Windows 10 operatsioonisüsteemi komponentide ja Microsofti teenuste vaheliste ühenduste haldamineManage connections from Windows 10 operating system components to Microsoft services

Kehtib:Applies to

 • Windows 10 Enterprise, versioon 1607 ja uuem versioonWindows 10 Enterprise, version 1607 and newer
 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2019Windows Server 2019

Selles artiklis kirjeldatakse seda, milliseid võrguühendusi Windows 10 komponendid Microsoftiga loovad ning Windowsi sätteid, rühmapoliitikaid ja registri sätteid, mis on saadaval IT-spetsialistidele, et aidata hallata Microsoftiga jagatud andmeid.This article describes the network connections that Windows 10 components make to Microsoft and the Windows Settings, Group Policies and registry settings available to IT Professionals to help manage the data shared with Microsoft. Kui soovite Windowsi ja Microsofti teenuste vahelisi ühendusi vähendada või konfigureerida privaatsussätteid, saate muuta mitmeid sätteid.If you want to minimize connections from Windows to Microsoft services, or configure privacy settings, there are a number of settings for consideration. Näiteks saate konfigureerida diagnostikaandmeid Windowsi väljaande madalaimal tasemel ning samuti saate selles artiklis toodud juhiste abil hinnata, milliseid muid ühendusi, mille Windows Microsofti teenustega loob, soovite välja lülitada.For example, you can configure diagnostic data to the lowest level for your edition of Windows and evaluate other connections Windows makes to Microsoft services you want to turn off using the instructions in this article. Ehkki Microsofti võrguühendusi on võimalik vähendada, on nende suhtluste vaikimisi lubamisel mitu põhjust (nt ründevaradefinitsioonide värskendamine ja praeguse tühistatud sertide loendi haldamine).While it is possible to minimize network connections to Microsoft, there are many reasons why these communications are enabled by default, such as updating malware definitions and maintaining current certificate revocation lists. Need andmed aitavad meil pakkuda teile turvalist, usaldusväärset ja ajakohast kasutuskogemust.This data helps us deliver a secure, reliable, and up-to-date experience.

Microsoft pakub plaani Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline, mis võimaldab teie ettevõttel kiiresti konfigureerida kõik selles dokumendis kaetud sätted, et piirata ühendusi operatsioonisüsteemist Windows 10 Microsofti.Microsoft provides a Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline package that will allow your organization to quickly configure the settings covered in this document to restrict connections from Windows 10 to Microsoft. Plaan Windows Restricted Traffic Limited Baseline põhineb rühmapoliitika haldusmalli funktsioonil ja allalaaditav pakett sisaldab täiendavaid juhiseid selle kohta, kuidas oma ettevõttes seadmeid kasutusele võtta.The Windows Restricted Traffic Limited Baseline is based on Group Policy Administrative Template functionality and the package you download contains further instructions on how to deploy to devices in your organization. Kuna mõned sätted võivad vähendada teie seadme funktsionaalsust ja turbekonfiguratsiooni, ** veenduge enne plaani Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline juurutamist**, et olete valinud oma keskkonna jaoks sätete õige konfiguratsiooni ja ** et Windows ja Windows Defender oleksid ajakohased**.Since some of the settings can reduce the functionality and security configuration of your device, before deploying Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline make sure you choose the right settings configuration for your environment and ensure that Windows and Windows Defender are fully up to date. Vastasel korral võivad tekkida ootamatud tagajärjed.Failure to do so may result in errors or unexpected behavior. Ärge ekstraktige seda paketti kausta windows\system32, kuna see ei pruugi õigesti rakenduda.You should not extract this package to the windows\system32 folder because it will not apply correctly.

Oluline

 • Allalaaditava Windows 10 versiooni 1903 skripte/sätteid saab kasutada Windows 10 versiooni 1909 seadmetes.The downloadable Windows 10, version 1903 scripts/settings can be used on Windows 10, version 1909 devices.
 • Lubatud liikluse lõpp-punktid leiate siit: Lubatud liiklusThe Allowed Traffic endpoints are listed here: Allowed Traffic
  • CRL-i (tühistatud sertide loendi) ja OCSP (võrguserdi olekuprotokolli) võrguliiklust ei saa välja lülitada ja see kuvatakse võrgujälgimises.CRL (Certificate Revocation List) and OCSP (Online Certificate Status Protocol) network traffic cannot be disabled and will still show up in network traces. CRL-i ja OCSP kontrolle tehakse väljastavatele sertimiskeskustele.CRL and OCSP checks are made to the issuing certificate authorities. Microsoft on üks neist.Microsoft is one of these authorities. Neid on veel mitu (nt DigiCert, Thawte, Google, Symantec ja VeriSign).There are many others such as DigiCert, Thawte, Google, Symantec, and VeriSign.
 • Turvakaalutlustel on oluline otsustada, milliseid sätteid konfigureerida ja milliseid mitte, kuna mõned neist võivad muuta seadme vähem turvaliseks.For security reasons, it is important to take care in deciding which settings to configure as some of them may result in a less secure device. Seadet vähem turvaliseks muutvate seadistuste näited on järgmised: Windows Update, juursertide automaatne värskendamine ja Windows Defender.Examples of settings that can lead to a less secure device configuration include: Windows Update, Automatic Root Certificates Update, and Windows Defender. Seetõttu ei soovita me neid funktsioone keelata.Accordingly, we do not recommend disabling any of these features.
 • Pärast konfiguratsioonimuudatuste tegemist on soovitatav seade lähtestada.It is recommended that you restart a device after making configuration changes to it.
 • Lingid Kasutajaabi ja Tagasiside andmine ei tööta pärast plaani Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline rakendamist.The Get Help and Give us Feedback links no longer work after the Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline is applied.

Hoiatus

 • Kui kasutaja käivitab käsu Lähtesta see arvuti (Sätted -> Värskendamine ja turvalisus -> Taaste) koos valikuga Failide säilitamine (või valikuga Eemalda kõik), tuleb seadme uuesti piiramiseks uuesti rakendada Windowsi keelatud liikluse piiratud funktsionaalsuse lähteplaani sätteid.If a user executes the Reset this PC command (Settings -> Update & Security -> Recovery) with the Keep my files option (or the Remove Everything option) the Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings will need to be re-applied in order to re-restrict the device. Enne keelatud liikluse piiratud funktsionaalsuse lähteplaani sätete uuesti rakendamist võib ilmneda väljuv liiklus.Egress traffic may occur prior to the re-application of the Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings.
 • Seadme tõhusaks piiramiseks (esimest korda või hiljem) on soovitatav rakendada ühenduseta režiimis keelatud liikluse piiratud funktsionaalsuse lähteplaani sätete pakett.To restrict a device effectively (first time or subsequently), it is recommended to apply the Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings package in offline mode.
 • Windowsi värskendamise või uuendamise ajal võib ilmneda väljuv liiklus.During update or upgrade of Windows, egress traffic may occur.

Kui soovite kasutada Microsoft Intune'i pilvepõhist seadmehaldust liikluse piiramiseks, lugege lisateavet artiklist Windows 10 operatsioonisüsteemi komponentide ja Microsofti teenuste vaheliste ühenduste haldamine Microsoft Intune'i MDM-i serveri abil .To use Microsoft Intune cloud based device management for restricting traffic please refer to the Manage connections from Windows 10 operating system components to Microsoft services using Microsoft Intune MDM Server

Püüame alati täiustada oma dokumentatsiooni ja ootame teie tagasisidet.We are always striving to improve our documentation and welcome your feedback. Saate anda tagasisidet, kui võtate ühendust meiliaadressil telmhelp@microsoft.com.You can provide feedback by contacting telmhelp@microsoft.com.

Iga sätte haldussuvandidManagement options for each setting

Järgmistes jaotistes loetletakse komponente, mis vaikimisi loovad võrguühenduse Microsofti teenustega.The following sections list the components that make network connections to Microsoft services by default. Saate konfigureerida neid sätteid, et juhtida Microsoftile saadetavaid andmeid.You can configure these settings to control the data that is sent to Microsoft. Kui te ei soovi, et Windows saadaks andmeid Microsoftile, konfigureerige diagnostikaandmed turbetasemel, lülitage välja Windows Defenderi diagnostikaandmed ja MSRT-aruandlus ning lülitage välja kõik need ühendusedTo prevent Windows from sending any data to Microsoft, configure diagnostic data at the Security level, turn off Windows Defender diagnostic data and MSRT reporting, and turn off all of these connections

Windows 10 Enterprise Editioni sättedSettings for Windows 10 Enterprise edition

Järgmises tabelis on loetletud iga sätte haldussuvandid, alustades Windows 10 Enterprise'i versioonist 1607.The following table lists management options for each setting, beginning with Windows 10 Enterprise version 1607.

SäteSetting KasutajaliidesUI RühmapoliitikaGroup Policy RegisterRegistry
1. Juursertide automaatne värskendamine1. Automatic Root Certificates Update Märge Märge
2. Cortana ja otsing2. Cortana and Search Märge Märge
3. Kuupäev ja kellaaeg3. Date & Time Märge Märge Märge
4. Seadme metaandmete toomine4. Device metadata retrieval Märge Märge
5. Seadme leidmine5. Find My Device Märge Märge Märge
6. Fontide taustal allalaadimine6. Font streaming Märge Märge
7. Insider Preview' eelväljaanded7. Insider Preview builds Märge Märge Märge
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Märge Märge
9. Litsentsihaldur9. License Manager Märge
10. Dünaamilised pisikuvad10. Live Tiles Märge Märge
11. Meili sünkroonimine11. Mail synchronization Märge Märge
12. Microsofti konto12. Microsoft Account Märge
13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge Märge Märge
14. Võrguühenduse oleku indikaator14. Network Connection Status Indicator Märge Märge
15. Võrguühenduseta kaardid15. Offline maps Märge Märge Märge
16. OneDrive16. OneDrive Märge Märge
17. Eelinstallitud rakendused17. Preinstalled apps Märge
18. Sätted > Privaatsus18. Settings > Privacy
    18.1 Üldine    18.1 General Märge Märge Märge
    18.2 Asukoht    18.2 Location Märge Märge Märge
    18.3 Kaamera    18.3 Camera Märge Märge Märge
    18.4 Mikrofon    18.4 Microphone Märge Märge Märge
    18.5 Teatised    18.5 Notifications Märge Märge Märge
    18.6 Kõne    18.6 Speech Märge Märge Märge
    18.7 Kontoteave    18.7 Account info Märge Märge Märge
    18.8 Kontaktid    18.8 Contacts Märge Märge Märge
    18.9 Kalender    18.9 Calendar Märge Märge Märge
    18.10 Kõneajalugu    18.10 Call history Märge Märge Märge
    18.11 Meil    18.11 Email Märge Märge Märge
    18.12 Sõnumside    18.12 Messaging Märge Märge Märge
    18.13 Telefonikõned    18.13 Phone calls Märge Märge Märge
    18.14 Raadiod    18.14 Radios Märge Märge Märge
    18.15 Muud seadmed    18.15 Other devices Märge Märge Märge
    18.16 Tagasiside ja diagnostika    18.16 Feedback & diagnostics Märge Märge Märge
    18.17 Taustal töötavad rakendused    18.17 Background apps Märge Märge Märge
    18.18 Liikumine    18.18 Motion Märge Märge Märge
    18.19 Ülesanded    18.19 Tasks Märge Märge Märge
    18.20 Rakenduste diagnostika    18.20 App Diagnostics Märge Märge Märge
    18.21 Tindipliiatsi kasutus ja tippimine    18.21 Inking & Typing Märge Märge
    18.22 Tegevusajalugu    18.22 Activity History Märge Märge Märge
    18.23 Häälaktiveerimine    18.23 Voice Activation Märge Märge Märge
19. Tarkvarakaitse platvorm19. Software Protection Platform Märge Märge
20. Salvestusruumi seisund20. Storage Health Märge Märge
21. Sätete sünkroonimine21. Sync your settings Märge Märge Märge
22. Teredo22. Teredo Märge Märge
23. Wi-Fi-sensor23. Wi-Fi Sense Märge Märge Märge
24. Windows Defender24. Windows Defender Märge Märge
25. Windowsi tulipunkt25. Windows Spotlight Märge Märge Märge
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Märge Märge
27. Rakendused veebisaitide jaoks27. Apps for websites Märge Märge
28 Sisuedastuse optimeerimine28. Delivery Optimization Märge Märge Märge
29. Windows Update29. Windows Update Märge Märge

Windows Server 2016 with Desktop Experience'i sättedSettings for Windows Server 2016 with Desktop Experience

Vaadake järgmisest tabelist Windows Server 2016 with Desktop Experience'i haldussätete kokkuvõtet.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 with Desktop Experience.

SäteSetting KasutajaliidesUI RühmapoliitikaGroup Policy RegisterRegistry
1. Juursertide automaatne värskendamine1. Automatic Root Certificates Update Märge Märge
2. Cortana ja otsing2. Cortana and Search Märge Märge
3. Kuupäev ja kellaaeg3. Date & Time Märge Märge Märge
4. Seadme metaandmete toomine4. Device metadata retrieval Märge Märge
6. Fontide taustal allalaadimine6. Font streaming Märge Märge
7. Insider Preview' eelväljaanded7. Insider Preview builds Märge Märge Märge
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Märge Märge
10. Dünaamilised pisikuvad10. Live Tiles Märge Märge
12. Microsofti konto12. Microsoft Account Märge
14. Võrguühenduse oleku indikaator14. Network Connection Status Indicator Märge Märge
16. OneDrive16. OneDrive Märge Märge
18. Sätted > Privaatsus18. Settings > Privacy
19. Tarkvarakaitse platvorm19. Software Protection Platform Märge Märge
22. Teredo22. Teredo Märge Märge
24. Windows Defender24. Windows Defender Märge Märge
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Märge Märge
27. Rakendused veebisaitide jaoks27. Apps for websites Märge Märge
29. Windows Update29. Windows Update Märge Märge

Windows Server 2016 Server Core'i sättedSettings for Windows Server 2016 Server Core

Vaadake järgmisest tabelist Windows Server 2016 Server Core'i haldussätete kokkuvõtet.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 Server Core.

SäteSetting RühmapoliitikaGroup Policy RegisterRegistry
1. Juursertide automaatne värskendamine1. Automatic Root Certificates Update Märge Märge
3. Kuupäev ja kellaaeg3. Date & Time Märge Märge
6. Fontide taustal allalaadimine6. Font streaming Märge Märge
14. Võrguühenduse oleku indikaator14. Network Connection Status Indicator Märge Märge
19. Tarkvarakaitse platvorm19. Software Protection Platform Märge Märge
22. Teredo22. Teredo Märge Märge
24. Windows Defender24. Windows Defender Märge Märge
29. Windows Update29. Windows Update Märge Märge

Windows Server 2016 Nano Serveri sättedSettings for Windows Server 2016 Nano Server

Vaadake järgmisest tabelist Windows Server 2016 Nano Serveri haldussätete kokkuvõtet.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 Nano Server.

SäteSetting RegisterRegistry
1. Juursertide automaatne värskendamine1. Automatic Root Certificates Update Märge
3. Kuupäev ja kellaaeg3. Date & Time Märge
22. Teredo22. Teredo Märge
29. Windows Update29. Windows Update Märge

Windows Server 2019 sättedSettings for Windows Server 2019

Vaadake järgmisest tabelist Windows Server 2019 haldussätete kokkuvõtet.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2019.

SäteSetting KasutajaliidesUI RühmapoliitikaGroup Policy RegisterRegistry
1. Juursertide automaatne värskendamine1. Automatic Root Certificates Update Märge Märge
2. Cortana ja otsing2. Cortana and Search Märge Märge
3. Kuupäev ja kellaaeg3. Date & Time Märge Märge Märge
4. Seadme metaandmete toomine4. Device metadata retrieval Märge Märge
5. Seadme leidmine5. Find My Device Märge Märge Märge
6. Fontide taustal allalaadimine6. Font streaming Märge Märge
7. Insider Preview' eelväljaanded7. Insider Preview builds Märge Märge Märge
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Märge Märge
10. Dünaamilised pisikuvad10. Live Tiles Märge Märge
11. Meili sünkroonimine11. Mail synchronization Märge Märge
12. Microsofti konto12. Microsoft Account Märge
13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge Märge Märge
14. Võrguühenduse oleku indikaator14. Network Connection Status Indicator Märge Märge
15. Võrguühenduseta kaardid15. Offline maps Märge Märge Märge
16. OneDrive16. OneDrive Märge Märge
17. Eelinstallitud rakendused17. Preinstalled apps Märge
18. Sätted > Privaatsus18. Settings > Privacy
    18.1 Üldine    18.1 General Märge Märge Märge
    18.2 Asukoht    18.2 Location Märge Märge Märge
    18.3 Kaamera    18.3 Camera Märge Märge Märge
    18.4 Mikrofon    18.4 Microphone Märge Märge Märge
    18.5 Teatised    18.5 Notifications Märge Märge Märge
    18.6 Kõne    18.6 Speech Märge Märge Märge
    18.7 Kontoteave    18.7 Account info Märge Märge Märge
    18.8 Kontaktid    18.8 Contacts Märge Märge Märge
    18.9 Kalender    18.9 Calendar Märge Märge Märge
    18.10 Kõneajalugu    18.10 Call history Märge Märge Märge
    18.11 Meil    18.11 Email Märge Märge Märge
    18.12 Sõnumside    18.12 Messaging Märge Märge Märge
    18.13 Telefonikõned    18.13 Phone calls Märge Märge Märge
    18.14 Raadiod    18.14 Radios Märge Märge Märge
    18.15 Muud seadmed    18.15 Other devices Märge Märge Märge
    18.16 Tagasiside ja diagnostika    18.16 Feedback & diagnostics Märge Märge Märge
    18.17 Taustal töötavad rakendused    18.17 Background apps Märge Märge Märge
    18.18 Liikumine    18.18 Motion Märge Märge Märge
    18.19 Ülesanded    18.19 Tasks Märge Märge Märge
    18.20 Rakenduste diagnostika    18.20 App Diagnostics Märge Märge Märge
    18.21 Tindipliiatsi kasutus ja tippimine    18.21 Inking & Typing Märge Märge
    18.22 Tegevusajalugu    18.22 Activity History Märge Märge Märge
    18.23 Häälaktiveerimine    18.23 Voice Activation Märge Märge Märge
19. Tarkvarakaitse platvorm19. Software Protection Platform Märge Märge
20. Salvestusruumi seisund20. Storage Health Märge Märge
21. Sätete sünkroonimine21. Sync your settings Märge Märge Märge
22. Teredo22. Teredo Märge Märge
23. Wi-Fi-sensor23. Wi-Fi Sense Märge Märge Märge
24. Windows Defender24. Windows Defender Märge Märge
25. Windowsi tulipunkt25. Windows Spotlight Märge Märge Märge
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Märge Märge
27. Rakendused veebisaitide jaoks27. Apps for websites Märge Märge
28 Sisuedastuse optimeerimine28. Delivery Optimization Märge Märge Märge
29. Windows Update29. Windows Update Märge Märge

Kuidas konfigureerida iga sätteHow to configure each setting

Lisateabe saamiseks iga sätte konfigureerimise kohta kasutage järgmisi jaotisi.Use the following sections for more information about how to configure each setting.

1. Juursertide automaatne värskendamine1. Automatic Root Certificates Update

Automaatne juursertide värskendamise komponent on ette nähtud Windows Update'i usaldusväärsete sertimiskeskuste loendi automaatseks kontrollimiseks, et näha, kas saadaval on värskendus.The Automatic Root Certificates Update component is designed to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available. Lisateabe saamiseks lugege artiklit Automaatne juursertide värskendamise konfigureerimine.For more information, see Automatic Root Certificates Update Configuration. Kuigi see poel soovitatav, võite automaatse juursertide värskenduse välja lülitada, mis takistab ka keelatud sertide loendi ja PIN-koodi reeglite loendi värskendused.Although not recommended, you can turn off Automatic Root Certificates Update, which also prevents updates to the disallowed certificate list and the pin rules list.

Ettevaatust!

Kui juurserte ei laadita alla automaatselt, ei pruugi seade saada ühendust luua mõne veebisaidiga.By not automatically downloading the root certificates the device may not be able to connect to some websites.

Windows 10, Windows Server 2016 with Desktop Experience ja Windows Server 2016 Server CoreFor Windows 10, Windows Server 2016 with Desktop Experience, and Windows Server 2016 Server Core:

 • Luba rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Võrgusuhtluse haldus > Võrgusuhtlussätted > Lülita automaatne juursertide värskendamine väljaEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off Automatic Root Certificates Update

  -ja--and-

 1. Valige Arvuti konfiguratsioon > Windowsi sätted > Turbesätted > Avaliku võtme poliitikad.Navigate to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Public Key Policies.
 2. Topeltklõpsake valikut Serdi tee valideerimissätted.Double-click Certificate Path Validation Settings.
 3. Märkige menüü Võrgu toomine ruut Määratle need poliitikasätted.On the Network Retrieval tab, select the Define these policy settings check box.
 4. Tühjendage ruut Värskenda automaatselt Microsofti juursertide programmi serdid (soovitatud) ja klõpsake käsku OK.Clear the Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (recommended) check box, and then click OK.

-või--or-

 • Looge registritee HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot ja lisage REG_DWORD väärtusega 1 registrisäte nimega DisableRootAutoUpdate.Create the registry path HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot and then add a REG_DWORD registry setting, named DisableRootAutoUpdate, with a value of 1.

  -ja--and-

 1. Valige Arvuti konfiguratsioon > Windowsi sätted > Turbesätted > Avaliku võtme poliitikad.Navigate to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Public Key Policies.
 2. Topeltklõpsake valikut Serdi tee valideerimissätted.Double-click Certificate Path Validation Settings.
 3. Märkige menüü Võrgu toomine ruut Määratle need poliitikasätted.On the Network Retrieval tab, select the Define these policy settings check box.
 4. Tühjendage ruut Värskenda automaatselt Microsofti juursertide programmi serdid (soovitatud) ja klõpsake käsku OK.Clear the Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (recommended) check box, and then click OK.

Windows Server 2016 Nano ServerisOn Windows Server 2016 Nano Server:

 • Looge registritee HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot ja lisage REG_DWORD väärtusega 1 registrisäte nimega DisableRootAutoUpdate.Create the registry path HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot and then add a REG_DWORD registry setting, named DisableRootAutoUpdate, with a value of 1.

Märkus

CRL-i ja OCSP võrguliiklus on praegu lubatud liiklus ja kuvatakse võrgujälgimises.CRL and OCSP network traffic is currently Allowed Traffic and will still show up in network traces. CRL-i ja OCSP kontrolle tehakse väljastavatele sertimiskeskustele.CRL and OCSP checks are made to the issuing certificate authorities. Microsoft on üks neist, kuid neid on veel mitu (nt DigiCert, Thawte, Google, Symantec ja VeriSign).Microsoft is one of them, but there are many others, such as DigiCert, Thawte, Google, Symantec, and VeriSign.

Cortana sätete haldamiseks kasutage rühmapoliitikaid.Use Group Policies to manage settings for Cortana. Lisateavet leiate artiklist Cortana, otsing ja privaatsus: KKK.For more info, see Cortana, Search, and privacy: FAQ.

2.1 Cortana ja otsingurühma poliitikad2.1 Cortana and Search Group Policies

Cortana rühmapoliitika objektid leiate jaotisest Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Otsing.Find the Cortana Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Search.

PoliitikaPolicy KirjeldusDescription
Luba CortanaAllow Cortana Valige, kas soovite Cortana seadmesse installida ja seda käitada.Choose whether to let Cortana install and run on the device.

Cortana väljalülitamiseks keelake see poliitika.Disable this policy to turn off Cortana.
Luba otsingul ja Cortanal asukohta kasutadaAllow search and Cortana to use location Saate valida, kas Cortana ja Otsing võivad pakkuda asukohapõhiseid otsingutulemeid.Choose whether Cortana and Search can provide location-aware search results.

Keelake see poliitika, et blokeerida Cortana juurdepääs asukohateabele.Disable this policy to block access to location information for Cortana.
Ära luba veebiotsingutDo not allow web search Saate valida, kas otsida veebist Windowsi töölauaotsinguga.Choose whether to search the web from Windows Desktop Search.

Lubage see poliitika, et eemaldada Interneti-otsing Cortana kaudu.Enable this policy to remove the option to search the Internet from Cortana.
Ära otsi veebist ega kuva veebitulemeid OtsingusDon't search the web or display web results in Search Saate valida, kas otsida veebist Cortana kaudu.Choose whether to search the web from Cortana.

Lubage see poliitika, et peatada veebipäringute ja tulemite kuvamine Otsingus.Enable this policy to stop web queries and results from showing in Search.

Samuti saate rakendada rühmapoliitikad järgmiste registrivõtmete abil.You can also apply the Group Policies using the following registry keys:

PoliitikaPolicy RegistriteeRegistry Path
Luba CortanaAllow Cortana HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: AllowCortanaREG_DWORD: AllowCortana
Väärtus: 0Value: 0
Luba otsingul ja Cortanal asukohta kasutadaAllow search and Cortana to use location HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: AllowSearchToUseLocationREG_DWORD: AllowSearchToUseLocation
Väärtus: 0Value: 0
Ära luba veebiotsingutDo not allow web search HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: DisableWebSearchREG_DWORD: DisableWebSearch
Väärtus: 1Value: 1
Ära otsi veebist ega kuva veebitulemeid OtsingusDon't search the web or display web results in Search HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: ConnectedSearchUseWebREG_DWORD: ConnectedSearchUseWeb
Väärtus: 0Value: 0

Oluline

Rühmapoliitika redaktori kasutamisel on need toimingud vajalikud kõigi Windows 10 toetatud versioonide korral, kuid need toimingud pole operatsioonisüsteemi Windows 10 versioonis 1607 või versioonis Windows Server 2016 nõutavad.Using the Group Policy editor these steps are required for all supported versions of Windows 10, however they are not required for devices running Windows 10, version 1607 or Windows Server 2016.

 1. Laiendage Arvuti konfiguratsioon > Windowsi sätted > Turbesätted > Windows Defenderi täiustatud turbega tulemüür > Windows Defenderi täiustatud turbega tulemüür – <LDAP-i nimi> ja seejärel valige Väljamineva liikluse reeglid.Expand Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Windows Defender Firewall with Advanced Security > Windows Defender Firewall with Advanced Security - <LDAP name>, and then click Outbound Rules.

 2. Paremklõpsake valikut Väljamineva liikluse reeglis ja seejärel valige Uus reegel.Right-click Outbound Rules, and then click New Rule. Käivitub Uue väljamineva reegli viisard.The New Outbound Rule Wizard starts.

 3. Klõpsake lehel Reegli tüüp valikut Programm ja seejärel valige Edasi.On the Rule Type page, click Program, and then click Next.

 4. Klõpsake lehel Programm valikut Programmitee, tüüp %windir%\systemapps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe ja seejärel valige Edasi.On the Program page, click This program path, type %windir%\systemapps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe, and then click Next.

 5. Klõpsake lehel Toiming valikut Blokeeri ühendu ja seejärel valige Edasi.On the Action page, click Block the connection, and then click Next.

 6. Veenduge lehel Profiil, et ruudud Domeen, Era ja Avalik on märgitud ja seejärel valige Edasi.On the Profile page, ensure that the Domain, Private, and Public check boxes are selected, and then click Next.

 7. Tippige lehele Nimi reegli nimi (nt Cortana tulemüüri konfigureerimine ja seejärel valige Valmis.On the Name page, type a name for the rule, such as Cortana firewall configuration, and then click Finish.

 8. Paremklõpsake uut reeglit, valige Atribuudid ja seejärel valige Protokollid ja pordid.Right-click the new rule, click Properties, and then click Protocols and Ports.

 9. Konfigureerige lehte Protokollid ja pordid järgmise teabega ja seejärel valige OK.Configure the Protocols and Ports page with the following info, and then click OK.

  • Protokolli tüübiks valige TCP.For Protocol type, choose TCP.

  • Kohalikuks pordiks valige Kõik pordid.For Local port, choose All Ports.

  • Kaugpordiks valige Kõik pordid.For Remote port, choose All ports.

-või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_SZ nimega {0DE40C8E-C126-4A27-9371-A27DAB1039F7} teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\FirewallRules ja määrake selle väärtuseks v2.25|Action=Block|Active=TRUE|Dir=Out|Protocol=6|App=%windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\searchUI.exe|Name=Block outbound Cortana|Create a new REG_SZ registry setting named {0DE40C8E-C126-4A27-9371-A27DAB1039F7} in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\FirewallRules and set it to a value of v2.25|Action=Block|Active=TRUE|Dir=Out|Protocol=6|App=%windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\searchUI.exe|Name=Block outbound Cortana|

Kui teie ettevõte testib võrguliiklust, ärge kasutage võrgupuhverserverit, kuna Windowsi tulemüür ei blokeeri puhverserveri liiklust.If your organization tests network traffic, do not use a network proxy as Windows Firewall does not block proxy traffic. Selle asemel kasutage võrguliikluse analüsaatorit.Instead, use a network traffic analyzer. Vastavalt teie vajadustele on paljud võrguliikluse analüsaatorid tasuta saadaval.Based on your needs, there are many network traffic analyzers available at no cost.

3. Kuupäev ja kellaaeg3. Date & Time

Saate takistada Windowsil kellaaega automaatselt määrata.You can prevent Windows from setting the time automatically.

 • Funktsiooni väljalülitamiseks kasutajaliideses: Sätted > Kellaaeg ja keel > Kuupäev ja kellaaeg > Määra kellaaeg automaatseltTo turn off the feature in the UI: Settings > Time & language > Date & time > Set time automatically

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_SZ väärtusega NoSync teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type.Create a REG_SZ registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type with a value of NoSync.

Pärast seda, saate konfigureerida järgmised.After that, configure the following:

 • Keelage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Windowsi kellaajateenus > Kellaajateenuse pakkujad > Luba Windows NTP klientDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Windows Time Service > Time Providers > Enable Windows NTP Client

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega Lubatud teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient ja määrake väärtuseks 0 (null).Create a new REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient and set it to 0 (zero).

4. Seadme metaandmete toomine4. Device metadata retrieval

Kui soovite, et Windows ei tooks Internetist seadme metaandmeid, tehke järgmist.To prevent Windows from retrieving device metadata from the Internet:

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Seadme installimine > Takista seadme metaandmete toomist Internetist.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Device Installation > Prevent device metadata retrieval from the Internet.

  -või --or -

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega PreventDeviceMetadataFromNetwork teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata ja määrake väärtuseks 1 (üks).Create a new REG_DWORD registry setting named PreventDeviceMetadataFromNetwork in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata and set it to 1 (one).

5. Seadme leidmine5. Find My Device

Funktsiooni Seadme leidmine väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Find My Device:

 • Lülitage kasutajaliidese funktsioon välja, valides Sätted -> Värskendused ja turve -> Seadme leidmine, klõpsake nuppu Muuda ja seadke väärtuseks Väljas.Turn Off the feature in the UI by going to Settings -> Update & Security -> Find My Device, click the Change button, and set the value to Off

  -või--or-

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Seadme leidmine > Lülita seadme leidmine sisse/väljaDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Template > Windows Components > Find My Device > Turn On/Off Find My Device

  -või--or-

 • Samuti saate luua uue registrisätte REG_DWORD teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FindMyDevice\AllowFindMyDevice väärtusega 0 (null).You can also create a new REG_DWORD registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FindMyDevice\AllowFindMyDevice to 0 (zero).

