele,

mis selle tarkvaraga kaasnevad, kui nende üksustega pole kaasas eraldi tingimusi. Kui teenusega kaasnevad eraldi tingimused, siis kohaldatakse neid.

Tarkvara allalaadimisel või kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge tarkvara kasutage.

Kui nõustute siinsete litsentsitingimustega, on teil järgmised püsiõigused.

1.    PAIGALDAMIS- JA KASUTUSÕIGUSED.

a.    Paigaldamine ja kasutamine. Võite installida ja kasutada mis tahes arvu tarkvara eksemplare seadmetes, mis käitavad kehtiva litsentsiga operatsioonisüsteemi Windows 8 ja sellele järgnevaid versioone („Windows”) ning mis on liidetud Windowsi poe kontoga seostatud Microsofti kontoga. Tarkvara nõuab ühendust arvutisüsteemidega, kus käitatakse kehtiva litsentsiga Microsoft Dynamics CRM 2015 Serveri või Microsoft Dynamics CRM 2016 Serveri eksemplare või millel on kehtivad Microsoft Dynamics CRM Online'i tellimuslitsentsid. Vajalikud võivad olla Microsoft Dynamics CRM 2015 Serveri või Microsoft Dynamics CRM 2016 Serveri värskendused.

b.    Muude tootjate programmid. Tarkvara võib sisaldada kolmanda osapoole programme, mida Microsoft (mitte kolmas osapool) litsentsib teile selle lepingu alusel. Märkused (kui neid on) muude tootjate programmide kohta on lisatud ainult teie teavitamiseks.

c.     Andmete kogumine. KUI KASUTATE TARKVARA MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE’IGA ÜHENDUSE LOOMISEKS, NÕUSTUTE TARKVARA INSTALLIDES OMA ORGANISATSIOONI MÄÄRATUD ID, MÄÄRATUD LÕPPKASUTAJA ID JA SEADME ID EDASTAMISEGA MICROSOFTILE, EESMÄRGIGA VÕIMALDADA ÜHENDUSED MITMES SEADMES VÕI TÄIUSTADA MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE’I VÕI TARKVARA.

2.    INTERNETIPÕHISED TEENUSED. Microsoft pakub koos tarkvaraga internetipõhiseid teenuseid. Microsoft võib neid igal ajal muuta või tühistada.

a.    Nõusolek Interneti-põhiste või raadiosideteenuste kasutamiseks. Tarkvara võib luua ühenduse internetipõhiste juhtmeta teenustega. Tarkvara kasutamine tähistab teie nõusolekut standardse seadmeteabe (sh, kuid mitte ainult, tehniline teave teie seadme, süsteemi ja rakenduse tarkvara ja välisseadmete kohta) edastamiseks Interneti-põhistele või raadiosideteenustele. Kui teenuste kasutamisega seoses rakenduvad ka muud tingimused, siis kehtivad ka need.

b.    Interneti-põhiste või raadiosideteenuste väärkasutamine. Te ei tohi kasutada ühtegi internetipõhist teenust mis tahes viisil, mis võib seda teenust kahjustada või takistada kellelgi teisel selle või raadiosidevõrgu kasutamist. Te ei tohi kasutada teenust mitte mingil moel mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule loata juurdepääsu saamise katseks.

3.    LITSENTSI ULATUS. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Käesoleva lepinguga antakse teile ainult osalised tarkvara kasutamise õigused. Microsoft jätab endale kõik õigused. Välja arvatud juhul, kui kehtivate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, võite seda tarkvara kasutada ainult käesolevas lepingus selgesõnaliselt lubatud viisil. Seejuures peate järgima kõiki tarkvara tehnilisi piiranguid, mis lubavad teil tarkvara ainult mõnel kindlal viisil kasutada. Te ei tohi:

·         loobuda tarkvara tehnilistest kitsendustest;

·         tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada, välja arvatud ulatuses, mida kohaldatavad seadused vaatamata sellele piirangule selgesõnaliselt lubavad;

·         sellest piirangust hoolimata teha tarkvarast käesoleva lepinguga määratust või kohaldatavate seadustega lubatust rohkem koopiaid;

·         avaldada tarkvara teistele kopeerimiseks;

·         tarkvara rentida, liisida või laenutada;

·         anda tarkvara ega seda lepingut üle muule tootjale või

·         kasutada tarkvara äriotstarbelise tarkvaramajutusteenuse jaoks.

4.    DOKUMENTATSIOON. Võite kopeerida ja kasutada dokumente ettevõttesiseselt viidetena.

5.    EKSPORDIPIIRANGUD. Tarkvarale kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordiseadused ja -määrused. Peate täitma kõiki siseriiklikke ja rahvusvahelisi tarkvara puudutavaid ekspordiseadusi ja -määrusi. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse suhtes. Lisateavet leiate aadressilt www.microsoft.com/exporting.

6.    TUGITEENUSED. Kuna see tarkvara esitatakse pakutaval kujul, ei pruugi me selle jaoks tugiteenuseid pakkuda.

7.    TERVIKLEPING. Käesolev leping ja kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ning tugiteenuste tingimused moodustavad tarkvara ja tugiteenuste terviklepingu.

8.    KOHALDATAVAD SEADUSED.

a.    Ameerika Ühendriigid. Kui hankisite tarkvara Ameerika Ühendriikides, alluvad käesoleva lepingu tõlgendamine ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuded Washingtoni osariigi seadustele olenemata kollisioonipõhimõtetest. Kõikidele teistele nõuetele kehtivad selle riigi seadused, kus te elate, sh riikliku tarbijakaitse, ebaausa konkurentsi seaduse jne valdkonda kuuluvad pretensioonid.

b.    Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused.

9.    ÕIGUSLIK TOIME. Käesolev leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi. Samuti võib teil olla õigusi lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. Käesolev leping ei muuda teie riigi seaduste järgseid õigusi, kui teie riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.

10. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. Tarkvara on litsentsitud pakutaval kujul. Selle kasutamisriskid jäävad teie kanda. Microsoft ei anna ühtki selgelt väljendatud garantiid, tagatist ega tingimust. Teil võib kohalike seaduste järgi olla muid tarbijatele kehtivaid õigusi või kohustuslikke garantiisid, mida see leping ei saa muuta. Kohalike seadustega lubatud määral välistab Microsoft kaubastatavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse ja mitterikkumisega seotud kaudsed garantiid.

AUSTRAALIA. Teil on Austraalia tarbijakaitseseadusest tulenevad kohustuslikud garantiid ja selle lepingu tingimused ei mõjuta neid õigusi.

11. KAHJUDE JA HÜVITISTE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Microsoft ja tarnijad võivad hüvitada otseseid kahjusid vaid kuni 5 USA dollari ulatuses. Te ei saa nõuda mingite muude (sh järelduslike) kahjude, saamata jäänud tulu või spetsiifiliste, kaudsete või ettenägematute kahjude hüvitamist.

See piirang kehtib:

·         kõigele, mis on seotud tarkvara, teenuste, kolmandate isikute loodud internetisaitide sisu (sh koodi) või muude tootjate programmidega, ja

·         nõuetele lepingu rikkumise, garantii või tingimuse rikkumise, range vastutuse, hooletuse või muu kahju suhtes kehtivate seaduste raames.

See kehtib ka siis, kui Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Eespool nimetatud piirang või välistamine ei pruugi teie puhul kehtida, kui teie riigis ei ole ettenägematute, järelduslike või muude kahjude välistamine või piiramine lubatud.