Põhipalgaplaanide loomine

Põhipalk on töötaja regulaarne brutopalk või tasu. See teema kirjeldab komponente, mis peavad olema seadistatud, enne kui saate luua põhipalga plaani ja töötajaid registreerida.

Põhipalga summad saab töötajatele arvutada tegurite põhjal nagu jõudlus, regioon ja eelarve suurenemine. Microsoft Talent toetab etapi, klassi ja astmiku palgatüüpe.

Põhipalga osad

Palgatasemed

Saate kasutada palgatasemeid mitmesuguste tööde palga määramiseks, et aidata tagada neid töid tegevate töötajate õiglane tasustamine. Lehel Palgatasemed saate seadistada palgatasemed, mis on iga etapi-, klassi- ja astmikuplaani puhul vajalikud. Kasutage nuppe Üles ja Alla tasemete õigesse järjekorda paigutamiseks nende tüübi alusel. Töö palgatasemete seadistamisega aitate tagada, et kõigile töötajatele, kes sellel ametikohal töötavad, makstakse ühe taseme järgi.

Viitepunktid

Viitepunktid on ruudustiku veerud, mis määratlevad iga taseme palgavahemikud. Palgatase on ruudustiku rida. Tüüpilised klassitüüpi plaani viitepunktid on miinimum, keskpunkt ja maksimum. Viitepunktid saate luua lehel Viitepunktide seadistused.

Tasuruudustikud

Pärast tasemete ja viitepunktide seadistamist saab neid kombineerida, moodustades tasuruudustiku. Lehel Tasuruudustikud saate määratleda ruudustiku teabe. Näiteks saate määrata, mille jaoks ruudustik on mõeldud, millist tüüpi plaaniga seda kasutatakse ja millised viitepunktid või veerud on ruudustikus vajalikud. Kui olete selle teabe sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Tasustruktuur ruudustikku tasemete ja summade lisamiseks.

Näpunäide. Kasutage tasustruktuuri puhul funktsiooni Hulgimuutmine algsummade määramiseks ja siis suurendage protsentide või summade kaupa tasemete või viitepunktide lõikes.

Tasusagedused

Jaotist Tasusagedused kasutatakse määratlemiseks, kuidas töötaja töötasu määratakse (nt 10 dollarit tunnis vs 50 000 dollarit aastas) ja kuidas tunni-, nädala-, kuu- (12 kuu) ja aastamäärasid teisendatakse. Näiteks ettevõte, mis kasutab tunnipalgal olevate töötajate jaoks 38-tunnist töönädalat, määrab maksmise sageduse, mille tunnimäär on 1, nädalamäär on 38, kuumäär on 164,6666666667 ja aastamäär on 1976. Neid teisendusi kasutatakse mitmesuguste töötaja põhipalga kirjes kuvatavate tasumäärade arvutamiseks.

Põhipalgaplaanid

Põhipalga plaani koostamisel saab kombineerida kõik seadistatud komponendid. Põhipalga plaani loomiseks avage leht Põhipalga plaanid. Siin saate anda plaanile nime ja lisada kirjelduse, valida plaani tüübi (etapp, klass või astmik), valida maksmise sageduse, mida töötaja palgamäära puhul kasutate (tunni- või aastatasu jne) ja määrata suvandeid, mis juhivad tasu töötlemise viisi.

Säte Vahemikust väljajäämise tolerants võimaldab määrata, kui rangelt soovite veenduda, et tasusummad on miinimum- ja maksimumsummade vahel. Tolerantsitase Jäik nõuab, et tasu oleks antud tasemele määratletud vahemikus. Tolerantsitase Paindlik annab märku, kui tasusumma on vahemikust väljas, kuid lubab jätkata. Kui määrate tolerantsiks Pole, saate sisestada töötajale igasuguse tasusumma, ilma et saaksite hoiatusi või veateateid.

Säte Palkamise reegel võimaldab määrata, kas kõik töötajad peaksid saama ühesugust palgatõusu, olenemata nende palkamise kuupäevast (Palkamise reegel = Pole) või peaksid töötajad saama tasuprotsenti selle põhjal, kui kaua nad tsükli vältel palgatud olid (Palkamise reegel = Protsent).

Vahemiku kasutuse maatriks on abiks, kui soovite vähendada aega, mis on töötajate puhul vajalik selleks, et nad jõuaksid oma vahemiku keskpunkti, või pikendada aega, mis on vajalik selleks, et nad jõuaksid vahemiku maksimaalsesse viitepunkti. Näiteks soovite anda töötajatele, kes on oma vahemiku alumise 25 protsendi sees, 110 protsenti nende sihtpreemiast, kuid töötajatele, kes on oma vahemiku ülemise 25 protsendi sees, ainult 80 protsenti nende sihtpreemiast, et nad ei jõuaks nii kiiresti maksimumini.

