Windows 10, versioon 2004, nõutavad Windowsi diagnostikasündmused ja -väljadWindows 10, version 2004 required Windows diagnostic events and fields

Oluline

Windows on asumas kliendi seadmetest koguvaid andmeid liigitama nõutavateks või valikulisteks.Windows is moving to classifying the data collected from customer’s devices as either Required or Optional.

Kehtib:Applies to

 • Windows 10, versioon 2004Windows 10, version 2004

Nõutavate diagnostikaandmete kogumisel kogutakse piiratud hulgal teavet, mis on seadme ja selle konfiguratsiooni mõistmiseks oluline – näiteks seadme põhiteavet, kvaliteediga seotud teavet, rakenduste ühilduvuse teavet ja Microsoft Store’i teavet.Required diagnostic data gathers a limited set of information that is critical for understanding the device and its configuration including: basic device information, quality-related information, app compatibility, and Microsoft Store.

Nõutavad diagnostikaandmed aitavad tuvastada probleeme, mis võivad ilmneda teatud kindla seadme riistvara- või tarkvarakonfiguratsiooni korral.Required diagnostic data helps to identify problems that can occur on a particular device hardware or software configuration. Näiteks võib see aidata kindlaks teha, kas krahhid ilmnevad sagedamini teatud kindla mälumahuga seadmetes või sellistes seadmetes, kus töötab teatud kindel draiveriversioon.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a particular driver version. See aitab Microsoftil operatsioonisüsteemi või rakenduse probleeme lahendada.This helps Microsoft fix operating system or app problems.

Sellest artiklist leiate sündmuste valdkonna järgi rühmitatud teavet diagnostikasündmuste ja iga sündmuse väljade kohta.Use this article to learn about diagnostic events, grouped by event area, and the fields within each event. Iga välja kohta on ära toodud lühikirjeldus.A brief description is provided for each field. Iga genereeritud sündmus hõlmab üldandmeid, sealhulgas seadme andmeid.Every event generated includes common data, which collects device data.

Täpsemat teavet Windowsi talitlus- ja diagnostikaandmete kohta leiate järgmistest artiklitest:You can learn more about Windows functional and diagnostic data through these articles:

Hindaja sündmusedAppraiser events

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCountMicrosoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

See sündmus loetleb objektide tüübid ja näitab, kui mitu iga tüüpi objekti on klientseadmes olemas.This event lists the types of objects and how many of each exist on the client device. See aitab kiiresti veenduda, et serveris olevad kirjed vastaksid kliendis olevatele objektidele.This allows for a quick way to ensure that the records present on the server match what is present on the client.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • DatasourceApplicationFile_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DatasourceApplicationFile_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DatasourceDevicePnp_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DatasourceDriverPackage_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DataSourceMatchingInfoBlock_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DataSourceMatchingInfoPassive_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DatasourceSystemBios_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionApplicationFile_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionDevicePnp_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionDriverPackage_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionMatchingInfoBlock_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionMatchingInfoPassive_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionMediaCenter_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionSystemBios_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.DecisionTest_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • PCFP – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.PCFP The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_21H1Setup – seda konkreetset objektitüüpi objektide arv selles seadmes.Wmdrm_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

See sündmus saadab isehäälestuva seadme kohta ühilduvusandmeid, mis aitavad Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility data for a Plug and Play device, to help keep Windows up to date.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ActiveNetworkConnection – näitab, kas seade on aktiivne võrguseade.ActiveNetworkConnection Indicates whether the device is an active network device.
 • CosDeviceRating – loendus, mis näitab, kas sihtoperatsioonisüsteemis on draiver.CosDeviceRating An enumeration that indicates if there is a driver on the target operating system.
 • CosDeviceSolution – loendus, mis näitab, kas draiver on sihtoperatsioonisüsteemis saadaval.CosDeviceSolution An enumeration that indicates how a driver on the target operating system is available.
 • CosDeviceSolutionUrl Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd.CosDeviceSolutionUrl Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd . Tühi stringEmpty string
 • CosPopulatedFromId – uuema draiveri eeldatav ühtiv ID, lähtudes draiveriteabest.CosPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage data.
 • IsBootCritical – näitab, kas seade on buutimiseks kriitilise tähtsusega.IsBootCritical Indicates whether the device boot is critical.
 • UplevelInboxDriver – näitab, kas seadme jaoks on olemas uuem draiver.UplevelInboxDriver Indicates whether there is a driver uplevel for this device.
 • WuDriverCoverage – näitab, kas Windows Update'i andmetel on selle seadme jaoks olemas uuem draiver.WuDriverCoverage Indicates whether there is a driver uplevel for this device, according to Windows Update.
 • WuDriverUpdateId – kohalduva uuema draiveri Windows Update'i ID.WuDriverUpdateId The Windows Update ID of the applicable uplevel driver.
 • WuPopulatedFromId – uuema draiveri eeldatav ühtiv ID, lähtudes Windows Update'i draiveriteabest.WuPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

See sündmus saadab draiveripakettide kohta ühilduvusandmebaasi andmeid, mis aitavad Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility database data about driver packages to help keep Windows up to date.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemove

See sündmus osutab, et DataSourceMatchingInfoPassive-objekti pole enam.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPassive object is no longer present.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Censuse sündmusedCensus events

Census.PrivacySettingsCensus.PrivacySettings

See sündmus annab teavet seadmepõhiste privaatsussätete ja selle kohta, kas nendele võimalustele on antud seadmepõhine juurdepääs.This event provides information about the device level privacy settings and whether device-level access was granted to these capabilities. Kõik sätted ei ole kõikidele seadmetele kohaldatavad.Not all settings are applicable to all devices. Iga väli salvestab vastava privaatsussätte nõusolekuavalduse oleku.Each field records the consent state for the corresponding privacy setting. Nõusolekuavalduse olek on kodeeritud 16-bitise allkirjastatud täisarvuna, kus esimesed 8 bitti esindavad tegelikku nõusolekuväärtust ja viimased 8 bitti esindavad volitust, mis määrab väärtuse.The consent state is encoded as a 16-bit signed integer, where the first 8 bits represents the effective consent value, and the last 8 bits represent the authority that set the value. Tegelik nõusolek (esimesed 8 bitti) on üks järgmistest väärtustest: -3 = ootamatu nõusoleku väärtus, -2 = väärtust pole taotletud, -1 = väärtuse toomisel ilmnes tõrge, 0 = määratlemata, 1 = lubatud, 2 = tagasi lükatud, 3 = küsitud.The effective consent (first 8 bits) is one of the following values: -3 = unexpected consent value, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = undefined, 1 = allow, 2 = deny, 3 = prompt. Nõusolekuvolitus (viimased 8 bitti) on üks järgmistest väärtustest: -3 = ootamatu volitus, -2 = väärtust pole taotletud, -1 = väärtuse toomisel ilmnes tõrge, 0 = süsteem, 1 = kõrgem volitus (juurdepääsu reguleerivad sätted, süsteemi säte või rühmapoliitika), 2 = reklaami-ID rühmapoliitika, 3 = lapsekonto reklaami-ID poliitika, 4 = privaatsussätete pakkuja ei tea tegelikku nõusolekuvolitust, 5 = nõusolekut ei konfigureeritud ning kasutati koodi vaikeväärtust, 6 = süsteemi vaikesäte, 7 = organisatsiooni poliitika, 8 = OneSettings.The consent authority (last 8 bits) is one of the following values: -3 = unexpected authority, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = system, 1 = a higher authority (a gating setting, the system-wide setting, or a group policy), 2 = advertising ID group policy, 3 = advertising ID policy for child account, 4 = privacy setting provider doesn't know the actual consent authority, 5 = consent was not configured and a default set in code was used, 6 = system default, 7 = organization policy, 8 = OneSettings.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Activity – tegevusajaloo sätte praegune olek.Activity Current state of the activity history setting.
 • ActivityHistoryCloudSyn – tegevusajaloo pilvsünkroonimise sätte praegune olek.ActivityHistoryCloudSync Current state of the activity history cloud sync setting.
 • ActivityHistoryCollection – tegevusajaloo kogumise sätte praegune olek.ActivityHistoryCollection Current state of the activity history collection setting.
 • AdvertisingId – reklaami-ID sätte praegune olek.AdvertisingId Current state of the advertising ID setting.
 • AppDiagnostics – rakendusediagnostika sätte praegune olek.AppDiagnostics Current state of the app diagnostics setting.
 • Appointments – kalendri sätte praegune olek.Appointments Current state of the calendar setting.
 • Bluetooth – Bluetooth-võimekuse sätte praegune olek.Bluetooth Current state of the Bluetooth capability setting.
 • BluetoothSync – Bluetoothi sünkroonimisvõimekuse sätte praegune olek.BluetoothSync Current state of the Bluetooth sync capability setting.
 • BroadFileSystemAccess – suure failisüsteemi sätte praegune olek.BroadFileSystemAccess Current state of the broad file system access setting.
 • CellularData – mobiilsideandmete võimekuse sätte praegune olek.CellularData Current state of the cellular data capability setting.
 • Chat – vestluse sätte praegune olek.Chat Current state of the chat setting.
 • Contacts – kontaktisätte praegune olek.Contacts Current state of the contacts setting.
 • DocumentsLibrary – dokumenditeegi sätte praegune olek.DocumentsLibrary Current state of the documents library setting.
 • Email – meilisätte praegune olek.Email Current state of the email setting.
 • FindMyDevice – Seadme leidmise sätte praegune olek.FindMyDevice Current state of the "find my device" setting.
 • GazeInput – pilgusisendi sätte praegune olek.GazeInput Current state of the gaze input setting.
 • HumanInterfaceDevice – inimliidese seadme sätte praegune olek.HumanInterfaceDevice Current state of the human interface device setting.
 • InkTypeImprovement – tindipliiatsi kasutuse ja tippimise täiustamise sätte praegune olek.InkTypeImprovement Current state of the improve inking and typing setting.
 • Location – asukoha sätte praegune olek.Location Current state of the location setting.
 • LocationHistory – asukohaajaloo sätte praegune olek.LocationHistory Current state of the location history setting.
 • Microphone – mikrofoni sätte praegune olek.Microphone Current state of the microphone setting.
 • PhoneCall – telefonikõne sätte praegune olek.PhoneCall Current state of the phone call setting.
 • PhoneCallHistory – kõneajaloo sätte praegune olek.PhoneCallHistory Current state of the call history setting.
 • PicturesLibrary – pilditeegi sätte praegune olek.PicturesLibrary Current state of the pictures library setting.
 • Radios – raadiote sätte praegune olek.Radios Current state of the radios setting.
 • SensorsCustom – kohandatud sensori sätte praegune olek.SensorsCustom Current state of the custom sensor setting.
 • SerialCommunication – suhtlussätte praegune olek.SerialCommunication Current state of the serial communication setting.
 • Sms – tekstsõnumside sätte praegune olek.Sms Current state of the text messaging setting.
 • SpeechPersonalization – kõneteenuste sätte praegune olek.SpeechPersonalization Current state of the speech services setting.
 • USB – USB sätte praegune olek.USB Current state of the USB setting.
 • UserAccountInformation – kontoteabe sätte praegune olek.UserAccountInformation Current state of the account information setting.
 • UserDataTasks – ülesannete sätte praegune olek.UserDataTasks Current state of the tasks setting.
 • UserNotificationListener – teatiste sätte praegune olek.UserNotificationListener Current state of the notifications setting.
 • VideosLibrary – videoteegi sätte praegune olek.VideosLibrary Current state of the videos library setting.
 • Webcam – kaamera sätte praegune olek.Webcam Current state of the camera setting.
 • WiFiData – Wi-Fi andmete sätte praegune olek.WifiData Current state of the Wi-Fi data setting.
 • WiFiDirect – Wi-Fi Directi sätte praegune olek.:WiFiDirect Current state of the Wi-Fi direct setting.

Census.SecurityCensus.Security

See sündmus annab teavet turbesätete kohta, mida kasutatakse Windowsi ajakohasuse ja turvalisuse tagamiseks.This event provides information on about security settings used to help keep Windows up to date and secure.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AvailableSecurityProperties – see väli loetleb Device Guardi asjakohased turbeatribuudid ja annab teavet nende oleku kohta.AvailableSecurityProperties This field helps to enumerate and report state on the relevant security properties for Device Guard.
 • CGRunning – Credential Guard isoleerib ja kaitseb võtmesüsteemi ja kasutajasaladusi turbemurrete eest, aidates vähendada räsikäigurünnete mõju ja ulatust juhul, kui ründekood kohaliku- või võrguvektori kaudu juba töötab.CGRunning Credential Guard isolates and hardens key system and user secrets against compromise, helping to minimize the impact and breadth of a Pass the Hash style attack in the event that malicious code is already running via a local or network based vector. Väli näitab, kas Credential Guard töötab.This field tells if Credential Guard is running.
 • DGState – väljal on Device Guardi olekukokkuvõte.DGState This field summarizes the Device Guard state.
 • HVCIRunning – HVCI (Hypervisor Code Integrity) lubab Device Guardi, mis aitab kaitsta tuumrežiimi protsesse ja draivereid nõrkuste ärakasutamise ja nullpäevarünnete eest.HVCIRunning Hypervisor Code Integrity (HVCI) enables Device Guard to help protect kernel mode processes and drivers from vulnerability exploits and zero days. HVCI kasutab protsessori funktsionaalsust selleks, et suunata kogu tuumrežiimis töötav tarkvara mälu ohutult eraldama.HVCI uses the processor’s functionality to force all software running in kernel mode to safely allocate memory. Väli näitab, kas HVCI töötab.This field tells if HVCI is running.
 • IsSawGuest – näitab, kas seade töötab turvalise haldustööjaama (Secure Admin Workstation) külalisena.IsSawGuest Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Guest.
 • IsSawHost – näitab, kas seade töötab turvalise haldustööjaama (Secure Admin Workstation) hostina.IsSawHost Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Host.
 • IsWdagFeatureEnabled – näitab, kas Windows Defender Application Guard on lubatud.IsWdagFeatureEnabled Indicates whether Windows Defender Application Guard is enabled.
 • RequiredSecurityProperties – kirjeldab virtualiseerimispõhise turbe lubamiseks nõutavaid turbeatribuute.RequiredSecurityProperties Describes the required security properties to enable virtualization-based security.
 • SecureBootCapable – süsteemides, mis toetavad turvalist käivitamist, saab selle funktsiooni BIOS-i kaudu välja lülitada.SecureBootCapable Systems that support Secure Boot can have the feature turned off via BIOS. See väli näitab, kas süsteem on BIOS-i sätetest olenemata turvaliseks käivitamiseks võimeline.This field tells if the system is capable of running Secure Boot, regardless of the BIOS setting.
 • SModeState – Windowsi S-režiimi raja olek.SModeState The Windows S mode trail state.
 • SystemGuardState – osutab SystemGuardi olekule.SystemGuardState Indicates the SystemGuard state. NotCapable (0), Capable (1), Enabled (2), Error (0xFF).NotCapable (0), Capable (1), Enabled (2), Error (0xFF).
 • TpmReadyState – osutab TPM-i valmidusolekule.TpmReadyState Indicates the TPM ready state. NotReady (0), ReadyForStorage (1), ReadyForAttestation (2), Error (0xFF).NotReady (0), ReadyForStorage (1), ReadyForAttestation (2), Error (0xFF).
 • VBSState – virtualiseerimispõhine turve (VBS) kasutab hüperviisorit tuuma ja teiste operatsioonisüsteemi osade kaitsmiseks.VBSState Virtualization-based security (VBS) uses the hypervisor to help protect the kernel and other parts of the operating system. Credential Guardi ja HVCI sõltuvad saladuste isoleerimisel/kaitsmisel ja tuumrežiimi kooditervikluse valideerimisel VBS-ist.Credential Guard and Hypervisor Code Integrity (HVCI) both depend on VBS to isolate/protect secrets, and kernel-mode code integrity validation. VBS-il on kolm olekut: selle saab välja lülitada, lubada või käitada.VBS has a tri-state that can be Disabled, Enabled, or Running.
 • WdagPolicyValue – Windows Defender Application Guardi poliitika.WdagPolicyValue The Windows Defender Application Guard policy.

Levinud andmelaiendidCommon data extensions

Common Data Extensions.appCommon Data Extensions.app

Kirjeldab töötava rakenduse atribuute.Describes the properties of the running application. Selle laiendi võib asustada klientrakendus või veebirakendus.This extension could be populated by a client app or a web app.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • asId – täisarvuline väärtus, mis tähistab rakenduseseanssi.asId An integer value that represents the app session. See väärtus on rakenduse esmakordsel käivitamisel 0. Käivitusseansi ajal suureneb see väärtus iga kord, kui rakendus uuesti käivitatakse.This value starts at 0 on the first app launch and increments after each subsequent app launch per boot session.
 • env – keskkond, millest sündmus logiti.env The environment from which the event was logged.
 • expId – seostab versiooni või eelväljaande (nt OS-i eelväljaande) või katse (nt veebisaidi kasutuskeskkonna katse) sündmusega.expId Associates a flight, such as an OS flight, or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event.
 • id – praegu sündmuse tekitanud protsessis laaditud klientrakenduse ainuidentifikaator; seda väärtust kasutatakse sündmuste rühmitamiseks ning kasutusmustritest ja tõrgetest rakenduste lõikes ülevaate saamiseks.id Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • locale – rakenduse lokaat.locale The locale of the app.
 • name – rakenduse nimi.name The name of the app.
 • userId – rakendusele teadaolev kasutajatunnus.userId The userID as known by the application.
 • ver – rakenduse versiooninumber.ver Represents the version number of the application. Seda väärtust kasutatakse rakenduses tõrgetest ja kasutusest versioonide lõikes ülevaate saamiseks.Used to understand errors by Version, Usage by Version across an app.

Common Data Extensions.containerCommon Data Extensions.container

Kirjeldab konteineris (ümbrises) logitud sündmuste korral konteineri atribuute.Describes the properties of the container for events logged within a container.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • epoch – iga SDK lähtestamise jaoks lisatud ID.epoch An ID that's incremented for each SDK initialization.
 • localId – seadme ID kliendi jaoks teadaoleval kujul.localId The device ID as known by the client.
 • osVer – opsüsteemi versioon.osVer The operating system version.
 • seq – iga sündmuse jaoks lisatud ID.seq An ID that's incremented for each event.
 • type – konteineri tüüp.type The container type. Näited: protsess või VMHostExamples: Process or VMHost

Common Data Extensions.deviceCommon Data Extensions.device

Kirjeldab seadmega seotud välju.Describes the device-related fields.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • deviceClass – seadme klassifikatsioon.deviceClass The device classification. See võib olla näiteks lauaarvuti, server või mobiilseade.For example, Desktop, Server, or Mobile.
 • localId – seadme kohalikult määratletud ainuidentifikaator.localId A locally-defined unique ID for the device. See ei ole inimloetav seadme nimi.This is not the human-readable device name. Kõige tõenäolisemalt võrdub see väärtusega, mis on talletatud registrivõtmes HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineIdMost likely equal to the value stored at HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId
 • make – seadme tootja.make Device manufacturer.
 • model – seadme mudel.model Device model.