6. Fontide taustal allalaadimine6. Font streaming

Windows sisaldab fonte, kuid need pole kohalikku seadmesse salvestatud ning neid saab nõudmisel alla laadida.Fonts that are included in Windows but that are not stored on the local device can be downloaded on demand.

Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows 10 versiooni 1607, versiooni Windows Server 2016 või hilisemat versiooni, toimige järgmiselt.If you're running Windows 10, version 1607, Windows Server 2016, or later:

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Võrk > Fondid > Luba fondipakkujad.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Fonts > Enable Font Providers.

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\EnableFontProviders väärtusega 0 (null).Create a new REG_DWORD registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\EnableFontProviders to 0 (zero).

Märkus

Pärast selle poliitika rakendamist peate poliitika jõustumiseks seadme taaskäivitama.After you apply this policy, you must restart the device for it to take effect.

7. Insider Preview' eelväljaanded7. Insider Preview builds

Windowsi Insider Preview' programm võimaldab teil Windowsi tulevikku kujundada, osaleda kogukonnas ja saada varajase juurdepääsu Windows 10 väljaannetele.The Windows Insider Preview program lets you help shape the future of Windows, be part of the community, and get early access to releases of Windows 10. See säte peatab suhtluse Windows Insider Preview' teenusega, mis kontrollib uusi järke.This setting stops communication with the Windows Insider Preview service that checks for new builds. Windows Insider Preview' eelväljaanded kehtivad ainult operatsioonisüsteemi Windows 10 kohta ja pole versiooni Windows Server 2016 jaoks saadaval.Windows Insider Preview builds only apply to Windows 10 and are not available for Windows Server 2016.

Märkus

Kui täiendate seadet, mis on konfigureeritud vähendama ühendusi Windowsist Microsofti teenustesse (s.t seadme konfiguratsiooniks on keelatud liiklus) Windows Insider Preview' järku, määratakse tagasiside ja diagnostikasätteks automaatselt Täielik.If you upgrade a device that is configured to minimize connections from Windows to Microsoft services (that is, a device configured for Restricted Traffic) to a Windows Insider Preview build, the Feedback & Diagnostic setting will automatically be set to Full. Kuigi diagnostikaandmete tase võidakse algselt kuvada kui Põhiline, saab sättest Täielik mõne tunni pärast, kui kasutajaliides on värskendatud või seade taaskäivitatud.Although the diagnostic data level may initially appear as Basic, a few hours after the UI is refreshed or the machine is rebooted, the setting will become Full.

Insider Preview' eelväljaannete väljalülitamiseks Windows 10 välja lastud versioonis toimige järgmiselt.To turn off Insider Preview builds for a released version of Windows 10:

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Lülita kasutaja juhtelement ümber Insideri väljaannetesse.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Toggle user control over Insider builds.

Windows 10 Insider Preview' eelväljaannete väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Insider Preview builds for Windows 10:

Märkus

Kui teil töötab Windows 10 eelvaateversioon, peate enne Insider Preview ' väljaannete välja lülitamist tagasi pöörduma väljalastud versiooni juurde.If you're running a preview version of Windows 10, you must roll back to a released version before you can turn off Insider Preview builds.

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses: Sätted > Värskendamine ja turvalisus > Windowsi Insideri programm > Peata Insider Preview' eelväljaanded.Turn off the feature in the UI: Settings > Update & security > Windows Insider Program > Stop Insider Preview builds.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika Lülita kasutaja juhtelement ümber Insideri väljaannetesse jaotises Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaandedEnable the Group Policy Toggle user control over Insider builds under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega AllowBuildPreview teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds väärtusega 0 (null)Create a new REG_DWORD registry setting named AllowBuildPreview in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds with a value of 0 (zero)

8. Internet Explorer8. Internet Explorer

Märkus

Kui proovite Internet Explorerit kasutada ükskõik millises Windows Serveri väljaandes, pidage meeles, et täiustatud turbekonfiguratsioon (ESC) on kehtestanud piirangud.When attempting to use Internet Explorer on any edition of Windows Server be aware there are restrictions enforced by Enhanced Security Configuration (ESC). Järgmised rühmapoliitikad ja registrivõtmed on mõeldud kasutaja interaktiivsete stsenaariumide jaoks, mitte liikluse tavalise jõudestsenaariumi jaoks.The following Group Policies and Registry Keys are for user interactive scenarios rather than the typical idle traffic scenario. Leidke Internet Exploreri rühmapoliitika objektid jaotisest Arvuti konfigureerimine > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Internet Explorer ja seadke järgmised sätted.Find the Internet Explorer Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer and make these settings:

PoliitikaPolicy KirjeldusDescription
Teenuse „Soovitatud saidid“ sisselülitamineTurn on Suggested Sites Valige, kas töötaja saab konfigureerida soovitatud saidid.Choose whether an employee can configure Suggested Sites.
Määrake väärtuseks: keelatudSet Value to: Disabled
Saate selle välja lülitada ka kasutajaliideses, kui tühjendate ruudu Internetisuvandid > Täpsem > Luba Soovitatud saidid.You can also turn this off in the UI by clearing the Internet Options > Advanced > Enable Suggested Sites check box.
Luba Microsofti teenuste pakkuda täiustatud soovitusi, kui kasutaja tipib aadressiribaleAllow Microsoft services to provide enhanced suggestions as the user types in the Address Bar Saate valida, kas töötaja saab konfigureerida täiustatud soovitusi, mis esitatakse töötajale, kui nad tipivad aadressiribale.Choose whether an employee can configure enhanced suggestions, which are presented to the employee as they type in the Address Bar.
Määrake väärtuseks: keelatudSet Value to: Disabled
Veebiaadresside automaatteksti funktsiooni väljalülitamineTurn off the auto-complete feature for web addresses Saate valida, kas automaattekst soovitab võimalikke vasteid, kui töötaja tipib veebiaadressi aadressiribale.Choose whether auto-complete suggests possible matches when employees are typing web address in the Address Bar.
Määrake väärtuseks: lubatudSet Value to: Enabled
Saate selle välja lülitada ka kasutajaliideses, kui tühjendate ruudu Internetisuvandid > Täpsem > Kasuta tekstisisest automaatteksti Internet Exploreri aadressiribal ja Avamine.You can also turn this off in the UI by clearing the Internet Options > Advanced > Use inline AutoComplete in the Internet Explorer Address Bar and Open Dialog check box.
Brauseri geograafilise asukoha väljalülitamineTurn off browser geolocation Saate valida, kas veebisaidid saavad taotleda asukohaandmeid Internet Explorerist.Choose whether websites can request location data from Internet Explorer.
Määrake väärtuseks: lubatudSet Value to: Enabled
Windows Defender SmartScreeni haldamise takistaminePrevent managing Windows Defender SmartScreen Saate valida, kas töötajad saavad hallata Windows Defender SmartScreeni Internet Exploreris.Choose whether employees can manage the Windows Defender SmartScreen in Internet Explorer.
Määrake väärtuseks: lubatud ja seejärel määrake Windows Defender SmartScreeni filtreerimisrežiimi valimine olekusse Väljas.Set Value to: Enabled and then set Select Windows Defender SmartScreen mode to Off.
RegistrivõtiRegistry Key RegistriteeRegistry path
Teenuse „Soovitatud saidid“ sisselülitamineTurn on Suggested Sites HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Suggested SitesHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Suggested Sites
REG_DWORD: lubatudREG_DWORD: Enabled
Määrake väärtuseks: 0Set Value to: 0
Luba Microsofti teenuste pakkuda täiustatud soovitusi, kui kasutaja tipib aadressiribaleAllow Microsoft services to provide enhanced suggestions as the user types in the Address Bar HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet ExplorerHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer
REG_DWORD: AllowServicePoweredQSAREG_DWORD: AllowServicePoweredQSA
Määrake väärtuseks: 0Set Value to: 0
Veebiaadresside automaatteksti funktsiooni väljalülitamineTurn off the auto-complete feature for web addresses HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoCompleteHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete
REG_SZ: AutoSuggestREG_SZ: AutoSuggest
Määrake väärtuseks: eiSet Value to: no
Brauseri geograafilise asukoha väljalülitamineTurn off browser geolocation HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\GeolocationHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Geolocation
REG_DWORD: PolicyDisableGeolocationREG_DWORD: PolicyDisableGeolocation
Määrake väärtuseks: 1Set Value to: 1
Windows Defender SmartScreeni haldamise takistaminePrevent managing Windows Defender SmartScreen HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilterHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter
REG_DWORD: EnabledV9REG_DWORD: EnabledV9
Määrake väärtuseks: 0Set Value to: 0

Internet Explorer kasutab rohkem rühmapoliitika objekte.There are more Group Policy objects that are used by Internet Explorer:

TeePath PoliitikaPolicy KirjeldusDescription
Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Internet Explorer > Ühilduvuskuva > Lülita ühilduvuskuva väljaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Compatibility View > Turn off Compatibility View Ühilduvuskuva väljalülitamine.Turn off Compatibility View. Saate valida, kas töötaja saab lahendada saidikuvamisprobleeme, mis võivad tekitada sirvimise ajal.Choose whether an employee can fix website display problems that he or she may encounter while browsing.
Väärtus: lubatudSet to: Enabled
Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Internet Explorer > Interneti juhtpaneel > Täpsemate sätete lehtComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Advanced Page Funktsiooni Lehe võrra edasi leheennustuse abil väljalülitamineTurn off the flip ahead with page prediction feature Saate valida, kas töötaja saab üle ekraani nipsata või klõpsata veebisaidi järgmise eellaaditud lehele liikumiseks.Choose whether an employee can swipe across a screen or click forward to go to the next pre-loaded page of a website.
Väärtus: lubatudSet to: Enabled
Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > RSS-kanalidComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > RSS Feeds Kanalite ja Web Slice'ide taustal sünkroonimise väljalülitamineTurn off background synchronization for feeds and Web Slices Saate valida, kas soovite kanalite ja Web Slice'ide taustal sünkroonimist.Choose whether to have background synchronization for feeds and Web Slices.
Väärtus: lubatudSet to: Enabled
Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > **** > JuhtpaneelLuba võrgunõuandedComputer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Allow Online Tips Luba võrgunõuandedAllow Online Tips Lubab või keelab rakenduse Sätted võrgunõuannete ja -spikri toomise.Enables or disables the retrieval of online tips and help for the Settings app.
Väärtus: keelatudSet to: Disabled

Nende poliitikate määramiseks saate kasutada ka registrivõtmeid.You can also use Registry keys to set these policies.

RegistrivõtiRegistry Key RegistriteeRegistry path
Saate valida, kas töötajad saavad ühilduvuskuva konfigureerida.Choose whether employees can configure Compatibility View. HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulationHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulation
REG_DWORD: DisableSiteListEditingREG_DWORD: DisableSiteListEditing
Määrake väärtuseks 1Set Value to 1
Funktsiooni Lehe võrra edasi leheennustuse abil väljalülitamineTurn off the flip ahead with page prediction feature HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FlipAheadHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FlipAhead
REG_DWORD: lubatudREG_DWORD: Enabled
Määrake väärtuseks 0Set Value to 0
Kanalite ja Web Slice'ide taustal sünkroonimise väljalülitamineTurn off background synchronization for feeds and Web Slices HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FeedsHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Feeds
REG_DWORD: BackgroundSyncStatusREG_DWORD: BackgroundSyncStatus
Määrake väärtuseks 0Set Value to 0
Luba võrgunõuandedAllow Online Tips HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ExplorerHKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
REG_DWORD: AllowOnlineTipsREG_DWORD: AllowOnlineTips
Määrake väärtuseks 0Set Value to 0

Avalehe väljalülitamiseks tehke järgmist.To turn off the home page:

 • Lubage rühmapoliitika: Kasutaja konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Internet Explorer > Keela avalehe sätete muutmineja määrake väärtuseks about:blankEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Disable changing home page settings, and set it to about:blank

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_SZ nimega Start Page teel HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main väärtusega about:blankCreate a new REG_SZ registry setting named Start Page in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main with a about:blank

  ja-and -

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega HomePage teel HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel väärtusega 1 (üks)Create a new REG_DWORD registry setting named HomePage in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel with a 1 (one)

Esmakäivituse viisardi konfigureerimiseks tehke järgmist.To configure the First Run Wizard:

 • Lubage rühmapoliitika: Kasutaja konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Internet Explorer > Takista esmakäivituse viisardi käivitamist ja määrake valikuks Mine otse avaleheleEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Prevent running First Run wizard, and set it to Go directly to home page

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega DisableFirstRunCustomize teel HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main väärtusega 1 (üks)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableFirstRunCustomize in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main with a 1 (one)

Uue vahekaardi käitumise konfigureerimiseks tehke järgmist.To configure the behavior for a new tab:

 • Lubage rühmapoliitika: Kasutaja konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Internet Explorer > Määra vaikimisi käitumine uue vahekaardi jaoks ja määrake väärtuseks about:blankEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Specify default behavior for a new tab, and set it to about:blank

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega NewTabPageShow teel HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing väärtusega 0 (null)Create a new REG_DWORD registry setting named NewTabPageShow in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing with a 0 (zero)

8.1 ActiveX-juhtelemendi blokeerimine8.1 ActiveX control blocking

ActiveX-juhtelemendi blokeerimine laadib regulaarselt alla aegunud ActiveX-juhtelemendid, mis tuleks blokeerida.ActiveX control blocking periodically downloads a new list of out-of-date ActiveX controls that should be blocked.

Saate selle välja lülitada järgmiselt.You can turn this off by:

 • Lubage rühmapoliitika: Kasutaja konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Internet Explorer > Turbefunktsioonid > Lisandmoodulite haldus > Lülita välja ActiveX-i VersionListi automaatne allalaadimineEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Security Features > Add-on Management > Turn off Automatic download of the ActiveX VersionList

-või--or-

 • Muutke registrisätte REG_DWORD väärtuseks 0 (null) teel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\VersionManager\DownloadVersionList.Changing the REG_DWORD registry setting HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\VersionManager\DownloadVersionList to 0 (zero).

Lisateabe saamiseks vaadake teemat Aegunud ActiveX-juhtelemendi blokeerimine.For more info, see Out-of-date ActiveX control blocking.

9. Litsentsihaldur9. License Manager

Litsentsihalduriga seotud liikluse saate välja lülitada, määrates järgmise registrikirje:You can turn off License Manager related traffic by setting the following registry entry:

 • Lisage väärtus REG_DWORD nimega Start teele HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LicenseManager ja määrake väärtuseks 4Add a REG_DWORD value named Start to HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LicenseManager and set the value to 4

 • Väärtus 4 keelab teenuse.The value 4 is to disable the service. Registri seadmiseks on saadaval järgmised suvandid.Here are the available options to set the registry:

  • 0x00000000 = Boot0x00000000 = Boot

  • 0x00000001 = System0x00000001 = System

  • 0x00000002 = Automatic0x00000002 = Automatic

  • 0x00000003 = Manual0x00000003 = Manual

  • 0x00000004 = Disabled0x00000004 = Disabled

10. Dünaamilised pisikuvad10. Live Tiles

Dünaamilised pisikuvade väljalülitamiseks tehke järgmist.To turn off Live Tiles:

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Menüü Start ja tegumiriba > Teatised > Lülita teatiste võrgukasutus väljaEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar > Notifications > Turn Off notifications network usage

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega NoCloudApplicationNotification teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications väärtusega 1 (üks)Create a REG_DWORD registry setting named NoCloudApplicationNotification in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications with a value of 1 (one)

Windows 10 Mobile'is tuleb eemaldada kõik avakuvavaatesse kinnitatud paanid.In Windows 10 Mobile, you must also unpin all tiles that are pinned to Start.

11. Meili sünkroonimine11. Mail synchronization

Seadmes konfigureeritud Microsofti kontode meilide sünkroonimise väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off mail synchronization for Microsoft Accounts that are configured on a device:

 • Eemaldage valikust Sätted > Kontod > Teie meiliaadress ja kontod ühendatud Microsofti kontod.In Settings > Accounts > Your email and accounts, remove any connected Microsoft Accounts.

