ISO20022 failide importimine

Saate importida järgmistes vormingutes maksefaile.

 • ISO20022 camt.054 kreeditaviis – selles vormingus sissetulevate maksete importimine kliendi maksetöölehele.
 • ISO20022 pain.002 oleku tagastus ja ISO20022 camt.054 deebetaviis – neis vormingutes tagastusfailid saate importida AP maksekande töölehele.

Eeltingimused camt.054-vormingus kreeditaviisi faili importimiseks

Pangateatiste importimiseks vormingus camt.054.001.002 kliendi maksetöölehele peate täitma järgmised eeltingimused.

 1. Importige ISO20022 camt.054 elektroonilise aruandluse konfiguratsioon teenusest Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Seejärel valige see konfiguratsioon lehe Kliendi makseviis väljal Impordivormingu konfiguratsioon. Lisateavet vaadake jaotisest Makseviiside failivormingud.

 2. Sisestage lehel Kõik kliendi iga kliendi nimi ja organisatsiooni number.

 3. Seadistage lehel Kliendi pangakonto kliendi pangakonto kirje, sisestades järgmise teabe: IBAN või pangakonto number ja SWIFT-kood või protsessikood.

 4. Seadistage lehel Pangakontod juriidilise isiku pangakontod, sisestades järgmise teabe: IBAN või pangakonto number, SWIFT-kood või protsessikood, valuuta ja aadress.

  Märkus

  Kui kavatsete kasutada pangakonto täpsemat vastavusseviimist, valige kiirkaardil Vastavusseviimine suvandi Pangakonto täpsem vastavusseviimine sätteks Jah. Kui kavatsete vastavusse viia sisestamata imporditud maksed, valige suvandi Kasuta elektrooniliste maksete kinnituseks pangaväljavõtteid sätteks Jah.

 5. Valikuline: saate seadistada lehel Kandekoodide vastendamine vastenduse failis olevate panga kandekoodide ja panga kandetüüpide vahel.

 6. Kui fail sisaldab kandetasusid, mille soovite sisestada koos sissetuleva maksega, looge maksetasu lehel Kliendi maksetasu. Seejärel seostage maksetasu lehel Makseviisid maksetasu seadistuses määratud pangakontoga.

 7. Kui imporditakse ESR-maksed ja need sisaldavad ISR-i viiteid (kohaldub Šveitsi juriidilistele isikutele), tehke järgmine seadistus.

  • Sisestage väljal Kliendi maksed, konto pikkus ISR-i viidetes või kliendi automaatseks tuvastamiseks kasutatava kliendikoodi pikkus.
  • Veenduge, et kliendi number ja arve number (numbrijadad) koosneksid ainult numbritest. Need ei tohi sisaldada muid märke. Arve number ei tohi alata nulliga.
  • Sisestage juriidilise isiku pangakonto ESR, BESR ja protsessikood. Lisateabe saamiseks vaadake ESR-i pärandfunktsiooni, kuna nõutavad on sarnased sätted.

Camt.054 kreeditaviisi faili importimine kliendi maksetöölehele

 1. Klõpsake lehel Kliendi maksetöölehe read suvandeid Funktsioonid > Maksete importimine.
 2. Valige makseviis, millel on ISO20022 camt.054 vormingu jaoks vajalikud sätted.
 3. Määrake nõutavad parameetrid ja faili tee, seejärel klõpsake OK. Fail imporditakse.

Eeltingimused pain.002 oleku tagastuse ja camt.054 deebetaviisi vormingus failide importimiseks AP maksekande töölehele

Pangateatiste importimiseks järgmistes ISO20022 vormingutes lehele Hankija makseülekanne peate täitma järgmised eeltingimused: pain.002.001.003 oleku tagastuse teated ja camt.054.001.002 deebetaviis.

 1. Importige ISO20022 camt.054 ja ISO20022 pain.002 ER-i konfiguratsioonid LCS-ist.

 2. Valige lehe Hankija makseviis väljadel Tagastusvormingu konfiguratsioon ja Tagastusvormingu teisene konfiguratsioon imporditud ER-i konfiguratsioonid. Peate aktiveerima üldise elektroonilise tagastusvormingu valitud makseviisi jaoks.

 3. Seadistage lehel Tagastusvormingu oleku vastendamine olekukoodide vastendus pain.002 olekute ja hankija maksetöölehe olekute vahel.

  Siin on näide oleku seadistamisest.

  Tagastuse olek Makse olek
  RJCT Tagasi lükatud
  ACCP Aktsepteeritud
  ACSP Vastu võetud
 4. Seadistage lehel Tagastusvormingu tõrkekoodid pain.002 tõrkekoodid ja kirjeldused vastavalt välistele ISO20022 oleku põhjusekoodidele.

  Siin on näide tõrkekoodi seadistuse osast.