Common Data Extensions.EnvelopeCommon Data Extensions.Envelope

Tähistab ümbrikku, mis sisaldab kõiki levinud andmelaiendeid.Represents an envelope that contains all of the common data extensions.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • data – tähistab konkreetse sündmuseskeemi valikulisi kordumatuid diagnostikaandmeid.data Represents the optional unique diagnostic data for a particular event schema.
 • ext_app – kirjeldab töötava rakenduse atribuute.ext_app Describes the properties of the running application. Selle laiendi võib asustada klientrakendus või veebirakendus.This extension could be populated by either a client app or a web app. Vt: Common Data Extensions.app.See Common Data Extensions.app.
 • ext_container – kirjeldab konteineris (ümbrises) logitud sündmuste korral konteineri atribuute.ext_container Describes the properties of the container for events logged within a container. Vt: Common Data Extensions.container.See Common Data Extensions.container.
 • ext_device – kirjeldab seadmega seotud välju.ext_device Describes the device-related fields. Vt: Common Data Extensions.device.See Common Data Extensions.device.
 • ext_m365a – kirjeldab Microsoft 365-ga seotud välju.ext_m365a Describes the Microsoft 365-related fields. Vt Common Data Extensions.m365a.See Common Data Extensions.m365a.
 • ext_mscv – kirjeldab korrelatsioonivektoriga seotud välju.ext_mscv Describes the correlation vector-related fields. Vt Common Data Extensions.mscv.See Common Data Extensions.mscv.
 • ext_os – kirjeldab opsüsteemi atribuute, mille määrab klient.ext_os Describes the operating system properties that would be populated by the client. Vt: Common Data Extensions.os.See Common Data Extensions.os.
 • ext_sdk – kirjeldab kindla SDK jaoks nõutavaid platvormiteegiga seotud välju.ext_sdk Describes the fields related to a platform library required for a specific SDK. Vt: Common Data Extensions.sdk.See Common Data Extensions.sdk.
 • ext_user – kirjeldab kasutajaga seotud välju.ext_user Describes the fields related to a user. Vt: Common Data Extensions.user.See Common Data Extensions.user.
 • ext_utc – kirjeldab välju, mille võib täita Windowsi logimisteek.ext_utc Describes the fields that might be populated by a logging library on Windows. Vt: Common Data Extensions.utc.See Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl – kirjeldab XBOX Live'iga seotud välju.ext_xbl Describes the fields related to XBOX Live. Vt: Common Data Extensions.xbl.See Common Data Extensions.xbl.
 • iKey – rakenduste või sündmuste muude loogiliste rühmituste ID.iKey Represents an ID for applications or other logical groupings of events.
 • name – sündmuse kordumatu täisnimi.name Represents the uniquely qualified name for the event.
 • time – sündmuse klientseadmes genereerimise kuupäev ja kellaaeg (UTC).time Represents the event date time in Coordinated Universal Time (UTC) when the event was generated on the client. See peaks olema ISO 8601 vormingus.This should be in ISO 8601 format.
 • ver – tähistab laiendi põhi- ja vaheversiooni.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.m365aCommon Data Extensions.m365a

Kirjeldab Microsoft 365-ga seotud välju.Describes the Microsoft 365-related fields.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • enrolledTenantId – registreeritud rentniku ID.enrolledTenantId The enrolled tenant ID.
 • msp – aktiivsete programmide loendiga bitimask.msp A bitmask that lists the active programs.

Common Data Extensions.mscvCommon Data Extensions.mscv

Kirjeldab korrelatsioonivektoriga seotud välju.Describes the correlation vector-related fields.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • cV – korrelatsioonivektor: üks väli, mis võimaldab jälgida omavahel seotud sündmuste osalist järjestust mitmes komponendis.cV Represents the Correlation Vector: A single field for tracking partial order of related events across component boundaries.

Common Data Extensions.osCommon Data Extensions.os

Kirjeldab osa operatsioonisüsteemi atribuutidest.Describes some properties of the operating system.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • bootId – täisarvuline väärtus, mis tähistab käivitusseanssi.bootId An integer value that represents the boot session. See väärtus on operatsioonisüsteemi installimisele järgneval esmakordsel käivitamisel 0 ja suureneb järjest igal taaskäivitusel.This value starts at 0 on first boot after OS install and increments after every reboot.
 • expId – katse ID.expId Represents the experiment ID. Eelväljaande (nt opsüsteemi eelväljaande) või katse (nt veebisaidi kasutuskeskkonna katse) sündmusega seostamise standard on eelväljaande või katse ID-de registreerimine ühise skeemi A-osas.The standard for associating a flight, such as an OS flight (pre-release build), or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event is to record the flight / experiment IDs in Part A of the common schema.
 • locale – operatsioonisüsteemi lokaat.locale Represents the locale of the operating system.
 • name – operatsioonisüsteemi nimi.name Represents the operating system name.
 • ver – tähistab laiendi põhi- ja vaheversiooni.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.sdkCommon Data Extensions.sdk

Seda kasutavad platvormi spetsiifilised teegid, et salvestada kindlate SDK-de jaoks vajalikke välju.Used by platform specific libraries to record fields that are required for a specific SDK.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • epoch – iga SDK lähtestamise jaoks lisatud ID.epoch An ID that is incremented for each SDK initialization.
 • installId – SDK esmakordsel lähtestamisel loodud ID.installId An ID that's created during the initialization of the SDK for the first time.
 • libVer – SDK versioon.libVer The SDK version.
 • seq – iga sündmuse jaoks lisatud ID.seq An ID that is incremented for each event.
 • ver – logiva SDK versioon.ver The version of the logging SDK.

Common Data Extensions.userCommon Data Extensions.user

Kirjeldab kasutajaga seotud välju.Describes the fields related to a user.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • authId – selle sündmusega seostatud kasutaja ID, mis tuletatakse tõendist (nt Microsofti konto pilet või XBOX-i tõend).authId This is an ID of the user associated with this event that is deduced from a token such as a Microsoft Account ticket or an XBOX token.
 • lokaadi – keel ja piirkond.locale The language and region.
 • localId – kordumatu kasutaja ID, mis luuakse lokaalselt ja mille lisab klient.localId Represents a unique user identity that is created locally and added by the client. See ei ole kasutaja konto ID.This is not the user's account ID.

Common Data Extensions.utcCommon Data Extensions.utc

Kirjeldab atribuute, mille võib määrata Windowsi logimisteek.Describes the properties that could be populated by a logging library on Windows.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • aId – ETW ActivityId.aId Represents the ETW ActivityId. Seda logitakse TraceLoggingi või otse ETW kaudu.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • bSeq – üleslaadimispuhvri järjekorranumber järgmisel kujul: puhvri identifikaator:järjekorranumberbSeq Upload buffer sequence number in the format: buffer identifier:sequence number
 • cat – sündmusega seostatud ETW märksõnade bitimask.cat Represents a bitmask of the ETW Keywords associated with the event.
 • cpId – koostaja ID, näiteks teatmematerjalide, töölaua, telefoni, holograafia, keskuse, IoT koostaja.cpId The composer ID, such as Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • epoch – tähistab välju epoch ja seqNum, mis aitavad jälgida käivitatud sündmuste ja üles laaditud sündmuste arvu, ning võimaldab tuvastada andmed, mis on sisenemisserveris sündmuste üleslaadimise ja duplikaadieemalduse käigus kaotsi läinud.epoch Represents the epoch and seqNum fields, which help track how many events were fired and how many events were uploaded, and enables identification of data lost during upload and de-duplication of events on the ingress server.
 • eventFlags – kogum bitte, mis kirjeldavad, kuidas peaks ühtse kasutuskogemuse ja telemeetria komponentide konveier sündmust töötlema.eventFlags Represents a collection of bits that describe how the event should be processed by the Connected User Experience and Telemetry component pipeline. Madalaim bait tähistab sündmuse püsilikkust.The lowest-order byte is the event persistence. Järgmine bait tähistab sündmuse latentsusaega.The next byte is the event latency.
 • flags – bittraster, mis hõivab mitmesugused Windowsi-kohased lipud.flags Represents the bitmap that captures various Windows specific flags.
 • loggingBinary – sündmuse vallandanud binaarfail (täitmisfail, teek, draiver jne).loggingBinary The binary (executable, library, driver, etc.) that fired the event.
 • mon – kombineeritud monitori ja sündmuse järjekorranumbrid järgmisel kujul: monitori järjenumber : sündmuse järjenumbermon Combined monitor and event sequence numbers in the format: monitor sequence : event sequence
 • op – ETW toimingukood.op Represents the ETW Op Code.
 • pgName – sündmusega seotud pakkuja rühma nime lühike vorm.pgName The short form of the provider group name associated with the event.
 • popSample – selle sündmuse tegelik diskreetimissagedus ajal, kui klient sündmuse genereeris.popSample Represents the effective sample rate for this event at the time it was generated by a client.
 • providerGuid – pakkuja nimega seotud ETW pakkuja ID.providerGuid The ETW provider ID associated with the provider name.
 • raId – ETW-ga seotud ActivityId.raId Represents the ETW Related ActivityId. Seda logitakse TraceLoggingi või otse ETW kaudu.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • seq – järjekorranumbri väli, mida kasutatakse üleslaaditud sündmuste absoluutjärjestuse jälgimiseks.seq Represents the sequence field used to track absolute order of uploaded events. Iga uue sündmuse lisamisel üleslaadimisjärjekorda muutub selle identifikaatori väärtus suuremaks.It is an incrementing identifier for each event added to the upload queue. Järjekorranumber aitab jälgida käivitatud sündmuste ja üles laaditud sündmuste arvu ning võimaldab tuvastada andmed, mis on sisenemisserveris sündmuste üleslaadimise ja duplikaadieemalduse käigus kaotsi läinud.The Sequence helps track how many events were fired and how many events were uploaded and enables identification of data lost during upload and de-duplication of events on the ingress server.
 • sqmId – Windows SQM-i (tarkvara kvaliteedimõõdikud – Windows 10 diagnostikaandmete kogumise eelkäija) seadme identifikaator.sqmId The Windows SQM (Software Quality Metrics—a precursor of Windows 10 Diagnostic Data collection) device identifier.
 • stId – stsenaariumi sisenemispunkti ID.stId Represents the Scenario Entry Point ID. See on diagnostikastsenaariumis iga sündmuse jaoks kordumatu GUID.This is a unique GUID for each event in a diagnostic scenario. Varem oli see stsenaariumi käivitamise ID.This used to be Scenario Trigger ID.
 • wcmp – Windows kesta koosturi ID.wcmp The Windows Shell Composer ID.
 • wPId – Windowsi põhi-OS-i toote ID.wPId The Windows Core OS product ID.
 • wsId – Windowsi põhi-OS-i seansi ID.wsId The Windows Core OS session ID.

Common Data Extensions.xblCommon Data Extensions.xbl

Kirjeldab XBOX Live'iga seotud välju.Describes the fields that are related to XBOX Live.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • claims – mis tahes täiendavad nõuded, mille lühike nõudenimi pole sellesse struktuuri lisatud.claims Any additional claims whose short claim name hasn't been added to this structure.
 • did – XBOX-i seadme IDdid XBOX device ID
 • dty – XBOX-i seadmetüüpdty XBOX device type
 • dvr – seadme operatsioonisüsteemi versioon.dvr The version of the operating system on the device.
 • eid – kordumatu ID, mis tähistab arendajaolemit.eid A unique ID that represents the developer entity.
 • exp – aegumisaegexp Expiration time
 • ip – klientseadme IP-aadress.ip The IP address of the client device.
 • nbf – varaseim lubatud aegnbf Not before time
 • pid – Base10-numbritena loetletud PUID-de komaeraldusega loend.pid A comma separated list of PUIDs listed as base10 numbers.
 • sbx – XBOX-i liivakasti identifikaatorsbx XBOX sandbox identifier
 • sid – teenuseeksemplari ID.sid The service instance ID.
 • sty – teenuse tüüp.sty The service type.
 • tid – XBOX Live'i nimetuse ID.tid The XBOX Live title ID.
 • tvr – XBOX Live'i nimetuse versioon.tvr The XBOX Live title version.
 • uts – bitiväli; igale xid-väljal loetletud kasutaja ID-le on määratud 2 bitti.uts A bit field, with 2 bits being assigned to each user ID listed in xid. Kui kõik kasutajad on jaemüügikontod, jäetakse see väli ära.This field is omitted if all users are retail accounts.
 • xid – Base10-kodeeritud XBOX-i kasutaja ID-de loend.xid A list of base10-encoded XBOX User IDs.

Ühtsed andmeväljadCommon data fields

Ms.Device.DeviceInventoryChangeMs.Device.DeviceInventoryChange

Kirjeldab kõigi konkreetses seadmes saadaolevate riist- ja tarkvarakomponentide installiolekut.Describes the installation state for all hardware and software components available on a particular device.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • action – seadme inventuuriobjekti osas tehtud muudatus.action The change that was invoked on a device inventory object.
 • inventoryId – seadme ID, mida kasutatakse ühilduvuskontrolli jaoks.inventoryId Device ID used for Compatibility testing
 • objectInstanceId – seadme ulatuses kordumatu objektiidentiteet.objectInstanceId Object identity which is unique within the device scope.
 • objectType – objektitüüp, mille kohta see sündmus kehtib.objectType Indicates the object type that the event applies to.
 • syncId – string, mida kasutatakse kokku kuuluvate StartSync-, EndSync-, Add- ja Remove-toimingute rühmitamiseks.syncId A string used to group StartSync, EndSync, Add, and Remove operations that belong together. Sünkroonimisperiood muudab selle välja kordumatuks ning seda kasutatakse andmete eristamiseks olukordades, kus mitu agenti loendavad kattuvalt sama objekti.This field is unique by Sync period and is used to disambiguate in situations where multiple agents perform overlapping inventories for the same object.

Komponendipõhised teenindussündmusedComponent-based Servicing events

Microsoft.Windows.CbsLite.CbsLiteResetBeginMicrosoft.Windows.CbsLite.CbsLiteResetBegin

See sündmus vallandatakse värskenduse opsüsteemist opsüsteemi uuesti installimise algamisel.This event is fired from Update OS when re-install of the OS begins.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • cbsLiteSessionID – selle lähtestusseansiga seotud teiste Cbs-i sündmuste seostamise ID.cbsLiteSessionID An ID to associate other Cbs events related to this reset session.
 • resetFlags – lipp, mis sisaldab üksikasjalikku teavet, milliseid lähtestamise stsenaariumeid kasutati.resetFlags A flag containing the detail of which reset scenarios was executed.
 • wipeDuration – süsteemi helitugevuse ja andmete helitugevuse puhastamiseks kulunud aeg.wipeDuration The time taken to purge the system volume and format data volume.

DISM sündmusedDISM events

Microsoft.Windows.StartRepairCore.DISMLatestInstalledLCUMicrosoft.Windows.StartRepairCore.DISMLatestInstalledLCU

DISMi viimati installitud LCU saadab teavet viimase installitud LCU otsingutulemite kuvamiseks pärast viimast edukat alglaadimist.The DISM Latest Installed LCU sends information to report result of search for latest installed LCU after last successful boot.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • dismInstalledLCUPackageName − uusima installitud paketi nimi.dismInstalledLCUPackageName The name of the latest installed package.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.DISMUninstallLCUMicrosoft.Windows.StartRepairCore.DISMUninstallLCU

DISMi desinstallimise LCU saadab teavet leitud LCU desinstallimiskatse tulemuste kohta.The DISM Uninstall LCU sends information to report result of uninstall attempt for found LCU.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • errorCode − sündmuse poolt tagastatud tulemikood.errorCode The result code returned by the event.

Draiveri installimise sündmusedDriver installation events

Microsoft.Windows.DriverInstall.DeviceInstallMicrosoft.Windows.DriverInstall.DeviceInstall