  -või--or-

 • Eemaldage kõik Microsofti kontod meilirakendusest.Remove any Microsoft Accounts from the Mail app.

Windowsi meilirakenduse väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off the Windows Mail app:

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega ManualLaunchAllowed teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mail väärtusega 0 (null).Create a REG_DWORD registry setting named ManualLaunchAllowed in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mail with a value of 0 (zero).

12. Microsofti konto12. Microsoft Account

Microsofti konto pilvteenuste autentimisteenusega suhtlemise takistamiseks kasutage alltoodud sätet.Use the below setting to prevent communication to the Microsoft Account cloud authentication service. Paljud rakendused ja süsteemikomponendid, mis sõltuvad Microsofti konto autentimiseks võivad funktsionaalsuse kaotada.Many apps and system components that depend on Microsoft Account authentication may lose functionality. Mõni üsna ootamatul viisil.Some of them could be in unexpected ways. Näiteks ei paku Windows Update enam funktsioonivärskendusi seadmetele, kus töötab Windows 10 versioon 1709 või uuem versioon.For example, Windows Update will no longer offer feature updates to devices running Windows 10 1709 or higher. Vt teemat Funktsioonivärskendusi ei pakuta, kui pakutakse muid värskendusi.See Feature updates are not being offered while other updates are.

Microsofti kontoga sisselogimisabimehe keelamiseks toimige järgmiselt:To disable the Microsoft Account Sign-In Assistant:

 • Muutke menüü Start registrisätte REG_DWORD väärtus teel HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wlidsvc väärtuseks 4.Change the Start REG_DWORD registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wlidsvc to a value of 4.

13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge

Microsoft Edge'i sätete haldamiseks kasutage rühmapoliitikaid.Use Group Policies to manage settings for Microsoft Edge. Lisateavet leiate teemast Microsoft Edge ja privaatsus: KKK ja Microsoft Edge’i poliitika sätete konfigureerimine Windowsis.For more info, see Microsoft Edge and privacy: FAQ and Configure Microsoft Edge policy settings on Windows.

13.1 Microsoft Edge'i rühmapoliitikad13.1 Microsoft Edge Group Policies

Microsoft Edge'i rühmapoliitika objektid leiate jaotisest Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Microsoft Edge.Find the Microsoft Edge Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Edge.

PoliitikaPolicy KirjeldusDescription
Luba aadressiriba ripploendi soovitusedAllow Address bar drop-down list suggestions Valige, kas kuvada aadressiriba ripploendChoose whether to show the address bar drop-down list
Väärtus: KeelatudSet to Disabled
Raamatute teegi konfiguratsioonivärskenduste lubamineAllow configuration updates for the Books Library Valige, kas konfiguratsioonivärskendused on raamatute teegis lõpule viidud.Choose whether configuration updates are done for the Books Library.
Väärtus: KeelatudSet to Disabled
Automaatteksti konfigureerimineConfigure Autofill Saate valida, kas töötajad saavad veebisaitidel automaatteksti kasutada.Choose whether employees can use autofill on websites.
Väärtus: KeelatudSet to Disabled
Ära jälgi konfigureerimineConfigure Do Not Track Saate valida, kas töötajad saavad saata päist Ära jälgi.Choose whether employees can send Do Not Track headers.
Väärtus: lubatudSet to Enabled
Paroolihalduri konfigureerimineConfigure Password Manager Saate valida, kas töötajad saavad seadmes paroole kohalikult salvestada.Choose whether employees can save passwords locally on their devices.
Väärtus: KeelatudSet to Disabled
Aadressiriba otsingusoovituste konfigureerimineConfigure search suggestions in Address Bar Saate valida, kas aadressiribal kuvatakse otsingusoovitused.Choose whether the Address Bar shows search suggestions.
Väärtus: keelatudSet to Disabled
Windows Defender SmartScreeni konfigureerimine (Windows 10, versioon 1703)Configure Windows Defender SmartScreen (Windows 10, version 1703) Saate valida, kas Windows Defenderi SmartScreen on sisse või välja lülitatud.Choose whether Windows Defender SmartScreen is turned on or off.
Väärtus: KeelatudSet to Disabled
Veebisisu lubamine uuel vahekaardilAllow web content on New Tab page Saate valida, kas uus vahekaart kuvatakse.Choose whether a new tab page appears.
Väärtus: keelatudSet to Disabled
Avalehe konfigureerimineConfigure Start pages Saate valida domeeniga ühendatud seadmete avalehe.Choose the Start page for domain-joined devices.
Lubatud ja Määrake selle väärtuseks <about:blank>Enabled and Set this to <about:blank>
Esmakäivituse veebilehe avamise takistamine Microsoft Edge'isPrevent the First Run webpage from opening on Microsoft Edge Saate valida, kas töötajatele kuvatakse esmakäivituse veebileht.Choose whether employees see the First Run webpage.
Väärtus: lubaSet to: Enable
Microsofti ühilduvusloendi lubamineAllow Microsoft Compatibility List Saate valida, kas soovite kasutada Microsoft Edge'is Microsofti ühilduvusloendit.Choose whether to use the Microsoft Compatibility List in Microsoft Edge.
Väärtus: keelatudSet to: Disabled

Teise võimalusena saate konfigureerida järgmised registrivõtmed järgneval viisil.Alternatively, you can configure the following Registry keys as described:

RegistrivõtiRegistry Key RegistriteeRegistry path
Aadressiriba ripploendi soovituste lubamineAllow Address Bar drop-down list suggestions HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUIHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUI
REG_DWORD-i nimi: ShowOneBoxREG_DWORD name: ShowOneBox
Väärtus: 0Set to 0
Raamatute teegi konfiguratsioonivärskenduste lubamineAllow configuration updates for the Books Library HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BooksLibraryHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BooksLibrary
REG_DWORD-i nimi: AllowConfigurationUpdateForBooksLibraryREG_DWORD name: AllowConfigurationUpdateForBooksLibrary
Väärtus: 0Set to 0
Automaatteksti konfigureerimineConfigure Autofill HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_SZ-i nimi: Use FormSuggestREG_SZ name: Use FormSuggest
Väärtus: eiValue : No
Ära jälgi konfigureerimineConfigure Do Not Track HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_DWORD-i nimi: DoNotTrackREG_DWORD name: DoNotTrack
REG_DWORD: 1REG_DWORD: 1
Paroolihalduri konfigureerimineConfigure Password Manager HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_SZ-i nimi: FormSuggest PasswordsREG_SZ name: FormSuggest Passwords
REG_SZ: eiREG_SZ: No
Aadressiriba otsingusoovituste konfigureerimineConfigure search suggestions in Address Bar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\SearchScopesHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\SearchScopes
REG_DWORD-i nimi: ShowSearchSuggestionsGlobalREG_DWORD name: ShowSearchSuggestionsGlobal
Väärtus: 0Value: 0
Windows Defender SmartScreeni konfigureerimine (Windows 10, versioon 1703)Configure Windows Defender SmartScreen (Windows 10, version 1703) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilterHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter
REG_DWORD-i nimi: EnabledV9REG_DWORD name: EnabledV9
Väärtus: 0Value: 0
Veebisisu lubamine uuel vahekaardilAllow web content on New Tab page HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUIHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUI
REG_DWORD-i nimi: AllowWebContentOnNewTabPageREG_DWORD name: AllowWebContentOnNewTabPage
Väärtus: 0Value: 0
Ettevõtte avalehtede konfigureerimineConfigure corporate Home pages HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Internet SettingsHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Internet Settings
REG_SZ-i nimi: ProvisionedHomePagesREG_SZ name: ProvisionedHomePages
Väärtus: <about:blank>Value: <about:blank>
Esmakäivituse veebilehe avamise takistamine Microsoft Edge'isPrevent the First Run webpage from opening on Microsoft Edge HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_DWORD-i nimi: PreventFirstRunPageREG_DWORD name: PreventFirstRunPage
Väärtus: 1Value: 1
Saate valida, kas töötajad saavad ühilduvuskuva konfigureerida.Choose whether employees can configure Compatibility View. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BrowserEmulationHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BrowserEmulation
REG_DWORD: MSCompatibilityModeREG_DWORD: MSCompatibilityMode
Väärtus: 0Value: 0

Microsoft Edge'i poliitikate täieliku loendi leiate teemast Microsoft Edge'i saadaolevad poliitikad.For a complete list of the Microsoft Edge policies, see Available policies for Microsoft Edge.

14. Võrguühenduse oleku indikaator (NSCI)14. Network Connection Status Indicator

Võrguühenduse oleku indikaator (NCSI) tuvastab Interneti-ühenduvuse ja ettevõtte võrgu ühenduvuse oleku.Network Connection Status Indicator (NCSI) detects Internet connectivity and corporate network connectivity status. NCSI saadab sellele http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt DNS-i taotluse ja HTTP-päringu, et määratleda, kas seade saab Internetiga suhelda.NCSI sends a DNS request and HTTP query to http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt to determine if the device can communicate with the Internet. Lisateavet leiate teemast Microsoft Networkingu ajaveeb .See the Microsoft Networking Blog to learn more.

Windows 10 versioonides enne versiooni 1607 ja operatsioonisüsteemi Windows Server 2016, oli URL http://www.msftncsi.com/ncsi.txt.In versions of Windows 10 prior to version 1607 and Windows Server 2016, the URL was http://www.msftncsi.com/ncsi.txt.

NCSI väljalülitamiseks tehke ühte järgmistest.You can turn off NCSI by doing one of the following:

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Internetisuhtlusehaldus > Internetisuhtluse sätted > Lülita välja kõik Windowsi võrguühenduvuse oleku indikaatori aktiivsed testidEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off Windows Network Connectivity Status Indicator active tests

Märkus

Pärast selle poliitika rakendamist peate poliitikasätte jõustumiseks seadme taaskäivitama.After you apply this policy, you must restart the device for the policy setting to take effect.

-või--or-

 • Looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega NoActiveProbe teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetworkConnectivityStatusIndicator.Create a REG_DWORD registry setting named NoActiveProbe in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetworkConnectivityStatusIndicator with a value of 1 (one).

15. Võrguühenduseta kaardid15. Offline maps

Saate välja lülitada võrguühenduseta kaartide allalaadimise ja värskendamise.You can turn off the ability to download and update offline maps.

 • Selleks et lülitada välja kasutajaliidese funktsioon, avage Sätted -> Rakendused -> Võrguühenduseta kaardid -> Kaardi värskendused, seejärel lülitage välja funktsioon Värskenda kaarte automaatseltTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Apps -> Offline maps -> Map updates, toggle the Automatically update maps switch to Off

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Kaardid > Lülita välja kaardiandmete automaatne allalaadimine ja värskendamineEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Maps > Turn off Automatic Download and Update of Map Data

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega AutoDownloadAndUpdateMapData teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps väärtusega 0 (null).Create a REG_DWORD registry setting named AutoDownloadAndUpdateMapData in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps with a value of 0 (zero).

  -ja--and-

 • Windows 10 versioonis 1607 ja uuemates versioonides lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Kaardid > Lülita välja soovimatu võrguliiklus võrguühenduseta kaartide sätete lehelIn Windows 10, version 1607 and later, Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Maps > Turn off unsolicited network traffic on the Offline Maps settings page

  -või--or-

 • Looge väärtusega 0 (null) registrisäte REG_DWORD nimega AllowUntriggeredNetworkTrafficOnSettingsPage teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps.Create a REG_DWORD registry setting named AllowUntriggeredNetworkTrafficOnSettingsPage in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps with a value of 0 (zero).

16. OneDrive16. OneDrive

OneDrive'i väljalülitamiseks oma ettevõttes toimige järgmiselt.To turn off OneDrive in your organization:

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > OneDrive > Takista OneDrive'i kasutamist failide salvestamiseksEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive > Prevent the usage of OneDrive for file storage

  -või--or-

 • Looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega DisableFileSyncNGSC teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive.Create a REG_DWORD registry setting named DisableFileSyncNGSC in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive with a value of 1 (one).

  -ja--and-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > OneDrive > Takistage OneDrive'il võrguliikluse genereerimine, kuni kasutaja logib OneDrive'i sisseEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive > Prevent OneDrive from generating network traffic until the user signs in to OneDrive (Enable)

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega PreventNetworkTrafficPreUserSignIn teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive väärtusega 1 (üks)Create a REG_DWORD registry setting named PreventNetworkTrafficPreUserSignIn in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive with a value of 1 (one)

17. Eelinstallitud rakendused17. Preinstalled apps

Mõned eelinstallitud rakendused saavad uurepärase kasutuskogemuse tagamiseks sisu enne nende avamist.Some preinstalled apps get content before they are opened to ensure a great experience. Saate need eemaldada selles jaotises toodud toimingute abil.You can remove these using the steps in this section.

Rakenduse Uudised eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the News app:

 • Paremklõpsake rakendust menüüs Start ja valige Desinstalli.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -või--or-

Oluline

Kui teil on nende käskudega probleeme, taaskäivitage süsteem ja käitage skriptid uuesti.If you have any issues with these commands, restart the system and try the scripts again.

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingNews"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingNews"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.BingNews | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingNews | Remove-AppxPackage

Rakenduse Ilm eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the Weather app:

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk:: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingWeather"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingWeather"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackage

Rakenduse Rahandus eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the Money app:

 • Paremklõpsake rakendust menüüs Start ja valige Desinstalli.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -või--or-

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk:: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingFinance"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingFinance"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.BingFinance | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingFinance | Remove-AppxPackage

Rakenduse Sport eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the Sports app:

 • Paremklõpsake rakendust menüüs Start ja valige Desinstalli.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -või--or-

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingSports"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingSports"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.BingSports | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingSports | Remove-AppxPackage

Rakenduse Twitter eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the Twitter app:

 • Paremklõpsake rakendust menüüs Start ja valige Desinstalli.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -või--or-

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "*.Twitter"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "*.Twitter"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage *.Twitter | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage *.Twitter | Remove-AppxPackage

Rakenduse XBOX eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the XBOX app:

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.XboxApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.XboxApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.XboxApp | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.XboxApp | Remove-AppxPackage

Rakenduse Sway eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the Sway app:

 • Paremklõpsake rakendust menüüs Start ja valige Desinstalli.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -või--or-

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk:: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.Sway"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.Sway"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.Office.Sway | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.Office.Sway | Remove-AppxPackage

Rakenduse OneNote eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the OneNote app:

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk:: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.OneNote"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.OneNote"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.Office.OneNote | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.Office.OneNote | Remove-AppxPackage

Rakenduse Hangi Office eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the Get Office app:

 • Paremklõpsake rakendust menüüs Start ja valige Desinstalli.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -või--or-

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk:: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftOfficeHub"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftOfficeHub"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftOfficeHub | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftOfficeHub | Remove-AppxPackage

Rakenduse Hangi Skype eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the Get Skype app:

 • Paremklõpsake rakendust menüüs Start ja valige Desinstalli.Right-click the Sports app in Start, and then click Uninstall.

  -või--or-

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.SkypeApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.SkypeApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.SkypeApp | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.SkypeApp | Remove-AppxPackage

Kleepmärkmete rakenduse eemaldamiseks toimige järgmiselt.To remove the Sticky notes app:

 • Eemaldage rakendus uutelt kasutajakontodelt.Remove the app for new user accounts. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk:: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftStickyNotes"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftStickyNotes"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Eemaldage rakendus praeguselt kasutajalt.Remove the app for the current user. Käitage ülemaõigustega käsuviibast järgmine Windows PowerShelli käsk: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftStickyNotes | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftStickyNotes | Remove-AppxPackage

18. Sätted > privaatsus18. Settings > Privacy

Valikut Sätted > privaatsus saate kasutada mõne teie ettevõtte jaoks olulise sätte konfigureerimiseks.Use Settings > Privacy to configure some settings that may be important to your organization. Välja arvatud leht Tagasiside ja diagnostika, tuleb need sätted konfigureerida iga kasutajakonto jaoks, mis logitakse arvutisse sisse.Except for the Feedback & Diagnostics page, these settings must be configured for every user account that signs into the PC.