Pärast põhipalgaplaani põhialuste määratlemist saate seadistada plaani tasustruktuuri. Klõpsake valikut Tasu seadistamine. Avaneb liugdialoog, mis annab teile kolm valikut.

 • Saate luua uue tasuruudustiku, valides viitepunkti seadistuse ja andes ruudustikule nime.
 • Saate luua uue tasuruudustiku, tehes koopia olemasolevast ruudustikust, mida saate lähtepunktina kasutada.
 • Saate kasutada olemasolevat tasuruudustikku, mis on juba määratletud. Kõiki sama ruudustikku kasutavaid tasuplaane värskendatakse ruudustiku muutmisel.

Kui olete valiku teinud, avaneb leht Tasustruktuur ja saate teha uues või olemasolevas tasuruudustikus muudatusi.

Põhipalga registreerimine

Määratlege, kellele plaan kohaldub

Esimene samm töötajate registreerimisel põhipalgaplaani on määratleda, kellele plaanis määratletud tasu kohaldub. Enne kohaldamise määratlemist ei saa plaani ühelegi töötajale määrata. Kohaldumise seadistamiseks avage leht Sobivusreeglid. Siin saate luua oma tasuplaanile uue sobivusreegli ja määratleda kriteeriumid, millele töötaja peab vastama, et plaan talle kohalduks. Saate piirata sobivust osakonna, ametiühingu, palgapiirkonna (asukoha), töö, tööfunktsiooni, töö tüübi või palgatasemega. Töötajaid saab registreerida tasuplaani ainult juhul, kui nad vastavad kõikidele sobivusreeglis seadistatud tingimustele.

Märkus. Sobivuse reegleid kasutatakse nii põhipalga kui ka ergutussüsteemi plaanide kohaldamisel.

Sobivusreegel arvestab kirjete Töö, Ametikoht ja Töötaja konkreetsete väljade väärtust määratlemisel, kas töötajale kohaldub tasuplaan.

 • Lehel Töö arvestab sobivuse reegel järgmisi välju.
  • Väli Töö
  • Vahekaardil Töö klassifikatsioon väljad Funktsioon ja Töö tüüp
  • Vahekaardil Tasu väli Tase
 • Lehel Ametikohad arvestab sobivusreegel välju Osakond ja Hüvituspiirkond.

Sobivusreegel arvestab ka töötajaga seotud ametiühingut (klõpsake lehel Töötajad vahekaardil Töötaja valikuid Isikuandmed > Ametiühingud).

Põhipalga tegevuste määratlemine

Valikut Põhipalga tegevused kasutatakse siis, kui seadistate või rakendate töötaja põhipalga muudatusi. Põhipalga tegevused võimaldavad anda kirjeldavaid nimesid tegevuste tüüpidele, mida hüvitise ja eeliste haldur saab teha. Erinevate tegevusetüüpide taga on eriline loogika, et neid saaks kasutada konkreetsetel aegadel.

Näiteks kui töötajale on seadistatud põhipalk, saab kasutada ainult toiminguid, mille tüüp on Palka/Palka uuesti. Sellisel juhul võib olla vaja luua kolm erinevat toimingut tüübiga Palka/Palka uuesti ja anda neile nimed Palkamine, Uuesti palkamine ja Üleviimine. Siis on kirjeldavam selgitus ainult põhjusel, miks töötaja põhipalk anti või muudeti.

Töötaja registreerimine

Nüüd saate määrata põhipalga plaani juurde töötaja. Avage leht Töötajad ja valige tasuplaani registreerimiseks töötaja. Klõpsake toimingupaanil valikuid Tasu > Fikseeritud plaan. Nüüd saate luua sellele töötajale uue põhipalgategevuse.

Märkus. Tasuplaani väljal on kuvatud ainult need plaanid, mis töötajale iga plaani puhul seadistatud sobivusreeglite põhjal kohalduvad. Kui plaanile pole ühtegi sobivusreeglit seadistatud, ei kohaldu see plaan ühelegi töötajale.

Süsteem kontrollib, kas klassi või astmiku tüüpi tasuplaani puhul on määratud tasusumma töötaja ametikohale kehtival tasutasemel minimaalse ja maksimaalse viitepunkti vahel. Kui tasusumma on lubatud vahemikust väljas, kuvatakse hoiatus või veateade, olenevalt põhipalga plaanile määratud tolerantsi tasemest.

Lisaressursid

Hüvitusplaanid