See kriitiline sündmus saadab teavet toimunud draiveriinstallimise kohta.This critical event sends information about the driver installation that took place.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ClassGuid – seadmeklassi kordumatu ID.ClassGuid The unique ID for the device class.
 • ClassLowerFilters – alumise filtriklassi draiverite loend.ClassLowerFilters The list of lower filter class drivers.
 • ClassUpperFilters – ülemise filtriklassi draiverite loend.ClassUpperFilters The list of upper filter class drivers.
 • CoInstallers – kaasinstallerite loend.CoInstallers The list of coinstallers.
 • ConfigFlags – seadmekonfiguratsiooni lipud.ConfigFlags The device configuration flags.
 • DeviceConfigured − näitab, kas seda seadet konfigureeriti tuuma konfiguratsiooni kaudu.DeviceConfigured Indicates whether this device was configured through the kernel configuration.
 • DeviceInstalled − näitab, kas pärandi installimise koodi teed on kasutatud.DeviceInstalled Indicates whether the legacy install code path was used.
 • DeviceInstanceId − süsteemi seadme ainuidentifikaator.DeviceInstanceId The unique identifier of the device in the system.
 • DeviceStack – installitava draiveri seadmepinu.DeviceStack The device stack of the driver being installed.
 • DriverDate – draiveri kuupäev.DriverDate The date of the driver.
 • DriverDescription – draiverifunktsiooni kirjeldus.DriverDescription A description of the driver function.
 • DriverInfName – draiveri INF-faili (häälestusteabefail) nimi.DriverInfName Name of the INF file (the setup information file) for the driver.
 • DriverInfSectionName – DDInstall-jaotise nimi draiveri INF-failis.DriverInfSectionName Name of the DDInstall section within the driver INF file.
 • DriverPackageId – draiverisalve koondatud draiveripaketi ID.DriverPackageId The ID of the driver package that is staged to the driver store.
 • DriverProvider – draiveri tootja või pakkuja.DriverProvider The driver manufacturer or provider.
 • DriverUpdated – näitab, kas draiver asendab vana draiveri.DriverUpdated Indicates whether the driver is replacing an old driver.
 • DriverVersion – draiverifaili versioon.DriverVersion The version of the driver file.
 • EndTime – installimise lõpuleviimise aeg.EndTime The time the installation completed.
 • Error – pakub installimise WIN32 tõrkekoodi.Error Provides the WIN32 error code for the installation.
 • ExtensionDrivers – seda installimist täiendavate laiendusdraiverite loend.ExtensionDrivers List of extension drivers that complement this installation.
 • FinishInstallAction – näitab, kas kaasinstaller käivitas installimise lõpuleviimistoimingu.FinishInstallAction Indicates whether the co-installer invoked the finish-install action.
 • FinishInstallUI – näitab, kas installiprotsessi käigus kuvatakse kasutajaliides.FinishInstallUI Indicates whether the installation process shows the user interface.
 • FirmwareDate – püsivara kuupäev, mis salvestatakse EFI süsteemiressursside tabelisse (ESRT).FirmwareDate The firmware date that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirmwareRevision – püsivara redaktsioon, mis salvestatakse EFI süsteemiressursside tabelisse (ESRT).FirmwareRevision The firmware revision that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirmwareVersion – püsivara versioon, mis salvestatakse EFI süsteemiressursside tabelisse (ESRT).FirmwareVersion The firmware version that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirstHardwareId – ID riistvara-ID-de loendis, mis pakub seadme kõige täpsemat kirjeldust.FirstHardwareId The ID in the hardware ID list that provides the most specific device description.
 • FlightIds – seadmes olevate erinevate Windows Insideri versioonijärkude loend.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on the device.
 • GenericDriver – näitab, kas draiver on üldine draiver.GenericDriver Indicates whether the driver is a generic driver.
 • Inbox – näitab, kas draiveripakett kuulub Windowsi komplekti.Inbox Indicates whether the driver package is included with Windows.
 • InstallDate – draiveri installimiskuupäev.InstallDate The date the driver was installed.
 • LastCompatibleId − riistvara ID loendis olev ID, mis sisaldab kõige vähem konkreetse seadme kirjeldust.LastCompatibleId The ID in the hardware ID list that provides the least specific device description.
 • LastInstallFunction − viimane installifunktsioon, mille kaasinstaller käivitas, kui installiprogrammi aegumistähtaeg saabus kaasinstalli teostamise ajal.LastInstallFunction The last install function invoked in a co-installer if the install timeout was reached while a co-installer was executing.
 • LowerFilters – alumiste filtridraiverite loend.LowerFilters The list of lower filter drivers.
 • MatchingDeviceId – riistvara-ID või ühilduv ID, mida Windows kasutas seadmeeksemplari installimiseks.MatchingDeviceId The hardware ID or compatible ID that Windows used to install the device instance.
 • NeedReboot – näitab, kas draiver nõuab taaskäivitamist.NeedReboot Indicates whether the driver requires a reboot.
 • OriginalDriverInfName – INF-faili algne nimi enne selle faili ümber nimetamist.OriginalDriverInfName The original name of the INF file before it was renamed.
 • ParentDeviceInstanceId – seadme ülemseadme seadmeeksemplari ID.ParentDeviceInstanceId The device instance ID of the parent of the device.
 • PendedUntilReboot – näitab, kas installimine on ootel, kuni seade on taaskäivitatud.PendedUntilReboot Indicates whether the installation is pending until the device is rebooted.
 • Problem – pärast installimist seadme tagastatud tõrkekood.Problem Error code returned by the device after installation.
 • ProblemStatus − seadme olek pärast draiveri installimist.ProblemStatus The status of the device after the driver installation.
 • RebootRequiredReason − DWORD (Double Word – 32-bitine allkirjastamata täisarv), mis sisaldab põhjust, miks seade nõudis installimise ajal taaskäivitamist.RebootRequiredReason DWORD (Double Word—32-bit unsigned integer) containing the reason why the device required a reboot during install.
 • SecondaryDevice − näitab, kas seade on sekundaarne seade.SecondaryDevice Indicates whether the device is a secondary device.
 • ServiceName − draiveri teenuse nimi.ServiceName The service name of the driver.
 • SessionGuid − GUID (globaalselt unikaalne identifikaator) värskendusseansiks.SessionGuid GUID (Globally Unique IDentifier) for the update session.
 • SetupMode − näitab, kas draiveri installimine toimus enne valmistarkvara lõpuleviimist.SetupMode Indicates whether the driver installation took place before the Out Of Box Experience (OOBE) was completed.
 • StartTime – installimise algusaeg.StartTime The time when the installation started.
 • SubmissionId – Windowsi riistvaraarenduskeskuse määratud draiveriedastuse identifikaator.SubmissionId The driver submission identifier assigned by the Windows Hardware Development Center.
 • UpperFilters – ülemiste filtridraiverite loend.UpperFilters The list of upper filter drivers.

DxgKernelTelemetry-sündmusedDxgKernelTelemetry events

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

See sündmus saadab Windowsi ja kuvadraiverite ajakohasena hoidmiseks põhilist teavet GPU ja kuvadraiveri kohta.This event sends basic GPU and display driver information to keep Windows and display drivers up-to-date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AdapterTypeValue – graafikaadapteri tüüpi tähistav arvväärtus.AdapterTypeValue The numeric value indicating the type of Graphics adapter.
 • aiSeqId – sündmusejada ID.aiSeqId The event sequence ID.
 • bootId – süsteemi alglaadimise ID.bootId The system boot ID.
 • BrightnessVersionViaDDI – DBI (ekraaniheleduse liidese) versioon.BrightnessVersionViaDDI The version of the Display Brightness Interface.
 • ComputePreemptionLevel – maksimaalne tõkestustase, mida GPU andmetöötluslasti jaoks toetab.ComputePreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for compute payload.
 • DDIInterfaceVersion – seadmedraiveri liidese versioon.DDIInterfaceVersion The device driver interface version.
 • DedicatedSystemMemoryB – GPU kasutuseks eraldatud süsteemimälu hulk (baitides).DedicatedSystemMemoryB The amount of system memory dedicated for GPU use (in bytes).
 • DedicatedVideoMemoryB – GPU sihtotstarbelise VRAM-i hulk (baitides).DedicatedVideoMemoryB The amount of dedicated VRAM of the GPU (in bytes).
 • DisplayAdapterLuid – kuvaadapteri LUID.DisplayAdapterLuid The display adapter LUID.
 • DriverDate – kuvadraiveri kuupäev.DriverDate The date of the display driver.
 • DriverRank – kuvadraiveri järk.DriverRank The rank of the display driver.
 • DriverVersion – kuvadraiveri versioon.DriverVersion The display driver version.
 • DX10UMDFilePath – DirectX 10 kuva kasutajarežiimi draiveri asukoha failitee draiverisalves.DX10UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 10 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX11UMDFilePath – DirectX 11 kuva kasutajarežiimi draiveri asukoha failitee draiverisalves.DX11UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 11 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX12UMDFilePath – DirectX 12 kuva kasutajarežiimi draiveri asukoha failitee draiverisalves.DX12UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 12 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX9UMDFilePath – DirectX 9 kuva kasutajarežiimi draiveri asukoha failitee draiverisalves.DX9UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 9 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • GPUDeviceID – GPU seadme ID.GPUDeviceID The GPU device ID.
 • GPUPreemptionLevel – maksimaalne tõkestustase, mida GPU graafikalasti jaoks toetab.GPUPreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for graphics payload.
 • GPURevisionID – GPU redaktsiooni ID.GPURevisionID The GPU revision ID.
 • GPUVendorID – GPU hankija ID.GPUVendorID The GPU vendor ID.
 • InterfaceFuncPointersProvided1 – esitatud seadmedraiveri liidese funktsiooniviitade arv.InterfaceFuncPointersProvided1 Number of device driver interface function pointers provided.
 • InterfaceFuncPointersProvided2 – esitatud seadmedraiveri liidese funktsiooniviitade arv.InterfaceFuncPointersProvided2 Number of device driver interface function pointers provided.
 • InterfaceId – GPU liidese ID.InterfaceId The GPU interface ID.
 • IsDisplayDevice − kas GPU-l on kuvamise võimalus?IsDisplayDevice Does the GPU have displaying capabilities?
 • IsHwSchEnabled − loogikaväärtus, mis näitab, kas riistvara ajastamine on lubatud.IsHwSchEnabled Boolean value indicating whether hardware scheduling is enabled.
 • IsHwSchSupported − näitab, kas adapter toetab riistvara ajastamist.IsHwSchSupported Indicates whether the adapter supports hardware scheduling.
 • IsHybridDiscrete – kas GPU-l on diskreetsed GPU võimalused hübriidseadmes?IsHybridDiscrete Does the GPU have discrete GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsHybridIntegrated – kas GPU-l on integreeritud GPU võimalused hübriidseadmes?IsHybridIntegrated Does the GPU have integrated GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsLDA – kas GPU koosneb lingitud kuvaadapteritest?IsLDA Is the GPU comprised of Linked Display Adapters?
 • IsMiracastSupported – kas GPU toetab Miracasti?IsMiracastSupported Does the GPU support Miracast?
 • IsMismatchLDA – kas vähemalt üks lingitud kuvaadapterite ahela seade pärineb mõnelt teiselt hankijalt?IsMismatchLDA Is at least one device in the Linked Display Adapters chain from a different vendor?
 • IsMPOSupported – kas GPU toetab mitmetasandilisi ülekatteid?IsMPOSupported Does the GPU support Multi-Plane Overlays?
 • IsMsMiracastSupported – kas GPU Miracasti võimalusi toetab Microsofti lahendus?IsMsMiracastSupported Are the GPU Miracast capabilities driven by a Microsoft solution?
 • IsPostAdapter – kas see GPU on seadme POST GPU?IsPostAdapter Is this GPU the POST GPU in the device?
 • IsRemovable – TRUE, kui adapter toetab keelamist või eemaldamist.IsRemovable TRUE if the adapter supports being disabled or removed.
 • IsRenderDevice – kas GPU-l on renderdusvõimalused?IsRenderDevice Does the GPU have rendering capabilities?
 • IsSoftwareDevice – kas see on GPU tarkvaraline juurutus?IsSoftwareDevice Is this a software implementation of the GPU?
 • KMDFilePath – kuva tuumrežiimi draiveri asukoha failitee draiverisalves.KMDFilePath The file path to the location of the Display Kernel Mode Driver in the Driver Store.
 • MeasureEnabled – kas seade kuulab sätet MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?MeasureEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • NumVidPnSources – toetatud kuvaväljundallikate arv.NumVidPnSources The number of supported display output sources.
 • NumVidPnTargets – toetatud kuvasisendallikate arv.NumVidPnTargets The number of supported display output targets.
 • SharedSystemMemoryB – GPU ja CPU ühise süsteemimälu hulk (baitides).SharedSystemMemoryB The amount of system memory shared by GPU and CPU (in bytes).
 • SubSystemID – alamsüsteemi ID.SubSystemID The subsystem ID.
 • SubVendorID – GPU alamhankija ID.SubVendorID The GPU sub vendor ID.
 • TelemetryEnabled – kas seade kuulab sätet MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?TelemetryEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger – mis põhjustas selle sündmuse logimise?TelInvEvntTrigger What triggered this event to be logged? Näide: 0 (GPU loendus) või 1 (DxgKrnlTelemetry pakkuja ümberlülitus).Example: 0 (GPU enumeration) or 1 (DxgKrnlTelemetry provider toggling)
 • version – sündmuse versioon.version The event version.
 • WDDMVersion – Windowsi kuvadraiveri mudeli versioon.WDDMVersion The Windows Display Driver Model version.

Funktsioonivärskenduste sündmusedFeature update events

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggeredMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggered

See sündmus näitab, et desinstallimine oli õigesti konfigureeritud ja et süsteem taaskäivitati.This event indicates that the uninstall was properly configured and that a system reboot was initiated.

Holograafilised sündmusedHolographic events

Microsoft.Windows.Shell.HolographicFirstRun.AppActivatedMicrosoft.Windows.Shell.HolographicFirstRun.AppActivated

See sündmus viitab Windows Mixed Reality portaali rakenduse aktiveeritud olekule.This event indicates Windows Mixed Reality Portal app activation state. Seda sündmust kasutatakse ka WMR-i seadme arvestamiseks.This event also used to count WMR device.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • IsDemoMode − Windows Mixed Reality portaali rakenduse demorežiimi olek.IsDemoMode Windows Mixed Reality Portal app state of demo mode.
 • IsDeviceSetupComplete − Windows Mixed Reality portaali rakenduse olek seadme seadistuse lõpuleviimisel.IsDeviceSetupComplete Windows Mixed Reality Portal app state of device setup completion.
 • PackageVersion − Windows Mixed Reality portaali rakenduse paketiversioon.PackageVersion Windows Mixed Reality Portal app package version.
 • PreviousExecutionState − Windows Mixed Reality portaali rakenduse eelneva käivitamise olek.PreviousExecutionState Windows Mixed Reality Portal app prior execution state.
 • wilActivity − Windows Mixed Reality portaali rakenduse wilActivity ID.wilActivity Windows Mixed Reality Portal app wilActivity ID. Vt wilActivity.See wilActivity.

wilActivitywilActivity

See sündmus annab Windowsi siseteegi konteksti, mida kasutatakse toodete ja teenuste diagnostika jaoks.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • callContext – funktsioon, kus tõrge ilmnes.callContext The function where the failure occurred.
 • currentContextId – selle praeguse kutse konteksti ID, kus tõrge ilmnes.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage – selle praeguse kutse konteksti sõnum, kus tõrge ilmnes.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName – selle praeguse kutse konteksti nimi, kus tõrge ilmnes.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount – selle tõrke ID-ga seotud tõrgete arv.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId – ilmnenud tõrke ID.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType – ilmnenud tõrke tüüp.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName – selle faili nimi, kus tõrge ilmnes.fileName The file name where the failure occurred.
 • function – funktsioon, kus tõrge ilmnes.function The function where the failure occurred.
 • hresult – üldise toimingu HResult.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber – rea number, kus ilmnes tõrge.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message – ilmnenud tõrke teade.message The message of the failure that occurred.
 • module – moodul, kus tõrge ilmnes.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti ID.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti teade.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti nimi.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId − selle lõime ID, millel tegevust teostatakse.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

Microsoft.Windows.Shell.HolographicFirstRun.AppLifecycleService_ResumingMicrosoft.Windows.Shell.HolographicFirstRun.AppLifecycleService_Resuming

See sündmus viitab Windows Mixed Reality portaali rakenduse töö jätkumist.This event indicates Windows Mixed Reality Portal app resuming. Seda sündmust kasutatakse ka WMR-i seadme arvestamiseks.This event is also used to count WMR device.

LaosündmusedInventory events

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

See sündmus jäädvustab põhilised kontrollsumma andmed seadme inventuuriüksuste kohta, mis on salvestatud vahemällu ja mida kasutatakse andmete täielikkuse valideerimiseks Microsoft.Windows.Inventory.Core-sündmuste korral.This event captures basic checksum data about the device inventory items stored in the cache for use in validatingdata completeness for Microsoft.Windows.Inventory.Core events. Selle sündmuse väljad võivad aja jooksul muutuda, kuid need tähistavad alati kindla objekti arvu.The fields in this event may change over time, but they will always represent a count of a given object.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Device – vahemälus olevate seadmeobjektide arv.Device A count of device objects in cache.
 • DriverPackageExtended – vahemälus olevate driverpackageextended-objektide arv.DriverPackageExtended A count of driverpackageextended objects in cache.
 • File – vahemälus olevate failiobjektide arv.File A count of file objects in cache.
 • Generic – vahemälus olevate üldiste objektide arv.Generic A count of generic objects in cache.
 • InventoryApplication – vahemälus olevate rakendusobjektide arv.InventoryApplication A count of application objects in cache.
 • InventoryApplicationDriver – vahemälus olevate rakendusdraiveriobjektide arvInventoryApplicationDriver A count of application driver objects in cache
 • InventoryApplicationFile – vahemälus olevate rakendusfailiobjektide arv.InventoryApplicationFile A count of application file objects in cache.
 • InventoryApplicationFramework – vahemälus olevate rakendusraamistikuobjektide arvInventoryApplicationFramework A count of application framework objects in cache
 • InventoryApplicationShortcut – vahemälus olevate rakenduste otsetee objektide arvInventoryApplicationShortcut A count of application shortcut objects in cache
 • InventoryDeviceContainer – vahemälus olevate seadmekonteineriobjektide arv.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDeviceInterface – vahemälus olevate isehäälestuva seadme liideseobjektide arv.InventoryDeviceInterface A count of Plug and Play device interface objects in cache.
 • InventoryDeviceMediaClass – vahemälus olevate seadme meediumiobjektide arv.InventoryDeviceMediaClass A count of device media objects in cache.
 • InventoryDevicePnp – vahemälus olevate isehäälestuva seadme objektide arv.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDeviceUsbHubClass – vahemälus olevate seadme USB objektide arvInventoryDeviceUsbHubClass A count of device usb objects in cache
 • InventoryDriverBinary – vahemälus olevate draiveri binaarobjektide arv.InventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage – vahemälus olevate seadmeobjektide arv.InventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeAddIn – Office'i lisandmoodulite objektide arv vahemälusInventoryMiscellaneousOfficeAddIn A count of office add-in objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeAddInUsage – Office'i lisandmoodulite kasutusobjektide arv vahemälus.InventoryMiscellaneousOfficeAddInUsage A count of office add-in usage objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiers – Office'i identifikaatori objektide arv vahemälusInventoryMiscellaneousOfficeIdentifiers A count of office identifier objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeIESettings – Office'i IE sätete objektide arv vahemälusInventoryMiscellaneousOfficeIESettings A count of office ie settings objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeInsights – Office'i ülevaadete objektide arv vahemälusInventoryMiscellaneousOfficeInsights A count of office insights objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeProducts – Office'i tooteobjektide arv vahemälusInventoryMiscellaneousOfficeProducts A count of office products objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeSettings – Office'i sätete objektide arv vahemälusInventoryMiscellaneousOfficeSettings A count of office settings objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeVBA – Office'i VBA objektide arv vahemälusInventoryMiscellaneousOfficeVBA A count of office vba objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolations – Office'i VBA reeglirikkumisobjektide arv vahemälusInventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolations A count of office vba rule violations objects in cache
 • InventoryMiscellaneousUUPInfo – vahemälus olevate UUP teabe objektide arvInventoryMiscellaneousUUPInfo A count of uup info objects in cache
 • Metadata − vahemälus olevate metaandmeobjektide arv.Metadata A count of metadata objects in cache.
 • Programs – vahemälus olevate programmiobjektide arv.Programs A count of program objects in cache.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

See sündmus saadab peamisi metaandmeid raamistike kohta, millest rakendus võib sõltuda.This event provides the basic metadata about the frameworks an application may depend on.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • FileId – faili kordumatult tuvastav räsiväärtus.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • Frameworks – raamistike loend, millest fail sõltub.Frameworks The list of frameworks this file depends on.
 • InventoryVersion – sündmused genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid seadmekonteineri kohta (nt kuvar või printer, mitte PNP-seade).This event sends basic metadata about a device container (such as a monitor or printer as opposed to a Plug and Play device) to help keep Windows up to date.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Categories – komaga eraldatud loend funktsionaalsetest kategooriatest, kuhu konteiner kuulub.Categories A comma separated list of functional categories in which the container belongs.
 • DiscoveryMethod – seadmekonteineri avastusmeetod.DiscoveryMethod The discovery method for the device container.
 • FriendlyName – seadmekonteineri nimi.FriendlyName The name of the device container.
 • IsActive – kas seade on ühendatud või on seda viimase 14 päeva jooksul kuvatud?IsActive Is the device connected, or has it been seen in the last 14 days?
 • IsConnected – füüsiliselt ühendatud seadme puhul on see väärtus sama mis IsPresent.IsConnected For a physically attached device, this value is the same as IsPresent. Juhtmeta seadme puhul tähistab see väärtus sidelinki.For wireless a device, this value represents a communication link.
 • IsMachineContainer – kas konteiner on ise juurseade?IsMachineContainer Is the container the root device itself?
 • IsNetworked – kas see on võrku ühendatud seade?IsNetworked Is this a networked device?
 • IsPaired – kas seadmekonteiner nõuab sidumist?IsPaired Does the device container require pairing?
 • Manufacturer – seadmekonteineri tootja nimi.Manufacturer The manufacturer name for the device container.
 • ModelId – kordumatu mudeli ID.ModelId A unique model ID.
 • ModelName – mudeli nimi.ModelName The model name.
 • ModelNumber – seadmekonteineri mudeli number.ModelNumber The model number for the device container.
 • PrimaryCategory – seadmekonteineri põhikategooria.PrimaryCategory The primary category for the device container.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid draivi pakettide kohta.This event sends basic metadata about drive packages installed on the system to help keep Windows up to date.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Class – seadmedraiveri klassinimi.Class The class name for the device driver.
 • ClassGuid – seadmedraiveri klassi GUID.ClassGuid The class GUID for the device driver.
 • Date – draiveripaketi kuupäev.Date The driver package date.
 • Directory – draiveripaketi tee.Directory The path to the driver package.
 • DriverInBox – kas draiver on operatsioonisüsteemiga kaasas?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • FlightIds – draiverite eelversioonide ID-d.FlightIds Driver Flight IDs.
 • Inf – draiveripaketi INF-faili nimi.Inf The INF name of the driver package.
 • InventoryVersion – sündmused genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Provider – draiveripaketi pakkuja.Provider The provider for the driver package.
 • RecoveryIds – draiverite taaste-ID-s.RecoveryIds Driver recovery IDs.
 • SubmissionId – draiveripaketi HLK esitamise ID.SubmissionId The HLK submission ID for the driver package.
 • Version – draiveripaketi versioon.Version The version of the driver package.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoAdd

See sündmus pakub seadme aktiivsete mälupesade põhiteavet.This event provides basic information about active memory slots on the device.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Capacity – mälumaht baitides.Capacity Memory size in bytes.
 • Manufacturer – DRAM-i tootja nimi.Manufacturer Name of the DRAM manufacturer.
 • Model – mälu mudel ja alammudel.Model Model and submodel of the memory.
 • Slot – pesa, kuhu DRAM on emaplaadil ühendatud.Slot Slot the DRAM is plugged into the motherboard.
 • Speed – mälu praeguse konfigureerimise ja kasutamise MHZ.Speed MHZ the memory is currently configured and used at.
 • Type – aruannete DDR jne loendamise väärtusena DMTF SMBIOS-i standardi versiooni 3.3.0, jaotise 7.18.2 kohta.Type Reports DDR, etc. as an enumeration value per DMTF SMBIOS standard version 3.3.0, section 7.18.2.
 • TypeDetails – aruannete säilvahemälu jne bittide lipu loendusena DMTF SMBIOS standardi versiooni 3.3.0, jaotise 7.18.3 kohta.TypeDetails Reports Non-volatile, etc. as a bit flag enumeration per DMTF SMBIOS standard version 3.3.0, section 7.18.3.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAdd

Annab andmeid Office'i identifikaatorite kohta.Provides data on the Office identifiers.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • OAudienceData – Microsoft Office'i väljalaskehalduse alamidentifikaator, mis tuvastab seadme pilootrühmaOAudienceData Sub-identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OAudienceId – Microsoft Office'i identifikaator Microsoft Office'i tootmisesse saatmise halduse jaoks, mis tuvastab seadme pilootrühmaOAudienceId Microsoft Office identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OMID – Office SQM-i arvuti identifikaatorOMID Identifier for the Office SQM Machine
 • OPlatform – kas installitud Microsoft Office toode on 32-bitine või 64-bitineOPlatform Whether the installed Microsoft Office product is 32-bit or 64-bit
 • OTenantId – Microsoft O365 rentniku esindav kordumatu GUIDOTenantId Unique GUID representing the Microsoft O365 Tenant
 • OVersion – Microsoft Office'i installitud versioon.OVersion Installed version of Microsoft Office. Näiteks 16.0.8602.1000For example, 16.0.8602.1000
 • OWowMID – Microsoft Office telemeetria pärandidentifikaator (SQM arvuti ID-d) WoW süsteemidele (64-bitine Windowsi 32-bitine Microsoft Office)OWowMID Legacy Microsoft Office telemetry identifier (SQM Machine ID) for WoW systems (32-bit Microsoft Office on 64-bit Windows)

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAdd

Kirjeldab installitud Office'i tooteid.Describes Office Products installed.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • OC2rApps – GUID, mis kirjeldab Office'i klõpskäivitusrakendusiOC2rApps A GUID the describes the Office Click-To-Run apps
 • OC2rSkus – seadmesse installitud Office'i klõpskäivitusrakenduste komaga eraldatud nimekiri (CSV).OC2rSkus Comma-delimited list (CSV) of Office Click-To-Run products installed on the device. Näiteks Office 2016 ProPlusFor example, Office 2016 ProPlus
 • OMsiApps – seadmesse installitud Office'i MSI toodete komaga eraldatud nimekiri (CSV).OMsiApps Comma-delimited list (CSV) of Office MSI products installed on the device. Nt Microsoft WordFor example, Microsoft Word
 • OProductCodes – GUID, mis kirjeldab Office'i MSI toodet.OProductCodes A GUID that describes the Office MSI products

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.ChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.Checksum

See sündmus võtab kokku InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd-sündmuste arvud.This event summarizes the counts for the InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CensusId – riistvara kordumatu identifikaator.CensusId A unique hardware identifier.
 • ChecksumDictionary – iga operatsioonisüsteemi indikaatori arv.ChecksumDictionary A count of each operating system indicator.

Microsoft Edge'i sündmusedMicrosoft Edge events

Aria.160f0649efde47b7832f05ed000fc453.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.160f0649efde47b7832f05ed000fc453.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

See konfiguratsioonisündmus saadab Microsoft Edge'ilt seadme põhilise ühenduvuse ja konfiguratsiooniteabe praeguste andmete kogumise nõusoleku, rakenduse versiooni ja installimisoleku kohta, et Microsoft Edge oleks ajakohane ja turvaline.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • app_sample_rate – protsendina väljendatud arv, mis näitab, kui sageli klient telemeetriateavet saadab.app_sample_rate A number representing how often the client sends telemetry, expressed as a percentage. Väike väärtus näitab, et klient saadab rohkem sündmusi; suur väärtus näitab, et klient saadab vähem sündmusi.Low values indicate that said client sends more events and high values indicate that said client sends fewer events.
 • app_version – süsteemisisene Edge’i versioonijärgu string, mis võetakse UMA mõõdikute väljalt system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState − bitised lipud, mis kirjeldavad nõusolekut andmete kogumiseks arvutis; null, kui olekut ei hangita.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Seotud biti seadistamisel kehtivad järgmised tingimused: nõusolek anti (0x1), nõusolek edastati installimisel (0x2), diagnostikaandmete nõusolek anti (0x20000), sirvimisandmete nõusolek anti (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Channel − täisarv, mis näitab installatsiooni kanalit (Canary või Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id − ainuidentifikaator, millega kõik muud diagnostilised kliendiandmed on seostatud; võetakse UMA mõõdikute pakkujalt.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. See ID on seadme, opsüsteemi kasutajaprofiil ja värskenduskanali (nt Canary/Dev/Beta/Stable) lõikes sisuliselt kordumatu.This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id pole püsiv, põhineb kasutaja eelistustel.client_id is not durable, based on user preferences. client_id lähtestatakse rakenduse esmakordsel käivitamisel iga opsüsteemi kasutajaprofiili all.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id on lingitav, kuid pole seadmete ega opsüsteemi kasutajaprofiilide lõikes kordumatu.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id lähtestatakse alati, kui UMA andmete kogumine on keelatud või kui rakendus desinstallitakse.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType − esimene teadaolev praegu ühendatud võrguühenduse tüüp.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Võimalikud väärtused: Unknown (pole teada), Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None (puudub) või Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id – ümbrise kliendi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi kliendi ID-st, mis on hosti kliendi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id – ümbrise seansi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi seansi ID-st, mis on hosti seansi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag − etag on identifikaator, mis tähistab kõiki teenusele rakendatud konfiguratsioone ja eksperimente praeguse brauseri seansi jaoks.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. See väli jääb tühjaks, kui Windowsi diagnostikatasemeks on valitud põhitase (või madalam tase) või kui diagnostikaandmete kogumiseks pole luba antud.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level − minimaalne sündmuse jaoks vajalik Windowsi diagnostikaandmete tase; 1 on põhiline, 2 on täiustatud ja 3 on täielik.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event, where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date − viimase installi kuupäev ja kellaaeg sekundites alates keskööst 1. jaanuaril 1970 UTC, ümardatakse allapoole lähima tunnini.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource – selle installi allikat tähistav loend: allikat ei toodud (0), määratlemata allikas (1), veebisaidiinstaller (2), ettevõtte MSI (3), Windowsi värskendus (4), Edge’i värskendaja (5), plaanitud või ajastatud toiming (6, 7), desinstallimine (8), leht Teave Edge'i kohta (9), iseparandus (10), muu installi käsurida (11), reserveeritud (12), tundmatu allikas (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass − põhiklass, mida kasutatakse Protobufi binaarse lasti serialiseerimiseks ja deserialiseerimiseksPayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID − juhuslik identifikaator, mis genereeritakse iga originaalse monoliitse Protobufi lasti jaoks, enne kui last on potentsiaalselt jagatud edastamiseks sobiva suurusega tükkideks.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType – sündmuse logitüüp: 0 – pole teada, 1 – stabiilne, 2 – käimasolev, 3 – iseseisev, 4 – UKM, 5 – eksemplaritasemel.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • pop_sample – väärtus, mis näitab, kuidas seadme andmeid valimisse võetakse.pop_sample A value indicating how the device's data is being sampled.
 • reconsentConfigs – kõigi praeguses installis saadud uuesti nõustumist nõudvate konfiguratsioonide komaeraldusega loend.reconsentConfigs A comma separated list of all reconsent configurations the current installation has received. Iga konfiguratsioon esitatakse täpselt määratletud kujul: 2NumbritKuu-2NumbritAasta-3TähtedesMärksõna.Each configuration follows a well-defined format: 2DigitMonth-2DigitYear-3LetterKeyword.
 • session_id – identifikaator, mis suureneb järjest iga kord, kui kasutaja käivitab rakenduse; ei olene client_id muudatustest.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id külvatakse rakenduse esialgse installimise käigus.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id on tegelikult kordumatu iga client_id väärtuse kohta.session_id is effectively unique per client_id value. Mitmed muud sisemiste identifikaatorite väärtused (nt akna või vahekaardi ID-d) on ainult teatud kindla seansi jooksul sisukad.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Session_id väärtus unustatakse, kui rakendus on desinstallitud, kuid mitte täiendamise ajal.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.
 • utc_flags – Windowsi sündmusejälituse (ETW) lipud, mida on vaja andmete kogumise raames.utc_flags Event Tracing for Windows (ETW) flags required for the event as part of the data collection process.

Aria.29e24d069f27450385c7acaa2f07e277.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.29e24d069f27450385c7acaa2f07e277.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

See konfiguratsioonisündmus saadab Microsoft Edge'ilt seadme põhilise ühenduvuse ja konfiguratsiooniteabe praeguste andmete kogumise nõusoleku, rakenduse versiooni ja installimisoleku kohta, et Microsoft Edge oleks ajakohane ja turvaline.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • app_version – süsteemisisene Edge’i versioonijärgu string, mis võetakse UMA mõõdikute väljalt system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState − bitised lipud, mis kirjeldavad nõusolekut andmete kogumiseks arvutis; null, kui olekut ei hangita.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Seotud biti seadistamisel kehtivad järgmised tingimused: nõusolek anti (0x1), nõusolek edastati installimisel (0x2), diagnostikaandmete nõusolek anti (0x20000), sirvimisandmete nõusolek anti (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Channel − täisarv, mis näitab installatsiooni kanalit (Canary või Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id − ainuidentifikaator, millega kõik muud diagnostilised kliendiandmed on seostatud; võetakse UMA mõõdikute pakkujalt.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. See ID on seadme, opsüsteemi kasutajaprofiil ja värskenduskanali (nt Canary/Dev/Beta/Stable) lõikes sisuliselt kordumatu.This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id pole püsiv, põhineb kasutaja eelistustel.client_id is not durable, based on user preferences. client_id lähtestatakse rakenduse esmakordsel käivitamisel iga opsüsteemi kasutajaprofiili all.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id on lingitav, kuid pole seadmete ega opsüsteemi kasutajaprofiilide lõikes kordumatu.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id lähtestatakse alati, kui UMA andmete kogumine on keelatud või kui rakendus desinstallitakse.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType − esimene teadaolev praegu ühendatud võrguühenduse tüüp.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Võimalikud väärtused: Unknown (pole teada), Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None (puudub) või Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id – ümbrise kliendi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi kliendi ID-st, mis on hosti kliendi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id – ümbrise seansi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi seansi ID-st, mis on hosti seansi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag − etag on identifikaator, mis tähistab kõiki teenusele rakendatud konfiguratsioone ja eksperimente praeguse brauseri seansi jaoks.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. See väli jääb tühjaks, kui Windowsi diagnostikatasemeks on valitud põhitase (või madalam tase) või kui diagnostikaandmete kogumiseks pole luba antud.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level − minimaalne Windowsi diagnostikaandmete tase, mis on vajalik sündmuse jaoks, kus 1 on põhiline, 2 on täiustatud ja 3 on täielik.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date − viimase installi kuupäev ja kellaaeg sekundites alates keskööst 1. jaanuaril 1970 UTC, ümardatakse allapoole lähima tunnini.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource – selle installi allikat tähistav loend: allikat ei toodud (0), määratlemata allikas (1), veebisaidiinstaller (2), ettevõtte MSI (3), Windowsi värskendus (4), Edge’i värskendaja (5), plaanitud või ajastatud toiming (6, 7), desinstallimine (8), leht Teave Edge'i kohta (9), iseparandus (10), muu installi käsurida (11), reserveeritud (12), tundmatu allikas (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass − põhiklass, mida kasutatakse Protobufi binaarse lasti serialiseerimiseks ja deserialiseerimiseksPayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID − juhuslik identifikaator, mis genereeritakse iga originaalse monoliitse Protobufi lasti jaoks, enne kui last on potentsiaalselt jagatud edastamiseks sobiva suurusega tükkideks.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType – sündmuse logitüüp: 0 – pole teada, 1 – stabiilne, 2 – käimasolev, 3 – iseseisev, 4 – UKM, 5 – eksemplaritasemel.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • pop_sample – väärtus, mis näitab, kuidas seadme andmeid valimisse võetakse.pop_sample A value indicating how the device's data is being sampled.
 • session_id – identifikaator, mis suureneb järjest iga kord, kui kasutaja käivitab rakenduse; ei olene client_id muudatustest.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id külvatakse rakenduse esialgse installimise käigus.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id on tegelikult kordumatu iga client_id väärtuse kohta.session_id is effectively unique per client_id value. Mitmed muud sisemiste identifikaatorite väärtused (nt akna või vahekaardi ID-d) on ainult teatud kindla seansi jooksul sisukad.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Session_id väärtus unustatakse, kui rakendus on desinstallitud, kuid mitte täiendamise ajal.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.
 • utc_flags – Windowsi sündmusejälituse (ETW) lipud, mida on vaja andmete kogumise raames.utc_flags Event Tracing for Windows (ETW) flags required for the event as part of the data collection process.

Aria.7005b72804a64fa4b2138faab88f877b.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.7005b72804a64fa4b2138faab88f877b.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

See konfiguratsioonisündmus saadab Microsoft Edge'ilt seadme põhilise ühenduvuse ja konfiguratsiooniteabe praeguste andmete kogumise nõusoleku, rakenduse versiooni ja installimisoleku kohta, et Microsoft Edge oleks ajakohane ja turvaline.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • app_sample_rate – protsendina väljendatud arv, mis näitab, kui sageli klient telemeetriateavet saadab.app_sample_rate A number representing how often the client sends telemetry, expressed as a percentage. Väike väärtus näitab, et klient saadab rohkem sündmusi; suur väärtus näitab, et klient saadab vähem sündmusi.Low values indicate that said client sends more events and high values indicate that said client sends fewer events.
 • app_version – süsteemisisene Edge’i versioonijärgu string, mis võetakse UMA mõõdikute väljalt system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState − bitised lipud, mis kirjeldavad nõusolekut andmete kogumiseks arvutis; null, kui olekut ei hangita.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Seotud biti seadistamisel kehtivad järgmised tingimused: nõusolek anti (0x1), nõusolek edastati installimisel (0x2), diagnostikaandmete nõusolek anti (0x20000), sirvimisandmete nõusolek anti (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Channel − täisarv, mis näitab installatsiooni kanalit (Canary või Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id − ainuidentifikaator, millega kõik muud diagnostilised kliendiandmed on seostatud; võetakse UMA mõõdikute pakkujalt.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. See ID on seadme, opsüsteemi kasutajaprofiil ja värskenduskanali (nt Canary/Dev/Beta/Stable) lõikes sisuliselt kordumatu.This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id pole püsiv, põhineb kasutaja eelistustel.client_id is not durable, based on user preferences. client_id lähtestatakse rakenduse esmakordsel käivitamisel iga opsüsteemi kasutajaprofiili all.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id on lingitav, kuid pole seadmete ega opsüsteemi kasutajaprofiilide lõikes kordumatu.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id lähtestatakse alati, kui UMA andmete kogumine on keelatud või kui rakendus desinstallitakse.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType − esimene teadaolev praegu ühendatud võrguühenduse tüüp.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Võimalikud väärtused: Unknown (pole teada), Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None (puudub) või Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id – ümbrise kliendi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi kliendi ID-st, mis on hosti kliendi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id – ümbrise seansi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi seansi ID-st, mis on hosti seansi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag − etag on identifikaator, mis tähistab kõiki teenusele rakendatud konfiguratsioone ja eksperimente praeguse brauseri seansi jaoks.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. See väli jääb tühjaks, kui Windowsi diagnostikatasemeks on valitud põhitase (või madalam tase) või kui diagnostikaandmete kogumiseks pole luba antud.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level − minimaalne Windowsi diagnostikaandmete tase, mis on vajalik sündmuse jaoks, kus 1 on põhiline, 2 on täiustatud ja 3 on täielik.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date − viimase installi kuupäev ja kellaaeg sekundites alates keskööst 1. jaanuaril 1970 UTC, ümardatakse allapoole lähima tunnini.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource – selle installi allikat tähistav loend: allikat ei toodud (0), määratlemata allikas (1), veebisaidiinstaller (2), ettevõtte MSI (3), Windowsi värskendus (4), Edge’i värskendaja (5), plaanitud või ajastatud toiming (6, 7), desinstallimine (8), leht Teave Edge'i kohta (9), iseparandus (10), muu installi käsurida (11), reserveeritud (12), tundmatu allikas (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass − põhiklass, mida kasutatakse Protobufi binaarse lasti serialiseerimiseks ja deserialiseerimiseksPayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID − juhuslik identifikaator, mis genereeritakse iga originaalse monoliitse Protobufi lasti jaoks, enne kui last on potentsiaalselt jagatud edastamiseks sobiva suurusega tükkideks.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType – sündmuse logitüüp: 0 – pole teada, 1 – stabiilne, 2 – käimasolev, 3 – iseseisev, 4 – UKM, 5 – eksemplaritasemel.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • pop_sample – väärtus, mis näitab, kuidas seadme andmeid valimisse võetakse.pop_sample A value indicating how the device's data is being sampled.
 • reconsentConfigs – kõigi praeguses installis saadud uuesti nõustumist nõudvate konfiguratsioonide komaeraldusega loend.reconsentConfigs A comma separated list of all reconsent configurations the current installation has received. Iga konfiguratsioon esitatakse täpselt määratletud kujul: 2NumbritKuu-2NumbritAasta-3TähtedesMärksõna.Each configuration follows a well-defined format: 2DigitMonth-2DigitYear-3LetterKeyword.
 • session_id – identifikaator, mis suureneb järjest iga kord, kui kasutaja käivitab rakenduse; ei olene client_id muudatustest.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id külvatakse rakenduse esialgse installimise käigus.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id on tegelikult kordumatu iga client_id väärtuse kohta.session_id is effectively unique per client_id value. Mitmed muud sisemiste identifikaatorite väärtused (nt akna või vahekaardi ID-d) on ainult teatud kindla seansi jooksul sisukad.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Session_id väärtus unustatakse, kui rakendus on desinstallitud, kuid mitte täiendamise ajal.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.
 • utc_flags – Windowsi sündmusejälituse (ETW) lipud, mida on vaja andmete kogumise raames.utc_flags Event Tracing for Windows (ETW) flags required for the event as part of the data collection process.

