Väikesed summad Ida-Euroopa puhul

Selles teemas antakse teavet väikeste summade funktsiooni kohta, mis võimaldab Eestis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Lätis, Poolas ja Venemaal asuvatel kasutajatel kajastada süsteemis sularahatehinguid.

Väikeset summade funktsioon võimaldab automatiseerida sularahasissetulekute ja -kulude toiminguid, põhidokumentide loomist ja seotud aruannete printimist. Väikeste summade funktsioon võimaldab teha järgmist.

 • Arvestada saadaoleva sularaha sissetulekuid ja kulusid.
 • Luua tüüpilisi sularahavorme: sularaha korvamisorderid, sularaha väljaminekuorderid ja sularahaorderite registreerimiste tööleht.
 • Juhtida maksimaalset sularahasummat, mis on klientide, hankijatega jne tehtavate toimingute puhul lubatud.
 • Kajastada süsteemis sularahatoiminguid erinevates valuutades.
 • Teisendada sularahatoimingute välisvaluutas summasid vaikevaluutasse ja esitada raamatupidamise aruandeid.
 • Luua kassaraamatu ja kassapidaja aruandeid.

Eeltingimused

Väikeste summade funktsiooni kasutamiseks peate täitma järgmised eeltingimused.

 • Seadistama sularahakontod.
 • Seadistama sularahakonto sisestusreeglid.
 • Seadistama kassadokumentide numbriseeriad.
 • Seadistama sularaha- ja pangahalduse parameetrite vaikeväärtused.
 • Seadistama pearaamatus sularahatöölehtede nimed.

Sularahakontode seadistamine

Sularahakonto seadistamiseks avage Sularaha- ja pangahaldus > Pangakontod > Sularahakontod ja sisestage järgmine teave.

Väli Kirjeldus
Sularaha Sisestage kood sularahakonto (kassa) tuvastamiseks.
Nimi Sisesta sularahakonto kirjeldus
Valuuta Valige sularahatehingute vaikevaluutakood.
Numbriseeria grupp Kui kassadokumentide numeratsioon peab erinema parameetrites määratud numeratsioonist, sisestage kood.
Veel valuutasid Märkige see ruut, et võimaldada arvestusvaluutast erinevate valuutade sisestamist.
Negatiivne kassa Märkige see ruut, et võimaldada mis tahes valuutas negatiivseid sularahasaldosid.

Sularahakonto puhul sularahasaldo juhtimise reeglite seadistamiseks valige sularahasaldo ja seejärel klõpsake toimingupaanil vahekaardi Sularahakonto rühmas Saldolimiit valikut Saldolimiit. Sisestage järgmine teave.

Väli Kirjeldus
Valuuta tüüp Valige valuuta tüüp.
 • Arvestusvaluuta – saate kasutada ettevõtte põhivaluutakoodi.
 • Näidatud valuuta – saate kasutada ettevõtte põhivaluutakoodist erinevat valuutakoodi.
Valuuta Kui tegite väljal Valuuta tüüp valiku Näidatud valuuta, valige valuutakood. See väli pole saadaval, kui tegite väljal Valuuta tüüp valiku Arvestusvaluuta.
Saldolimiidi tüüp Valige üks saadaolevatest väärtustest.
 • Maksimaalne – sularahasaldo ei tohi ületada sularahakonto summat Saldolimiit (ülapiir).
 • Minimaalne – sularahasaldo ei tohi langeda alla sularahakonto summat Saldolimiit (alapiir).
Kontrolli saldolimiiti Valige, mis juhtub kassadokumentide heakskiiduprotsessi ajal, kui sularahakonto puhul ületatakse summa Saldolimiit.
 • Aktsepteeri – limiidi saab ületada.
 • Hoiatus – limiidi saab ületada, kuid kasutaja saab hoiatusteate. Kassadokument kinnitatakse või kiidetakse heaks.
 • Tõrge – limiiti ei saa ületada. Kasutaja saab tõrketeate ja kassadokumenti ei kinnitata või ei kiideta heaks.
Lisateavet kassadokumentide heakskiiduprotsessi kohta vt selle teema allpool olevast teemast "Sularahakande kinnitamine ja sisestamine".
Saldolimiit Sisestage sularahakonto saldolimiit. Summa tuleb sisestada teie määratud valuutas.

