Windowsi diagnostikaandmete kogumise muudatusedChanges to Windows diagnostic data collection

Kehtib:Applies to

 • Windows 10, versioon 1903 ja uuemad versioonidWindows 10, version 1903 and newer
 • Windows Serveri järgmine versioonThe next version of Windows Server

Microsoft on võtnud endale kohustuseks anda teie käsutusse tõhusa kontrolli oma andmete üle. Samuti on meie eesmärk tagada meie andmekäitlustavade igakülgne läbipaistvus.Microsoft is committed to providing you with effective controls over your data and ongoing transparency into our data handling practices. Seetõttu viime oma suuremad tooted ja teenused üle mudelile, milles Microsoftile klientide seadmetest saadetavad andmed liigitatakse nõutavateks või valikulisteks.As part of this effort, we are moving our major products and services to a model where data sent back to Microsoft from customer devices will be classified as either Required or Optional. Oleme veendunud, et see teeb andmete kogumise klientide jaoks lihtsamini mõistetavaks. Teavet peaks olema lihtne üles leida ja lihtne mõista ning sellega peaks olema lihtne meie pakutavate tööriistade abil tegelda.We believe this will provide our customers with a simpler experience – information should be easier to find, easier to understand, and easier to act upon through the tools we provide.

Käesolev artikkel on suunatud IT-administraatoritele ja selles selgitatakse muudatusi, mida Windowsis uue andmekogumise taksonoomia tõttu tehakse.This topic is meant for IT administrators and explains the changes Windows is making to align to the new data collection taxonomy. Need muudatused keskenduvad kahele valdkonnale:These changes are focused in two areas:

Märkus

Käitumismuudatusi saate nüüd katsetada Windows 10 Insider Preview’ järgus 19577 ja uuemates versioonides.You can test the behavioral changes now in Windows 10 Insider Preview build 19577 and later.

Muudatuste kokkuvõteSummary of changes

Windows 10 versioonis 1903 ja uuemates versioonides näete taksonoomiamuudatusi nii Valmistarkvara (OOBE) kui ka Diagnostika ja tagasiside privaatsussätete lehel.In Windows 10, version 1903 and newer, you will see taxonomy updates in both the Out-of-box-experience (OOBE) and the Diagnostics & feedback privacy settings page. Muudatusi selgitatakse jaotises nimega Taksonoomiamuudatused.These changes are explained in the section named Taxonomy changes.

Lisaks teeme ühes eelseisvas Windows 10 värskenduses lihtsamaks ka diagnostikaandmete juhtelemendid, võttes varasema nelja taseme asemel kasutusele kolm: Diagnostikaandmed on välja lülitatud, Nõutav ja Valikuline.Additionally, in an upcoming release of Windows 10, we’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. Samuti täpsustame turbediagnostikaandmete taset: selleks, et see kajastaks käitumist täpsemini, on see nüüd Diagnostikaandmed on välja lülitatud.We’re also clarifying the Security diagnostic data level to more accurately reflect its behavior by changing it to Diagnostic data off. Kõiki neid muudatusi selgitatakse jaotises nimega Käitumismuudatused.All of these changes are explained in the section named Behavioral changes.

TaksonoomiamuudatusedTaxonomy changes

Windows 10 versioonis 1903 ja uuemates versioonides kajastavad nii Valmistarkvara (OOBE) kui ka Diagnostika ja tagasiside privaatsussätete leht järgmisi muudatusi.Starting in Windows 10, version 1903 and newer, both the Out-of-Box-Experience (OOBE) and the Diagnostics & feedback privacy setting pages will reflect the following changes:

 • Diagnostikaandmete põhitase kannab nüüd nime Nõutav.The Basic diagnostic data level is being labeled as Required.
 • Diagnostikaandmete täistase kannab nüüd nime Valikuline.The Full diagnostic data level is being labeled as Optional.

Oluline

Taksonoomiamuudatused ei nõua teie poolt mingit sekkumist. Teie senised sätted säilitatakse värskenduse käigus.No action is required for the taxonomy changes, and your existing settings will be maintained as part of this update.