Aria.754de735ccd546b28d0bfca8ac52c3de.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.754de735ccd546b28d0bfca8ac52c3de.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

See konfiguratsioonisündmus saadab Microsoft Edge'ilt seadme põhilise ühenduvuse ja konfiguratsiooniteabe praeguste andmete kogumise nõusoleku, rakenduse versiooni ja installimisoleku kohta, et Microsoft Edge oleks ajakohane ja turvaline.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • app_sample_rate – protsendina väljendatud arv, mis näitab, kui sageli klient telemeetriateavet saadab.app_sample_rate A number representing how often the client sends telemetry, expressed as a percentage. Väike väärtus näitab, et klient saadab rohkem sündmusi; suur väärtus näitab, et klient saadab vähem sündmusi.Low values indicate that said client sends more events and high values indicate that said client sends fewer events.
 • app_version – süsteemisisene Edge’i versioonijärgu string, mis võetakse UMA mõõdikute väljalt system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState − bitised lipud, mis kirjeldavad nõusolekut andmete kogumiseks arvutis; null, kui olekut ei hangita.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Seotud biti seadistamisel kehtivad järgmised tingimused: nõusolek anti (0x1), nõusolek edastati installimisel (0x2), diagnostikaandmete nõusolek anti (0x20000), sirvimisandmete nõusolek anti (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Channel − täisarv, mis näitab installatsiooni kanalit (Canary või Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id − ainuidentifikaator, millega kõik muud diagnostilised kliendiandmed on seostatud; võetakse UMA mõõdikute pakkujalt.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. See ID on seadme, opsüsteemi kasutajaprofiil ja värskenduskanali (nt Canary/Dev/Beta/Stable) lõikes sisuliselt kordumatu.This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id pole püsiv, põhineb kasutaja eelistustel.client_id is not durable, based on user preferences. client_id lähtestatakse rakenduse esmakordsel käivitamisel iga opsüsteemi kasutajaprofiili all.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id on lingitav, kuid pole seadmete ega opsüsteemi kasutajaprofiilide lõikes kordumatu.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id lähtestatakse alati, kui UMA andmete kogumine on keelatud või kui rakendus desinstallitakse.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType − esimene teadaolev praegu ühendatud võrguühenduse tüüp.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Võimalikud väärtused: Unknown (pole teada), Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None (puudub) või Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id – ümbrise kliendi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi kliendi ID-st, mis on hosti kliendi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id – ümbrise seansi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi seansi ID-st, mis on hosti seansi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag − etag on identifikaator, mis tähistab kõiki teenusele rakendatud konfiguratsioone ja eksperimente praeguse brauseri seansi jaoks.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. See väli jääb tühjaks, kui Windowsi diagnostikatasemeks on valitud põhitase (või madalam tase) või kui diagnostikaandmete kogumiseks pole luba antud.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level − minimaalne Windowsi diagnostikaandmete tase, mis on vajalik sündmuse jaoks, kus 1 on põhiline, 2 on täiustatud ja 3 on täielik.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date − viimase installi kuupäev ja kellaaeg sekundites alates keskööst 1. jaanuaril 1970 UTC, ümardatakse allapoole lähima tunnini.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource – selle installi allikat tähistav loend: allikat ei toodud (0), määratlemata allikas (1), veebisaidiinstaller (2), ettevõtte MSI (3), Windowsi värskendus (4), Edge’i värskendaja (5), plaanitud või ajastatud toiming (6, 7), desinstallimine (8), leht Teave Edge'i kohta (9), iseparandus (10), muu installi käsurida (11), reserveeritud (12), tundmatu allikas (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass − põhiklass, mida kasutatakse Protobufi binaarse lasti serialiseerimiseks ja deserialiseerimiseksPayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID − juhuslik identifikaator, mis genereeritakse iga originaalse monoliitse Protobufi lasti jaoks, enne kui last on potentsiaalselt jagatud edastamiseks sobiva suurusega tükkideks.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType – sündmuse logitüüp: 0 – pole teada, 1 – stabiilne, 2 – käimasolev, 3 – iseseisev, 4 – UKM, 5 – eksemplaritasemel.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • pop_sample – väärtus, mis näitab, kuidas seadme andmeid valimisse võetakse.pop_sample A value indicating how the device's data is being sampled.
 • session_id – identifikaator, mis suureneb järjest iga kord, kui kasutaja käivitab rakenduse; ei olene client_id muudatustest.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id külvatakse rakenduse esialgse installimise käigus.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id on tegelikult kordumatu iga client_id väärtuse kohta.session_id is effectively unique per client_id value. Mitmed muud sisemiste identifikaatorite väärtused (nt akna või vahekaardi ID-d) on ainult teatud kindla seansi jooksul sisukad.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Session_id väärtus unustatakse, kui rakendus on desinstallitud, kuid mitte täiendamise ajal.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.
 • utc_flags – Windowsi sündmusejälituse (ETW) lipud, mida on vaja andmete kogumise raames.utc_flags Event Tracing for Windows (ETW) flags required for the event as part of the data collection process.

Aria.af397ef28e484961ba48646a5d38cf54.Microsoft.WebBrowser.Installer.EdgeUpdate.PingAria.af397ef28e484961ba48646a5d38cf54.Microsoft.WebBrowser.Installer.EdgeUpdate.Ping

Pingisündmus saadab EdgeUpdate’i kasutaja versiooni, rakenduse kasutuse, värskenduse kasutuse ja riistvara võimaluste kohta tarkvara üksikasjalikku inventuuri ja riistvara teavet.The Ping event sends a detailed inventory of software and hardware information about the EdgeUpdate user's version, app usage, update usage, and hardware capabilities. See sündmus sisaldab seadme ühenduvuse ja konfigureerimise, toote ja teenuse jõudluse, toote ja teenuste kasutuse ning tarkvara häälestamist ja inventuuri andmeid.This event contains Device Connectivity and Configuration, Product and Service Performance, Product and Service Usage, and Software Setup and Inventory data. Iga kord, kui EdgeUpdate’i teenuses leiab aset mis tahes installimise, värskendamise või desinstallimise toiming (sh viga), saadetakse üks kokkuvõtlik sündmus.One roll-up event is sent each time any installation, update, or uninstallation process, including an error, occurs in the EdgeUpdate service. Iga pingisündmus võib sisaldada suvalist arvu rakendusi, mida on muudetud, ja kõik need rakendused omakorda võivad vallandada mitut tüüpi sündmusi.Each Ping event can contain an arbitrary number of apps which have been modified, and each of these apps in turn can fire multiple event types. Seda sündmust kasutatakse EdgeUpdate’i teenuse töökindluse, jõudluse ja kasutuse mõõtmiseks.This event is used to measure the reliability, performance, and usage of the EdgeUpdate service.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • appAp – muud määratud rakenduse parameetrid.appAp Any additional parameters for the specified application. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appAppId – toote identifitseeriv GUID.appAppId The GUID that identifies the product. Ühilduvad kliendid peavad selle atribuudi edastama.Compatible clients must transmit this attribute. Lisateabe saamiseks lugege vikit.Please see the wiki for additional information. Vaikesäte: määratlemata.Default: undefined.
 • appBrandCode − margitoote kood, mille all toode installiti, kui see on olemas.appBrandCode The brand code under which the product was installed, if any. Margitoote kood on lühike (neljakohaline) string, mis võimaldab tuvastada partnertehingute või veebisaidikampaaniate tulemusena tehtud installe.A brand code is a short (4-character) string used to identify installations that took place as a result of partner deals or website promotions. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appChannel − täisarv, mis näitab installimise kanalit (nt Canary või Dev).appChannel An integer indicating the channel of the installation (i.e. Canary or Dev).
 • appClientId − margitoote koodi üldistatud vorm, mis aktsepteerib laiemat väärtuste valikut ja mida kasutatakse sarnastel eesmärkidel.appClientId A generalized form of the brand code that can accept a wider range of values and is used for similar purposes. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appCohort − masinloetav string, mis tuvastab väljalaskekohordi (kanali), kuhu rakendus kuulub.appCohort A machine-readable string identifying the release cohort (channel) that the app belongs to. Ainult ASCII tähtedega 32 kuni 127 (kaasaarvatud) ja kuni 1024 märgi pikkune pikkus.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appCohortHint − masinloetav loend, mis näitab, et kliendil on soov lülituda mõnele teisele väljalaskekohordile.appCohortHint A machine-readable enum indicating that the client has a desire to switch to a different release cohort. Täpsed juriidilised väärtused on rakendusekohased ning peaksid olema serveris ja rakendusejuurutuses samad.The exact legal values are app-specific and should be shared between the server and app implementations. Ainult ASCII tähtedega 32 kuni 127 (kaasaarvatud) ja kuni 1024 märgi pikkune pikkus.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appCohortName − stabiilne lokaliseerimata inimloetav loend, mis näitab, milliseid (kui neid on) sõnumite komplekte peaks rakendus kasutajale kuvama.appCohortName A stable non-localized human-readable enum indicating which (if any) set of messages the app should display to the user. Näiteks võib rakendus, mille kohordinimi on "Beta", kuvada kasutajale beetaversiooniga seotud tootjakohandust.For example, an app with a cohort Name of 'beta' might display beta-specific branding to the user. Ainult ASCII tähtedega 32 kuni 127 (kaasaarvatud) ja kuni 1024 märgi pikkune pikkus.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appConsentState − bitised lipud, mis kirjeldavad diagnostikaandmete avalikustamise ja reageerimise voogu, kus 1 tähistab jaatavaid ja 0 tähistab negatiivseid või määratlemata andmeid.appConsentState Bit flags describing the diagnostic data disclosure and response flow where 1 indicates the affirmative and 0 indicates the negative or unspecified data. Bitt 1 näitab, et nõusolek on antud, bitt 2 tähistab allalaadimise lehelt pärinevaid andmeid, bitt 18 näitab võimalust andmete saatmiseks brauseri kasutamise kohta ja bitt 19 näitab, et valikut külastatud veebisaitide andmete saatmise kohta.Bit 1 indicates consent was given, bit 2 indicates data originated from the download page, bit 18 indicates choice for sending data about how the browser is used, and bit 19 indicates choice for sending data about websites visited.
 • appDayOfInstall − appInstallTimeDiffSeci (arvuline kalendripäev, millal rakendus installiti) kuupäevapõhine loenduseekvivalent.appDayOfInstall The date-based counting equivalent of appInstallTimeDiffSec (the numeric calendar day that the app was installed on). Selle väärtuse annab server vastuseks esimesele taotlusele installivoogudes.This value is provided by the server in the response to the first request in the installation flow. Klient VÕIB seda väärtust nädala granulaarsusele vastavalt hägustada (nt saata „0“ väärtuste 0 kuni 6 korral, „7“ väärtuste 7 kuni 13 korral jne).The client MAY fuzz this value to the week granularity (e.g. send '0' for 0 through 6, '7' for 7 through 13, etc.). Esimene sideseanss serveriga peaks kasutama eriväärtust „-1“.The first communication to the server should use a special value of '-1'. Väärtus „-2“ osutab, et see väärtus pole teada.A value of '-2' indicates that this value is not known. Lisateabe saamiseks lugege vikit.Please see the wiki for additional information. Vaikimisi: „-2“.Default: '-2'.
 • appExperiments – katse identifikaatorite võtmete/väärtuste loend.appExperiments A key/value list of experiment identifiers. Katsesilte kasutatakse mitmesuguste katserühmade liikmesuse jälgimiseks ning need määratakse näiteks installimise või värskendamise ajal.Experiment labels are used to track membership in different experimental groups, and may be set at install or update time. Katsete string on vormindatud katsesiltide stringide semikooloniga eraldatud konkatenatsioonina.The experiments string is formatted as a semicolon-delimited concatenation of experiment label strings. Katsesildi string koosneb katse nimest, millele järgneb võrdusmärk „=“ ja millele omakorda järgneb katsesildi väärtus.An experiment label string is an experiment Name, followed by the '=' character, followed by an experimental label value. Näide: „crdiff=got_bsdiff;optimized=O3“.For example: 'crdiff=got_bsdiff;optimized=O3'. Klient ei peaks edastama katsete aegumiskuupäeva ka siis, kui server on varem määranud kindla aegumiskuupäeva.The client should not transmit the expiration date of any experiments it has, even if the server previously specified a specific expiration date. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appInstallTimeDiffSec − praeguse kellaaja ja installimise kuupäevade vahe sekundites.appInstallTimeDiffSec The difference between the current time and the install date in seconds. '0' kui pole teada.'0' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • appLang − toote installimise keel IETF BCP 47 esinduses.appLang The language of the product install, in IETF BCP 47 representation. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appNextVersion − rakenduse versioon, milleni värskendusevoog, kuhu see sündmus kuulub, püüdis jõuda, olenemata värskendustoimingu õnnestumisest või ebaõnnestumisest.appNextVersion The version of the app that the update flow to which this event belongs attempted to reach, regardless of the success or failure of the update operation. Lisateabe saamiseks lugege vikit.Please see the wiki for additional information. Vaikimisi: '0.0.0.0'.Default: '0.0.0.0'.
 • appPingEventAppSize − kõigi allalaaditud pakettide baitide koguarv.appPingEventAppSize The total number of bytes of all downloaded packages. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloadedBytes − allalaadimisega seotud sündmuste jaoks oodatav allalaaditud baitide arv.appPingEventDownloadMetricsDownloadedBytes For events representing a download, the number of bytes expected to be downloaded. Kogu värskendusvoogu esindavate sündmuste korral kõigi värskendusvoo jooksul eeldatavate baitide summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such expected bytes over the course of the update flow. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloader − string, mis tuvastab allalaadimise algoritmi ja/või virna.appPingEventDownloadMetricsDownloader A string identifying the download algorithm and/or stack. Näiteväärtused on järgmised: "bitid", "direct", "winhttp", "p2p".Example values include: 'bits', 'direct', 'winhttp', 'p2p'. Saadetakse sündmustel, mille tüüp on "14".Sent in events that have an event type of '14' only. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloadTimeMs − seotud sündmuste allalaadimise algusest lõpuni kulunud aeg millisekundites.appPingEventDownloadMetricsDownloadTimeMs For events representing a download, the time elapsed between the start of the download and the end of the download, in milliseconds. Kogu värskendusvoogu esindavate sündmuste korral kõigi värskendusvoo allalaadimisaegade summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such download times over the course of the update flow. Saadetakse sündmustel, mille tüüp on 1, 2, 3 või 14.Sent in events that have an event type of '1', '2', '3', and '14' only. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsError − toimingu veakood (kui see on olemas), mis on kodeeritud allkirjastatud alusena – täisarv 10.appPingEventDownloadMetricsError The error code (if any) of the operation, encoded as a signed base-10 integer. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsTotalBytes − allalaadimisega seotud sündmuste jaoks oodatav allalaaditud baitide arv.appPingEventDownloadMetricsTotalBytes For events representing a download, the number of bytes expected to be downloaded. Kogu värskendusvoogu esindavate sündmuste korral kõigi värskendusvoo jooksul eeldatavate baitide summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such expected bytes over the course of the update flow. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadTimeMs − seotud sündmuste allalaadimise algusest lõpuni kulunud aeg millisekundites.appPingEventDownloadTimeMs For events representing a download, the time elapsed between the start of the download and the end of the download, in milliseconds. Kogu värskendusvoogu esindavate sündmuste korral kõigi värskendusvoo allalaadimisaegade summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such download times over the course of the update flow. Saadetakse sündmustel, mille tüüp on 1, 2, 3 või 14.Sent in events that have an event type of '1', '2', '3', and '14' only. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventErrorCode − toimingu veakood (kui see on olemas), mis on kodeeritud allkirjastatuna, alus-10 täisarv.appPingEventErrorCode The error code (if any) of the operation, encoded as a signed, base-10 integer. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventEventResult − loendusväärtus, mis näitab sündmuse tulemit.appPingEventEventResult An enum indicating the result of the event. Lisateabe saamiseks lugege vikit.Please see the wiki for additional information. Vaikimisi: '0'.Default: '0'.
 • appPingEventEventType − loendusväärtus, mis näitab sündmuse tüüpi.appPingEventEventType An enum indicating the type of the event. Ühilduvad kliendid PEAVAD selle atribuudi edastama.Compatible clients MUST transmit this attribute. Lisateabe saamiseks lugege vikit.Please see the wiki for additional information.
 • appPingEventExtraCode1 − lisanumbriline teave toimingu tulemi kohta, kodeeritud allkirjastatud, Base-10 täisarvuna.appPingEventExtraCode1 Additional numeric information about the operation's result, encoded as a signed, base-10 integer. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventInstallTimeMs − seotud installimissündmuste algusest lõpuni kulunud aeg millisekundites.appPingEventInstallTimeMs For events representing an install, the time elapsed between the start of the install and the end of the install, in milliseconds. Kogu värskendamise voogu hõlmavate sündmuste puhul kõigi selliste kestuste summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such durations. Saadetakse sündmuste puhul, mille tüüp on 2 või 3.Sent in events that have an event type of '2' and '3' only. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventNumBytesDownloaded − määratud rakenduse jaoks allalaaditud baitide arv.appPingEventNumBytesDownloaded The number of bytes downloaded for the specified application. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventSequenceId − ID, mis tuvastab ühes requestId-s ühe kindla sündmuse.appPingEventSequenceId An id that uniquely identifies particular events within one requestId. Kuna taotlus võib sisaldada mitut pingisündmust, on see väli vajalik iga võimaliku sündmuse kordumatuks tuvastamiseks.Since a request can contain multiple ping events, this field is necessary to uniquely identify each possible event.
 • appPingEventSourceUrlIndex − allalaadimisega seotud sündmuste korral on see allalaadimise URL-i asukoht URL-ide loendis, mille esitab server sildis „urls“.appPingEventSourceUrlIndex For events representing a download, the position of the download URL in the list of URLs supplied by the server in a "urls" tag.
 • appPingEventUpdateCheckTimeMs − kogu värskendusvooga seotud sündmuste korral värskenduste otsimise algusest kuni värskenduste otsimise lõpuni kulunud aeg millisekundites.appPingEventUpdateCheckTimeMs For events representing an entire update flow, the time elapsed between the start of the update check and the end of the update check, in milliseconds. Saadetakse sündmuste puhul, mille tüüp on 2 või 3.Sent in events that have an event type of '2' and '3' only. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appUpdateCheckIsUpdateDisabled − kas rakenduse värskendused on piiratud rühmapoliitikaga.appUpdateCheckIsUpdateDisabled The state of whether app updates are restricted by group policy. Tõene, kui rühmapoliitika värskendused piiranud, või väär, kui ei ole.True if updates have been restricted by group policy or false if they have not.
 • appUpdateCheckTargetVersionPrefix − versiooninumbri komponendiga seotud eesliide või täielik versiooninumber, millele on lisatud märk $.appUpdateCheckTargetVersionPrefix A component-wise prefix of a version number, or a complete version number suffixed with the $ character. Server ei peaks tagastama versiooninumbri värskendamise juhist, mis ei vasta eesliitele ega täielikule versiooninumbrile.The server should not return an update instruction to a version number that does not match the prefix or complete version number. Eesliidet tõlgendatakse punktkordsena, mis määrab täpselt kattuvad elemendid; see pole leksikaalne eesliide (nt "1.2.3" peab vastama väärtusele "1.2.3.4", kuid ei tohi vastata väärtusele "1.2.34").The prefix is interpreted a dotted-tuple that specifies the exactly-matching elements; it is not a lexical prefix (for example, '1.2.3' must match '1.2.3.4' but must not match '1.2.34'). Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appUpdateCheckTtToken − läbipaistmatu juurdepääsuluba, mida saab kasutada taotleva kliendi tuvastamiseks usaldusväärsete testijate rühma liikmena.appUpdateCheckTtToken An opaque access token that can be used to identify the requesting client as a member of a trusted-tester group. Kui see pole tühi, tuleks päring saata SSL-i või mõne muu turvalise protokolli kaudu.If non-empty, the request should be sent over SSL or another secure protocol. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appVersion − installitava toote versioon.appVersion The version of the product install. Lisateabe saamiseks lugege vikit.Please see the wiki for additional information. Vaikimisi: '0.0.0.0'.Default: '0.0.0.0'.
 • eventType − string, mis näitab sündmuse tüüpi.eventType A string indicating the type of the event. Lisateabe saamiseks lugege vikit.Please see the wiki for additional information.
 • hwHasAvx − 1, kui kliendi riistvara toetab AVX-i juhiste komplekti.hwHasAvx '1' if the client's hardware supports the AVX instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta AVX-i juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the AVX instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasAvx − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE juhiste komplekti.hwHasSse '1' if the client's hardware supports the SSE instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSse2 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE2 juhiste komplekti.hwHasSse2 '1' if the client's hardware supports the SSE2 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE2 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE2 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSse3 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE3 juhiste komplekti.hwHasSse3 '1' if the client's hardware supports the SSE3 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE3 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE3 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSse41 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE4.1 juhiste komplekti.hwHasSse41 '1' if the client's hardware supports the SSE4.1 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE4.1 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE4.1 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSse42 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE4.2 juhiste komplekti.hwHasSse42 '1' if the client's hardware supports the SSE4.2 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE4.2 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE4.2 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSsse3 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSSE3 juhiste komplekti.hwHasSsse3 '1' if the client's hardware supports the SSSE3 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSSE3 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSSE3 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwPhysmemory − kliendile kättesaadav füüsiline mälu, mis on kärbitud lähima gibibaidini.hwPhysmemory The physical memory available to the client, truncated down to the nearest gibibyte. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Selle väärtuse eesmärk on kajastada kliendi maksimaalset teoreetilist salvestusmahtu, välja arvatud kõvaketas või saalimine kõvakettale või välisseadmele.This value is intended to reflect the maximum theoretical storage capacity of the client, not including any hard drive or paging to a hard drive or peripheral. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • isMsftDomainJoined − 1, kui klient on Microsofti domeeni liige.isMsftDomainJoined '1' if the client is a member of a Microsoft domain. Muul juhul "0".'0' otherwise. Vaikimisi: '0'.Default: '0'.
 • osArch − operatsioonisüsteemi arhitektuur (nt x86, x64, sang).osArch The architecture of the operating system (e.g. 'x86', 'x64', 'arm'). ", kui pole teada.'' if unknown. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • osPlatform − operatsioonisüsteemide pere, milles Omaha klientrakendus töötab (nt Win, Mac, Linux, iOS, Android).osPlatform The operating system family that the within which the Omaha client is running (e.g. 'win', 'mac', 'linux', 'ios', 'android'). ", kui pole teada.'' if unknown. Operatsioonisüsteemi nimi tuleb edastada väiketähtedega ja minimaalselt vormindatuna.The operating system Name should be transmitted in lowercase with minimal formatting. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • osServicePack − operatsioonisüsteemi teisene versioon.osServicePack The secondary version of the operating system. ", kui pole teada.'' if unknown. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • osVersion − operatsioonisüsteemi esmane versioon.osVersion The primary version of the operating system. ", kui pole teada.'' if unknown. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestCheckPeriodSec − värskenduse intervall sekundites.requestCheckPeriodSec The update interval in seconds. Väärtust loetakse registrist.The value is read from the registry. Vaikimisi: -1.Default: '-1'.
 • requestDlpref − on komadega eraldatud väärtuste loend, mis määrab eelistatud allalaadimise URL-i käitumise.requestDlpref A comma-separated list of values specifying the preferred download URL behavior. Esimene väärtus on kõrgeim prioriteet, lisaväärtused kajastavad sekundaarseid, kolmanda taseme ja nii edasisi prioriteete.The first value is the highest priority, further values reflect secondary, tertiary, et cetera priorities. Õiguslikud väärtused on " (sellisel juhul peab kogu loend olema tühi, mis näitab, et on teadmata või mitte-eelistatud) või puhverdatud (server peab prioriteediks URL-ide saatmist, mis on kergesti puhverdatavad).Legal values are '' (in which case the entire list must be empty, indicating unknown or no-preference) or 'cacheable' (the server should prioritize sending URLs that are easily cacheable). Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestDomainJoined − 1, kui arvuti kuulub hallatavasse ettevõttedomeeni.requestDomainJoined '1' if the machine is part of a managed enterprise domain. Muul juhul 0.Otherwise '0'.
 • requestInstallSource − string, mis määrab värskenduse voo põhjuse.requestInstallSource A string specifying the cause of the update flow. Näiteks: "nõudmisel" või "ajastatud toiming".For example: 'ondemand', or 'scheduledtask'. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestIsMachine − "1", kui klient on teadaolevalt installitud süsteemitasemel või administraatori õigustega.requestIsMachine '1' if the client is known to be installed with system-level or administrator privileges. Muul juhul "0".'0' otherwise. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • requestOmahaShellVersion − Omaha installikausta versioon.requestOmahaShellVersion The version of the Omaha installation folder. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestOmahaVersion − Omaha värskendaja enda versioon (üksus, kes selle taotluse saatis).requestOmahaVersion The version of the Omaha updater itself (the entity sending this request). Vaikimisi: "0.0.0.0".Default: '0.0.0.0'.
 • requestProtocolVersion − Omaha protokolli versioon.requestProtocolVersion The version of the Omaha protocol. Ühilduvad kliendid PEAVAD esitama väärtuse "3.0".Compatible clients MUST provide a value of '3.0'. Ühilduvad kliendid peavad selle atribuudi alati edastama.Compatible clients must always transmit this attribute. Vaikesäte: määratlemata.Default: undefined.
 • requestRequestId − juhuslikult loodud (ühtlaselt jaotatud) GUID, mis vastab Omaha taotlusele.requestRequestId A randomly-generated (uniformly distributed) GUID, corresponding to the Omaha request. Iga taotluse katse peaks olema (suure tõenäosusega) kordumatu taotluse ID. Vaikimisi: ''.Each request attempt should have (with high probability) a unique request id. Default: ''.
 • requestSessionId − juhuslikult loodud (ühtlaselt jaotatud) GUID.requestSessionId A randomly-generated (uniformly distributed) GUID. Igal üksikul värskendusevool (nt värskenduse otsimine, rakenduse värskendamine, sündmuse pingijada) peaks olema (suure tõenäosusega) üks kordumatu seansi ID.Each single update flow (e.g. update check, update application, event ping sequence) should have (with high probability) a single unique session ID. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestTestSource − kas '', 'dev', 'qa', 'prober', 'auto' või 'ossdev'.requestTestSource Either '', 'dev', 'qa', 'prober', 'auto', or 'ossdev'. Mis tahes väärtus (v.a ") näitab, et taotlus on test ja seda ei arvestata tavaliste mõõdikute alusel.Any value except '' indicates that the request is a test and should not be counted toward normal metrics. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestUid − juhuslikult loodud (ühtlaselt jaotatud) GUID, mis vastab Omaha taotlusele.requestUid A randomly-generated (uniformly distributed) GUID, corresponding to the Omaha user. Iga taotluse katse PEAKS olema (suure tõenäosusega) kordumatu taotluse ID. Vaikimisi: ''.Each request attempt SHOULD have (with high probability) a unique request id. Default: ''.

Aria.f4a7d46e472049dfba756e11bdbbc08f.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.f4a7d46e472049dfba756e11bdbbc08f.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

See konfiguratsioonisündmus saadab Microsoft Edge'ilt seadme põhilise ühenduvuse ja konfiguratsiooniteabe praeguste andmete kogumise nõusoleku, rakenduse versiooni ja installimisoleku kohta, et Microsoft Edge oleks ajakohane ja turvaline.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • app_sample_rate – protsendina väljendatud arv, mis näitab, kui sageli klient telemeetriateavet saadab.app_sample_rate A number representing how often the client sends telemetry, expressed as a percentage. Väike väärtus näitab, et klient saadab rohkem sündmusi; suur väärtus näitab, et klient saadab vähem sündmusi.Low values indicate that said client sends more events and high values indicate that said client sends fewer events.
 • app_version – süsteemisisene Edge’i versioonijärgu string, mis võetakse UMA mõõdikute väljalt system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState − bitised lipud, mis kirjeldavad nõusolekut andmete kogumiseks arvutis; null, kui olekut ei hangita.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Seotud biti seadistamisel kehtivad järgmised tingimused: nõusolek anti (0x1), nõusolek edastati installimisel (0x2), diagnostikaandmete nõusolek anti (0x20000), sirvimisandmete nõusolek anti (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Channel − täisarv, mis näitab installatsiooni kanalit (Canary või Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id − ainuidentifikaator, millega kõik muud diagnostilised kliendiandmed on seostatud; võetakse UMA mõõdikute pakkujalt.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. See ID on seadme, opsüsteemi kasutajaprofiil ja värskenduskanali (nt Canary/Dev/Beta/Stable) lõikes sisuliselt kordumatu.This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id pole püsiv, põhineb kasutaja eelistustel.client_id is not durable, based on user preferences. client_id lähtestatakse rakenduse esmakordsel käivitamisel iga opsüsteemi kasutajaprofiili all.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id on lingitav, kuid pole seadmete ega opsüsteemi kasutajaprofiilide lõikes kordumatu.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id lähtestatakse alati, kui UMA andmete kogumine on keelatud või kui rakendus desinstallitakse.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType − esimene teadaolev praegu ühendatud võrguühenduse tüüp.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Võimalikud väärtused: Unknown (pole teada), Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None (puudub) või Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id – ümbrise kliendi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi kliendi ID-st, mis on hosti kliendi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id – ümbrise seansi ID, kui see töötab WDAG režiimis.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. See erineb UMA logi seansi ID-st, mis on hosti seansi ID WDAG-režiimis.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag − etag on identifikaator, mis tähistab kõiki teenusele rakendatud konfiguratsioone ja eksperimente praeguse brauseri seansi jaoks.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. See väli jääb tühjaks, kui Windowsi diagnostikatasemeks on valitud põhitase (või madalam tase) või kui diagnostikaandmete kogumiseks pole luba antud.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level − minimaalne Windowsi diagnostikaandmete tase, mis on vajalik sündmuse jaoks, kus 1 on põhiline, 2 on täiustatud ja 3 on täielik.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date − viimase installi kuupäev ja kellaaeg sekundites alates keskööst 1. jaanuaril 1970 UTC, ümardatakse allapoole lähima tunnini.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource – selle installi allikat tähistav loend: allikat ei toodud (0), määratlemata allikas (1), veebisaidiinstaller (2), ettevõtte MSI (3), Windowsi värskendus (4), Edge’i värskendaja (5), plaanitud või ajastatud toiming (6, 7), desinstallimine (8), leht Teave Edge'i kohta (9), iseparandus (10), muu installi käsurida (11), reserveeritud (12), tundmatu allikas (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass − põhiklass, mida kasutatakse Protobufi binaarse lasti serialiseerimiseks ja deserialiseerimiseksPayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID − juhuslik identifikaator, mis genereeritakse iga originaalse monoliitse Protobufi lasti jaoks, enne kui last on potentsiaalselt jagatud edastamiseks sobiva suurusega tükkideks.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType – sündmuse logitüüp: 0 – pole teada, 1 – stabiilne, 2 – käimasolev, 3 – iseseisev, 4 – UKM, 5 – eksemplaritasemel.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • pop_sample – väärtus, mis näitab, kuidas seadme andmeid valimisse võetakse.pop_sample A value indicating how the device's data is being sampled.
 • reconsentConfigs – kõigi praeguses installis saadud uuesti nõustumist nõudvate konfiguratsioonide komaeraldusega loend.reconsentConfigs A comma separated list of all reconsent configurations the current installation has received. Iga konfiguratsioon esitatakse täpselt määratletud kujul: 2NumbritKuu-2NumbritAasta-3TähtedesMärksõna.Each configuration follows a well-defined format: 2DigitMonth-2DigitYear-3LetterKeyword.
 • session_id – identifikaator, mis suureneb järjest iga kord, kui kasutaja käivitab rakenduse; ei olene client_id muudatustest.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id külvatakse rakenduse esialgse installimise käigus.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id on tegelikult kordumatu iga client_id väärtuse kohta.session_id is effectively unique per client_id value. Mitmed muud sisemiste identifikaatorite väärtused (nt akna või vahekaardi ID-d) on ainult teatud kindla seansi jooksul sisukad.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Session_id väärtus unustatakse, kui rakendus on desinstallitud, kuid mitte täiendamise ajal.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.
 • utc_flags – Windowsi sündmusejälituse (ETW) lipud, mida on vaja andmete kogumise raames.utc_flags Event Tracing for Windows (ETW) flags required for the event as part of the data collection process.

Microsoft.WebBrowser.Installer.EdgeUpdate.PingMicrosoft.WebBrowser.Installer.EdgeUpdate.Ping

See sündmus saadab riistvara ja tarkvara inventuuri teabe Microsoft Edge'i värskendamise teenuse, Microsoft Edge'i rakenduste ja praeguse süsteemi keskkonna kohta (sh rakenduste konfiguratsiooni, värskenduste konfigureerimise ja riistvara võimaluste kohta).This event sends hardware and software inventory information about the Microsoft Edge Update service, Microsoft Edge applications, and the current system environment, including app configuration, update configuration, and hardware capabilities. Seda kasutatakse EdgeUpdate’i teenuse töökindluse ja jõudluse mõõtmiseks ning uurimaks, kas Microsoft Edge’i rakendused on ajakohased.It's used to measure the reliability and performance of the EdgeUpdate service and if Microsoft Edge applications are up to date