18.1 Üldine18.1 General

Üldine sisaldab valikuid, mis ei kuulu teistesse valdkondadesse.General includes options that don't fall into other areas.

Windows 10 versiooni 1703 suvandidWindows 10, version 1703 options

Sätte Rakendustel on lubatud kasutada reklaami-ID-d, et muuta reklaamid teie jaoks huvitavamaks, lähtudes teie rakendusekasutusest (selle sätte väljalülitamine lähtestab teie ID) väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app usage (turning this off will reset your ID):

Märkus

Kui lülitate selle funktsiooni välja kasutajaliideses, lülitab see välja reklaami-ID, mitte ainult ei lähtesta seda.When you turn this feature off in the UI, it turns off the advertising ID, not just resets it.

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Kasutajaprofiilid > Lülita reklaami-ID välja.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > User Profiles > Turn off the advertising ID.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 0 (null) registrisäte REG_DWORD nimega Lubatud teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo.Create a REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo with a value of 0 (zero).

  -ja--and-

 • Looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega DisabledByGroupPolicy teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo.Create a REG_DWORD registry setting named DisabledByGroupPolicy in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo with a value of 1 (one).

Valiku Let websites provide locally relevant content by accessing my language list väljalülitamiseks tehke järgmist.To turn off Let websites provide locally relevant content by accessing my language list:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte väärtusega 1 (üks) REG_DWORD nimega HttpAcceptLanguageOptOut teel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile.Create a new REG_DWORD registry setting named HttpAcceptLanguageOptOut in HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile with a value of 1.

Sätte Luba Windowsil jälgida rakenduse käivitamist, et täiustada menüüd Start ja otsingutulemeid väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let Windows track app launches to improve Start and search results:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 0 (null) registrisäte REG_DWORD nimega Start_TrackProgs teel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.Create a REG_DWORD registry setting named Start_TrackProgs in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced with value of 0 (zero).

Windows Server 2016 ja Windows 10 versioon 1607 ja varasemad suvandidWindows Server 2016 and Windows 10, version 1607 and earlier options

Sätte Luba rakendustel kasutada minu reklaami-ID-d rakendusteüleselt (selle sätte väljalülitamine lähtestab teie ID) väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps use my advertising ID for experiences across apps (turning this off will reset your ID):

Märkus

Kui lülitate selle funktsiooni välja kasutajaliideses, lülitab see välja reklaami-ID, mitte ainult ei lähtesta seda.When you turn this feature off in the UI, it turns off the advertising ID, not just resets it.

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Kasutajaprofiilid > Lülita reklaami-ID välja.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > User Profiles > Turn off the advertising ID.

-või--or-

 • Looge väärtusega 0 (null) registrisäte REG_DWORD nimega Lubatud teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo.Create a REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo with a value of 0 (zero).

  -või--or-

 • Looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega DisabledByGroupPolicy teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo.Create a REG_DWORD registry setting named DisabledByGroupPolicy in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo with a value of 1 (one).

Sätte Lülita Windows Defender SmartScreen Microsoft Store'i rakenduste kasutatava veebisisu (URL-ide) kontrollimiseks sisse väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Turn on Windows Defender SmartScreen to check web content (URLs) that Microsoft Store apps use:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 0 (null) registrisäte REG_DWORD nimega EnableWebContentEvaluation teel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost.Create a REG_DWORD registry setting named EnableWebContentEvaluation in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost with a value of 0 (zero).

Valiku Saada Microsoftile teavet selle kohta, kuidas ma kirjutan, et tippimis- ja kirjutamisfunktsioone paremaks muuta väljalülitamiseks tehke järgmist.To turn off Send Microsoft info about how I write to help us improve typing and writing in the future:

Märkus

Kui diagnostikaandmete tasemeks on määratud Põhitase või Turbetase, on see valik automaatselt välja lülitatud.If the diagnostic data level is set to either Basic or Security, this is turned off automatically.

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

Valiku Luba veebisaitidel asukohapõhise sisu pakkumiseks minu keeleloendile juurde pääseda väljalülitamiseks tehke järgmist.To turn off Let websites provide locally relevant content by accessing my language list:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega HttpAcceptLanguageOptOut teel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile.Create a new REG_DWORD registry setting named HttpAcceptLanguageOptOut in HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile with a value of 1.

Valiku Luba teiste seadmete rakendustel avada rakendusi ja jätkata selles seadmes töötamist väljalülitamiseks tehke järgmist.To turn off Let apps on my other devices open apps and continue experiences on this device:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Rühmapoliitika > Jätka selles seadmes töötamist.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Group Policy > Continue experiences on this device.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 0 (null) registrisäte REG_DWORD nimega EnableCdp teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System.Create a REG_DWORD registry setting named EnableCdp in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

Sätte Luba teiste seadmete rakendustel Bluetooth-ühenduse kaudu avada rakendusi ja jätkata selle seadme funktsioonide kasutamist väljalülitamiseks tehke järgmist.To turn off Let apps on my other devices use Bluetooth to open apps and continue experiences on this device:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

18.2 Asukoht18.2 Location

Alal Asukoht saate valida, kas seadmetel on juurdepääs asukohapõhistele sensoritele ja millistel rakendustel on juurdepääs seadme asukohale.In the Location area, you choose whether devices have access to location-specific sensors and which apps have access to the device's location.

Sätte Selle seadme asukoht väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Location for this device:

 • Klõpsake kasutajaliideses nuppu Muuda.Click the Change button in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Asukoht ja sensorid > Lülita asukohateave välja.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Location and Sensors > Turn off location.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega DisableLocation teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors.Create a REG_DWORD registry setting named DisableLocation in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors with a value of 1 (one).

Sätte Anna rakendustele juurdepääs oma asukohale väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Allow apps to access your location:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs asukohale ja määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access location and set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessLocation teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy väärtusega 2 (kaks).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessLocation in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Sätte Asukohaajalugu väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Location history:

 • Ajaloo kustutamiseks valige kasutajaliideses nupp Tühjenda.Erase the history using the Clear button in the UI.

Sätte Vali rakendused, mis saavad teie asukohateavet kasutada väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose apps that can use your location:

 • Lülitage iga rakendus välja kasutajaliideses.Turn off each app using the UI.

18.3 Kaamera18.3 Camera

Alal Kaamera saate valida, millistel rakendustel on juurdepääs seadme kaamerale.In the Camera area, you can choose which apps can access a device's camera.

Sätte Rakendused tohivad minu kaamerat kasutada väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps use my camera:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs kaameraleApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the camera

  • Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessCamera teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCamera in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Sätte Vali rakendused, mis saavad teie kaamerat kasutada väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose apps that can use your camera:

 • Lülitage funktsioon välja iga rakenduse kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI for each app.

18.4 Mikrofon18.4 Microphone

Alal Mikrofon saate valida, millistel rakendustel on juurdepääs seadme mikrofonile.In the Microphone area, you can choose which apps can access a device's microphone.

Sätte Rakendused tohivad minu mikrofoni kasutada väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps use my microphone:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs mikrofonileApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the microphone

  • Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessMicrophone teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacyCreate a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMicrophone in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

Sätte Vali rakendused, mis saavad teie mikrofoni kasutada väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose apps that can use your microphone:

 • Lülitage funktsioon välja iga rakenduse kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI for each app.

18.5 Teatised18.5 Notifications

Teatiste võrgukasutuse väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off notifications network usage:

 • Rühmapoliitika lubamine : Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Menüü Start ja tegumiriba > Teatised > Lülita teatiste võrgukasutus väljaEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar > Notifications > Turn off Notifications network usage

  -või--or-

 • Looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega NoCloudApplicationNotification teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotificationsCreate a REG_DWORD registry setting named NoCloudApplicationNotification in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications with a value of 1 (one)

Alal Teatised saate ka valida, millistel rakendustel on juurdepääs teatistele.In the Notifications area, you can also choose which apps have access to notifications.

Sätte Luba rakendustel mu teatistele juurde pääseda väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps access my notifications:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs teatisteleApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access notifications

  • Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessNotifications teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacyCreate a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

18.6 Kõne18.6 Speech

Alal Kõne saate konfigureerida funktsiooni järgmiselt.In the Speech area, you can configure the functionality as such:

Häälega dikteerimise väljalülitamiseks, Cortanaga ja muude rakendustega rääkimiseks ning Microsofti kõneteenustesse häälsisendi saatmise takistamiseks tehke järgmist.To turn off dictation of your voice, speaking to Cortana and other apps, and to prevent sending your voice input to Microsoft Speech services:

 • Lülitage Sätted > Privaatsus -> Kõne -> **Võrgupõhine kõnetuvastus ** asendisse VäljasToggle the Settings -> Privacy -> Speech -> Online speech recognition switch to Off

  -või--or-

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Juhtpaneel > Piirkonna- ja keelesuvandid > Luba kasutajatel lubada veebipõhised kõnetuvastusteenusedDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Regional and Language Options > Allow users to enable online speech recognition services

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega HasAccepted teel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech_OneCore\Settings\OnlineSpeechPrivacy väärtusega 0 (null)Create a REG_DWORD registry setting named HasAccepted in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech_OneCore\Settings\OnlineSpeechPrivacy with a value of 0 (zero)

Kui teie seadmes töötab vähemalt Windows 10 versioon 1703 või uuem versioon, aga mitte hilisem kuni Windows 10 versioon 1803, saate kõnetuvastuse ja kõnesünteesi mudelite värskendused välja lülitada.If you're running at Windows 10, version 1703 up to and including Windows 10, version 1803, you can turn off updates to the speech recognition and speech synthesis models:

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Kõne > Luba kõneandmete automaatne värskendamineDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Speech > Allow automatic update of Speech Data

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega AllowSpeechModelUpdate teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Speech väärtusega 0 (null)Create a REG_DWORD registry setting named AllowSpeechModelUpdate in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Speech with a value of 0 (zero)

18.7 Konto teave18.7 Account info

Alal Kontoteave saate valida, millised rakendused pääsevad juurde teie nimele, pildile ja muule kontoteabele.In the Account Info area, you can choose which apps can access your name, picture, and other account info.

Sätte Luba rakendustel juurde pääseda minu nimele, pildile ja muule kontoteable väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps access my name, picture, and other account info:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs kontoteabeleApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access account information

  • Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessAccountInfo teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessAccountInfo in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Sätte Valige rakendused, millel on juurdepääs teie kontoteabele väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose the apps that can access your account info:

 • Lülitage funktsioon välja iga rakenduse kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI for each app.

18.8 Kontaktid18.8 Contacts

Alal Kontaktid saate valida, millised rakendused pääsevad töötaja kontaktiloendisse.In the Contacts area, you can choose which apps can access an employee's contacts list.

Sätte Valige rakendused, mis pääsevad juurde kontaktidele väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose apps that can access contacts:

 • Lülitage funktsioon välja iga rakenduse kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI for each app.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs kontaktideleApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access contacts

  • Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessContacts teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessContacts in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.9 Kalender18.9 Calendar

Alal Kalender saate ka valida, millistel rakendustel on juurdepääs töötaja kalendrile.In the Calendar area, you can choose which apps have access to an employee's calendar.

Sätte Luba rakendustel mu kalendrile juurde pääseda väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps access my calendar:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs kalendrile.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the calendar. Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessCalendar teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCalendar in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Sätte Valige rakendused, mis pääsevad juurde kalendrile väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose apps that can access calendar:

 • Lülitage funktsioon välja iga rakenduse kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI for each app.

18.10 Kõneajalugu18.10 Call history

Alal Kõneajalugu saate ka valida, millistel rakendustel on juurdepääs töötaja kõneajaloole.In the Call history area, you can choose which apps have access to an employee's call history.

Sätte Luba rakendustel mu kõneajaloole juurde pääseda väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps access my call history:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs kõneajalooleApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access call history

  • Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessCallHistory teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCallHistory in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.11 Meil18.11 Email

Alal Meil saate valida, millised rakenduse pääsevad juurde meilidele ja saavad neid saata.In the Email area, you can choose which apps have access and can send email.

Sätte Luba rakendustel mu meilidele juurde pääseda ja neid saata väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps access and send email:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs meilideleApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access email

  • Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessEmail teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessEmail in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.12 Sõnumside18.12 Messaging

Alal Sõnumside saate valida, millised rakendused saavad lugeda või saata sõnumeid.In the Messaging area, you can choose which apps can read or send messages.

Sätte Luba rakendustel lugeda või saata sõnumeid (tekstsõnumeid või MMS-e) väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps read or send messages (text or MMS):

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs sõnumsideleApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access messaging

  • Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessMessaging teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMessaging in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Sätte Valige rakendused, mis saavad lugeda või saata sõnumeid väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose apps that can read or send messages:

 • Lülitage funktsioon välja iga rakenduse kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI for each app.

Sõnumite sünkroonimise väljalülitamineTo turn off Message Sync

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega AllowMessageSync teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Messaging väärtusega 0 (null).Create a REG_DWORD registry setting named AllowMessageSync in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Messaging and set the value to 0 (zero).

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > SõnumsideApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Messaging

  • Määrake sätte Luba sõnumsideteenuse pilveteenusega sünkroonimine väärtuseks Keela.Set the Allow Message Service Cloud Sync to Disable.

18.13 Telefonikõned18.13 Phone calls

Alal Telefonikõned saate valida, millised rakendused saavad helistada.In the Phone calls area, you can choose which apps can make phone calls.

Sätte Luba rakendustel helistada väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps make phone calls:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustel helistada ja määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps make phone calls and set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessPhone teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessPhone in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Sätte Valige rakendused, mis saavad helistada väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose apps that can make phone calls:

 • Lülitage funktsioon välja iga rakenduse kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI for each app.

18.14 Raadiod18.14 Radios

Alal Raadioid saate valida, millised rakendused saavad seadme raadio sisse või välja lülitada.In the Radios area, you can choose which apps can turn a device's radio on or off.

Sätte Luba rakendustel raadioid juhtida väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps control radios:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustel raadioid juhtida ja määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps control radios and set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessRadios teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy.Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessRadios in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Sätte Valige rakendused, mis saavad raadioid juhtida väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Choose apps that can control radios:

 • Lülitage funktsioon välja iga rakenduse kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI for each app.

18.15 Muud seadmed18.15 Other devices

Alal Muud seadmed saate valida, kas seadmed, mis ei ole seotud arvutitega (nt Xbox One) saavad teavet jagada ja sünkroonida.In the Other Devices area, you can choose whether devices that aren't paired to PCs, such as an Xbox One, can share and sync info.