KäitumismuudatusedBehaviorial changes

Ühes eelseisvas Windows 10 värskenduses lihtsustame diagnostikaandmete juhtelemente, võttes varasema nelja taseme asemel kasutusele kolm: Diagnostikaandmed on välja lülitatud, Nõutav ja Valikuline.In an upcoming release of Windows 10, we’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. Kui teie seadmetes on versiooniuuenduse ajal määratud Täiustatud tase, viiakse seadme sätted üle rohkem privaatsust tagavale sättele Nõutavad diagnostikaandmed, mis tähendab, et täiustatud andmekogumist kasutavad analüüsiteenused ei pruugi õigesti töötada.If your devices are set to Enhanced when they are upgraded, the device settings will be migrated to the more privacy-preserving setting of Required diagnostic data, which means that analytic services that leverage enhanced data collection may not work properly. Teenuste loendi leiate käesoleva artikli jaotisest Täiustatud diagnostikaandmeid kasutavad teenused.For a list of services, see the section named, Services that rely on Enhanced diagnostic data, later in this topic. Administraatorid peaksid selle teabe läbi lugema ja otsustama, kas need uued poliitikad enne seda muudatust kasutatud kogumissätete taastamiseks rakendada või mitte.Administrators should read through the details and determine whether to apply these new policies to restore the same collection settings as they had before this change. Juhised leiate jaotisest Windows 10 seadme konfigureerimine krahhitõmmiseid ja logisid piirama.For a list of steps, see the section named Configure a Windows 10 device to limit crash dumps and logs. Lisateavet täiustatud diagnostikaandmetest sõltuvate teenuste kohta leiate jaotisest Täiustatud diagnostikaandmeid kasutavad teenused.For more information on services that rely on Enhanced diagnostic data, see Services that rely on Enhanced diagnostic data.

Lisaks näete Windows 10 ühes eelseisvas versioonis järgmisi poliitikamuudatusi.Additionally, you will see the following policy changes in an upcoming release of Windows 10:

Poliitika tüüpPolicy type Praegune poliitikaCurrent policy Ümbernimetatud poliitikaRenamed policy
RühmapoliitikaGroup Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Telemetry (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Luba telemeetria)Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Telemetry
 • 0 – turvalisus0 - Security
 • 1 – põhitase1 - Basic
 • 2 – täiustatud2 - Enhanced
 • 3 – täielik3 - Full
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Diagnostic Data (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Luba diagnostikaandmed)Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Diagnostic Data
 • Diagnostikaandmed on välja lülitatud (pole soovitatav)Diagnostic data off (not recommended)
 • Saada nõutavad diagnostikaandmedSend required diagnostic data
 • Saada valikulised diagnostikaandmedSend optional diagnostic data
RühmapoliitikaGroup Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in settings user interface (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Konfigureeri telemeetria lubamise sätete kasutajaliides)Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in settings user interface Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure diagnostic data opt-in settings user interface (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Konfigureeri diagnostikaandmete lubamise sätete kasutajaliides)Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure diagnostic data opt-in settings user interface
RühmapoliitikaGroup Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in change notifications (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Konfigureeri telemeetria lubamise muutmisteatised)Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in change notifications Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure diagnostic data opt-in change notifications (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Konfigureeri diagnostikaandmete lubamise muutmisteatised)Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure diagnostic data opt-in change notifications

Lõplik komplekt muudatusi hõlmab kahte uut poliitikat, mis aitavad teil diagnostikaandmete kogumist oma asutuses/ettevõttes täpsemalt reguleerida.A final set of changes includes two new policies that can help you fine-tune diagnostic data collection within your organization. Need poliitikad võimaldavad teil piirata Microsoftile saadetavate valikuliste diagnostikaandmete hulka.These policies let you limit the amount of optional diagnostic data that’s sent back to Microsoft.