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • appAp − Microsoft Edge'i värskenduse parameetrid (sh kanal, arhitektuur, platvorm ja täiendavad parameetrid, mis tuvastavad, kuidas Microsoft Edge'i versiooni värskendada ja kuidas seda installida).appAp Microsoft Edge Update parameters, including channel, architecture, platform, and additional parameters identifying the release of Microsoft Edge to update and how to install it. Näide: 'beta-arch_x64-full'.Example: 'beta-arch_x64-full'. Vaikimisi: „.“Default: ''."
 • appAppId − GUID, mis tuvastab toote kanalid, nt Edge Canary, Dev, Beta, Stable ja Edge'i värskendus.appAppId The GUID that identifies the product channels such as Edge Canary, Dev, Beta, Stable, and Edge Update.
 • appBrandCode − 4-kohaline margitoote kood, mille all toodet installiti, kui see on olemas.appBrandCode The 4-digit brand code under which the the product was installed, if any. Võimalikud väärtused: "GGLS" (vaikesäte), "GCEU" (suurettevõtte install) ja "' (tundmatu).Possible values: 'GGLS' (default), 'GCEU' (enterprise install), and '' (unknown).
 • appChannel − täisarv, mis näitab installimise kanalit (nt Canary või Dev).appChannel An integer indicating the channel of the installation (e.g. Canary or Dev).
 • appClientId − margitoote koodi üldistatud vorm, mis aktsepteerib laiemat väärtuste valikut ja mida kasutatakse sarnastel eesmärkidel.appClientId A generalized form of the brand code that can accept a wider range of values and is used for similar purposes. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appCohort − masinloetav string, mis tuvastab väljalaskekanali, kuhu rakendus kuulub.appCohort A machine-readable string identifying the release channel that the app belongs to. Ainult ASCII tähtedega 32 kuni 127 (kaasaarvatud) ja kuni 1024 märgi pikkune pikkus.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appCohortHint − masinloetav loend, mis näitab, et kliendil on soov lülituda mõnele teisele väljalaskekohordile.appCohortHint A machine-readable enum indicating that the client has a desire to switch to a different release cohort. Ainult ASCII tähtedega 32 kuni 127 (kaasaarvatud) ja kuni 1024 märgi pikkune pikkus.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appCohortName − stabiilne lokaliseerimata inimloetav loend, mis näitab, milliseid (kui neid on) sõnumite komplekte peaks rakendus kasutajale kuvama.appCohortName A stable non-localized human-readable enum indicating which (if any) set of messages the app should display to the user. Näiteks võib rakendus, mille nimi on "Beta", kuvada kasutajale beetaversiooniga seotud kaubamärki.For example, an app with a cohort name of 'beta' might display beta-specific branding to the user. Ainult ASCII tähtedega 32 kuni 127 (kaasaarvatud) ja kuni 1024 märgi pikkune pikkus.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appConsentState − bitised lipud, mis kirjeldavad diagnostikaandmete avalikustamise ja reageerimise voogu, kus 1 tähistab jaatavaid ja 0 tähistab negatiivseid või määratlemata andmeid.appConsentState Bit flags describing the diagnostic data disclosure and response flow where 1 indicates the affirmative and 0 indicates the negative or unspecified data. Bitt 1 näitab, et nõusolek on antud, bitt 2 tähistab allalaadimise lehelt pärinevaid andmeid, bitt 18 näitab võimalust andmete saatmiseks brauseri kasutamise kohta ja bitt 19 näitab, et valikut külastatud veebisaitide andmete saatmise kohta.Bit 1 indicates consent was given, bit 2 indicates data originated from the download page, bit 18 indicates choice for sending data about how the browser is used, and bit 19 indicates choice for sending data about websites visited.
 • appDayOfInstall − appInstallTimeDiffSeci (arvuline kalendripäev, millal rakendus installiti) kuupäevapõhine loenduseekvivalent.appDayOfInstall The date-based counting equivalent of appInstallTimeDiffSec (the numeric calendar day that the app was installed on). Selle väärtuse annab server vastuseks esimesele taotlusele installivoogudes.This value is provided by the server in the response to the first request in the installation flow. Default: "-2" (tundmatu).Default: '-2' (Unknown).
 • appExperiments − semikooloniga eraldatud katse identifikaatorite ja töötlusrühmade võtmete/väärtuste loend.appExperiments A semicolon-delimited key/value list of experiment identifiers and treatment groups. See väli on kasutamata ja Edge'i värskenduses alati tühi.This field is unused and always empty in Edge Update. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appIid – konkreetse installivoo tuvastav GUID.appIid A GUID that identifies a particular installation flow. Iga tooteinstalleri allalaadimine näiteks sildistatakse kordumatu GUID-ga.For example, each download of a product installer is tagged with a unique GUID. Seejärel saab selle installeri abil tehtud installimiskatsed rühmitada.Attempts to install using that installer can then be grouped. Klient EI PEAKS jätma IID GUID-d alles, kui toote installivoog on lõpule jõudnud.A client SHOULD NOT persist the IID GUID after the installation flow of a product is complete.
 • appInstallTimeDiffSec − praeguse kellaaja ja installimise kuupäevade vahe sekundites.appInstallTimeDiffSec The difference between the current time and the install date in seconds. '0' kui pole teada.'0' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • appLang − toote installimise keel IETF BCP 47 esinduses.appLang The language of the product install, in IETF BCP 47 representation. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appNextVersion − rakenduse versioon, milleni värskendus püüdis jõuda, hoolimata värskendustoimingu õnnestumisest või ebaõnnestumisest.appNextVersion The version of the app that the update attempted to reach, regardless of the success or failure of the update operation. Vaikimisi: "0.0.0.0".Default: '0.0.0.0'.
 • appPingEventAppSize − kõigi allalaaditud pakettide baitide koguarv.appPingEventAppSize The total number of bytes of all downloaded packages. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloadedBytes − allalaadimisega seotud sündmuste jaoks oodatav allalaaditud baitide arv.appPingEventDownloadMetricsDownloadedBytes For events representing a download, the number of bytes expected to be downloaded. Kogu värskendusvoogu esindavate sündmuste korral kõigi värskendusvoo jooksul eeldatavate baitide summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such expected bytes over the course of the update flow. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloader − string, mis tuvastab allalaadimise algoritmi ja/või virna.appPingEventDownloadMetricsDownloader A string identifying the download algorithm and/or stack. Näiteväärtused on järgmised: "bitid", "direct", "winhttp", "p2p".Example values include: 'bits', 'direct', 'winhttp', 'p2p'. Saadetakse sündmustel, mille tüüp on "14".Sent in events that have an event type of '14' only. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloadTimeMs − seotud sündmuste allalaadimise algusest lõpuni kulunud aeg millisekundites.appPingEventDownloadMetricsDownloadTimeMs For events representing a download, the time elapsed between the start of the download and the end of the download, in milliseconds. Kogu värskendusvoogu esindavate sündmuste korral kõigi värskendusvoo allalaadimisaegade summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such download times over the course of the update flow. Saadetakse sündmustel, mille tüüp on 1, 2, 3 või 14.Sent in events that have an event type of '1', '2', '3', and '14' only. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsError − toimingu veakood (kui see on olemas), mis on kodeeritud allkirjastatud alusena – täisarv 10.appPingEventDownloadMetricsError The error code (if any) of the operation, encoded as a signed base-10 integer. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsServerIpHint − allalaadimistega seotud sündmuste puhul CDN hosti IP-aadress, mis vastab värskenduse failiserverile.appPingEventDownloadMetricsServerIpHint For events representing a download, the CDN Host IP address that corresponds to the update file server. CDN host on Microsofti serverite kontrolli all ja kaardistab alati IP-aadresse *.delivery.mp.microsoft.com või msedgesetup.azureedge.net majutamiseks.The CDN host is controlled by Microsoft servers and always maps to IP addresses hosting *.delivery.mp.microsoft.com or msedgesetup.azureedge.net. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appPingEventDownloadMetricsTotalBytes − allalaadimisega seotud sündmuste jaoks oodatav allalaaditud baitide arv.appPingEventDownloadMetricsTotalBytes For events representing a download, the number of bytes expected to be downloaded. Kogu värskendusvoogu esindavate sündmuste korral kõigi värskendusvoo jooksul eeldatavate baitide summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such expected bytes over the course of the update flow. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsUrl − allalaadimist tähistavate sündmuste jaoks on see värskendusserveri poolt kliendile värskenduse allalaadimiseks antud CDN-i URL; see URL on Microsofti serverite kontrolli all ja suunab alati tagasi asukohta *.delivery.mp.microsoft.com või msedgesetup.azureedge.net.appPingEventDownloadMetricsUrl For events representing a download, the CDN URL provided by the update server for the client to download the update, the URL is controlled by Microsoft servers and always maps back to either *.delivery.mp.microsoft.com or msedgesetup.azureedge.net. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appPingEventDownloadTimeMs − seotud sündmuste allalaadimise algusest lõpuni kulunud aeg millisekundites.appPingEventDownloadTimeMs For events representing a download, the time elapsed between the start of the download and the end of the download, in milliseconds. Kogu värskendusvoogu esindavate sündmuste korral kõigi värskendusvoo allalaadimisaegade summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such download times over the course of the update flow. Saadetakse sündmustel, mille tüüp on 1, 2, 3 või 14.Sent in events that have an event type of '1', '2', '3', and '14' only. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventErrorCode − toimingu veakood (kui see on olemas), mis on kodeeritud allkirjastatuna, alus-10 täisarv.appPingEventErrorCode The error code (if any) of the operation, encoded as a signed, base-10 integer. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventEventResult − loend, mis näitab sündmuse tulemit.appPingEventEventResult An enumeration indicating the result of the event. Levinud väärtused on "0" (tõrge) ja "1" (õnnestus).Common values are '0' (Error) and '1' (Success). Vaikesäte: "0" (tõrge).Default: '0' (Error).
 • appPingEventEventType − loend, mis näitab sündmuse tüüpi ja sündmuse etappi.appPingEventEventType An enumeration indicating the type of the event and the event stage. Vaikimis: '0' (teadmata).Default: '0' (Unknown).
 • appPingEventExtraCode1 − lisanumbriline teave toimingu tulemi kohta, kodeeritud allkirjastatud, Base-10 täisarvuna.appPingEventExtraCode1 Additional numeric information about the operation's result, encoded as a signed, base-10 integer. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventInstallTimeMs − seotud installimissündmuste algusest lõpuni kulunud aeg millisekundites.appPingEventInstallTimeMs For events representing an install, the time elapsed between the start of the install and the end of the install, in milliseconds. Kogu värskendamise voogu hõlmavate sündmuste puhul kõigi selliste kestuste summa.For events representing an entire update flow, the sum of all such durations. Saadetakse sündmuste puhul, mille tüüp on 2 või 3.Sent in events that have an event type of '2' and '3' only. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventNumBytesDownloaded − määratud rakenduse jaoks allalaaditud baitide arv.appPingEventNumBytesDownloaded The number of bytes downloaded for the specified application. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appPingEventSequenceId − ID, mis tuvastab ühes requestId-s ühe kindla sündmuse.appPingEventSequenceId An ID that uniquely identifies particular events within one requestId. Kuna taotlus võib sisaldada mitut pingisündmust, on see väli vajalik iga võimaliku sündmuse kordumatuks tuvastamiseks.Since a request can contain multiple ping events, this field is necessary to uniquely identify each possible event.
 • appPingEventSourceUrlIndex − allalaadimisega seotud sündmuste korral on see allalaadimise URL-i asukoht URL-ide loendis, mille esitab server sildis.appPingEventSourceUrlIndex For events representing a download, the position of the download URL in the list of URLs supplied by the server in a tag.
 • appPingEventUpdateCheckTimeMs − kogu värskendusvooga seotud sündmuste korral värskenduste otsimise algusest kuni värskenduste otsimise lõpuni kulunud aeg millisekundites.appPingEventUpdateCheckTimeMs For events representing an entire update flow, the time elapsed between the start of the update check and the end of the update check, in milliseconds. Saadetakse sündmuste puhul, mille tüüp on 2 või 3.Sent in events that have an event type of '2' and '3' only. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • appUpdateCheckIsUpdateDisabled − kas rakenduse värskendused on piiratud rühmapoliitikaga.appUpdateCheckIsUpdateDisabled The state of whether app updates are restricted by group policy. Tõene, kui rühmapoliitika värskendused piiranud, või väär, kui ei ole.True if updates have been restricted by group policy or false if they have not.
 • appUpdateCheckTargetVersionPrefix − versiooninumbri komponendiga seotud eesliide või täielik versiooninumber, millele on lisatud märk $.appUpdateCheckTargetVersionPrefix A component-wise prefix of a version number, or a complete version number suffixed with the $ character. Eesliidet tõlgendatakse punktiiri kordsena, mis määrab täpselt kattuvad elemendid; see pole leksikaalse eesliide (nt "1.2.3" PEAB vastama "1.2.3.4", kuid EI TOHI vastata "1.2.34").The prefix is interpreted a dotted-tuple that specifies the exactly-matching elements; it is not a lexical prefix (for example, '1.2.3' MUST match '1.2.3.4' but MUST NOT match '1.2.34'). Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appUpdateCheckTtToken − läbipaistmatu juurdepääsuluba, mida saab kasutada taotleva kliendi tuvastamiseks usaldusväärsete testijate rühma liikmena.appUpdateCheckTtToken An opaque access token that can be used to identify the requesting client as a member of a trusted-tester group. Kui pole tühi, saadetakse taotlus SSL-i või mõne muu turvalise protokolli kaudu.If non-empty, the request is sent over SSL or another secure protocol. See väli on Edge'i värskenduses kasutamata ja alati tühi.This field is unused by Edge Update and always empty. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • appVersion − installitava toote versioon.appVersion The version of the product install. Vaikimisi: '0.0.0.0'.Default: '0.0.0.0'.
 • eventType − appPingEventEventType'i stringi esitus, mis näitab sündmuse tüüpi.eventType A string representation of appPingEventEventType indicating the type of the event.
 • hwHasAvx − 1, kui kliendi riistvara toetab AVX-i juhiste komplekti.hwHasAvx '1' if the client's hardware supports the AVX instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta AVX-i juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the AVX instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasAvx − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE juhiste komplekti.hwHasSse '1' if the client's hardware supports the SSE instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSse2 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE2 juhiste komplekti.hwHasSse2 '1' if the client's hardware supports the SSE2 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE2 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE2 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSse3 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE3 juhiste komplekti.hwHasSse3 '1' if the client's hardware supports the SSE3 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE3 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE3 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSse41 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE4.1 juhiste komplekti.hwHasSse41 '1' if the client's hardware supports the SSE4.1 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE4.1 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE4.1 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSse42 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSE4.2 juhiste komplekti.hwHasSse42 '1' if the client's hardware supports the SSE4.2 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSE4.2 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSE4.2 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwHasSsse3 − 1, kui kliendi riistvara toetab SSSE3 juhiste komplekti.hwHasSsse3 '1' if the client's hardware supports the SSSE3 instruction set. 0, kui kliendi riistvara ei toeta SSSE3 juhiste komplekti.'0' if the client's hardware does not support the SSSE3 instruction set. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • hwPhysmemory − kliendile kättesaadav füüsiline mälu, mis on kärbitud lähima gibibaidini.hwPhysmemory The physical memory available to the client, truncated down to the nearest gibibyte. 1, kui pole teada.'-1' if unknown. Selle väärtuse eesmärk on kajastada kliendi maksimaalset teoreetilist salvestusmahtu, välja arvatud kõvaketas või saalimine kõvakettale või välisseadmele.This value is intended to reflect the maximum theoretical storage capacity of the client, not including any hard drive or paging to a hard drive or peripheral. Vaikimisi: '-1'.Default: '-1'.
 • isMsftDomainJoined − 1, kui klient on Microsofti domeeni liige.isMsftDomainJoined '1' if the client is a member of a Microsoft domain. Muul juhul "0".'0' otherwise. Vaikimisi: '0'.Default: '0'.
 • osArch − operatsioonisüsteemi arhitektuur (nt x86, x64, sang).osArch The architecture of the operating system (e.g. 'x86', 'x64', 'arm'). ", kui pole teada.'' if unknown. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • osPlatform − operatsioonisüsteemide pere, milles Omaha klientrakendus töötab (nt Win, Mac, Linux, iOS, Android).osPlatform The operating system family that the within which the Omaha client is running (e.g. 'win', 'mac', 'linux', 'ios', 'android'). ", kui pole teada.'' if unknown. Operatsioonisüsteemi nimi tuleb edastada väiketähtedega ja minimaalses vormingus.The operating system name should be transmitted in lowercase with minimal formatting. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • osServicePack − operatsioonisüsteemi teisene versioon.osServicePack The secondary version of the operating system. ", kui pole teada.'' if unknown. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • osVersion − operatsioonisüsteemi esmane versioon.osVersion The primary version of the operating system. ", kui pole teada.'' if unknown. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestCheckPeriodSec − värskenduse intervall sekundites.requestCheckPeriodSec The update interval in seconds. Väärtust loetakse registrist.The value is read from the registry. Vaikimisi: -1.Default: '-1'.
 • requestDlpref − on komadega eraldatud väärtuste loend, mis määrab eelistatud allalaadimise URL-i käitumise.requestDlpref A comma-separated list of values specifying the preferred download URL behavior. Esimene väärtus on kõrgeim prioriteet, lisaväärtused kajastavad sekundaarseid, kolmanda taseme ja nii edasisi prioriteete.The first value is the highest priority, further values reflect secondary, tertiary, et cetera priorities. Õiguslikud väärtused on " (sellisel juhul peab kogu loend olema tühi, mis näitab, et on teadmata või mitte-eelistatud) või puhverdatud (server peab prioriteediks URL-ide saatmist, mis on kergesti puhverdatavad).Legal values are '' (in which case the entire list must be empty, indicating unknown or no-preference) or 'cacheable' (the server should prioritize sending URLs that are easily cacheable). Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestDomainJoined − 1, kui seade kuulub hallatava ettevõtte domeeni.requestDomainJoined '1' if the device is part of a managed enterprise domain. Muul juhul 0.Otherwise '0'.
 • requestInstallSource − string, mis määrab värskenduse voo põhjuse.requestInstallSource A string specifying the cause of the update flow. Näiteks: "nõudmisel" või "ajastatud toiming".For example: 'ondemand', or 'scheduledtask'. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestIsMachine − "1", kui klient on teadaolevalt installitud süsteemitasemel või administraatori õigustega.requestIsMachine '1' if the client is known to be installed with system-level or administrator privileges. Muul juhul "0".'0' otherwise. Vaikimisi: "0".Default: '0'.
 • requestOmahaShellVersion − Omaha installikausta versioon.requestOmahaShellVersion The version of the Omaha installation folder. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestOmahaVersion − Omaha värskendaja enda versioon (üksus, kes selle taotluse saatis).requestOmahaVersion The version of the Omaha updater itself (the entity sending this request). Vaikimisi: "0.0.0.0".Default: '0.0.0.0'.
 • requestProtocolVersion − Omaha protokolli versioon.requestProtocolVersion The version of the Omaha protocol. Ühilduvad kliendid PEAVAD esitama väärtuse "3.0".Compatible clients MUST provide a value of '3.0'. Ühilduvad kliendid peavad selle atribuudi alati edastama.Compatible clients MUST always transmit this attribute. Vaikesäte: määratlemata.Default: undefined.
 • requestRequestId − juhuslikult loodud (ühtlaselt jaotatud) GUID, mis vastab Omaha taotlusele.requestRequestId A randomly-generated (uniformly distributed) GUID, corresponding to the Omaha request. Iga taotluse katse PEAKS olema (suure tõenäosusega) kordumatu taotluse ID. Vaikimisi: ''.Each request attempt SHOULD have (with high probability) a unique request id. Default: ''.
 • requestSessionCorrelationVectorBase − klient genereeris juhusliku MS korrelatsiooni vektori põhikoodi, mida kasutatakse värskendusseansi korreleerimisel värskenduse ja CDN-i serveritega.requestSessionCorrelationVectorBase A client generated random MS Correlation Vector base code used to correlate the update session with update and CDN servers. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestSessionId − juhuslikult loodud (ühtlaselt jaotatud) GUID.requestSessionId A randomly-generated (uniformly distributed) GUID. Igal üksikul värskendusevool (nt värskenduse otsimine, rakenduse värskendamine, sündmuse pingijada) PEAKS olema (suure tõenäosusega) üks kordumatu seansi ID.Each single update flow (e.g. update check, update application, event ping sequence) SHOULD have (with high probability) a single unique session ID. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestTestSource − kas '', 'dev', 'qa', 'prober', 'auto' või 'ossdev'.requestTestSource Either '', 'dev', 'qa', 'prober', 'auto', or 'ossdev'. Mis tahes väärtus (v.a ") näitab, et taotlus on test ja seda ei arvestata tavaliste mõõdikute alusel.Any value except '' indicates that the request is a test and should not be counted toward normal metrics. Vaikimisi: ''.Default: ''.
 • requestUid − juhuslikult loodud (ühtlaselt jaotatud) GUID, mis vastab Omaha taotlusele.requestUid A randomly-generated (uniformly distributed) GUID, corresponding to the Omaha user. Iga taotluse katse PEAKS olema (suure tõenäosusega) kordumatu taotluse ID. Vaikimisi: ''.Each request attempt SHOULD have (with high probability) a unique request id. Default: ''.

MUI sündmusedMUI events

MuiResourceLoaderTraceLogging.MapAndVerifyResourceFileFailureMuiResourceLoaderTraceLogging.MapAndVerifyResourceFileFailure

See sündmus logitakse siis, kui LdrMapAndVerifyResourceFile nurjub levialas.This event is logged when LdrMapAndVerifyResourceFile fails for an overlay module.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Culture – keele vahekaart.Culture Language tag.
 • DevicePath – tõene, kui failitee on seadme tee.DevicePath True if file path is a device path.
 • Flags – suvandis LdrMapAndVerifyResourceFile kontrollimiseks kasutatavad lipud.Flags Flags used for verification in LdrMapAndVerifyResourceFile.
 • ResourceFileName – DLL-i tee ja nimi.ResourceFileName DLL path and name.
 • Status – ebaõnnestunud olekukood.Status Failing status code.