  Kood Nimi
  AC01 IncorrectAccountNumber
  AC02 InvalidDebtorAccountNumber
  AC03 InvalidCreditorAccountNumber
  AC04 ClosedAccountNumber
  AC05 ClosedDebtorAccountNumber
  AC06 BlockedAccount
 5. Kui camt.054-fail sisaldab kandetasusid, mille soovite sisestada koos sissetuleva maksega, looge maksetasu lehel Hankija maksetasu. Seejärel seostage maksetasu lehel Makseviisid maksetasu seadistuses määratud pangakontoga.

Pain.002 oleku tagastuse või camt.054 deebetaviisi failide importimine hankija maksetöölehele

 1. Avage menüüs Ostureskontro leht Makseülekanded.
 2. Klõpsake lehel Makseülekanded suvandit Tagastusfail – hankija.
 3. Valige makseviis, millel on ISO20022 failide jaoks vajalikud sätted, seejärel klõpsake OK.
 4. Valige failivorming, mille plaanite importida, seejärel klõpsake OK.
 5. Määrake nõutavad parameetrid ja faili tee, seejärel klõpsake OK.

Kui impordite pain.002-faili, värskendatakse hankija makseridade olekut imporditud failis oleva teabe põhjal.

Kui impordite camt.054-faili, peate määrama järgmised lisaparameetrid.

 • Tasu ID – saate sisestada tasu ID, mis määratleb uued maksetasu read, mis luuakse hankija maksetöölehe real, kui tasu summa on camt.054-failis olemas.
 • Uue töölehe nime ja Uue töölehe kirjeldus – saate sisestada töölehe nime ja kirjelduse, millele töödeldud kanded üle kantakse. Pärast ülekannet tuleb uuel töölehel määrata uued kandenumbrid.
 • Otsekorralduse kannete importimine – seadke selle suvandi sätteks Jah, kui väljaminevad otsekorraldused tuleb importida hankija maksetöölehele.
 • Töölehe nimi – saate määratleda imporditud otsekorralduse kannete jaoks uue töölehe nime.
 • Kannete tasakaalustamine – seadke selle suvandi sätteks Jah, kui imporditud hankijamaksed tuleb süsteemis leitud arvetega tasakaalustada.

Saate vaadata imporditud teavet lehel Makseülekanded.

Täiendavad üksikasjad

LCS-ist vormingu konfiguratsiooni importimisel impordite kogu konfiguratsioonipuu, seega kaasatakse mudel ja mudeli vastendamise konfiguratsioonid. Alates 8. versioonist asuvad maksemudeli vastendamised lahenduspuu eraldiseisvates ER-konfiguratsioonides (makse mudeli vastendamine 1611, makse mudeli vastendamine sihtkohta ISO20022 jne). Ühe mudeli (maksemudeli) all on palju erinevaid maksevorminguid, mistõttu on mugava halduse huvides parim eraldi vastendamine. Näiteks saab kasutada ISO20022 makseid krediidiülekannete failide loomiseks ja seejärel pangast tagastusteadete importimiseks. Sel juhul peaks kasutama järgmiseid konfiguratsioone.

 • Maksemudel
 • Makse mudeli vastendamine 1611 – vastendust kasutatakse eksportfaili loomiseks
 • Makse mudeli vastendamine sihtkohta ISO20022 – konfiguratsioonis kasutatakse andmete importimiseks kõiki vastendusi ("sihtkohta" vastendamise suund)
 • ISO20022 krediidiülekanne – see konfiguratsioon sisaldab vormingu osa, mis vastutab makse mudeli vastendamise 1611 põhjal ekspordifaili loomise (pain.001)eest, ja mudeli vastendamise komponendi vormingut, mida kasutatakse koos makse mudeli vastendamisega sihtkohta ISO20022, et registreerida eksporditud maksed süsteemi edasise impordi eesmärgil (impordi CustVendProcessedPayments tehnilisse tabelisse).
 • ISO20022 krediidiülekanne (CE), kus CE tähistab riigi laiend – ISO20022 krediidiülekandest tuletatud sama struktuuri ja teatud riigikohaste erinevustega vorming
 • Pain.002 – seda vormingut kasutatakse koos makse mudeli vastendamisega sihtkohta ISO20022, et importida pain.002-fail hankija makseülekannete töölehele
 • Camt.054 – seda vormingut kasutatakse koos makse mudeli vastendamisega sihtkohta ISO20022, et importida camt.054-fail hankija makseülekannete töölehele Sama vormingukonfiguratsiooni kasutatakse kliendimaksete impordi funktsiooni puhul, kuid konfiguratsiooni Maksemudeli vastendamine sihtkohta ISO20022 puhul kasutatakse teistsugust vastendamist.

Elektroonilise aruandluse kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Elektroonilise aruandluse ülevaade.

Lisaressursid