 • Tõmmiste kogumise piiramise poliitika on uus poliitika, mille abil saab piirata Microsoftile saadetavate krahhitõmmiste tüüpe.The Limit dump collection policy is a new policy that can be used to limit the types of crash dumps that can be sent back to Microsoft. Kui see poliitika on lubatud, saadab Windowsi tõrketeavitus ainult tuuma minitõmmiseid ja kasutajarežiimi prioriteettõmmiseid.If this policy is enabled, Windows Error Reporting will send only kernel mini dumps and user mode triage dumps.
  • Rühmapoliitika: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Dump Collection (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Piira tõmmiste kogumist)Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Dump Collection
  • MDM-i poliitika: System/LimitDumpCollectionMDM policy: System/LimitDumpCollection
 • Diagnostikalogide kogumise piiramise poliitika on teine uus poliitika, mis piirab Microsoftile saadetavate diagnostikalogide arvu.The Limit diagnostic log collection policy is another new policy that limits the number of diagnostic logs that are sent back to Microsoft. Kui see poliitika on lubatud, ei saadeta Microsoftile diagnostikalogisid.If this policy is enabled, diagnostic logs are not sent back to Microsoft.
  • Rühmapoliitika: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Diagnostic Log Collection (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Piira diagnostikalogide kogumist)Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Diagnostic Log Collection
  • MDM-i poliitika: System/LimitDiagnosticLogCollectionMDM policy: System/LimitDiagnosticLogCollection

Oluline

Kõiki selles jaotises käsitletud muudatusi ei anta välja Windowsi versioonis 1809 ja varasemates versioonides ega Windows Server 2019 ja varasemates versioonides.All of the changes mentioned in this section will not be released on versions of Windows, version 1809 and earlier as well as Windows Server 2019 and earlier.

Windows 10 seadme konfigureerimine krahhitõmmiseid ja logisid piiramaConfigure a Windows 10 device to limit crash dumps and logs

Täiustatud diagnostikaandmete tükeldamisega uuteks poliitikateks anname kasutajate käsutusse täiendavad võimalused hallata seda, milliseid krahhitõmmiseid kogutakse ja kas täiendavaid diagnostikalogisid saata või mitte.With the Enhanced diagnostic data level being split out into new policies, we're providing additional controls to manage what types of crash dumps are collected and whether to send additional diagnostic logs. Siit leiate mõned juhised nende konfigureerimiseks.Here are some steps on how to configure them:

 1. Valikuliste diagnostikaandmete saatmiseks määrake üks järgmistest poliitikatest.Choose to send optional diagnostic data by setting one of the following policies:
  • Rühmapoliitika: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Diagnostic Data (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Luba diagnostikaandmed).Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Diagnostic Data. Määrake poliitika väärtuseks Send optional diagnostic data (Saada valikulised diagnostikaandmed).Set the policy value to Send optional diagnostic data.
  • MDM: System/AllowTelemetry.MDM: System/AllowTelemetry. Määrake poliitika väärtuseks 3.Set the policy value to 3.
 2. Lubage järgmine rühmapoliitika: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Dump Collection (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Piira tõmmiste kogumist)Enable the following Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Dump Collection
 3. Lubage järgmine rühmapoliitika: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Diagnostic Log Collection (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Piira diagnostikalogide kogumist)Enable the following Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Diagnostic Log Collection

Täiustatud diagnostikaandmeid kasutavad teenusedServices that rely on Enhanced diagnostic data

Käitumismuudatused võivad mõjutada kliente, kes kasutavad Windowsi diagnostikaandmetest sõltuvaid teenuseid (nt Microsofti hallatavat töölauda või töölauaseadmete analüüsiteenust).Customers who use services that depend on Windows diagnostic data, such as Microsoft Managed Desktop or Desktop Analytics, may be impacted by the behavioral changes when they are released. Neid teenuseid värskendatakse vastavalt neile muudatustele; peagi avaldatakse juhised selle kohta, kuidas need õigesti konfigureerida.These services will be updated to address these changes and guidance will be published on how to configure them properly.

Siit leiate teavet praeguse konfiguratsiooni kohta:The following provides information on the current configurations: