Windowsi diagnostikaandmete konfigureerimine ettevõttesConfigure Windows diagnostic data in your organization

Kehtib:Applies to

 • Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
 • Windows 10 EducationWindows 10 Education
 • Windows Server 2016 ja uuem versioonWindows Server 2016 and newer

See artikkel kehtib üksnes Windows 10, Windows Serveri, Surface Hubi ja Hololensi diagnostikaandmete kohta.This article applies to Windows 10, Windows Server, Surface Hub, and Hololens diagnostic data only. Artiklis kirjeldatakse Microsoftile saadetavate diagnostikaandmete tüüpe ja antakse ülevaade sellest, kuidas saate seda oma asutuses hallata.It describes the types of diagnostic data that’s sent back to Microsoft and the ways you can manage it within your organization. Microsoft kasutab neid andmeid selleks, et kiiresti tuvastada ja lahendada probleeme, mis mõjutavad kliente.Microsoft uses the data to quickly identify and address issues affecting its customers.

Oluline

Microsoft on võtnud suuna suuremale läbipaistvusele, liigitades kogutavad andmed nõutavateks või valikulisteks.Microsoft is increasing transparency by categorizing the data we collect as required or optional. Selle liigituse kajastamiseks viib Windows 10 praegu seadmeid üle uuele versioonile. Selle ülemineku käigus liigitatakse põhitaseme diagnostikaandmed ümber nõutavateks diagnostikaandmeteks ja täielikud diagnostikaandmed valikulisteks diagnostikaandmeteks.Windows 10 is in the process of updating devices to reflect this new categorization, and during this transition Basic diagnostic data will be recategorized as Required diagnostic data and Full diagnostic data will be recategorized as Optional diagnostic data. Lisateavet leiate artiklist Windowsi diagnostikaandmete muudatused.For more information, see Changes to Windows diagnostic data.

ÜlevaadeOverview

Microsoft kogub Windowsi diagnostikaandmeid probleemide lahendamiseks ja selleks, et hoida Windows ajakohase, turvalise ja korralikult töötavana.Microsoft collects Windows diagnostic data to solve problems and to keep Windows up to date, secure, and operating properly. Samuti aitab see meil Windowsi ning seotud Microsofti tooteid ja teenuseid täiustada. Klientidele, kes on sisse lülitanud sätte Kohandatud funktsioonid, saame pakkuda asjakohasemaid näpunäiteid ja soovitusi, et Microsofti ja muude tootjate tooted ja teenused vastaksid paremini kliendi vajadustele.It also helps us improve Windows and related Microsoft products and services and, for customers who have turned on the Tailored experiences setting, to provide more relevant tips and recommendations to enhance Microsoft and third-party products and services for the customer’s needs.

Lisateavet Windowsi diagnostikaandmete kasutamise kohta leiate jaotisest Windows 10 tagasiside, diagnostika ja privaatsus.For more information about how Windows diagnostic data is used, see Diagnostics, feedback, and privacy in Windows 10.

Diagnostikaandmed annavad kasutajatele hääleDiagnostic data gives users a voice

Diagnostikaandmed annavad igale kasutajale hääle operatsioonisüsteemi arendamises ja pidevas täiustamises sõna sekka öelda.Diagnostic data gives every user a voice in the operating system’s development and ongoing improvement. Need aitavad meil mõista, kuidas Windows 10 ja Windows Server toimivad reaalses maailmas, keskenduda kasutajate prioriteetidele ja võtta vastu teadlikke otsuseid, mis toovad kasu nii tavatarbijatele kui ka ettevõtetele.It helps us understand how Windows 10 and Windows Server behaves in the real world, focus on user priorities, and make informed decisions that benefit both consumer and enterprise customers. Järgmistes jaotistes on toodud selle kasulikkuse kohta näiteid tegelikust elust.The following sections offer real examples of these benefits.

Rakenduse- ja draiverikvaliteedi parandamineImprove app and driver quality

Meie võimalus koguda diagnostikaandmeid, mis juhivad Windowsi ja Windows Serveri täiustamist, aitab tõsta rakenduste ja seadmedraiveri kvaliteedi latti.Our ability to collect diagnostic data that drives improvements to Windows and Windows Server helps raise the bar for app and device driver quality. Diagnostikaandmed aitavad meil kiiresti tuvastada ja lahendada kriitilised töökindlus- ja turbeprobleemid Windowsi rakendustes ja seadmedraiverites.Diagnostic data helps us to quickly identify and fix critical reliability and security issues with apps and device drivers used on Windows. Näiteks saame tuvastada rakenduse, mis hangub seadmetes, mis kasutavad teatud videodraiveri versiooni. See võimaldab meil töötada koos rakenduse ja seadmedraiveri pakkujaga, et probleem kiiresti lahendada.For example, we can identify an app that hangs on devices using a specific version of a video driver, allowing us to work with the app and device driver vendor to quickly fix the issue. Tulemuseks on vähem seisakuid ning nende probleemide tõrkeotsinguga seotud väiksemad kulud ja suurem produktiivsus.The result is less downtime and reduced costs and increased productivity associated with troubleshooting these issues.

Ühes varasemas Windows 10 versioonis näiteks läks ühe videodraiveri versioon mõnes seadmes krahhi ja põhjustas seadme taaskäivitumise.For example, in an earlier version of Windows 10 there was a version of a video driver that was crashing on some devices, causing the device to restart. Tuvastasime probleemi diagnostikaandmete abil ja võtsime kohe ühendust kolmandast osapoolest arendajaga, kes seda videodraiverit koostab.We detected the problem in our diagnostic data, and immediately contacted the third-party developer who builds the video driver. Koostöös arendajaga pakkusime Windows Insideri programmis osalejatele värskendatud draiveri 24 tunni jooksul.Working with the developer, we provided an updated driver to Windows Insiders within 24 hours. Windows Insideri programmis osalejad seadmetest pärit diagnostikaandmete põhjal saime videodraiveri uue versiooni valideerida ja selle järgmisel päeval avalikkusele värskendusena välja anda.Based on diagnostic data from the Windows Insiders’ devices, we were able to validate the new version of the video driver and rolled it out to the broad public as an update the next day. Diagnostikaandmed aitasid meil leida ja lahendada selle probleemi vaid 48 tunni jooksul, pakkudes paremat kasutuskogemust ja vähendades kalleid tugiteenusekõnesid.Diagnostic data helped us find, fix, and resolve this problem in just 48 hours, providing a better user experience and reducing costly support calls.

Lõppkasutaja produktiivsuse suurendamineImprove end-user productivity

Windowsi diagnostikaandmed aitavad Microsoftil ka paremini mõista, kuidas kliendid kasutavad (või ei kasuta) operatsioonisüsteemi funktsioone ja seotud teenuseid.Windows diagnostic data also helps Microsoft better understand how customers use (or do not use) the operating system’s features and related services. Nendest andmetest saadavad ülevaated aitavad meil asju tähtsuse järjekorda seada ja otseselt kliendi kasutusmugavust mõjutada.The insights we gain from this data helps us prioritize our engineering effort to directly impact our customers’ experiences. Nendest näidetest ilmneb, kuidas diagnostikaandmete kasutamine aitab Microsoftil luua või täiustada funktsioone, mis aitavad organisatsioonidel suurendada töötajate tootlikkust ja samal ajal vähendada tugiteenusekõnesid.These examples show how the use of diagnostic data enables Microsoft to build or enhance features which can help organizations increase employee productivity while lowering help desk calls.

 • Menüü Start.Start menu. Kuidas muudavad inimesed menüü Start paigutust?How do people change the Start menu layout? Kas nad kinnitavad sellesse teisi rakendusi?Do they pin other apps to it? Kas leidub rakendusi, mida sageli eemaldatakse?Are there any apps that they frequently unpin? Me kasutame seda andmekogumit selleks, et kohandada menüü Start vaikepaigutust, et paremini vastata inimeste ootustele, kui nad oma seadme esimest korda sisse lülitavad.We use this dataset to adjust the default Start menu layout to better reflect people’s expectations when they turn on their device for the first time.
 • Cortana.Cortana. Kasutame diagnostikaandmeid selleks, et jälgida meie pilveteenuse skaleeritavust, parandades otsingujõudlust.We use diagnostic data to monitor the scalability of our cloud service, improving search performance.
 • Rakenduse vahetamine.Application switching. Uuringud ja varasemate Windowsi versioonide vaatlused näitasid, et inimesed kasutasid ühest rakendusest teise liikumiseks harva klahvikombinatsiooni Alt + Tab.Research and observations from earlier Windows versions showed that people rarely used Alt+Tab to switch between apps. Kui olime seda osa kasutajatega arutanud, saime teada, et neile meeldis see funktsioon, nad pidasid seda väga produktiivseks, kuid nad ei teadnud sellest varem.After discussing this with some users, we learned they loved the feature, saying that it would be highly productive, but they did not know about it previously. Sellele tuginedes lõime opsüsteemis Windows 10 tegumivaate nupu, et seda funktsiooni paremini märgataks.Based on this, we created the Task View button in Windows 10 to make this feature more discoverable. Hilisemad diagnostikaandmed näitasid selle funktsiooni oluliselt suuremat kasutust.Later diagnostic data showed significantly higher usage of this feature.

Kuidas Microsoft diagnostikaandmeid käitleb?How Microsoft handles diagnostic data

Järgmistest jaotistest leiate täpsemat teavet sellekohta, kuidas Microsoft diagnostikaandmeid käitleb.Use the following sections to learn more about how Microsoft handles diagnostic data.

Andmete kogumineData collection

Olenevalt seadme diagnostikaandmete sätetest on diagnostikaandmete kogumiseks järgmised võimalused:Depending on the diagnostic data settings on the device, diagnostic data can be collected via the following methods:

 • väikesed struktureeritud teabe lastid (nn diagnostikaandmete sündmused), mida haldab ühtse kasutuskogemuse ja telemeetria komponent;Small payloads of structured information referred to as diagnostic data events, managed by the Connected User Experiences and Telemetry component.
 • diagnostikalogid täiendava tõrkeotsingu jaoks, mida haldab samuti ühtse kasutuskogemuse ja telemeetria komponent;Diagnostic logs for additional troubleshooting, also managed by the Connected User Experience and Telemetry component.
 • krahhiteated ja krahhitõmmised, mida haldab Windowsi tõrketeavitus.Crash reporting and crash dumps, managed by Windows Error Reporting.

Käesolevas dokumendis kirjeldame täpsemalt, kuidas kogutavaid andmeid valida ja milliseid andmeid need eri tüüpi diagnostikaandmed võivad sisaldada.Later in this document we provide further details about how to control what’s collected and what data can be included in these different types of diagnostic data.

AndmeedastusData transmission

Kõik diagnostikaandmed krüptitakse TLS-i abil ja nende edastamisel seadmest Microsofti andmehaldusteenusesse kasutatakse sertifikaadi kinnistust.All diagnostic data is encrypted using TLS and uses certificate pinning during transfer from the device to the Microsoft data management services.

Lõpp-punktidEndpoints

Järgmises tabelis on ära toodud lõpp-punktid, mis on seotud diagnostikaandmete kogumise ja juhtimise haldamisega.The following table lists the endpoints related to how you can manage the collection and control of diagnostic data. Lisateavet lõpp-punktide kohta, mida kasutatakse andmete Microsoftile saatmiseks, leiate jaotisest Windows 10 Enterprise’i versiooni 1903 ühenduse lõpp-punktide haldamine.For more information around the endpoints that are used to send data back to Microsoft, see Manage connection endpoints for Windows 10 Enterprise, version 1903.

Windowsi teenusWindows service Lõpp-punktEndpoint
Ühtne kasutuskogemus ja telemeetriaConnected User Experiences and Telemetry v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com

v10c.events.data.microsoft.comv10c.events.data.microsoft.com

v10.vortex-win.data.microsoft.comv10.vortex-win.data.microsoft.com
Windowsi tõrketeavitusWindows Error Reporting watson.telemetry.microsoft.comwatson.telemetry.microsoft.com

watson.microsoft.comwatson.microsoft.com

umwatsonc.telemetry.microsoft.comumwatsonc.telemetry.microsoft.com

umwatsonc.events.data.microsoft.comumwatsonc.events.data.microsoft.com

*-umwatsonc.events.data.microsoft.com*-umwatsonc.events.data.microsoft.com

ceuswatcab01.blob.core.windows.netceuswatcab01.blob.core.windows.net

ceuswatcab02.blob.core.windows.netceuswatcab02.blob.core.windows.net

eaus2watcab01.blob.core.windows.neteaus2watcab01.blob.core.windows.net

eaus2watcab02.blob.core.windows.neteaus2watcab02.blob.core.windows.net

weus2watcab01.blob.core.windows.netweus2watcab01.blob.core.windows.net

weus2watcab02.blob.core.windows.netweus2watcab02.blob.core.windows.net
AutentimineAuthentication login.live.comlogin.live.comNB! Seda lõpp-punkti kasutatakse seadmeautentimise jaoks.IMPORTANT: This endpoint is used for device authentication. Me ei soovita seda lõpp-punkti keelata.We do not recommend disabling this endpoint.
Krahhianalüüs võrgusOnline Crash Analysis oca.telemetry.microsoft.comoca.telemetry.microsoft.com

oca.microsoft.comoca.microsoft.com

kmwatsonc.telemetry.microsoft.comkmwatsonc.telemetry.microsoft.com

*-kmwatsonc.telemetry.microsoft.com*-kmwatsonc.telemetry.microsoft.com
SättedSettings settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.comNB! Seda lõpp-punkti kasutatakse diagnostikaga seotud sätete ja andmete kogumise kaugkonfigureerimiseks.IMPORTANT: This endpoint is used to remotely configure diagnostics-related settings and data collection. Näiteks kasutame sätete lõpp-punkti selleks, et kaugelt blokeerida mõne sündmuse saatmine Microsoftile tagasi.For example, we use the settings endpoint to remotely block an event from being sent back to Microsoft. Me ei soovita seda lõpp-punkti keelata.We do not recommend disabling this endpoint. Selle lõpp-punkti kaudu ei laadita üles Windowsi diagnostikaandmeid.This endpoint does not upload Windows diagnostic data

Juurdepääs andmeteleData access

Juurdepääsu Windowsi diagnostikaandmetele juhib vähimate õigustega juurdepääsu põhimõte.The principle of least privileged access guides access to Windows diagnostic data. Microsoft ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud kliendi äranägemisel või piiratud otstarbel, mis on kirjeldatud privaatsusavalduses.Microsoft does not share personal data of our customers with third parties, except at the customer’s discretion or for the limited purposes described in the Privacy Statement. Microsoft võib riistvaratootjate ja kolmandast osapoolest partneritega jagada äriaruandeid, mis sisaldavad koondatud ja anonüümseks muudetud diagnostikaandmete teavet.Microsoft may share business reports with hardware manufacturers and third-party partners that include aggregated and deidentified diagnostic data information. Andmete jagamise otsused teeb sisemine meeskond, see hõlmab privaatsust, seaduslikku külge ja andmehaldust.Data-sharing decisions are made by an internal team including privacy, legal, and data management.

SäilitamineRetention

Microsoft usub andmete minimeerimisse ja praktiseerib seda.Microsoft believes in and practices data minimization. Püüame koguda ainult vajalikku teavet ja säilitada seda ainult nii kaua, kui see on vajalik teenuse osutamiseks või analüüsimiseks.We strive to gather only the info we need and to store it only for as long as it’s needed to provide a service or for analysis. Lisateavet selle kohta, kui kaua andmeid alles hoitakse, leiate Microsofti privaatsusavalduse jaotisest Isikuandmete säilitamine.For more information on how long data is retained, see the section named Our retention of personal data in the Microsoft Privacy Statement.

Diagnostikaandmete sättedDiagnostic data settings

Diagnostikaandmete kogumiseks on neli sätet.There are four diagnostic data collection settings. Iga sätet on täpsemalt kirjeldatud käesoleva artikli vastavates jaotistes.Each setting is described in more detail in the sections that follow.

 • Diagnostikaandmed on välja lülitatud (turbetase)Diagnostic data off (Security)
 • Nõutavad diagnostikaandmed (põhitase)Required diagnostic data (Basic)
 • TäiustatudEnhanced
 • Valikulised diagnostikaandmed (täistase)Optional diagnostic data (Full)

Siit leiate kokkuvõtte sellest, millist tüüpi andmeid iga säte hõlmab.Here’s a summary of the types of data that is included with each setting:

Diagnostikaandmed on välja lülitatud (turbetase)Diagnostic data off (Security) Nõutavad (põhitase)Required (Basic) TäiustatudEnhanced Valikulised (täistase)Optional (Full)
Diagnostikaandmete sündmusedDiagnostic data events Windowsi diagnostikaandmeid ei saadeta.No Windows diagnostic data sent. Minimaalsed andmed, mida on vaja seadme turvalisuse, ajakohasuse ja ootuspärase töö tagamiseks.Minimum data required to keep the device secure, up to date, and performing as expected. Täiendavad andmed sirvitavate veebisaitide ja seadmetegevuse ning selle kohta, kuidas Windowsi ja rakendusi kasutatakse ja milline on nende talitlus.Additional data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform, and device activity. Need täiendavad andmed aitavad Microsoftil tooteid ja teenuseid kõigi kasutajate jaoks paremaks muuta.The additional data helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Täiendavad andmed sirvitavate veebisaitide ning selle kohta, kuidas Windowsi ja rakendusi kasutatakse ja milline on nende talitlus.Additional data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform. Need andmed hõlmavad ka seadmetegevuse andmeid ja täiustatud tõrketeavitust, mis aitab Microsoftil probleeme lahendada ning tooteid ja teenuseid kõigi kasutajate jaoks paremaks muuta.This data also includes data about device activity, and enhanced error reporting that helps Microsoft to fix and improve products and services for all users.
Krahhi metaandmedCrash Metadata Pole kohaldatavN/A JahYes JahYes JahYes
KrahhitõmmisedCrash Dumps Pole kohaldatavN/A EiNo Ainult prioriteettõmmisedTriage dumps only

Krahhitõmmiste kohta leiate lisateavet jaotisest Windowsi tõrketeavitus.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.
Täielikud mälutõmmisedFull memory dumps

Krahhitõmmiste kohta leiate lisateavet jaotisest Windowsi tõrketeavitus.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.
DiagnostikalogidDiagnostic logs Pole kohaldatavN/A EiNo EiNo JahYes
Andmete kogumineData collection Pole kohaldatavN/A 100%100% Kasutatakse valimeidSampling applies Kasutatakse valimeidSampling applies

Diagnostikaandmed on välja lülitatudDiagnostic data off

Varem kandis see säte nime Turbetase.This setting was previously labeled as Security. Selle sätte konfigureerimise korral ei saadeta teie seadmest Windowsi diagnostikaandmeid.When you configure this setting, no Windows diagnostic data is sent from your device. See on saadaval ainult Windows Serveris, Windows 10 Enterprise’is ja Windows 10 Educationis.This is only available on Windows Server, Windows 10 Enterprise, and Windows 10 Education. Kui valite selle sätte, on teie asutuse seadmed endiselt turvatud.If you choose this setting, devices in your organization will still be secure.

Märkus

Kui teie asutuses või ettevõttes on kasutusel Windows Update, on minimaalselt soovitatav säte Nõutavad diagnostikaandmed.If your organization relies on Windows Update, the minimum recommended setting is Required diagnostic data. Kuna Windows Update’i teavet ei koguta, kui diagnostikaandmed on välja lülitatud, ei saadeta olulist teavet värskenduste nurjumiste kohta.Because no Windows Update information is collected when diagnostic data is off, important information about update failures is not sent. Microsoft kasutab seda teavet nende nurjumiste põhjuste kõrvaldamiseks ja värskenduste kvaliteedi tõstmiseks.Microsoft uses this information to fix the causes of those failures and improve the quality of our updates.

Nõutavad diagnostikaandmedRequired diagnostic data

Nõutavate diagnostikaandmete (varem põhitaseme) raames kogutakse piiratud hulk andmeid, mis on olulised seadme ja selle konfiguratsiooni mõistmiseks.Required diagnostic data, previously labeled as Basic, gathers a limited set of data that’s critical for understanding the device and its configuration. Need andmed aitavad tuvastada probleeme, mis võivad ilmneda kindla riistvara- või tarkvarakonfiguratsiooni korral.This data helps to identify problems that can occur on a specific hardware or software configuration. Näiteks võib see aidata kindlaks teha, kas krahhid ilmnevad sagedamini teatud kindla mälumahuga seadmetes või sellistes seadmetes, kus töötab teatud draiveriversioon.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a specific driver version.

See on vaiketase Windows 10 Educationi ning kõigi töölauaväljaannete jaoks alates Windows 10 versioonist 1903.This is the default setting for Windows 10 Education editions, as well as all desktop editions starting with Windows 10, version 1903.

Nõutavad diagnostikaandmed hõlmavad:Required diagnostic data includes:

 • põhilisi seadmeandmeid, mis aitavad mõista Windowsi seadmete ja konfiguratsioonide tüüpe ning Windows Serveri eksemplaride oma- ja virtuaalserverite tüüpe ökosüsteemis.Basic device data that helps provide an understanding about the types of Windows devices and the configurations and types of native and virtualized Windows Servers in the ecosystem. Mõned näited on järgmised.Examples include:

  • Seadme atribuudid, näiteks kaamera eraldusvõime ja ekraani tüüpDevice attributes, such as camera resolution and display type
  • Aku atribuudid, näiteks mahutavus ja tüüpBattery attributes, such as capacity and type
  • Võrgundusatribuudid, näiteks võrguadapterite arv, võrguadapterite kiirus, mobiilioperaatori võrk ja IMEI-koodNetworking attributes, such as number of network adapters, speed of network adapters, mobile operator network, and IMEI number
  • Protsessori ja mälu atribuudid, nt tuumade arv, arhitektuur, kiirus, mälumaht ja püsivaraProcessor and memory attributes, such as number of cores, architecture, speed, memory size, and firmware
  • Virtualiseerimisatribuudid, näiteks teise taseme aadressi transleerimise (SLAT) tugi ja külalisoperatsioonisüsteemVirtualization attribute, such as Second Level Address Translation (SLAT) support and guest operating system
  • Operatsioonisüsteemi atribuudid, näiteks Windowsi versioon ja virtualiseerimise olekOperating system attributes, such as Windows edition and virtualization state
  • Salvestusruumi atribuudid, näiteks ketaste arv, tüüp ja mahtStorage attributes, such as number of drives, type, and size
 • Kvaliteedimõõdikud, mis aitab mõista seda, kuidas ühtse kasutuskogemuse ja diagnostikaandmete komponent toimib (sh üles laaditud sündmuste protsent, loobutud sündmused, blokeeritud sündmused ja viimase üleslaadimise aeg).Quality metrics that helps provide an understanding about how the Connected User Experiences and diagnostic data component is functioning, including % of uploaded events, dropped events, blocked events, and the last upload time.

 • Kvaliteediga seotud teave, mis annab Microsoftile üldise arusaamise, kuidas seade ja selle operatsioonisüsteem töötavad.Quality-related information that helps Microsoft develop a basic understanding of how a device and its operating system are performing. Mõned näited on ühendatud puhkerežiimis seadme seadmekarakteristikud, krahhide või hangumiste arv ja rakenduse oleku muutumise üksikasjad, näiteks protsessoriaja ja mälu kasutus ning rakenduse kogutööaeg.Some examples are the device characteristics of a Connected Standby device, the number of crashes or hangs, and app state change details, such as how much processor time and memory were used, and the total uptime for an app.

 • Ühilduvusandmed, mis aitavad mõista, millised rakendused on seadmesse või virtuaalarvutisse installitud, ja tuvastavad võimalikud ühilduvusprobleemid.Compatibility data that helps provide an understanding about which apps are installed on a device or virtual machine and identifies potential compatibility problems.

 • Süsteemiandmed, mis aitavad mõista, kas seade vastab operatsioonisüsteemi järgmisele versioonile uuendamise miinimumnõuetele.System data that helps provide an understanding about whether a device meets the minimum requirements to upgrade to the next version of the operating system. Süsteemiteave sisaldab mälumahtu, samuti teavet protsessori ja BIOS-i kohta.System information includes the amount of memory, as well as information about the processor and BIOS.

 • Windowsi arvutiga ühendatud lisaseadmete (nt printerid ja välised mäluseadmed) loend ning teave selle kohta, kas need seadmed töötavad pärast operatsioonisüsteemi uuele versioonile üleminekut.A list of accessory device data, such as printers or external storage devices, that are connected to Windows devices and whether these devices will function after upgrading to a new version of the operating system.

 • Draiveriandmed, mis hõlmavad kindlat draiveritegevust, aitamaks mõista, kas rakendused ja seadmed toimivad pärast operatsioonisüsteemi uuele versioonile üleminekut.Driver data that includes specific driver activity that’s meant to help figure out whether apps and devices will function after upgrading to a new version of the operating system. See aitab määratleda blokeerimisprobleeme ning seejärel Microsoftil ja meie partneritel parandusi ja täiustusi rakendada.This can help to determine blocking issues and then help Microsoft and our partners apply fixes and improvements.

 • Teave selle kohta, kuidas Microsoft Store toimib (sh rakenduste allalaadimiste, installimiste ja värskenduste kohta).Information about how the Microsoft Store performs, including app downloads, installations, and updates. Samuti sisaldab see Microsoft Store’i käivitamisi, lehevaatamisi, peatamisi ja jätkamisi ning litsentside hankimisi.It also includes Microsoft Store launches, page views, suspend and resumes, and obtaining licenses.

Täiustatud diagnostikaandmedEnhanced diagnostic data

Märkus

Lihtsustame diagnostikaandmete juhtelemente, võttes varasema nelja taseme asemel kasutusele kolm: Diagnostikaandmed on välja lülitatud, Nõutav ja Valikuline.We’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. Täiustatud diagnostikaandmete tasemes tehakse muudatusi.making changes to the enhanced diagnostic data level. Lisateavet selle muudatuse kohta leiate artiklist Windowsi diagnostikaandmete muudatused.For more info about this change, see Changes to Windows diagnostic data.

Täiustatud diagnostikaandmed hõlmavad täiendavaid andmeid sirvitavate veebisaitide ja seadmetegevuse ning selle kohta, kuidas Windowsi ja rakendusi kasutatakse ja milline on nende talitlus.Enhanced diagnostic data includes data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform, and device activity. Need täiendavad andmed aitavad Microsoftil tooteid ja teenuseid kõigi kasutajate jaoks paremaks muuta.The additional data helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Täiustatud diagnostikaandmete saatmise korral kaasatakse alati ka nõutavad diagnostikaandmed. Kogume järgmist täiendavat teavet.When you choose to send enhanced diagnostic data, required diagnostic data will always be included, and we collect the following additional information:

 • Opsüsteemi sündmused, mis aitavad saada ülevaadet operatsioonisüsteemi valdkondadest (sh võrgundus, Hyper-V, Cortana, salvestusruum, failisüsteem jm komponendid).Operating system events that help to gain insights into different areas of the operating system, including networking, Hyper-V, Cortana, storage, file system, and other components.
 • Opsüsteemi rakendusesündmused, mis tulenevad Microsoft Store’ist allalaaditud või Windowsi või Windows Serverisse eelinstallitud Microsofti rakendustest ja haldustööriistadest (sh serverihaldur, fotod, meilirakendus ja Microsoft Edge).Operating system app events resulting from Microsoft apps and management tools that were downloaded from the Microsoft Store or pre-installed with Windows or Windows Server, including Server Manager, Photos, Mail, and Microsoft Edge.
 • Seadmekohased sündmused, mis on seotud teatud kindla seadmega (nt Surface Hub ja Microsoft HoloLens).Device-specific events that are specific to certain devices, such as Surface Hub and Microsoft HoloLens. Näiteks saadab Microsoft HoloLens holograafilise töötlemise üksusega HPU seotud sündmusi.For example, Microsoft HoloLens sends Holographic Processing Unit (HPU)-related events.
 • Kõik krahhitõmmise tüübid, välja arvatud kuhjatõmmised ja täielikud tõmmised.All crash dump types, except for heap dumps and full dumps. Krahhitõmmiste kohta leiate lisateavet jaotisest Windowsi tõrketeavitus.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.

Valikulised diagnostikaandmedOptional diagnostic data

Valikulised diagnostikaandmed (varem täistaseme andmed) hõlmavad üksikasjalikumat teavet teie seadme ning selle sätete, funktsioonide ja seisundi kohta.Optional diagnostic data, previously labeled as Full, includes more detailed information about your device and its settings, capabilities, and device health. Valikulised diagnostikaandmed hõlmavad ka teavet teie sirvitavate veebisaitide kohta, seadmetegevuse andmeid ja täiustatud tõrketeavitust, mis aitab Microsoftil probleeme lahendada ning tooteid ja teenuseid kõigi kasutajate jaoks paremaks muuta.Optional diagnostic data also includes data about the websites you browse, device activity, and enhanced error reporting that helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Valikuliste diagnostikaandmete saatmise korral kaasatakse alati ka nõutavad diagnostikaandmed. Kogume järgmist täiendavat teavet.When you choose to send optional diagnostic data, required diagnostic data will always be included, and we collect the following additional information:

 • Täiendavad andmed seadme, ühenduse ja konfiguratsiooni kohta (lisaks neile, mida kogutakse nõutavate diagnostikaandmete raames).Additional data about the device, connectivity, and configuration, beyond that collected under required diagnostic data.
 • Opsüsteemi ja muude süsteemikomponentide oleku ja logimise teave (lisaks sellele, mida kogutakse nõutavate diagnostikaandmete raames).Status and logging information about the health of operating system and other system components beyond what is collected under required diagnostic data.
 • Rakenduste tegevus (nt see, millised programmid on seadmes käivitatud, kui kaua neid kasutatakse ja kui kiiresti need sisendile reageerivad).App activity, such as which programs are launched on a device, how long they run, and how quickly they respond to input.
 • Brauseritegevus, sealhulgas sirvimisajalugu ja otsinguterminid Microsofti brauserites (Microsoft Edge või Internet Explorer).Browser activity, including browsing history and search terms, in Microsoft browsers (Microsoft Edge or Internet Explorer).
 • Täiustatud tõrketeavitus, sealhulgas teave teie seadme mälu oleku kohta süsteemi või rakenduse krahhi korral (andmed võivad tahtmatult hõlmata kasutajasisu, nt mõnda osa sellest failist, millega töötasite, kui probleem ilmnes).Enhanced error reporting, including the memory state of the device when a system or app crash occurs (which may unintentionally contain user content, such as parts of a file you were using when the problem occurred). Krahhiandmeid ei kasutata kohandatud funktsioonide korral.Crash data is never used for Tailored experiences.

Märkus

Valikuliste diagnostikaandmete raames kogutavad krahhitõmmised võivad tahtmatult sisaldada isikuandmeid, näiteks dokumentide või veebilehe mäluosi.Crash dumps collected in optional diagnostic data may unintentionally contain personal data, such as portions of memory from a document and a web page. Krahhitõmmiste kohta leiate lisateavet jaotisest Windowsi tõrketeavitus.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.

Ettevõtte diagnostikaandmete haldamineManage enterprise diagnostic data

Selles jaotises toodud juhiste abil saate konfigureerida oma organisatsiooni Windowsi ja Windows Serveri diagnostikaandmete sätteid.Use the steps in this section to configure the diagnostic data settings for Windows and Windows Server in your organization.

Oluline

Need diagnostikaandmete sätted kehtivad üksnes komponentidele, funktsioonidele ja rakendustele, mida loetakse Windowsi opsüsteemi osaks.These diagnostic data settings only apply to components, features, and apps that are considered a part of the Windows operating system. Muude tootjate rakendused ja muud Microsofti rakendused (nt Microsoft Office), mille kliendid on installinud, võivad samuti diagnostikaandmeid koguda ja saata.Third-party apps and other Microsoft apps, such as Microsoft Office, that customers install may also collect and send diagnostic data using their own controls. Peaksite endale rakendusepakkujatega koostöös selgeks tegema, milline on nende diagnostikaandmete poliitika ning kuidas sellega nõustuda või kuidas sellest loobuda. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft Office diagnostikaandmeid kasutab, leiate artiklist Microsoft 365 suurettevõtterakenduste privaatsuse juhtelementide ülevaade.You should work with your app vendors to understand their diagnostic data policy, and how you can opt in or opt out. For more information on how Microsoft Office uses diagnostic data, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise. Kui soovite rohkem kontrolli selliste Windowsi andmete kogumise üle, mis ei ole Windowsi diagnostikaandmed, lugege artiklit Windowsi opsüsteemi komponentide ja Microsofti teenuste vaheliste ühenduste haldamine.If you would like to control Windows data collection that is not Windows diagnostic data, see Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services.

Seadme diagnostikaandmete sätete konfigureerimiseks saate kasutada haldusriistu, mida te juba kasutate, nagu näiteks rühmapoliitika või MDM.You can configure your device's diagnostic data settings using the management tools you’re already using, such as Group Policy or MDM.

Kasutage halduspoliitika konfigureerimiseks sobivaid väärtusi allolevast tabelist.Use the appropriate value in the table below when you configure the management policy.

KategooriaCategory VäärtusValue
Diagnostikaandmed on välja lülitatud (turbetase)Diagnostic data off (Security) 00
Nõutavad (põhitase)Required (Basic) 11
TäiustatudEnhanced 22
Valikulised (täistase)Optional (Full) 33

Märkus

Kui määratud on nii arvutikonfiguratsiooni poliitika kui ka kasutajakonfiguratsiooni poliitika, kasutatakse suuremate piirangutega poliitikat.When both the Computer Configuration policy and User Configuration policies are set, the more restrictive policy is used.

Diagnostikaandmete kogumise haldamine rühmapoliitika abilUse Group Policy to manage diagnostic data collection

Organisatsiooni diagnostikaandmete sätte määramiseks saate kasutada rühmapoliitikat.You can use Group Policy to set your organization’s diagnostic data setting:

 1. Valige rühmapoliitika halduskonsoolis Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds (Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded).From the Group Policy Management Console, go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds.
 2. Topeltklõpsake valikut Allow Telemetry (Luba telemeetria).Double-click Allow Telemetry.

Märkus

Kui teie asutuse seadmetes töötab Windows 10 (1803 või uuem versioon), saav kasutaja endiselt valida diagnostikaandmete jaoks suuremate piirangutega sätte, välja arvatud juhul, kui määratud on poliitika Configure diagnostic data opt-in settings user interface (Konfigureeri diagnostikaandmete lubamise sätete kasutajaliides).If devices in your organization are running Windows 10, 1803 and newer, the user can still use Settings to set the diagnostic data setting to a more restrictive value, unless the Configure diagnostic data opt-in settings user interface policy is set.

 1. Valige väljal Options (Suvandid) säte, mida soovite konfigureerida. Seejärel klõpsake nuppu OK.In the Options box, choose the setting that you want to configure, and then click OK.

Diagnostikaandmete kogumise haldamine MDM-i abilUse MDM to manage diagnostic data collection

MDM-i poliitika System/AllowTelemetry rakendamiseks saate kasutada poliitika konfiguratsiooniteenuse pakkujat (CSP).Use Policy Configuration Service Provider (CSP) to apply the System/AllowTelemetry MDM policy.

Töölauaseadmete analüüsiteenuste valikuliste diagnostikaandmete piiramineLimit optional diagnostic data for Desktop Analytics

Täpsemat teavet selle kohta, kuidas piirata diagnostikaandmeid töölauaseadmete analüüsiteenuse jaoks minimaalselt vajalike andmetega, leiate artiklist Andmete jagamise lubamine töölauaseadmete analüüsi jaoks.For more information about how to limit the diagnostic data to the minimum required by Desktop Analytics, see Enable data sharing for Desktop Analytics.