Sätte Luba rakendustel automaatselt jagada teavet ja seda sünkroonida raadiovõrguseadmetega, mida ei saa otseselt siduda oma arvuti, tahvelarvuti või telefoniga väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps automatically share and sync info with wireless devices that don't explicitly pair with your PC, tablet, or phone:

 • Kasutajaliidese funktsiooni väljalülitamiseks valige Sätted -> Privaatsus -> Muud seadmed > „Looge ühendus sidumata seadmetega.Turn off the feature in the UI by going to Settings > Privacy > Other devices > "Communicate with unpaired devices. Luba rakendustel automaatselt jagada teavet ja seda sünkroonida raadiovõrguseadmetega, mida ei saa otseselt siduda oma arvuti, tahvelarvuti või telefoniga” ja lülitage see välja.Let apps automatically share and sync info with wireless devices that don't explicitly pair with your PC, tablet, or phone" and Turn it OFF.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustel luua ühendus sidumata seadmetega ja määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps communicate with unpaired devices and set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsSyncWithDevices teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy väärtusega 2 (kaks).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsSyncWithDevices in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Sätte Luba rakendustel kasutada oma usaldusväärseid seadmeid (riistvara, mille olete kas juhtmega või juhtmeta juba oma laua- või tahvelarvuti või telefoniga ühendanud väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let your apps use your trusted devices (hardware you've already connected, or comes with your PC, tablet, or phone):

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika:: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs usaldusväärsetele seadmetele ja määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access trusted devices and set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessTrustedDevices teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy väärtusega 2 (kaks).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessTrustedDevices in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.16 Tagasiside ja diagnostika18.16 Feedback & diagnostics

Alal Tagasiside ja diagnostika saate valida, kui tihti teilt küsitakse tagasisidet ja kui palju diagnostika- ja kasutusandmeid saadetakse Microsoftile.In the Feedback & Diagnostics area, you can choose how often you're asked for feedback and how much diagnostic and usage information is sent to Microsoft. Kui otsite sisu iga diagnostikaandmete kogumise taseme tähenduse kohta ning nende konfigureerimise kohta teie asutuses, vt artikli Windowsi diagnostikaandmete konfigureerimine teie asutuses.If you're looking for content on what each diagnostic data level means and how to configure it in your organization, see Configure Windows diagnostic data in your organization.

Et muuta, kui sageli Windows peaks minult tagasisidet küsima, toimige järgmiselt.To change how frequently Windows should ask for my feedback:

Märkus

Tagasiside sagedus kehtib ainult kasutaja loodud tagasiside kohta, mitte seadmest saadetud diagnostika ja kasutusandmete kohta.Feedback frequency only applies to user-generated feedback, not diagnostic and usage data sent from the device.

 • Muutmiseks valikust Automaatselt (soovitatud), kasutage kasutajaliidese ripploendit.To change from Automatically (Recommended), use the drop-down list in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika : Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Andmete kogumine ja eelväljaanded > Ära kuva tagasiside teatisiEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Do not show feedback notifications

  -või--or-

 • Looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega DoNotShowFeedbackNotifications teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection.Create a REG_DWORD registry setting named DoNotShowFeedbackNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection with a value of 1 (one).

  -või--or-

 • Looge registrivõtmed (REG_DWORD-tüüpi):Create the registry keys (REG_DWORD type):

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\PeriodInNanoSecondsHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\PeriodInNanoSeconds

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\NumberOfSIUFInPeriodHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\NumberOfSIUFInPeriod

   Nende sätete alusel:Based on these settings:

   SäteSetting PeriodInNanoSecondsPeriodInNanoSeconds NumberOfSIUFInPeriodNumberOfSIUFInPeriod
   AutomaatseltAutomatically Registrisätte kustutamineDelete the registry setting Registrisätte kustutamineDelete the registry setting
   Mitte kunagiNever 00 00
   AlatiAlways 100000000100000000 Registrisätte kustutamineDelete the registry setting
   Kord päevasOnce a day 864000000000864000000000 11
   Kord nädalasOnce a week 60480000000006048000000000 11

Diagnostika ja kasutusandmete taseme muutmiseks, mis saadeti kui valisite sätte Saada seadme andmed Microsoftile toimige järgmiselt.To change the level of diagnostic and usage data sent when you Send your device data to Microsoft:

 • Klõpsake valikut Põhiline või Täielik.Click either the Basic or Full options.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon\Haldusmallid\Windowsi komponendid\Andmete kogumine ja eelväljaanded\Luba telemeetria ja määrake väärtuseks 0.Enable the Group Policy: Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Data Collection And Preview Builds\Allow Telemetry and set it to a value of 0.

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection\AllowTelemetry väärtusega 0.Create a REG_DWORD registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection\AllowTelemetry with a value of 0.

Märkus

Kui suvand Turvalisus konfigureeriti rühmapoliitika või registri abil, siis väärtus kasutajaliideses ei kajastu.If the Security option is configured by using Group Policy or the Registry, the value will not be reflected in the UI. Suvand Turvalisus on saadaval ainult Windows 10 Enterprise Editionis.The Security option is only available in Windows 10 Enterprise edition.

Asjakohaste näpunäidete ja soovitustega kohandatud funktsioonide väljalülitamiseks diagnostikaandmete abil toimige järgmiselt.To turn off tailored experiences with relevant tips and recommendations by using your diagnostics data:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika : Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Pilvsisu > Lülita Microsofti tarbijakogemused väljaEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experiences

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega DisableWindowsConsumerFeatures teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent väärtusega 1Create a REG_DWORD registry setting named DisableWindowsConsumerFeatures in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1

  -ja--and-

 • Lubage rühmapoliitika : Kasutaja konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Pilvsisu > Ära kasuta diagnostikaandmeid kohandatud funktsioonide jaoksEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Do not use diagnostic data for tailored experiences

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega DisableTailoredExperiencesWithDiagnosticData teel HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent väärtusega 1Create a REG_DWORD registry setting named DisableTailoredExperiencesWithDiagnosticData in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1

18.17 Taustal töötavad rakendused18.17 Background apps

Alal Taustal töötavad rakendused saate valida, millised rakendused saavad taustal töötada.In the Background Apps area, you can choose which apps can run in the background.

Sätte Luba rakendustel taustal töötada väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let apps run in the background:

 • Määrake valikus Taustal töötavad rakendused sätte Luba rakendustel taustal töötada väärtuseks Väljas.In the Background apps settings page, set Let apps run in the background to Off.

  -või--or-

 • Lülitage sätete lehel Taustal töötavad rakendused funktsioon iga rakenduse jaoks välja.In the Background apps settings page, turn off the feature for each app.

-või--or-

 • Lubage rühmapoliitika (kehtib ainut Windows 10 versiooni 1703 ja uuemate versioonide kohta): Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustel taustal töötada ja määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Enable the Group Policy (only applicable for Windows 10 version 1703 and above): Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps run in the background and set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsRunInBackground teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy väärtusega 2 (kaks)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsRunInBackground in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

Märkus

Mõned rakendused (sh Cortana ja Otsing) ei pruugi ootuspäraselt toimida, kui määrate sätte Luba rakendustel taustal töötada väärtuseks Jõusta keelamine.Some apps, including Cortana and Search, might not function as expected if you set Let apps run in the background to Force Deny.

18.18 Liikumine18.18 Motion

Alal Liikumine saate valida, millistel rakendustel on juurdepääs teie liikumisandmetele.In the Motion area, you can choose which apps have access to your motion data.

Sätte Windowsil ja rakendustel on lubatud kasutada teie liikumisandmeid ja koguda liikumisajalugu väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Let Windows and your apps use your motion data and collect motion history:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs liikumisele ja määrake sätte Kõigi rakenduste vaikeväärtus väärtuseks Jõusta keelamineEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access motion and set the Default for all apps to Force Deny

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessMotion teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy väärtusega 2 (kaks).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMotion in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.19 Ülesanded18.19 Tasks

Alal Ülesanded saate valida, millistel rakendustel on juurdepääs teie ülesannetele.In the Tasks area, you can choose which apps have access to your tasks.

Väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn this off:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs ülesannetele.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access Tasks. Määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamine.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsAccessTasks teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy väärtusega 2 (kaks).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessTasks in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.20 Rakenduste diagnostika18.20 App Diagnostics

Alal Rakenduste diagnostika saate valida, millistel rakendustel on juurdepääs teie diagnostikateabele.In the App diagnostics area, you can choose which apps have access to your diagnostic information.

Väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn this off:

 • Lülitage funktsioon välja kasutajaliideses.Turn off the feature in the UI.

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsiooni > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > Luba Windowsi rakendustele juurdepääs teiste rakenduste diagnostikateabeleEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access diagnostic information about other apps

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsGetDiagnosticInfo teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy väärtusega 2 (kaks).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsGetDiagnosticInfo in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.21 Tindipliiatsi kasutus ja tippimine18.21 Inking & Typing

Alal Tindipliiatsi kasutus ja tippimine saate konfigureerida funktsiooni järgmiselt.In the Inking & Typing area you can configure the functionality as such:

Tindipliiatsi kasutuse ja tippimise andmete kogumise sisselülitamiseks tehke järgmist.To turn off Inking & Typing data collection:

 • Avage kasutajaliideses Sätted -> Privaatsus -> Diagnostika ja tagasiside -> Tindipliiatsi kasutuse ja tippimise parandamine ning määrake sätte väärtuseks VäljasIn the UI go to Settings -> Privacy -> Diagnostics & Feedback -> Improve inking and typing and turn it to Off

  -VÕI--OR-

  Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfigureerimine > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Tekstisisestus > Tindipliiatsi kasutuse ja tippimise tuvastuse parandamineDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Text Input > Improve inking and typing recognition

  -ja--and-

  Keelake rühmapoliitika: Kasutaja konfiguratsioon > Haldusmallid > Juhtpaneel > Piirkonna- ja keelevalikud > Käsitsikirja isikupärastamine > Lülita automaatne õppimine väljaDisable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Regional and Language Options > Handwriting personalization > Turn off automatic learning

  -VÕI--OR-

 • Määrake registrisätte REG_DWORD RestrictImplicitTextCollection teel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization väärtuseks 1 (üks)Set RestrictImplicitTextCollection registry REG_DWORD setting in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization to a value of 1 (one)

  -ja--and-

 • Määrake registrisätte REG_DWORD RestrictImplicitInkCollection teel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization väärtuseks 1 (üks)Set RestrictImplicitInkCollection registry REG_DWORD setting in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization to a value of 1 (one)

18.22 Tegevusajalugu18.22 Activity History

Alal Tegevusajalugu saate tegevusajaloo jälgimise välja lülitada.In the Activity History area, you can choose turn Off tracking of your Activity History.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks kasutajaliideses tehke järgmist.To turn this Off in the UI:

 • Kasutajaliidese funktsiooni väljalülitamiseks valige Sätted -> Privaatsus -> Tegevusajalugu ning tühjendage ruut Talleta minu tegevuste ajalugu selles seadmes ja samuti tühjendage ruut Saada minu tegevuste ajalugu MicrosoftileTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Privacy -> Activity History and un-checking the Store my activity history on this device AND unchecking the Send my activity History to Microsoft checkboxes

-VÕI--OR-

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > OS-i poliitikad nimega Lubab tegevusekanaliDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies named Enables Activity Feed

  -ja--and-

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > OS-i poliitikad nimega Luba kasutajategevuste avaldamineDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies named Allow publishing of User Activities

  -ja--and-

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > OS-i poliitika > nimega Luba kasutajategevuste üleslaadimineDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies > named Allow upload of User Activities

-VÕI--OR-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega EnableActivityFeed teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System väärtusega 0 (null)Create a REG_DWORD registry setting named EnableActivityFeed in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

  -ja--and-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega PublishUserActivities teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System väärtusega 0 (null)Create a REG_DWORD registry setting named PublishUserActivities in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

  -ja--and-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega UploadUserActivities teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System väärtusega 0 (null)Create a REG_DWORD registry setting named UploadUserActivities in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

18.23 Häälaktiveerimine18.23 Voice Activation

Alal Häälaktiveerimine saate rakenduste võtmesõna kuulamise funktsiooni välja lülitada.In the Voice activation area, you can choose turn Off apps ability to listen for a Voice keyword.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks kasutajaliideses tehke järgmist.To turn this Off in the UI:

 • Kasutajaliidese funktsiooni välja lülitamiseks avage Sätted -> Privaatsus -> Häälaktiveerimine ja lülitage säte Luba rakendustel kasutada häälaktiveerimist välja ning samuti lülitage säte Luba rakendustel kasutada häälaktiveerimist, kui see seade on lukus väljaTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Privacy -> Voice activation and toggle Off the Allow apps to use voice activation AND also toggle Off the Allow apps to use voice activation when this device is locked

-VÕI--OR-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfigureerimine > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > nimega Luba Windowsi rakenduste häälaktiveerimine ja määrake ruudu Vali säte väärtuseks Jõusta keelamineEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > named Let Windows apps activate with voice and set the Select a setting box to Force Deny

  -ja--and-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Rakenduse privaatsus > ruut nimega Luba Windowsi rakenduste häälaktiveerimine, kui süsteem on lukustatud väärtuseks Jõusta keelamineEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > named Let Windows apps activate with voice while the system is locked box to Force Deny

-VÕI--OR-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsActivateWithVoice teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacyCreate a REG_DWORD registry setting named LetAppsActivateWithVoice in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

  -ja--and-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega LetAppsActivateWithVoiceAboveLock teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacyCreate a REG_DWORD registry setting named LetAppsActivateWithVoiceAboveLock in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

19. Tarkvarakaitse platvorm19. Software Protection Platform

Enterprise'i kliendid saavad Windowsi aktiveerimisolekut hallata hulgilitsentsimise kaudu kohapealse võtmehaldusserveri kaudu.Enterprise customers can manage their Windows activation status with volume licensing using an on-premises Key Management Server. Võite loobuda KMS-i kliendi aktiveerimisandmete automaatsest saatmisest Microsoftile, kui teete ühte järgmistest.You can opt out of sending KMS client activation data to Microsoft automatically by doing one of the following:

Windows 10For Windows 10:

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Tarkvarakaitse platvorm > Lülita välja KMS-i kliendi AVS-i valideerimine veebisEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Software Protection Platform > Turn off KMS Client Online AVS Validation

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega NoGenTicket teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform väärtusega 1 (üks).Create a REG_DWORD registry setting named NoGenTicket in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Windows Server 2019 või uuem versioon:For Windows Server 2019 or later:

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Tarkvarakaitse platvorm > Lülita välja KMS-i kliendi AVS-i valideerimine veebisEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Software Protection Platform > Turn off KMS Client Online AVS Validation

  -või--or-

 • Looge väärtusega on 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega NoGenTicket teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform.Create a REG_DWORD registry setting named NoGenTicket in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Windows Server 2016:For Windows Server 2016:

 • Looge väärtusega on 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega NoAcquireGT teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform.Create a REG_DWORD registry setting named NoAcquireGT in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Märkus

Teadaoleva probleemi tõttu ei tööta rühmapoliitika Lülita välja KMS-i kliendi AVS-i valideerimine veebis opsüsteemis Windows Server 2016 nii, nagu on ette nähtud, ning selle asemel tuleb määrata väärtus NoAcquireGT.Due to a known issue the Turn off KMS Client Online AVS Validation group policy does not work as intended on Windows Server 2016, the NoAcquireGT value needs to be set instead. Windowsi aktiveerimisolek kehtib 180 jooksva päeva jooksul iganädalaste aktiveerimisoleku kontrollidega KMS-i.The Windows activation status will be valid for a rolling period of 180 days with weekly activation status checks to the KMS.

20. Salvestusruumi seisund20. Storage health

Enterprise'i kliendid saavad värskendusi hallata kettatõrke ennustumudelis.Enterprise customers can manage updates to the Disk Failure Prediction Model.

Windows 10For Windows 10:

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Salvestusruumi seisund > Luba värskenduste allalaadimine kettatõrke ennustusmudelisseDisable this Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Storage Health > Allow downloading updates to the Disk Failure Prediction Model

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega AllowDiskHealthModelUpdates teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\StorageHealth väärtusega 0.Create a REG_DWORD registry setting named AllowDiskHealthModelUpdates in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\StorageHealth with a value of 0.

21. Sätete sünkroonimine21. Sync your settings

Saate kontrollida, kas sätted on sünkroonitud.You can control if your settings are synchronized:

 • Valige kasutajaliideses: Sätted > Kontod > Sünkrooni sättedIn the UI: Settings > Accounts > Sync your settings

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Sätete sünkroonimine > Ära sünkrooni. Ärge märkige ruutu „Luba kasutajatel sünkroonimine sisse lülitada”.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Sync your settings > Do not sync. Leave the "Allow users to turn syncing on" checkbox unchecked.

  -või--or-

 • Looge väärtusega 2 (kaks) registrisäte REG_DWORD nimega DisableSettingSync in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync ja looge väärtusega 1 (üks) registrisäte REG_DWORD nimega DisableSettingSyncUserOverride teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync.Create a REG_DWORD registry setting named DisableSettingSync in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync with a value of 2 (two) and another named DisableSettingSyncUserOverride in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync with a value of 1 (one).

Sõnumside pilvsünkroonimise väljalülitamiseks tehke järgmist.To turn off Messaging cloud sync:

Märkus

Sellel registrivõtmel pole rühmapoliitikat.There is no Group Policy corresponding to this registry key.

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega CloudServiceSyncEnabled teel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Messaging väärtusega 0 (null).Create a REG_DWORD registry setting named CloudServiceSyncEnabled in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Messaging and set to a value of 0 (zero).

22. Teredo22. Teredo

Teredo saate keelata rühmapoliitika abil või kui kasutate käsku netsh.exe.You can disable Teredo by using Group Policy or by using the netsh.exe command. Lisateavet Teredo kohta leiate Interneti protokolli versioon 6, Teredo ja seotud tehnoloogiad.For more info on Teredo, see Internet Protocol Version 6, Teredo, and Related Technologies.

Märkus

Kui keelate Teredo, ei pruugi mõned Xboxi mängude funktsioonid ja sisuedastuse optimeerimine (rühma või Interneti võrdsidumine) töötada.If you disable Teredo, some XBOX gaming features and Delivery Optimization (with Group or Internet peering) will not work.

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Võrk > TCPIP-i sätted > IPv6 üleminekutehnoloogiad > Määra Teredo olek ja määrake olekuks Keelatud olek.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > TCPIP Settings > IPv6 Transition Technologies > Set Teredo State and set it to Disabled State.

  -või--or-

 • Looge registrisäte REG_SZ nimega Teredo_State teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition väärtusega Keelatud.Create a new REG_SZ registry setting named Teredo_State in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition with a value of Disabled.

23. Wi-Fi-sensor23. Wi-Fi Sense

Oluline

Wi-Fi-sensor pole enam saadaval Windows 10 versioonis 1803 ja uuemates versioonides.Beginning with Windows 10, version 1803, Wi-Fi Sense is no longer available. Järgmise jaotise sisu kehtib ainult Windows 10 versiooni 1709 ja varasemate versioonide kohta.The following section only applies to Windows 10, version 1709 and prior. Lisateavet leiate teemast Avatud Wi-Fi pääsupunktidega ühendamine opsüsteemis Windows 10 .Please see Connecting to open Wi-Fi hotspots in Windows 10 for more details.

Wi-Fi-sensor ühendab seadmed automaatselt tuntud pääsupunktide ja raadiovõrguga, mida isiku kontaktid on nendega kasutanud.Wi-Fi Sense automatically connects devices to known hotspots and to the wireless networks the person’s contacts have shared with them.

Valikute Loo ühendus soovitatud avatud pääsupunktidega ja Loo ühendus minu kontaktide jagatud võrkudega väljalülitamiseks toimige järgmiselt.To turn off Connect to suggested open hotspots and Connect to networks shared by my contacts:

 • Kasutajaliidese funktsiooni väljalülitamiseks avage Sätted > Võrk ja Internet > Wi-FiTurn off the feature in the UI in Settings > Network & Internet > Wi-Fi

  -või--or-

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Võrk > WLAN-teenus > WLAN-i sätted > Luba Windowsil luua automaatselt ühendus soovitatud avatud pääsupunktidega, kontaktidega jagatud võrkudega ja tasulisi teenuseid pakkuvate pääsupunktidega.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > WLAN Service > WLAN Settings > Allow Windows to automatically connect to suggested open hotspots, to networks shared by contacts, and to hotspots offering paid services.

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega AutoConnectAllowedOEM teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config väärtusega 0 (null).Create a new REG_DWORD registry setting named AutoConnectAllowedOEM in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config with a value of 0 (zero).

Kui Wi-Fi-sensori sätted on välja lülitatud, kuvatakse need ikka Wi-Fi-sätete kuval, kuid need ei toimi ja töötaja ei saa neid juhtida.When turned off, the Wi-Fi Sense settings still appear on the Wi-Fi Settings screen, but they’re non-functional and they can’t be controlled by the employee.

24. Windows Defender24. Windows Defender

Võite katkestada ühenduse Microsofti ründevaratõrje teenusest.You can disconnect from the Microsoft Antimalware Protection Service.

Oluline

Nõutavad toimingud enne Windows Defenderi rühmapoliitika või registrivõtme häälestamist Windows 10 versioonis 1903Required Steps BEFORE setting the Windows Defender Group Policy or RegKey on Windows 10 version 1903

 1. Veenduge, et Windows ja Windows Defender oleksid ajakohased.Ensure Windows and Windows Defender are fully up to date.
 2. Otsige menüüst Start märksõna „Omavolilise muutmise vastane kaitse”, klõpsates Windowsi nupu Start kõrval olevat otsinguikooni.Search the Start menu for "Tamper Protection" by clicking on the search icon next to the Windows Start button. Seejärel liikuge kerides allapoole kuni jõuate lülitini Omavolilise muutmise vastane kaitse ja lülitage see välja.Then scroll down to the Tamper Protection toggle and turn it Off. See võimaldab teil muuta registrivõtit ja lubab rühmapoliitikal määrata selle sätte.This will allow you to modify the Registry key and allow the Group Policy to make the setting. Teise võimalusena saate avada Windowsi turbesätted -> Viiruse- ja ohutõrje ning klõpsata linki Halda sätteid, seejärel liikuge kerides allapoole kuni jõuate lülitini Omavolilise muutmise vastane kaitse ja lülitage see välja.Alternatively, you can go to Windows Security Settings -> Virus & threat protection, click on Manage Settings link and then scroll down to the Tamper Protection toggle to set it to Off.
 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Microsoft Defenderi viirusetõrje > MAPS > Liitu Microsofti MAPSiga ja seejärel tehke ripploendiboksis Liitu Microsofti MAPSiga valik KeelatudEnable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > MAPS > Join Microsoft MAPS and then select Disabled from the drop-down box named Join Microsoft MAPS

-VÕI--OR-

 • Kasutage registrit väärtuse REG_DWORD määramiseks teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SpyNetReporting väärtuseks 0 (null).Use the registry to set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SpyNetReporting to 0 (zero).

  -ja--and-

 • Kustutage registrisäte nimega teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Updates.Delete the registry setting named in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Updates.

Saate peatada failinäidiste saatmise Microsoftile.You can stop sending file samples back to Microsoft.

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Microsoft Defenderi viirusetõrje > MAPS > Saada failinäidised, kui edasine analüüs on nõutav väärtuseks Ära saada kunagi.Enable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > MAPS > Send file samples when further analysis is required to Never Send.

  -või--or-

 • Kasutage registrit väärtuse REG_DWORD määramiseks teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SubmitSamplesConsent väärtuseks 2 (kaks) Ära saada kunagi.Use the registry to set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SubmitSamplesConsent to 2 (two) for Never Send.

Saate definitsioonivärskenduste allalaadimise peatada järgmiselt.You can stop downloading Definition Updates:

Märkus

Rühmapoliitika tee versioonile 1809 ja varasematele on järgmine: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Microsoft Defenderi viirusetõrje > Allkirja värskendusedThe Group Policy path for 1809 and earlier builds is Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Signature Updates

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Microsoft Defenderi viirusetõrje > Turbeanalüüsi värskendused > Määratlege definitsioonivärskenduste allalaadimise allikate järjekord ja määrake väärtuseks FileShares.Enable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Security Intelligence Updates > Define the order of sources for downloading definition updates and set it to FileShares.

  -ja--and-

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Microsoft Defenderi viirusetõrje > Turbeanalüüsi värskendused > Määratlege definitsioonivärskenduste ühiskasutatavad failid ja määrake väärtuseks Puudub.Disable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Security Intelligence Updates > Define file shares for downloading definition updates and set it to Nothing.

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_SZ nimega FallbackOrder teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates väärtusega FileShares.Create a new REG_SZ registry setting named FallbackOrder in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates with a value of FileShares.

  -ja--and-

 • Eemaldage registriväärtus DefinitionUpdateFileSharesSources, kui see on olemas teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature UpdatesRemove the DefinitionUpdateFileSharesSources reg value if it exists under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates

Ründetarkvara aruandlustööriista (MSRT) diagnostikaandmed saab välja lülitada, tehes järgmist.You can turn off Malicious Software Reporting Tool (MSRT) diagnostic data:

 • Muutke väärtus REG_DWORD teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\MRT\DontReportInfectionInformation väärtuseks 1.Set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\MRT\DontReportInfectionInformation to 1.

Märkus

Ründetarkvara aruandlustööriista diagnostikaandmete väljalülitamiseks pole rühmapoliitikat.There is no Group Policy to turn off the Malicious Software Reporting Tool diagnostic data.

Täiustatud teatised saab välja lülitada, tehes järgmist.You can turn off Enhanced Notifications as follows:

 • Häälestage kasutajaliides: Sätted -> Värskendused ja turve -> Windowsi turve -> Viiruse- ja ohutõrje -> Halda sätteid -> liikuge kerides lehe allossa kuni jõuate Teatisteni, klõpsake valikutel Muuda teatiste sätteid -> Teatised -> Halda teatisi -> lülitage Üldised teatised väljaSet in the UI: Settings -> Update & Security -> Windows Security -> Virus & Threat Protection -> Virus & Threat Protection Manage Settings -> scroll to bottom for Notifications, click Change Notifications Settings -> Notifications -> click Manage Notifications -> Turn off General Notifications

  -või--or-

 • Lubage rühmapoliitika: Lülita täiustatud teatised välja jaotises Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Microsoft Defenderi viirusetõrje > Aruandlus.Enable the Group Policy Turn off enhanced notifications under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Reporting.

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_SZ nimega DisableEnhancedNotifications teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting väärtusega 1.Create a new REG_SZ registry setting named DisableEnhancedNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting to a value of 1.

24.1 Windows Defender SmartScreen24.1 Windows Defender SmartScreen

Windows Defender SmartScreeni keelamiseks tehke järgmist.To disable Windows Defender SmartScreen:

Konfigureerige rühmapoliitikas järgmist.In Group Policy, configure:

 • Valige Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Windows Defender SmartScreen > Explorer > Konfigureeri Windows Defenderi SmartScreeni ja määrake väärtuseks KeelatudComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender SmartScreen > Explorer > Configure Windows Defender SmartScreen to be Disabled

  -ja--and-

 • Valige Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > File Explorer > Konfigureeri Windows Defender SmartScreeni : KeelaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer > Configure Windows Defender SmartScreen : Disable

  -ja--and-

 • Valige Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Windows Defender SmartScreen > Explorer > Konfigureeri rakenduse installimise juhtelementi : Luba ja valige Lülita rakendusesoovitused väljaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender SmartScreen > Explorer > Configure app install control : Enable, and select Turn off app recommendations

-VÕI--OR-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega EnableSmartScreen teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System väärtusega 0 (null).Create a REG_DWORD registry setting named EnableSmartScreen in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

  -ja--and-

 • Looge registrisäte REG_DWORD nimega ConfigureAppInstallControlEnabled teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen väärtusega 1.Create a REG_DWORD registry setting named ConfigureAppInstallControlEnabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen with a value of 1.

  -ja--and-

 • Looge registrisäte SZ nimega ConfigureAppInstallControl teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen väärtusega Kõikjal.Create a SZ registry setting named ConfigureAppInstallControl in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen with a value of Anywhere.

25. Windowsi tulipunkt25. Windows Spotlight

Windowsi tulipunkt pakub funktsioone (nt erinevad taustapildid ja tekst lukustuskuval), soovitatud rakendusi, Microsofti konto teatisi ja Windowsi näpunäiteid.Windows Spotlight provides features such as different background images and text on the lock screen, suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips. Saate seda reguleerida kasutajaliidese või rühmapoliitika kaudu.You can control it by using the user interface or Group Policy.

Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows 10 versiooni 1607 või uuemat versiooni, peate tegema järgmist.If you're running Windows 10, version 1607 or later, you need to:

 • Lubage järgmine rühmapoliitika: Kasutaja konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Pilvsisu > Lülita kõik Windowsi tulipunkti funktsioonid väljaEnable the following Group Policy User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off all Windows spotlight features

  Märkus

  Seda tuleb teha 15 minuti jooksul pärast Windows 10 installimist.This must be done within 15 minutes after Windows 10 is installed. Teise võimalusena saate luua tõmmise selle sätte abil.Alternatively, you can create an image with this setting.

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte väärtusega 1 (üks) REG_DWORD nimega DisableWindowsSpotlightFeatures teel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent.Create a new REG_DWORD registry setting named DisableWindowsSpotlightFeatures in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one).

-JA--AND-

 • Lubage järgmine rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Juhtpaneel > Isikupärastamine > Ära kuva lukustuskuvaEnable the following Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Do not display the Lock Screen

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega NoLockScreen teel HKEY_Local_Machine\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization väärtusega 1 (üks)Create a new REG_DWORD registry setting named NoLockScreen in HKEY_Local_Machine\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of 1 (one)

-JA--AND-

 • Konfigureerige järgmine kasutajaliideses Sätted.Configure the following in Settings UI:

  • Valige Isikupärastamine > Lukustuskuva > **** Taust > Windowsi tulipunkt, valige erinev taust ja lülitage välja valik Põnevad faktid, näpunäited, nõuanded ja palju muud lukustuskuvalPersonalization > Lock screen > Background > Windows spotlight, select a different background, and turn off Get fun facts, tips, tricks and more on your lock screen

  • Isikupärastamine > Alusta > Menüüs Start kuvatakse vahel soovitusiPersonalization > Start > Occasionally show suggestions in Start

  • Süsteem > Teatised ja toimingud > Näita mulle Windowsi näpunäiteidSystem > Notifications & actions > Show me tips about Windows

  -või--or-

 • Rakendage rühmapoliitikad:Apply the Group Policies:

  • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Juhtpaneel > Isikupärastamine > Jõusta konkreetne lukustuskuva vaikepilt ja sisselogimise pilt.Enable the Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Force a specific default lock screen image and logon image Group Policy.
   • Lisage asukoht C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg väljale Tee kohaliku lukustuskuva pildini.Add C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg as the location in the Path to local lock screen image box.

   • Märkige ruut Lülita lukustuskuval välja põnevad faktid, näpunäited ja nipid.Check the Turn off fun facts, tips, tricks, and more on lock screen check box.

    Märkus

    See jõustub ainult siis, kui poliitika on rakendatud enne esimest sisselogimist.This will only take effect if the policy is applied before the first logon. Kui te ei saa poliitikat Jõusta konkreetne lukustuskuva vaikepilt rakendada enne seadmesse esimest korda sisse logimist, saate lubada poliitika Ära kuva lukustuskuva jaotises Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Juhtpaneel > IsikupärastamineIf you cannot apply the Force a specific default lock screen image policy before the first logon to the device, you can Enable the Do not display the lock screen policy under Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization

    Teise võimalusena saate luua uue registrisätte REG_SZ nimega LockScreenImage teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization väärtusega C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg ja luua uue registrisätte REG_DWORD nimega LockScreenOverlaysDisabled teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization väärtusega 1 (üks).Alternatively, you can create a new REG_SZ registry setting named LockScreenImage in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg and create a new REG_DWORD registry setting named LockScreenOverlaysDisabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of 1 (one).

    Registrivõtme LockScreenOverlaysDisabled rühmapoliitika on Jõusta konkreetne lukustuskuva vaikepilt ja sisselogimise pilt asukohaga jaotises Juhtpaneel Isikupärastamine.The Group Policy for the LockScreenOverlaysDisabled regkey is Force a specific default lock screen and logon image that is under Control Panel Personalization.

  -JA--AND-

  • Määrake rühmapoliitika Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Pilvsisu > Ära kuva Windowsi näpunäiteid väärtusega LubatudSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Do not show Windows tips to Enabled

   -või--or-

  • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega DisableSoftLanding teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent väärtusega 1 (üks)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableSoftLanding in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one)

  -JA--AND-

  • Määrake rühmapoliitika Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Pilvsisu > Lülita välja Microsoft tarbijakogemused väärtusega LubatudSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experiences to Enabled

   -või--or-

  • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega DisableWindowsConsumerFeatures teel HKEY_LOCAL_MACHINE_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent väärtusega 1 (üks)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableWindowsConsumerFeatures in HKEY_LOCAL_MACHINE_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one)

See poliitikasäte määrab, kas lukustuskuva kuvatakse kasutajatele.This policy setting controls whether the lock screen appears for users. Sätte Ära kuva lukustuskuva rühmapoliitikat väärtuseks peaks olema seatud Luba lukustuskuva kuvamise takistamiseks.The Do not display the lock screen Group Policy should be set to Enable to prevent the lock screen from being displayed. Rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon\Haldusmallid\Juhtpaneel\Isikupärastamine!Ära kuva lukustuskuva rühmapoliitikat.The Group Computer Configuration\Administrative templates\Control Panel\Personalization!Do not display the lock screen.

Kui lubate selle poliitikasätte, siis kasutajad, kes ei pea enne sisselogimist klahvikombinatsiooni CTRL + ALT + DEL vajutama, näevad valitud paani pärast arvuti lukustamist.If you enable this policy setting, users that are not required to press CTRL + ALT + DEL before signing in will see their selected tile after locking their PC.

Kui te keelate selle poliitikasätte või ei konfigureeri seda, siis kasutajad, kes ei pea enne sisselogimist klahvikombinatsiooni CTRL + ALT + DEL vajutama, näevad lukustuskuva pärast arvuti lukustamist.If you disable or do not configure this policy setting, users that are not required to press CTRL + ALT + DEL before signing in will see a lock screen after locking their PC. Nad peavad sulgema lukustuskuva puudutusega, klaviatuuri abil või hiirega lohistades.They must dismiss the lock screen using touch, the keyboard, or by dragging it with the mouse.

Lisateabe saamiseks vaadake teemat Windowsi tulipunkt lukustuskuval.For more info, see Windows Spotlight on the lock screen.

26. Microsoft Store26. Microsoft Store

Saate välja lülitada Microsoft Store'i eelinstallitud ja allalaaditud rakenduste käivitamise võimaluse.You can turn off the ability to launch apps from the Microsoft Store that were preinstalled or downloaded. See lülitab automaatselt välja ka rakenduste automaatse värskendamise ja Microsoft Store keelatakse.This will also turn off automatic app updates, and the Microsoft Store will be disabled. Lisaks poel võimalik luua uusi meilikontosid, kui valite Sätted > Kontod > Meili- ja rakendusekontod > Lisa konto.In addition, new email accounts cannot be created by clicking Settings > Accounts > Email & app accounts > Add an account. Versioonis Windows Server 2016 blokeeritakse ka Microsoft Store'i kutsed universaalsetest Windowsi rakendustest.On Windows Server 2016, this will block Microsoft Store calls from Universal Windows Apps.

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Store > Keela kõik Microsoft Store'i rakendused.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Store > Disable all apps from Microsoft Store.

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte väärtusega 1 (üks) REG_DWORD nimega DisableStoreApps teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore.Create a new REG_DWORD registry setting named DisableStoreApps in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore with a value of 1 (one).

-JA--AND-

 • Lubage rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Store > Lülita välja värskenduste automaatne allalaadimine ja installimine.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Store > Turn off Automatic Download and Install of updates.

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte väärtusega 2 (kaks) REG_DWORD nimega AutoDownload teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore.Create a new REG_DWORD registry setting named AutoDownload in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore with a value of 2 (two).

27. Rakendused veebisaitide jaoks27. Apps for websites

Saate välja lülitada rakendused veebisaitide jaoks, millega takistate klientidel, kes külastavad veebisaite, mis on registreeritud nende seostatud rakendusega, rakendust otse käivitamast.You can turn off apps for websites, preventing customers who visit websites that are registered with their associated app from directly launching the app.

 • Keelake rühmapoliitika: Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Rühmapoliitika > Konfigureeri veebist-rakendusse linkimine URI-ohjuritegaDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Group Policy > Configure web-to-app linking with URI handlers

  -või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega EnableAppUriHandlers teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System väärtusega 0 (null).Create a new REG_DWORD registry setting named EnableAppUriHandlers in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

28 Sisuedastuse optimeerimine28. Delivery Optimization

Sisuedastuse optimeerimine on Windowsi värskenduste, Microsofti poe rakenduste, Office’i ja muu Microsofti sisu allalaadija.Delivery Optimization is the downloader of Windows updates, Microsoft Store apps, Office and other content from Microsoft. Sisuedastuse optimeerimisega saate laadida alla muudest allikatest peale Microsofti, mis ei aita teid ainult piiratud või ebausaldusväärse Interneti-ühenduse korral, vaid see aitab ka vähendada läbilaskevõimet, mis on vajalik teie ettevõtte kõigi arvutite ajakohasena hoidmiseks.Delivery Optimization can also download from sources in addition to Microsoft, which not only helps when you have a limited or unreliable Internet connection, but can also help you reduce the amount of bandwidth needed to keep all of your organization's PCs up-to-date. Kui teil on sisuedastuse optimeerimise võrdõigusvõrk sisse lülitatud, saavad võrgus olevad arvutid saata ja vastu võtta värskendusi ja rakendusi teistest kohaliku võrgu arvutitest, kui valite selle, või Internetis olevatest arvutitest.If you have Delivery Optimization Peer-to-Peer option turned on, PCs on your network may send and receive updates and apps to other PCs on your local network, if you choose, or to PCs on the Internet.

Vaikimisi kasutavad arvutid, milles töötab Windows 10 sisuedastuse optimeerimist värskenduste saamiseks kohalikus võrgus olevatele arvutitele ja rakendustele.By default, PCs running Windows 10 will only use Delivery Optimization to get and receive updates for PCs and apps on your local network.

Sisuedastuse optimeerimise häälestamiseks kasutage kasutajaliidest, rühmapoliitikat või registrivõtmeid.Use the UI, Group Policy, or Registry Keys to set up Delivery Optimization.

Windows 10 versioonis 1607 ja uuemates versioonides saate peatada sisuedastuse optimeerimise pilveteenuse võrguliikluse, kui määrate Allalaadimisrežiimi väärtuseks Lihtne režiim (99) vastavalt allpool kirjeldatule.In Windows 10 version 1607 and above you can stop network traffic related to Delivery Optimization Cloud Service by setting Download Mode to Simple Mode (99), as described below.

28.1 Sätted > Värskendamine ja turvalisus28.1 Settings > Update & security

Sisuedastuse optimeerimise võrdõigusvõrgu saate häälestada kasutajaliidesest Sätted.You can set up Delivery Optimization Peer-to-Peer from the Settings UI.

 • Avage Sätted > Värskendamine ja turvalisus > Windows Update > Täpsemad suvandid > Valige värskenduste toomise viis.Go to Settings > Update & security > Windows Update > Advanced options > Choose how updates are delivered.

28.2 Sisuedastuse optimeerimise poliitikad28.2 Delivery Optimization Group Policies

Sisuedastuse optimeerimise poliitika objektid leiate jaotisest Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Sisuedastuse optimeerimine.You can find the Delivery Optimization Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Delivery Optimization.

PoliitikaPolicy KirjeldusDescription
AllalaadimisrežiimDownload Mode Saate valida, kust sisuedastuse optimeerimine saab või saadab värskendusi ja rakendusi, sealhulgasLets you choose where Delivery Optimization gets or sends updates and apps, including
 • Puudub.None. Lülitab sisuedastuse optimeerimise välja.Turns off Delivery Optimization.

 • Rühm.Group. Saab või saadab värskendusi ja rakendusi samas kohalikus võrgudomeenis.Gets or sends updates and apps to PCs on the same local network domain.

 • Internet.Internet. Saab või saadab värskendusi ja rakendusi Internetis olevatele arvutitele.Gets or sends updates and apps to PCs on the Internet.

 • LAN.LAN. Saab või saadab värskendusi ja rakendusi ainult samas NAT-is olevatele arvutitele.Gets or sends updates and apps to PCs on the same NAT only.

 • Lihtne.Simple. Lihtne allalaadimisrežiim võrdõigusvõrguta.Simple download mode with no peering.

 • Möödumine.Bypass. Kasutage BITS-teenust Windows Update'i sisuedastuse optimeerimise asemel.Use BITS instead of Windows Update Delivery Optimization. Liikluse takistamiseks määrake väärtuseks Möödumine.Set to Bypass to restrict traffic.

Rühma IDGroup ID Võimaldab pakkuda rühma ID-d, mis piirab, millised arvutid võivad jagad rakendusi ja värskendusi.Lets you provide a Group ID that limits which PCs can share apps and updates.
Märkus. ID peab olema GUID.Note: This ID must be a GUID.
Max vahemälu vanusMax Cache Age Saate määrata maksimaalse aja (sekundites), mille jooksul faili hoitakse sisuedastuse optimeerimise vahemälus.Lets you specify the maximum time (in seconds) that a file is held in the Delivery Optimization cache.
Vaikeväärtus on 259200 sekundit (3 päeva).The default value is 259200 seconds (3 days).
Max vahemälu mahtMax Cache Size Saate määrata maksimaalse vahemälu mahu ketta mahu protsendina.Lets you specify the maximum cache size as a percentage of disk size.
Vaikeväärtus on 20, mis on 20% kettast.The default value is 20, which represents 20% of the disk.
Max üleslaadimise läbilaskevõimeMax Upload Bandwidth Saate määrata maksimaalse üleslaadimise läbilaskevõime (kB/sekundis), mida seade kasutab kõigis samaaegsetes üleslaadimistegevustes.Lets you specify the maximum upload bandwidth (in KB/second) that a device uses across all concurrent upload activity.
Vaikeväärtus on 0, mis tähendab, et piiramatu võimalikku läbilaskevõimet.The default value is 0, which means unlimited possible bandwidth.

Sisuedastuse optimeerimise poliitikate põhjaliku loendi leiate teemast Sisuedastuse optimeerimise materjalid.For a comprehensive list of Delivery Optimization Policies, see Delivery Optimization Reference.

28.3 Sisuedastuse optimeerimine28.3 Delivery Optimization

 • Lubage Allalaadimisrežiimi rühmapoliitika jaotises Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > isuedastuse optimeerimine ja määrake Allalaadimisrežiimi väärtuseks Lihtne režiim (99), et vältida liiklust võrdõigusseadmete vajel ja liikulust tagasi sisuedastuse optimeerimise pilveteenusesse.Enable the Download Mode Group Policy under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Delivery Optimization and set the Download Mode to "Simple Mode (99)" to prevent traffic between peers as well as traffic back to the Delivery Optimization Cloud Service.

-või--or-

 • Looge uus registrisäte REG_DWORD nimega DODownloadMode teel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization väärtusega 99 (üheksakümmend üheksa).Create a new REG_DWORD registry setting named DODownloadMode in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization to a value of 99 (Ninety-nine).

Sisuedastuse optimeerimise kohta lisateabe saamiseks vaadake Windows Update'i sisuedastuse optimeerimine: KKK.For more info about Delivery Optimization in general, see Windows Update Delivery Optimization: FAQ.

IT-spetsialistidele mõeldud sisuedastuse optimeerimise teave on saadaval asukohas: [Windows 10 värskenduste sisuedastuse optimeerimine] (https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization).For IT Professionals, information about Delivery Optimization is available here: [Delivery Optimization for Windows 10 updates] (https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization).

29. Windows Update29. Windows Update

Windows Update'i saate välja lülitada, kui määrate järgmised registrikanded.You can turn off Windows Update by setting the following registry entries:

 • Lisage väärtus REG_DWORD nimega DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja määrake väärtuseks 1.Add a REG_DWORD value named DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and set the value to 1.

  -ja--and-

 • Lisage väärtus REG_DWORD nimega DisableWindowsUpdateAccess teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja määrake väärtuseks 1.Add a REG_DWORD value named DisableWindowsUpdateAccess to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and set the value to 1.

  -ja--and-

 • Lisage väärtus REG_SZ nimega WUServer teele HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja veenduge, et see sisaldaks tühikut „ ”.Add a REG_SZ value named WUServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -ja--and-

 • Lisage REG_SZ väärtus nimega WUStatusServer teele HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja veenduge, et see sisaldaks tühikut „ ”.Add a REG_SZ value named WUStatusServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -ja--and-

 • Lisage REG_SZ väärtus nimega UpdateServiceUrlAlternate teele HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja veenduge, et see sisaldaks tühikut „ ”.Add a REG_SZ value named UpdateServiceUrlAlternate to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -ja--and-

 • Lisage REG_DWORD väärtus nimega UseWUServer teele HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU ja seadke väärtuseks 1.Add a REG_DWORD value named UseWUServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU and set the value to 1.

-VÕI--OR-

 • Määrake rühmapoliitika Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Windows Update > Ära loo ühendust ühegi Windows Update'i Interneti-asukohaga väärtusega LubatudSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Do not connect to any Windows Update Internet locations to Enabled

  -ja--and-

 • Määrake rühmapoliitika Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Süsteem > Internetisuhtlusehaldus > Internetisuhtluse sätted > Lülita välja juurdepääs kõigile Windows Update'i funktsioonidele väärtusega LubatudSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off access to all Windows Update features to Enabled

  -ja--and-

 • Määrake rühmapoliitika Arvuti konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Windows Update > Määra sisevõrgu Microsofti värskendusteenuse asukoht väärtusega Lubatud ja veenduge, et kõigi suvandisätete (sisevõrgu värskendusteenus, sisevõrgu statistikaserver, alternatiivne allalaadimisserver) väärtus on „ ”Set the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Specify intranet Microsoft update service location to Enabled and ensure all Option settings (Intranet Update Service, Intranet Statistics Server, Alternate Download Server) are set to " "

  -ja--and-

 • Määrake rühmapoliitika Kasutaja konfiguratsioon > Haldusmallid > Windowsi komponendid > Windows Update > Keela juurdepääs kõigile Windows Update'i funktsioonidele väärtuseks Lubatud ja seejärel määrake sätte Arvuti konfiguratsioonid väärtuseks 0 (null).Set the Group Policy User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Remove access to use all Windows Update features to Enabled and then set Computer Configurations to 0 (zero).

Automaatsete värskenduste väljalülitamiseks tehke järgmist.You can turn off automatic updates by doing the following. See pole soovitatav.This is not recommended.

 • Lisage väärtus REG_DWORD nimega AutoDownload teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate ja määrake väärtuseks 5.Add a REG_DWORD value named AutoDownload to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate and set the value to 5.

Windows 10 Hiina väljalasete jaoks tuleb liikluse takistamiseks määrata veel üks registrivõti.For China releases of Windows 10 there is one additional Regkey to be set to prevent traffic:

 • Lisage väärtus REG_DWORD nimega HapDownloadEnabled teel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LexiconUpdate\loc_0804 ja määrake väärtuseks 0.Add a REG_DWORD value named HapDownloadEnabled to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LexiconUpdate\loc_0804 and set the value to 0.

Lubatud liikluse loend plaani Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline jaoksAllowed traffic list for Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline

Lubatud liikluse lõpp-punktidAllowed traffic endpoints
activation-v2.sls.microsoft.com/*activation-v2.sls.microsoft.com/*
crl.microsoft.com/pki/crl/*crl.microsoft.com/pki/crl/*
ocsp.digicert.com/*ocsp.digicert.com/*
www.microsoft.com/pkiops/*www.microsoft.com/pkiops/*

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Seadme värskendamise haldus ja Automaatsete värskenduste konfigureerimine rühmapoliitika abil.To learn more, see Device update management and Configure Automatic Updates by using Group Policy.