Projekti ressursieraldus

Selles teemas antakse teavet projekti ressursieralduse kohta.

Üks väljakutse projektijuhtide ja ressursihaldurite jaoks projekti plaanimisetapis on ressursside eraldamine, mille käigus nad peavad projektiga töötamiseks õige ressursi välja selgitama ja reserveerima. Rakenduses Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations saab projektide ressursieralduse võimaluste abil määratleda rolle, mida käsitletakse ajutiste ressurssidena, mille saab reserveerida konkreetsele tegevusele või tegevuse osale. Sedalaadi ressursieraldus võimaldab projektijuhtidel ja ressursihalduritel teha järgmisi toiminguid.

 • Määratleda ressursside sobitamise hõlbustamiseks rolli, millel on vajalikud kompetentsid.
 • Kasutada rolle reserveeritud ressurssidel põhineva algse tegevuse ajakava määratlemiseks.
 • Prognoosida kulusid ja määratleda algse eelarve, tuginedes projekti määratud rollidele ja ressurssidele.
 • Kasutada rolle iga tegevuse puhul vajalike ressursireserveeringute prognoosimiseks.
 • Hinnata kogu projekti töötsükli jaoks vajalike ressursside arvu.
 • Koostada projekti tööjaotuse struktuuri (WBS) esialgse ressursimäärangu abil.

Projekti elutsükkel

Projekti plaanimise jätkumisel saab plaanitud ressursid asendada komplekteeritud ressurssidega. Projektijuht saab minna ka tagasi ja värskendada ressursieralduse reserveerimisi igas projekti etapis.

Projekti ressursside seadistamine

Peate seadistama kalendri ja seostama selle töötajaga. Kalendrit kasutatakse projekti ja sellele reserveeritud ressursside tööaja plaanimiseks. Kalendri seadistamisel saavad projektijuhid ressursside optimeerimise käigus ressursse ühtlustada. Kalendrigraafiku alusel saab ressurssidele piiranguid seada. Kalendri saab seadistada lehel Kalendrid.

Töötaja seadistamisel projekti ressursina saate valida töötajate hulgast, kes töötavad ettevõttes, millele ressursse seadistate. Teine võimalus on valida töötajaid oma organisatsiooni teistest ettevõtetest. Neid töötajaid nimetatakse kontsernisisesteks ressurssideks.

Järgmistes protseduurides selgitatakse, kuidas seadistada töötajat ettevõttes projektiressursina ja kuidas seadistada kontsernisisest projektiressurssi.

Töötaja seadistamine projekti ressursina

 1. Valige lehel Töötajad loendist Töötajad töötaja, kelle projekti ressursina lisate, ja avage töötaja kirje..
 2. Valige tegumiribalt Projekt > Seadistus > Projekti seadistus.
 3. Valige kalender ja sulgege siis leht.

Saate määrata eelmäärangu tüübina ressursile ka vaikeprojekte. Eelmääranguid saab kasutada, kui ressursihaldur või projektijuht teab ette, milliste projektidega ressurss töötama hakkab. Eelmäärangud võivad põhineda ka projekti sponsori või kliendi soovil. Projekti eelmääramiseks valige lehelt Projektide määramine vahekaardil Projektid loendis Järelejäänud projektid sobiv projekt.

Kontsernisisese ressursi seadistamine

Töötaja seadistamisel kontsernisisese ressursina peate tegema seadistuse nii välja laenavas ettevõttes kui ka laenuks võtvas ettevõttes.

Välja laenavas ettevõttes tehke järgmist

 1. Kontrollige Finance and Operationsis, kas välja laenav ettevõte on valitud, ja läbige siis eelmises jaotises kirjeldatud protseduur „Töötaja seadistamine projekti ressursina”.
 2. Tehke lehel Kontserni raamatupidamine valik Uus.
 3. Valige väljalt Juriidilise isiku ID välja laenav ettevõte. Täitke vajalikul viisil ülejäänud väljad ja valige siis Salvesta.
 4. Tehke lehel Ülekande hind valik Uus.
 5. Valige väljalt Laenav juriidiline isik sobiv ettevõte.
 6. Selleks, et laenata laenuks võtvale ettevõttele ainult see ressurss, mille jaotise alguses väljal Ressurss lõite, valige loodud ressursi nimi. Selleks, et teha välja laenavale ettevõttele kättesaadavaks kõik ettevõtte ressursid, jätke väli Ressurss tühjaks.
 7. Määrake lehe Projektihalduse ja raamatupidamise parameetrid vahekaardil Kontsernisisene valiku Luba kontsernisisene ressursside plaanimine ja ajatabelid väärtuseks Jah.

Laenuks võtvas ettevõttes tehke järgmist

 • Sisestage lehel Ressursside loend otsingufiltrisse välja laenava ettevõtte jaoks loodud ressursi nimi, et kontrollida, kas see nimi sisaldub laenuks võtva ettevõtte ressursiloendis.

Ressursi kompetentside haldamine

Ressursi kompetentsid on ressursihalduse oluline osa. Kompetentse saab kasutada alusena ressursside määratlemiseks, kellel on õige oskuste, hariduse, tunnistuste ja projektikogemuse tasakaal. See teave tuleb igale ressursile määrata ja regulaarselt värskendada. Nii saate maksimeerida võimalusi, kui projekti ressursimääramise käigus konkreetsed ressursikompetentsid vastendatakse.

Oskuste, tunnistuste, hariduse ja projektikogemuse näited

Järgmistes protseduurides selgitatakse ressursi mõningate pädevuste seadistamist.

Töötaja kompetentside seadistamiseks kasutatakse loendilehte Töötajad moodulis Inimressursid või loendilehte Ressursid moodulis Projektihaldus ja raamatupidamine. Järgmiste protseduuride puhul kasutatakse loendilehte Töötajad moodulis Inimressursid.

Kompetentside seadistamine: tunnistused

 1. Valige loendilehelt Töötajad selle töötaja rida, kellele tunnistuse andmeid lisate.
 2. Tehke tegumiriba vahekaardil Töötaja grupis Kompetentsid valik Tunnistused.
 3. Valige Uus ja tehke siis väljal Tunnistuse tüüp valik PMP.
 4. Tehke väljal Alguskuupäev valik 10/1/2015 ja valige Salvesta.

Kompetentside seadistamine: oskused

 1. Veenduge lehel Töötajad, et eelmises protseduuris kasutatud töötaja on endiselt valitud. Seejärel tehke tegumiriba vahekaardil Töötaja grupis Kompetentsid valik Oskused.
 2. Valige Uus.
 3. Tehke väljal Oskus valik Projektihaldus.
 4. Tehke väljal Tase valik 5 Ekspert.
 5. Tehke väljal Taseme kuupäev valik 1-/14/2014.
 6. Sisestage väljale Kogemus aastates väärtus 10.
 7. Valige Salvesta ja sulgege seejärel leht.

Loo uus projekt

 1. Tehke lehel Projektihaldus valik Uus projekt ja sisestage järgmised väärtused.

  • Projekti tüüp: aeg ja materjal
  • Projekti nimi: XYZ täiendusfaas 2
  • Projektigrupp: TM_WIP
  • Projektilepingu ID: 00000002
 2. Valige Loo projekt.

Ressursi määramine projektile

 1. Valige lehel Töötajad loendist Töötajad selle töötaja kirje, kelle jaoks eelnevalt kompetentsid seadistasite, ja avage töötaja kirje.
 2. Tehke tegumiriba vahekaardil Projekt grupis Seadistus valik Projektide määramine.
 3. Filtreerige lehe Ressursi kinnitamise projekti määrangud vahekaardi Projektid väljal Lisa projekt valitud projektidele projekti XYZ täiendusfaas 2.
 4. Valige paanilt Järelejäänud projektid projekt ja valige siis noolenupp selle lisamiseks paanile Valitud projektid.

Vajaduse korral saate ka ressursile kategooriaid määrata. Kategooria tüüp on Kulu või Tulu. Kategooria tüübi määrab teie organisatsioon. Kui ressursile pole määratud ühtegi kategooriat, otsib Finance and Operations üles kulu ja tulu tunnihindade vaikekategooria.

Projekti ressursi ja rolli omaduste seadistamine

Projektijuht saab kasutada projekti ressursieralduse funktsiooni projekti jaoks vajalike rollide loomiseks. Rolle saab kasutada juhul, kui kinnitatud ressursid on ressursside reserveerimise ajal veel teadmata. Rolle saab reserveerida ajutiselt plaanitud ressurssidena, et saaksite projekti plaanimise etappe jätkata.

Rolli näide

Stsenaarium: Contoso palgati täitma aja ja materjali projekti, millel on kinnitatud projekti põhikiri. Noorem-projektijuht täidab veel projekti ulatust. Ressursihaldur tuvastab praegu konkreetseid ressursse, mis uue projektiga töötamiseks reserveeritakse. Projekti kriitilise iseloomu tõttu soovis projekti sponsor ühena rollidest vanem-projektijuhti. Ressursihaldur peab uue ressursi hankima ja määratlema rolli süsteemis, juhul kui noorem-projektijuht vajab projekti plaanimise käigus teavet ressursi kohta.

Järgmised juhised näitavad, kuidas ressursihaldur saab vanem-projektijuhi rolli seadistada ja seostada sellega ressursi omadused. Hiljem saab rolli kasutada vajalikele ressursi kompetentsidele vastavate olemasolevate ressursside otsimiseks.

 1. Tehke lehel Rollide seadistus valik Uus ja sisestage järgmised väärtused.

  • Rolli ID: vanem-projektijuht
  • Kirjeldus: vanem-projektijuht
 2. Valige Loo.

 3. Valige roll Vanem-projektijuht ja siis valige Omaduste konfigureerimine.

 4. Valige väljalt Omaduse tüüp väärtus Oskus.

 5. Sisestage väljale Olemasolev omadus oskus, mida otsida.

 6. Valige väljalt Omaduse tüüp väärtus Tunnistus.

 7. Sisestage väljale Olemasolev omadus tunnistuse tüüp, mida otsida.

Projekti ressursi määramine projektile

 1. Valige lehelt Kõik projektid projekt XYZ täiendusfaas 2.

 2. Tehke vahekaardil Projektimeeskond ja plaanimine valik Lisa.

 3. Valige väljalt Roll väärtus Meeskonnaliige.

 4. Valige Kalendrist reserveerimine.

 5. Tehke lehel Ressursi saadavus valik Kuva sätted.

 6. Sisestage lehele Kuvasätete kohandamine järgmised väärtused.

  • Kuupäevavahemiku kuva jaoks vormindamine: päev
  • Kuva saadavuse kirjeldused: jah
  • Kuva järelejääv võimsus: jah
 7. Valige ressursiloendist ressurss.

 8. Valige Fikseeritud reserveerimine ja Kogujõudlus.

Vaikerollile ressursi määramine

Projekti- või ressursihaldurite abistamiseks võite minna veel rohkem süvitsi ressurssides, mida projektile reserveerida saab. Saate seostada vaikerolli olemasoleva ressursiga või äsja omandatud ressursiga. Näiteks kui Daniel palgati, olid tal kogemuse ja oskused ärianalüütiku rolli täitmiseks. Ressursihaldur määras selle rolli Danieli vaikerolliks. Seetõttu lisas ressursihaldur Danieli projektidega töötavate analüütikute kausta.

Ressursi reserveerimise ajal saavad projektijuhid filtreerida rolli ressursse, mis on projektidega töötamiseks saadaval. Nad saavad kasutada neid andmeid ühe kriteeriumina, kui nad teevad ressursside täitmisel mitmel kriteeriumil põhinevaid analüüse. Samuti saavad nad lisada filtrile muid ressursiomadusi, et otsida antud projekti jaoks konkreetsete oskuste, hariduse ja kogemustega ressursse.

Stsenaarium: kinnitatud projekt on alanud ja vanem-projektijuhi roll reserveeriti plaanitud ressursina projekti plaanimisetapi käigus. Ressursihaldur on nüüd hankinud ressursi vanem-projektijuhi rolli täitmiseks.

 1. Valige lehelt Ressursside loend väärtus Daniel Goldschmidt.

 2. Tehke lehel Ressursi roll valik Uus ja sisestage järgmised väärtused.

  • Jõustub: sisestage jooksev kuupäev.
  • Aegumine: sisestage Mitte kunagi.
  • Roll: sisestage Vanem-projektijuht.
 3. Valige Salvesta ja sulgege seejärel leht.

 4. Lisage vahekaardile Kompetentsid oskus ProjectMgmt ja tunnistus PMP.

Rollipõhise hinnakujunduse seadistamine

Rollidele saab seadistada kõik kulud, müügi- ja sisehinnad.

 1. Tehke lehel Müügihind (tund) valik Uus ja sisestage kehtivuskuupäev.
 2. Valige roll veerust Roll.
 3. Sisestage veergu Hinnakujundus valitud ressursi rolli hind.