Sularahakonto sisestusreeglite seadistamine

Sularahakonto sisestusreeglid määratlevad sisestused pearaamatusse. Sularahakonto sisestusreeglite seadistamiseks avage Sularaha- ja pangahaldus > Seadistus > Sularahakonto sisestusreeglid ning valige või looge sisestusreeglid. Sisestage järgmine teave.

Väli Kirjeldus
Kehtib Valige, kas sisestusreegleid rakendatakse kindlale sularahakontole või kõigile sularahakontodele.
 • Tabel – kui sularahakonto jaoks on sisestusreeglite rida olemas, kasutatakse seda rida sularahakannete sisestamiseks.
 • Kõik – sularahakonto jaoks sisestusreeglite rida puudub.
Sularaha Kui tegite väljal Kehtib valiku Tabel, määrake sularahakonto. See väli jääb tühjaks, kui tegite väljal Kehtib valiku Kõik.
Pearaamatukonto Sisestage selle pearaamatukonto number, mida kasutatakse sularahakonto puhul kliendi koondkontona.

Kassadokumentide numbriseeriate seadistamine

Kassadokumentide numbriseeriate seadistamiseks avage Sularaha- ja pangahaldus > Seadistus > Sularaha- ja pangahalduse parameetrid. Vahekaardil Numbriseeria määrake numbriseeria koodid dokumentidele Kassa korvamisorderid, Kassa väljaminekuorderid, Kassa paranduskanne ja Valuutakursi korrigeerimine ning väljale Sularahaaruande number.

Sularaha- ja pangahalduse parameetrite vaikeväärtuste seadistamine.

Sularaha- ja pangahalduse parameetrite vaikeväärtuste seadistamiseks väikeste summade funktsiooni jaoks avage Sularaha- ja pangahaldus > Seadistus > Sularaha- ja pangahalduse parameetrid. Vahekaardil Sularaha sisestage järgmine teave.

Väli Kirjeldus
Sularaha Valige töölehtedel kasutatav vaikesularahakonto.
Kassaseisu sisestamine Sisestage sularahakonto vaikesisestusreeglid, mida kasutatakse, kui muid sisestusreegleid pole määratud.
Kontrolli kasutatud kannet Valige, mis juhtub, kui kassadokumendi numbri kontrollimisel leitakse topeltnumbrid.
 • Lükka duplikaat tagasi
 • Ära luba koopiaid samal rahandusaastal
 • Luba duplikaate
 • Hoiata duplikaatide korral
Kontrolli toimingute limiiti Määrake, mis juhtub, kui vastaspooltega tehtavate toimingute piirmäär on ületatud.
 • Aktsepteeri – limiidi saab ületada.
 • Hoiatus – limiidi saab ületada, kuid kasutaja saab hoiatusteate. Toiming sisestatakse.
 • Tõrge – limiiti ei saa ületada. Kasutaja saab tõrketeate ja toimingut ei sisestata.
Kontrollimeetod Valige kontrollimismeetod, mida kasutatakse toimingute piirsummade ületamise juhtimiseks.
 • Toiming – kontrollitakse iga kannet.
 • Leping – kontrollitakse iga tehingut, millel on vastaspoolega määratud leping.
Toimingute limiit Sisestage maksimaalne summa, mis on vastaspooltega tehtavate sularahatoimingute puhul lubatud.
Sisestus varasemal kuupäeval Märkige see ruut, et lubada sularahakannete sisestamine enne viimast sularahakande kuupäeva.
Dimensioonid Sisestage dimensioonid väljadele Osakonna kood, Analüütiline kood ja Eesmärgi kood. See teave kajastub kassadokumentide prindivormil.
Kasuta kinnitatud olekut Märkige see ruut, et kasutada kassadokumentide kinnitusprotsessi käigus lisaolekut Kinnitatud. (Lisateavet vt teemast "Sularahakannete kinnitamine ja sisestamine".)

Pearaamatus sularahatöölehtede nimede seadistamine

Sularahakannete sisestamiseks töölehe loomiseks avage Pearaamat > Töölehe seadistamine > Töölehtede nimed ja looge uus kirje. Valige väljal Töölehe tüüp suvand Sularaha. Määratlege muud vajalikud töölehe vaikeparameetrid.

Igapäevased sularahatoimingud saatelehe töölehe kaudu

Kassadokumendi loomiseks saatelehe töölehe kaudu avage Sularaha- ja pangahaldus > Sularahakanded > Saatelehe tööleht ning looge uus tööleht. Klõpsake toimingupaanil valikut Read. Lisage uus rida ja sisestage järgmine teave.

Väli Kirjeldus
Kuupäev Sisestage kande kuupäev.
Konto Valige sularahakonto. Vaikimisi määratakse sularahakonto sularaha- ja pangahalduse parameetrites.
Kirjeldus Sisestage kande jaoks selgitav tekst.
Deebet, kreedit Sisestage kassadokumendi summa ühele järgmistest väljadest.
 • Deebet – kasutage seda välja kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite registreerimiseks.
 • Kreedit – kasutage seda välja kassa kulu- ja väljaminekuorderite registreerimiseks.
Vastaskonto tüüp, vastaskonto Valige vastaskonto tüüp ja vastaskonto number.
Valuuta Valige kande valuutakood.
Kanne See väli täidetakse automaatselt töölehe seadistuse põhjal.
Tellimuse kood Kui sularahakonto jaoks pole muid numbriseeriaid seadistatud, täidetakse see väli automaatselt parameetrites määratud numbriseeria põhjal. Saate sellele väljale sisestada soovi korral tellimuse numbri käsitsi. Kassadokumentide numeratsiooni ebajärjekindluse vältimiseks rakendatakse järgmist reeglit: varasema toimingukuupäevaga kassadokumendi number ei saa olla suurem kui hilisema toimingukuupäevaga kassadokumendi number. Kui te ei soovi seda reeglit rakendada, märkige sularaha- ja pangahalduse parameetrites ruut Sisestamine varasemal kuupäeval.
Kinnitamise olek Esimese kande olek on Pole. Teavet kande oleku määramise kohta vt teemast "Sularahakannete kinnitamine ja sisestamine".
Dokumendi tüüp See väli vahekaardil Kassaorder täidetakse automaatselt kassadokumenti sisestatud summa põhjal.
 • Kassa korvamisorder – seda väärtust kasutatakse, kui sisestasite summa sularahakonto väljale Deebet.
 • Kassa väljaminekuorder – seda väärtust kasutatakse, kui sisestasite summa sularahakonto väljale Kreedit.
 • Parandus – olete sisestanud sularahakonto väljale Deebet või Kreedit negatiivse summa.
Käibemaksugrupp Määrake käibemaksugrupp toimingu maksude arvutamiseks.
Kauba käibemaksugrupp Määrake kauba käibemaksugrupp toimingu maksude arvutamiseks.
Põhjus Sisestage vahekaardil Kassaorder kande teemat kirjeldav tekst. See tekst prinditakse kassaorderi aruandlusvormile.
Dokumendi kuupäev Sisestage kande põhjuseks oleva põhidokumendi (nt ettemaksuaruanded, arve või tellimus) kirjeldus, number ja kuupäev.
Esindaja tüüp See väli võib sisaldada üht järgmistest väärtustest.
 • Töötaja – otsing Esindaja sisaldab töötajate loendit, kui väljal Vastaskonto on valitud Pearaamat või Pank, või vastaspoole kontaktisikute loendit, kui väljal Vastaskonto on valitud Klient või Hankija. Esindajate seadistamiseks avage Põhiline > Seadistus > Kontaktid > Kontaktisik.
 • Muu – otsing Esindaja sisaldab muude klientide loendit. Saajate, keda tabelis Kliendid või Hankijad ei kuvata, seadistamiseks avage Pearaamat > Saajad. See tüüp on saadaval ainult Läti puhul. (Konfiguratsioonivõti CSELatvia peab olema lubatud.)
 • Hankija – otsing Esindaja sisaldab hankijate loendit. Hankijate seadistamiseks avage Ostureskontro > Hankijad.
 • Klient – otsing Esindaja sisaldab klientide loendit. Klientide seadistamiseks avage Müügireskontro > Kliendid.
Esindaja Valige esindaja, kelle tüübi määrasite väljal Esindaja tüüp.
Inimese nimi See väli täidetakse automaatselt väljade Vastaskonto ja Esindaja põhjal. See teave kajastub kassaorderite prindivormil.
ID-kaart See väli täidetakse automaatselt kontaktisiku (esindaja) ID-kaardi andmete põhjal. Kui väljal Vastaskonto tüüp on valitud Avansisaaja ja väli Vastaskonto on määratud töövõtja koodile, saab kassaordereid või kulusid teha töövõtjalt või töövõtjale. Sellisel juhul täidetakse väli ID-kaart automaatselt, kasutades ID-kaardi andmeid tabelist Töövõtja (Personaliarvestus > Töövõtjate tabel).
Eesmärk Tabelis Eesmärk saate määratleda kande summa ühe või mitu sihtkoodi. Valige sihtkood väljal Eesmärk ja sisestage selgitus väljale Kande tekst. Sisestage väljale Summa summa kandevaluutas. Väljal Protsent kuvatakse sihtsumma ja kande kogusumma suhe protsentides.
Jääk Arvutatud järelejäänud summa. Pange tähele, et kande kogusumma tuleb määrata sihtkoodidele.
Ametiisikud Vahekaardil Ametiisikud saate määrata vastutavate isikute (direktor, pearaamatupidaja ja kassiir) nimed ja ametinimetused. Välja Ametikoht väärtused määratletakse ametiisikute seadistusega lehe Ametiisikud vahekaartidel Üldine ja Pearaamat (Põhiline > Seadistus > Kontaktid > Ametiisikud).
Ettemaks Märkige see ruut, kui kanne on ettemakse.
Sisestusreeglid Saate sisestada sularahakonto sisestusreeglid. Vaikimisi kasutatakse sularaha- ja pangahalduse parameetrites määratud sisestusreegleid.
Vastaskontoga sisestamise reeglid Saate sisestada valitud vastaskonto sisestusreeglid.
Kogusumma Lehe alaosas asuvas väljagrupis Kogusumma oleval väljal Korv. kuvatakse kogusumma, mis arvutatakse kõigi praegusele töölehele sisestatud kassa korvamisorderite kohta, ning väljal Väljam. kuvatakse kõigi kassa väljaminekuorderite kogusumma.

Töölehekannete vaatamiseks klõpsake toimingupaanil nuppu Kinnita.

Igapäevased sularahatoimingud päevaraamatu töölehe kaudu

Sularahakannete loomiseks pearaamatu töölehe kaudu avage Pearaamat > Töölehe sisestused > Päevaraamatud ja looge uus tööleht. Klõpsake toimingupaanil valikut Read. Lisage uus rida ja sisestage järgmine teave.

Väli Kirjeldus
Kuupäev Sisestage kande kuupäev.
Konto tüüp Valige Väikesed summad.
Konto Valige sularahakonto number.
Kande tekst Sisestage kande jaoks selgitav tekst.
Deebet, kreedit Sisestage kassadokumendi summa ühele järgmistest väljadest.
 • Deebet – kasutage seda välja kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite registreerimiseks.
 • Kreedit – kasutage seda välja kassa kulu- ja väljaminekuorderite registreerimiseks.
Vastaskonto tüüp, vastaskonto Valige vastaskonto tüüp ja vastaskonto number.
Valuuta Valige kande valuutakood.

Vahekaardil Arve saate määrata valitud konto ja vastaskonto sisestusreeglid. Kui registreeritud kanne on ettemakse, märkige ruut Ettemakse vahekaardil Makse. Täitke väljagrupis Esindaja väljad, nagu saatelehe töölehtede puhul, et printida välja aruanne Sularaha. Töölehekannete vaatamiseks klõpsake toimingupaanil nuppu Kinnita.

Sularahakande kinnitamine ja sisestamine

Sularahakannete puhul saab rakendada järgmisi olekuid: Pole, Kinnitatud, Heaks kiidetud, Tagasi lükatud. Parameeter Kasuta kinnituse olekut vahekaardi Sularaha kiirkaardil Kinnitamine (Sularaha- ja pangahaldus > Seadistus > Sularaha- ja pangahalduse parameetrid) võimaldab aktiveerida kaks lisaolekut: Kinnitatud ja Tagasi lükatud. Kinnitus on asjakohane, kui kassadokumendid on väljastatud ning kaks töövõtjat – raamatupidaja ja kassiir – kasutavad ühiselt kassaordereid või kulusid. Funktsioon Lähtesta olek muudab kande praegust olekut. Olek Heaks kiidetud muutub olekuks Kinnitatud ja olek Kinnitatud muutub olekuks Pole. Sularahatöölehe sisestusi saab redigeerida ainult siis, kui olek on Pole. Sularahakandeid saab tagasi lükata ainult siis, kui kande olek on Kinnitatud. Tagasi lüktatud kassadokumendid kaasatakse aruandesse Kassadokumentide registreerimise tööleht, kuid need ei kajastu aruandes Kassaraamat. Kande kinnitamiseks valige vastav saatelehe töölehe rida ja klõpsake valikuid Dokumentide heakskiitmine > Kinnita. Luuakse tellimuse number, võttes aluseks määratud numbriseeria. Kande olekuks muutub Kinnitatud ja töölehe rida ei saa enam redigeerida. Sularahakonto saldo jääb muutumatuks. Kassadokumendi tagasilükkamiseks klõpsake valikuid Dokumentide heakskiitmine > Lükka tagasi. See suvand on saadaval ainult dokumentide puhul, mille olek on Kinnitatud. Kande heakskiitmiseks valige vastav saatelehe töölehe rida ja klõpsake valikuid Dokumentide heakskiitmine > Kiida heaks. Olek Heaks kiidetud näitab, et sularaha on vastu võetud või kulutatud. Kassasaldo on muutunud. Sularahakannet saab sisestada. Oleku Heaks kiidetud tühistamiseks ja ennistamiseks väärtusele Pole klõpsake valikuid Dokumentide heakskiitmine > Lähtesta olek. Sisestada saab ainult heakskiidetud sularahakandeid. Töölehe sisestamiseks klõpsake valikuid Sisesta > Sisesta.

Kassaorderi printimiseks valige saatelehe töölehe rida ja seejärel klõpsake toimingupaanil valikuid Prindi > Kassaorderi aruanne. Süsteem loob prindivormi kas kassa korvamisorderi või kassa väljaminekuorderi kohta olenevalt sellest, kas summa on sisestatud valitud real väljale Deebet või Kreedit.

 • Kui summa on väljal Deebet: kassa korvamisorder
 • Kui summa on väljal Kreedit: kassa väljaminekuorder

Printida saab saatelehe töölehe ridu, mille olek on Kinnitatud, Heaks kiidetud või Tagasi lükatud. Samuti saate printida kassaorderi dokumente jaotises Sularaha- ja pangahaldus > Päringud ja aruanded > Kassaorder.

Perioodilised ülesanded

Jaotises Sularaha- ja pangahaldus > Perioodilised ülesanded saab teha järgmist.

Perioodiline ülesanne Kirjeldus
Kontrolli saldolimiiti Saate kontrollida valitud sularahakonto saldot määratud kuupäeval ja kuvada tulemuse teabesõnumis. Saldoarvutusse saab kaasata ainult heakskiidetud kandeid. Kandeid märkega Palgaarvestuseks arvesse ei võeta.
Kassasaldo ümberarvutamine Selle ülesandega saate kontrollida, kas sularahakontode pearaamatusaldod vastavad sularahasaldole.
Sularahaaruande loomine (ainult Poola puhul). Looge aruanne Sularaha. Aruande Sularaha number luuakse suvandi Aruande number jaoks seadistatud numbriseeria põhjal. Määrake ülesande dialoogiboksis väljal Tähtaeg viimane kuupäev, mille sularahakandeid tuleb aruandes Sularaha arvesse võtta. Määrake vahekaardi Kaasatavad kirjed funktsiooniga Filtreeri lisakriteeriumid sularahakannete valiku piiramiseks. Need kriteeriumid võivad sisaldada sularahakontode numbreid ja valuutakoode. Valige väljal Looja aruande koostamise eest vastutav kasutaja. Loodud aruande Sularaha vaatamiseks kasutage lehel Sularahakontod olevat nuppu Sularahaaruanded.
Kassa – valuutakursi korrigeerimine, FIFO ja LIFO (ainult Poola puhul) Arvutage valuutakursi korrigeerimine Poola standardite alusel. Määrake vahekaardi Kaasatavad kirjed funktsiooniga Filtreeri sularahakonto, mille kohta ülesanne kävitada. Märkige ruut Ümberarvutus valuutakursi korrigeerimise erinevuse ümberarvutamiseks kõigi avatud perioodide puhul. Kaubavarude hinna määramise FIFO-meetodi (esimesena sisse, esimesena välja) ja kaubavarude hinna määramise LIFO-meetodi (viimasena sisse, esimesena välja) kasutamisel arvutatakse valuutakursi korrigeerimine järgmiselt.
 • FIFO-meetod– süsteem otsib varasema kandekuupäevaga (väiksema tellimuse numbriga) kulukannet ja tasakaalustab selle varasema kandekuupäevaga (väiksema tellimuse numbriga) sissetulekukandega.
 • LIFO-meetod– süsteem otsib hilisema kandekuupäevaga (suurema tellimuse numbriga) kulukannet ja tasakaalustab selle hilisema kandekuupäevaga (suurema tellimuse numbriga) sissetulekukandega.
Tasakaalustatud summa kajastub lehe Sularahakanne väljal Tasakaalustatud valuuta. Valuutakursi korrigeerimise erinevuse korral kajastub summa väljal Valuutakursi korrigeerimise summa ja tabelis Sularahakanne luuakse kanne dokumenditüübita Valuutakursi erinevus. Kasumi/kahjumi kannete pearaamatukontod määratakse tabelis Valuuta (Valuutakursi finantskasum ja Valuutakursi finantskahjum).
Välisvaluuta ümberarvutamine – kassa Saate selle ülesande abil tagada aruandluskuupäeval piisava saldo vaikevaluutas, kui toimingud on sisestatud välisvaluutades. Määrake vahekaardi Kaasatavad kirjed funktsiooniga Filtreeri sularahakonto, mille kohta ülesanne kävitada. Määrake ülesande dialoogiboksis väljade Lähtevaluuta ja Sihtvaluuta abil kande valuutad. Süsteem võrdleb valitud kuupäeva valuutakursi abil teisendatud valuuta summat vaikevaluuta summaga. Kahe summa vaheline erinevus (v.a eelmine valuutakursi korrigeerimine) on arvutatud valuutakursi korrigeerimine. See ülesanne loob heakskiidetud sularahakande tüübiga Valuutakursi korrigeerimine. Pearaamatu kanne koostamisel kasutatakse sularaha pearaamatukontot ja tabelis Valuuta väljal Realiseerimata kasum või Realiseerimata kahjum määratud pearaamatukontot.

Päringud ja aruanded

Päringud või aruandlus Kirjeldus
Sularahakannete kuvamine Saatelehe töölehe rea puhul kasutage pearaamatu kannete, sularahasaldo ja muu teabe kuvamiseks toimingupaani nuppu Päringud.
Sularahakanne Sularahakannete kuvamiseks avage Sularaha- ja pangahaldus > Päringud ja aruanded > Sularahakanded. Määrake funktsiooniga Filtreeri lisakriteeriumid sularahakannete valiku piiramiseks.
Registreerimise tööleht (Eesti ja Venemaa puhul) Aruanne jaotises Sularaha- ja pangahaldus > Päringud ja aruanded > Registreerimise tööleht kajastab kõiki väljastatud kassa korvamis- ja väljaminekuordereid.
Kassaraamat (Läti, Leedu ja Venemaa puhul) Aruanne jaotises Sularaha- ja pangahaldus > Päringud ja aruanded > Kassaraamatu aruanne kajastab tegelikke sularahaliikumisi (sissetulekud ja kulud).