Projektimeeskonna koostamine

Projektis eelnevalt seadistatud rollide kasutamiseks peab projektijuht need rollid projektiga seostama. Projektile saab määrata mitu rolli. Segaduse vältimiseks märgistab Finance and Operations need rollid reserveerimise käigus automaatselt. Näiteks kui projektijuht vajab kolme tarkvarainseneri, luuakse automaatselt kolm tarkvarainseneri rolli, mille sildid on tarkvarainsener 1, tarkvarainsener 2 ja tarkvarainsener 3. Kui rollile olid eelnevalt määratud rolli omadused, rakendatakse need ressursi otsingute käigus filtrina. Otsingu täiendavaks täpsustamiseks saab omadusi lisada.

Kuvasätteid saab samuti kohandada, et anda parem vaade ressursi saadavuse kohta. On olemas valikud saadavuse kuvamiseks tunnis, päevas, nädalas, kuus, kvartalis ja aastas. On olemas ka valik näidata ressursside olemasolevat ja järelejäänud mahtu. Sellest valikust on kasu aja juhtimisel, kui hindate tegevuste jaoks saadaolevat aega või ressursi kättesaadavust.

Projektijuht võib valida lehelt rolli ja siis, kui on olemas vajadusele vastav kättesaadav ressurss, valida ressursi reserveerimise rolli täitmiseks. Pange tähele, et ressursse pole plaanimise etapi selles osas vaja reserveerida. WBS-i loomisel saate asendada rollid projekti komplekteeritud ressurssidega. Kui rollid asendatakse WBS-is komplekteeritud ressurssidega, värskendab ressursi seadistus automaatselt projektimeeskonna loendit ja plaanimist.

Projekti töörühma loend, mis sisaldab nii rolle kui ka tegelikke ressursse

Projektijuhil on mitmesuguseid võimalusi projektile ressursi reserveerimiseks, nt Järelejäänud võimsus, Täisvõimsus, Võimsuse protsent ja Tundide määramine. Neid reserveerimisvalikuid saab ressursi määrangute muutumisel igal ajal tühistada. Toetatakse kahte reserveerimise tüüpi:

 • Fikseeritud reserveerimine – ressursi reserveerimine kinnitati töötamiseks tegevusega määratud perioodil.
 • Esialgne reserveerimine – ressurss reserveeriti esialgselt töötamiseks tegevusega määratud perioodil.

Järgmine protseduur selgitab, kuidas projektimeeskonda koostada.

Projektimeeskonna koostamine

 1. Valige loendilehelt Kõik projektid projekt ja valige siis Redigeeri.
 2. Sisestage vahekaardile Projektimeeskond ja plaanimine väljal Graafiku lõppkuupäev graafiku alguskuupäev pluss üks kuu. Näiteks kui graafiku alguskuupäev on 24. juuni 2017 (24/06/2017), sisestage 24/07/2017.
 3. Valige Lisa.
 4. Valige paanilt Projektile rollide lisamine väljal Roll väärtus Vanem-projektijuht.
 5. Valige Nõutud pädevused.
 6. Lehel Omaduste valimine on vaikimisi valitud omadused, mille eelnevalt vanem-projektijuhi rollile määrasite. Valige OK.
 7. Sisestage lehe Rollide lisamine projektidele väljale Ressursside arv väärtus 1.
 8. Väljal Ressurss näitab otsing kõiki ressursse, millel on vajalikud kompetentsid. Valige Daniel Goldschmidt ja seejärel Loo.
 9. Tehke lehel Projekt valik Lisa.
 10. Valige paanilt Projektile rollide lisamine väljal Roll väärtus Meeskonnaliige. Sisestage väljale Ressursside arv väärtus 5.
 11. Valige Loo.
 12. Tehke lehel Projektid valik Täida ressurss.

Ressursi võimsuse sünkroonimine

Ressursi sünkroonimise protsessid aitavad tagada, et kalendri ja aluskalendri teave arvestab projekti ressursiplaanimisega. Kalendri muutmisel teevad protsessid projektiressursside plaanimises vajalikud värskendused. Protsessid aitavad ka jõudlust parandada, kuna kalendriressursi teave sünkroonitakse eelnevalt. Seetõttu toimub ressursiplaanimise teabe uuendamine kiiremini. Soovitame plaanida protsessid ühekordsete asemel partiina. Vastasel korral on olemas oht, et keegi unustab hõlmavad kuupäevad, millal teavet viimati sünkrooniti. Kui hõlmavaid kuupäevi ei kasutata, võivad kuupäevade sünkroonimisel tekkida vahed.

Kalendri sünkroonimine

Ressursi võimsuse kokkuvõtete sünkroonimine

Sünkroonimisprotsess on mõeldud kogu ressursikalendri teabe sünkroonimiseks. See teave sisaldab peamist kalendriteavet kõigi muudatuste kohta projekti ressursikalendri võimsuse tabelis. Kui projektile lisatakse uusi ressursse, aitab sünkroonimine tagada, et värskendatud kalendriteave oleks saadaval. See sünkroonimine võib toimuda igal ajal.

Soovitame kasutada partiid. Need valikud on võimsuse reserveerimiste sünkroonimisel saadaval.

 1. Valige Projektihaldus ja raamatupidamine > Perioodiline > Võimsuse sünkroonimine > Ressursside võimsuse kokkuvõtete sünkroonimine.

 2. Määrake valikud järgmises tabelis.

  Suvand Kirjeldus
  Perioodi kood Soovi korral võite valida pearaamatu kuupäevavahemiku koodi ressursi võimsuse kokkuvõtete sünkroonimisprotsessi alguse ja lõpu kuupäevade määramiseks.
  Alguskuupäev Sisestage ressursi võimsuse kokkuvõtete sünkroonimisprotsessi alguskuupäev.
  Lõppkuupäev Sisestage ressursi võimsuse kokkuvõtete sünkroonimisprotsessi lõppkuupäev.

Sünkroonimisprotsess

Rollide seadistamine WBS-i mallidel

Projektijuhid saavad seadistada WBS-i malle, mida saab rakendada uutele projektidele WBS-i loomisel. Projektijuhid saavad malli loomisel rolle lisada. Kasutage järgmist protseduuri rolli määramiseks WBS-i mallile.

 1. Valige Projektihaldus ja raamatupidamine > Seadistus > Projektid > Tööjaotuse struktuuri mallid.
 2. Tehke valitud WBS-i mallil valik Üksikasjad.
 3. Valige loendist toiming ja seejärel valige väljalt Roll ülesandele määramiseks roll.

WBS-iga töötamine

Saate luua uue WBS-i või kopeerida WBS-i olemasolevalt WBS-i mallilt. Projektijuht saab hõlpsasti ressursse hallata, määrates WBS-is uutele toimingutele rollid. Rollid saab asendada pärast ressursi hankimist või pärast seda, kui on tuvastatud kinnitatud ressurss, kes toiminguga tööle hakkab. See paindlikkus laseb projektijuhtidel järgmisi toiminguid teha.

 • Tuvastada WBS-i tööpakettide jaoks vajalike ressursside arvu.
 • Prognoosida projekti kulusid.
 • Määratleda esialgset eelarvet.
 • Prognoosida tegevuse kestust, tuginedes rollidele ja ressurssidele.
 • Töötada välja projektijuhtimise plaane, tuginedes olemasolevale projektiteabele.

WBS-i on lisatud valikuid, et ressursieralduse funktsiooni paremini kasutada.

Suvand Kirjeldus
Ressursi määramised Saate vaadata WBS-i toimingutele määratud ressursse, kuupäevi, tundide arvu ja reserveerimise tüüpi.
Meeskonna automaatne loomine Saate lisada automaatselt plaanitud ressursse, kasutades toiminguga seostatud rolle. Finance and Operations soovitab automaatselt plaanitud ressursse, kasutades mitmel kriteeriumil põhinevat otsustamise analüüsi, mis põhineb rollidel. Pärast toimingutele WBS-is rollide ja panuse (tunnid) määramist ja struktuuri vabastamist valige Meeskonna automaatne loomine. Vajalik arv plaanitud ressursse lisatakse WBS-i ja vahekaardile Projekti ja meeskonna plaanimine.
Ressurss (ripploend) Lehel Ressursi määramise käivitamine saate valida ressursid fikseeritult või esialgselt reserveerimiseks, tuginedes määratud kestusele. Saate reguleerida kuvasätteid ressursi tegevuste vaatamiseks ja nende kestuse määramiseks. Saate valida ja määrata ressursse tööpaketi tasemel, kasutades järgmisi valikuid.
 • Kinnita – ülesandele määratud ressursi muudatuste kinnitamine.
 • Tühista – ülesandele määratud ressursi muudatuste tühistamine.
 • Määra automaatselt – vastava rolliga olemasolev komplekteeritud ressurss valitakse automaatselt ja määratakse valitud toimingule.
 1. Valige lehelt Kõik projektid projekt XYZ täiendusfaas 2.

 2. Valige Plaan > Tegevused > Tööjaotuse struktuur.

 3. Valige Uus järgmiste esimese taseme tegevuste lisamiseks WBS-i.

  • Algatamine
  • Planeerimine
  • Teostamine
  • Seire ja juhtimine
  • Sule
 4. Määrake kuupäevad ja panus (tunnid) nii, nagu järgmisel illustratsioonil näidatud.

  Kuupäevade ja panuse seadistamine

 5. Valige ülesande rida Algatamine ja seejärel tehke väljal Roll valik Vanem-projektijuht.

 6. Valige Avalda.

 7. Tehke sama rea väljal Ressurss valik Daniel Goldschmidt ja seejärel Nõustu.

 8. Valige ülesande rida Plaanimine ja seejärel tehke väljal Roll valik Ärianalüütik.

 9. Valige Avalda ja seejärel Meeskonna automaatne loomine.

 10. Valige kuvatavast teateaknast Jah.

 11. Veenduge, et väljal Ressurss oleks väärtus Ärianalüütik 1.

 12. Ressursi Ärianalüütik 1 puhul avage otsing ja valige Ressursi määramise käivitamine. Siis valige ülesande jaoks töötaja.

 13. Valige Esialgne määramine > Täisvõimsus.

  Märkus

  Te ei saa hoiatust, et määratud ressurss on nüüd 2, kuna ressursside arvuks jääb 1.

 14. Kinnitage lehel Tööjaotuse struktuur WBS-is ressursi määrang ja valige siis Salvesta.

Ressursi täitmine plaanitud ressursside puhul

Projektijuht saab plaanida projekti jaoks vajalikke ressursirolle. Ressursihaldur näeb neid plaanitud ressursse taotlustena lehel Ressursi täitmine ja saab määrata tegelikke ressursse.

 1. Valige lehelt Kõik projektid projekt XYZ täiendusfaas 2.
 2. Valige Projekt ja seejärel Redigeeri.
 3. Tehke vahekaardil Projektimeeskond ja plaanimine valik Lisa.
 4. Valige dialoogiboksist Lisa rollid roll Tarkvaraarendaja.
 5. Valige Loo ja sulgege seejärel projekti leht.
 6. Tehke lehel Ressursi täitmine projektile XYZ täiendusprojekti faas 2 valik Tarkvaraarendaja 1.
 7. Valige töötaja ja valige siis Määra.
 8. Veenduge, et rida Tarkvaraarendaja 1 oleks projekti XYZ täiendusprojekti faas 2 puhul eemaldatud.
 9. Vahekaardil Projektimeeskond ja plaanimine projekti XYZ täiendusfaas 2 puhul veenduge, et töötaja, kelle eelmises toimingus valisite, on lisatud kui Tarkvaraarendaja.

Projekti ressursside taotlused

Projekti ressursi plaanimise funktsioon võimaldab ressursihalduritel ainult komplekteeritud ressursse tegevustele või projektidele jagada. Selle funktsiooni lubamiseks tehke järgmised toimingud või veenduge, et need oleksid tehtud.

 • Häälestage numbriseeriad.
 • Seadistage projektihalduse ja raamatupidamise töövood.
 • Luba ressursi taotluse töövood.

Pärast eelmiste toimingute tegemist võite teha vajaduse järgi järgmised toimingud.

 • Luua esialgselt reserveeritud komplekteeritud ressursist ressursitaotlust.
 • Jälgida ressursitaotlusi.
 • Täita ressursitaotlusi.
 • Taotleda WBS-ilt komplekteeritud ressurssi.
 • Reserveerida projektile ressursse ilma komplekteeritud ressursi taotluseta.

Jälgida projektimeeskondi

 1. Valige lehelt Kõik projektid projekti XYZ täiendusfaas 2 link Projekti ID.
 2. Veenduge, et kiirkaardil Projektimeeskond ja plaanimine loetletud projektiressursid on õiged.