MuiResourceLoaderTraceLogging.VerifyAlternateResourceModuleWithServiceChecksumFailureMuiResourceLoaderTraceLogging.VerifyAlternateResourceModuleWithServiceChecksumFailure

See sündmus logib ebaõnnestumise, kui MUI-l on ühildamatu teenuse kontrollsumma.This event logs a failure when a MUI has an incompatible service checksum.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ActualServiceChecksum – MUI faili kontrollsumma.ActualServiceChecksum The checksum in the MUI file.
 • ExpectedServiceChecksum – neutraalse binaarfaili kontrollsumma.ExpectedServiceChecksum The checksum in the neutral binary.
 • ResourceFileName – DLL-i tee ja nimi, mille teenuse kontrollsumma ebaõnnestub.ResourceFileName DLL path and name which has a failing service checksum.

NetworkTelemetry.AccessPointDataNetworkTelemetry.AccessPointData

See sündmus kirjeldab pääsupunkti, millega Xbox on ühendatud.This event describes the wireless access point to which the Xbox is connected. Kogutakse juhtmevaba võrgu ühendamisel.Collected when a wireless network is joined.

NetworkTelemetry.FlightControllerInitializeNetworkTelemetry.FlightControllerInitialize

See sündmus logitakse, kui eelväljaande juht üritab hosti faili kirjutada.This event is logged when the flight controller attempts to write the hosts file.

SettesündmusedSediment events

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettingsMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettings

See sündmus osutab Windowsi ajakohasena hoidmiseks parameetritele, mida Operating System Remediation System Service (OSRSS) kasutab turvaliseks pingimiseks.This event indicates the parameters that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) uses for a secure ping to Microsoft to help ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CustomVer – registriväärtus sihtimiseks.CustomVer The registry value for targeting.
 • IsMetered – tõene, kui seade on mahupõhises võrgus.IsMetered TRUE if the machine is on a metered network.
 • LastVer – viimase eduka käivituse versioon.LastVer The version of the last successful run.
 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

InstallisündmusedSetup events

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEvent

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid SetupPlatformi värskenduse installiprotsessi kohta.This event sends basic metadata about the SetupPlatform update installation process, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • FieldName – toob sündmuse nime/andmepunkti.FieldName Retrieves the event name/data point. Näited: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult jne.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName – toob rühmanime, kuhu sündmus kuulub.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Näide: Install Information, DU Information, Disk Space Information jne.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • Value – väärtus, mis on seostatud vastava sündmuse nimega.Value Value associated with the corresponding event name. Näiteks ajaga seotud sündmuste puhul hõlmab see süsteemiaega.For example, time-related events will include the system time

Tarkvara värskendamise sündmusedSoftware update events

SoftwareUpdateClientTelemetry.UninstallSoftwareUpdateClientTelemetry.Uninstall

Windows Update'i kliendi sihtvärskenduse desinstallimisprotsessi sündmus.Uninstall event for target update on Windows Update Client. Täpsemat teavet leiate väljalt EventScenario (nt alustatud/nurjus/õnnestus).See EventScenario field for specifics (for example, Started/Failed/Succeeded).

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • BundleId – konkreetse sisukomplektiga seotud identifikaator.BundleId The identifier associated with the specific content bundle. Kui tootekomplekti ID leiti, ei tohiks kõik nullid olla.This should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRepeatFailCount – näitab, kas see konkreetne värskenduskomplekt on varem nurjunud.BundleRepeatFailCount Indicates whether this particular update bundle previously failed.
 • BundleRevisionNumber – tuvastab sisukomplekti redaktsiooninumbri.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • CallerApplicationName – Windows Update'ile taotluse esitanud rakenduse nimi.CallerApplicationName Name of the application making the Windows Update request. Kasutatakse päringu konteksti tuvastamiseks.Used to identify context of request.
 • ClassificationId – värskenduse sisu klassifitseerimise identifikaator.ClassificationId Classification identifier of the update content.
 • ClientVersion – tarkvara levitamise kliendi versiooninumber.ClientVersion Version number of the software distribution client.
 • CommonProps – Windows Update'i kliendi käitumisega seotud tulevaste lippude bitimask.CommonProps A bitmask for future flags associated with the Windows Update client behavior. Sellel väljal ei esitata praegu ühtegi väärtust.There is no value being reported in this field right now. Selle välja eeldatav väärtus on 0.Expected value for this field is 0.
 • DeploymentMutexId – juurutamissündmuse vastastikkuse välistamise identifikaator.DeploymentMutexId Mutex identifier of the deployment operation.
 • DeploymentProviderHostModule – mooduli nimi, mis majutab juurutamistoimingu värskenduse juurutamise pakkujat.DeploymentProviderHostModule Name of the module which is hosting the Update Deployment Provider for deployment operation.
 • DeploymentProviderMode – värskenduse juurutamise pakkuja töörežiim.DeploymentProviderMode The mode of operation of the Update Deployment Provider.
 • DriverPingBack – sisaldab teavet eelmise draiveri ja süsteemi oleku kohta.DriverPingBack Contains information about the previous driver and system state.
 • DriverRecoveryIds – identifikaatorite loend, mida saab kasutada draiverite desinstallimiseks, kui taaste on kohustuslik.DriverRecoveryIds The list of identifiers that could be used for uninstalling the drivers when a recovery is required.
 • EventInstanceID – sündmuse eksemplari globaalne ainuidentifikaator.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario – näitab sündmuse eesmärki (kontroll käivitati, õnnestus, nurjus vms).EventScenario Indicates the purpose of the event (a scan started, succeded, failed, etc.).
 • EventType – näitab sündmuse tüüpi.EventType Indicates the event type. Võimalikud väärtused on "Child", "Bundle", "Release" or "Driver".Possible values are "Child", "Bundle", "Release" or "Driver".
 • ExtendedStatusCode – teatud stsenaariumide teisene olekukood, kus StatusCode pole piisavalt täpne.ExtendedStatusCode Secondary status code for certain scenarios where StatusCode is not specific enough.
 • FeatureUpdatePause – näitab, kas operatsioonisüsteemi funktsioonivärskendused on seadmes peatatud.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FlightBuildNumber – näitab eelväljaande järgunumbrit.FlightBuildNumber Indicates the build number of the flight.
 • FlightId – selle eelväljaande konkreetne ID, mille seade saab.FlightId The specific ID of the flight the device is getting.
 • HandlerType – näitab sisu tüüpi (rakendus, draiver, Windowsi paik jne).HandlerType Indicates the kind of content (app, driver, windows patch, etc.).
 • HardwareId – kui allalaadimine oli kindlale seadmemudelile suunatud draiveri jaoks, näitab see ID selle seadme mudelit.HardwareId If the download was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • IsFinalOutcomeEvent – näitab, kas see sündmus tähistab värskendus- või täiendusprotsessi lõppu.IsFinalOutcomeEvent Indicates whether this event signals the end of the update/upgrade process.
 • IsFirmware – näitab, kas värskendus oli püsivaravärskendus.IsFirmware Indicates whether an update was a firmware update.
 • IsSuccessFailurePostReboot – näitab, kas algne õnnestumine oli tõrge pärast taaskäivitamist.IsSuccessFailurePostReboot Indicates whether an initial success was then a failure after a reboot.
 • IsWUfBDualScanEnabled – lipp, mis näitab, kas Windows Update ettevõtete jaoks topeltotsimine on seadmes lubatud.IsWUfBDualScanEnabled Flag indicating whether WU-for-Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled – lipp, mis näitab, kas Windows Update ettevõtete jaoks on seadmes lubatud.IsWUfBEnabled Flag indicating whether WU-for-Business is enabled on the device.
 • IsWUfBTargetVersionEnabled – lipp, mis näitab, kas WU-for-Businessi sihtversioonipoliitika on seadmes lubatud.IsWUfBTargetVersionEnabled Flag that indicates if the WU-for-Business target version policy is enabled on the device.
 • MergedUpdate – näitab, kas operatsioonisüsteemi värskendus ja BSP värskendus olid installimiseks ühendatud.MergedUpdate Indicates whether an OS update and a BSP update were merged for install.
 • ProcessName – selle kutsuja protsessinimi, kes algatas API kutsed tarkvara levitamise klienti.ProcessName Process name of the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • QualityUpdatePause – näitab, kas operatsioonisüsteemi kvaliteedivärskendused on seadmes peatatud.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • RelatedCV – Eelmine korrelatsioonivektor, mida kasutas klient enne uue vastu vahetamist.RelatedCV The previous correlation vector that was used by the client before swapping with a new one.
 • RepeatFailCount – näitab, kas see konkreetne sisuosa on varem nurjunud.RepeatFailCount Indicates whether this specific piece of content previously failed.
 • RevisionNumber – tuvastab selle konkreetse sisuosa redaktsiooninumbri.RevisionNumber Identifies the revision number of this specific piece of content.
 • ServiceGuid – selle teenuse kordumatu identifikaator, mille jaoks tarkvara levitamise klient sisu installib (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceGuid A unique identifier for the service that the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc).
 • StatusCode – sündmuse tulemikood (edukas, tühistamine, tõrkekood HResult).StatusCode Result code of the event (success, cancellation, failure code HResult).
 • TargetGroupId – kindlale seadmemudelile suunatud draiverite puhul näitab see ID draiverit vastuvõtvate seadmete levirühma.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion – kindlale seadmemudelile suunatud draiverite puhul on see seadmesse saadetavate draiverite versiooninumber.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • UpdateId Konkreetse sisuosaga seotud identifikaator.UpdateId Identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateImportance – näitab draiveri tähtsust ja miks draiver selle tähtsuse taseme on saanud (0-Teadmata, 1-Valikuline, 2-Tähtis-DNF, 3-Tähtis-üldine, 4-Important-muu, 5-Soovitatud).UpdateImportance Indicates the importance of a driver and why it received that importance level (0-Unknown, 1-Optional, 2-Important-DNF, 3-Important-Generic, 4-Important-Other, 5-Recommended).
 • UsedSystemVolume – näitab, kas kasutati põhisüsteemi mäluseadet või alternatiivset mäluseadet.UsedSystemVolume Indicates whether the device’s main system storage drive or an alternate storage drive was used.
 • WUDeviceID – tarkvara levitamise kliendi reguleeritav kordumatu seadme ID.WUDeviceID Unique device ID controlled by the software distribution client.

VärskendamissündmusedUpdate events

Update360Telemetry.UpdateAgentRebootUpdate360Telemetry.UpdateAgentReboot

See sündmus saadab teavet, mis osutab, et saadetud on värskenduse katkestamise taotlus.This event sends information indicating that a request has been sent to suspend an update.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ErrorCode – praeguse taaskäivituse jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current reboot.
 • FlightId − kordumatu eelväljaande ID (testeksemplari versioon).FlightId Unique ID for the flight (test instance version).
 • IsSuspendable − näitab, kas värskendusel on võimalus olla arvuti taaskäivitamise ajal peatatud ja jätkatud.IsSuspendable Indicates whether the update has the ability to be suspended and resumed at the time of reboot. Kui arvuti on taaskäivitatud ja värskenduse eelallalaadimine on pooleli või installimine ja Setup.exe töötab, on see väli TÕENE, kui see pole nii, siis VÄÄR.When the machine is rebooted and the update is in middle of Predownload or Install and Setup.exe is running, this field is TRUE, if not its FALSE.
 • ObjectId − iga värskendusagendi režiimi kordumatu väärtus.ObjectId The unique value for each Update Agent mode.
 • Reason − näitab HResulti, miks masinat ei saanud peatada.Reason Indicates the HResult why the machine could not be suspended. Kui see on edukalt peatatud, on tulemiks 0.If it is successfully suspended, the result is 0.
 • RelatedCV − viimasel USO (Update Service Orchestrator) skannimisel genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV The correlation vector value generated from the latest USO (Update Service Orchestrator) scan.
 • ScenarioId – värskendusstsenaariumi ID.ScenarioId The ID of the update scenario.
 • SessionId – värskenduskatse ID.SessionId The ID of the update attempt.
 • UpdateId − värskenduse ID.UpdateId The ID of the update.
 • UpdateState − näitab seadme olekut, kui kutsutakse katkestamine.UpdateState Indicates the state of the machine when Suspend is called. Näiteks installimine, allalaadimine, kinnitamine.For example, Install, Download, Commit.

TäiendussündmusedUpgrade events

Setup360Telemetry.Setup360Setup360Telemetry.Setup360

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid operatsioonisüsteemi juurutusstsenaariumide kohta.This event sends data about OS deployment scenarios, to help keep Windows up-to-date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • FieldName – toob andmepunkti.FieldName Retrieves the data point.
 • FlightData – määrab kõigi Windows Insideri järkude rühmade jaoks ainuidentifikaatori.FlightData Specifies a unique identifier for each group of Windows Insider builds.
 • InstanceId – toob iga häälestusseansi eksemplari jaoks kordumatu identifikaatori.InstanceId Retrieves a unique identifier for each instance of a setup session.
 • ReportId – toob aruande ID.ReportId Retrieves the report ID.
 • ScenarioId – toob juurutusstsenaariumi.ScenarioId Retrieves the deployment scenario.
 • Value – toob väärtuse, mis on seostatud vastava Field Name'iga.Value Retrieves the value associated with the corresponding FieldName.

Setup360Telemetry.UnexpectedEventSetup360Telemetry.UnexpectedEvent

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid, mis näitavad, et seadmes on käivitatud täienduse ootamatu sündmuse faas.This event sends data indicating that the device has invoked the unexpected event phase of the upgrade, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ClientId – Windows Update'i puhul on see Windows Update'i kliendi ID, mis edastatakse häälestusele.ClientId With Windows Update, this will be the Windows Update client ID that is passed to Setup. Meediumisisu häälestuse korral on vaikeväärtus Media360, kuid kutsuja saab selle kordumatu väärtusega üle kirjutada.In Media setup, default value is Media360, but can be overwritten by the caller to a unique value.
 • HostOSBuildNumber – eelmise operatsioonisüsteemi järgunumber.HostOSBuildNumber The build number of the previous OS.
 • HostOsSkuName – operatsioonisüsteemi väljaanne, mis töötab Setup360 eksemplaris (eelmises operatsioonisüsteemis).HostOsSkuName The OS edition which is running Setup360 instance (previous OS).
 • InstanceId – kordumatu GUID, mis tuvastab iga setuphost.exe eksemplariInstanceId A unique GUID that identifies each instance of setuphost.exe
 • ReportId – Windows Update'i puhul on see updateID, mis edastatakse häälestusele.ReportId With Windows Update, this is the updateID that is passed to Setup. Meediumisisu häälestuse puhul on see install.wim-i GUID.In media setup, this is the GUID for the install.wim.
 • Setup360Extended – üksikasjalik teave faasi/toimingu kohta, mil võimalik tõrge aset leidis.Setup360Extended Detailed information about the phase/action when the potential failure occurred.
 • Setup360Mode – Setup360 faas.Setup360Mode The phase of Setup360. Näide: Predownload, Install, Finalize, Rollback.Example: Predownload, Install, Finalize, Rollback.
 • Setup360Result – Setup360 tulemus.Setup360Result The result of Setup360. See on HRESULT-i tõrkekood, mida saab kasutada tõrgete diagnoosimiseks.This is an HRESULT error code that can be used used to diagnose errors.
 • Setup360Scenario – Setup360 voo tüüp.Setup360Scenario The Setup360 flow type. Näide: Boot, Media, Update, MCT.Example: Boot, Media, Update, MCT.
 • SetupVersionBuildNumber – Setup360 järgunumber (sihtoperatsioonisüsteemi järgunumber).SetupVersionBuildNumber The build number of Setup360 (build number of target OS).
 • State – Setup360 käitamise väljumisolek.State The exit state of a Setup360 run. Näide: õnnestus, nurjus, blokeeritud, tühistatud.Example: succeeded, failed, blocked, cancelled.
 • TestId – string, mis võimaldab sündmuste rühma kordumatult tuvastada.TestId A string to uniquely identify a group of events.
 • WuId – Windows Update'i kliendi ID.WuId This is the Windows Update Client ID. Windows Update'i puhul on see sama mis clientId.With Windows Update, this is the same as the clientId.

Windows Update'i CSP sündmusedWindows Update CSP events

Microsoft.Windows.UpdateCsp.ExecuteRollBackFeatureFailedMicrosoft.Windows.UpdateCsp.ExecuteRollBackFeatureFailed

See sündmus saadab põhilist telemeetriateavet funktsiooni tagasivõtmise nurjumise kohta.This event sends basic telemetry on the failure of the Feature Rollback.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • current – ajakohasuskontrolli tulemus.current Result of currency check.
 • dismOperationSucceeded – Dism desinstallimistoimingu olek.dismOperationSucceeded Dism uninstall operation status.
 • hResult – nurjumise tõrkekood.hResult Failure error code.
 • oSVersion – seadme opsüsteemi järgu number.oSVersion Build number of the device.
 • paused – näitab, kas seade on peatatud.paused Indicates whether the device is paused.
 • rebootRequestSucceeded − taaskäivitamise konfiguratsiooni teenusepakkuja (CSP) kutse õnnestumise olek.rebootRequestSucceeded Reboot Configuration Service Provider (CSP) call success status.
 • sacDevice − see on seadme teave.sacDevice This is the device info.
 • wUfBConnected − WUfB ühenduse kontrolli tulemus.wUfBConnected Result of WUfB connection check.

Windows Update’i sündmusedWindows Update events

Microsoft.Windows.Update.DataMigrationFramework.DmfMigrationStartedMicrosoft.Windows.Update.DataMigrationFramework.DmfMigrationStarted

See sündmus saadab Data Migration Frameworki (DMF) alguses kogutud andmed ja selle kutsumisega seotud parameetrid, et aidata Windowsi ajakohasuse tagamisel.This event sends data collected at the beginning of the Data Migration Framework (DMF) and parameters involved in its invocation, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • MigrationMicrosoftPhases – nende Microsofti loodud migreerijate arv, mis on selle versioonitäienduse jaoks ajastatud DMF-i poolt käitamiseksMigrationMicrosoftPhases The number of Microsoft-authored migrators scheduled to be ran by DMF for this upgrade
 • MigrationOEMPhases – nende OEM-i loodud migreerijate arv, mis on selle versioonitäienduse jaoks ajastatud DMF-i poolt käitamiseks.MigrationOEMPhases The number of OEM-authored migrators scheduled to be ran by DMF for this upgrade
 • MigrationStartTime – DMF-i migreerimise algust tähistav ajatempelMigrationStartTime The timestamp representing the beginning of the DMF migration
 • WuClientId – DMF-i käivitava Windows Update'i kliendi GUIDWuClientId The GUID of the Windows Update client invoking DMF

XBOX-sündmusedXBOX events

Microsoft.Gaming.Install.ResurrectedInstallMicrosoft.Gaming.Install.ResurrectedInstall

See sündmus logitakse, kui rakenduse installimine jätkub Xboxi konsoolis.This event is logged when app installation resumes on Xbox console.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InstanceId – rakenduse installimise eksemplari ID.InstanceId App install instance ID.
 • Result – rakenduse installimise jätkamise tulemus.Result App install resume result.

Microsoft.Xbox.XceBridge.CS.1.0.0.9.0.2.SFR.ConnectedStandbyEnterEndMicrosoft.Xbox.XceBridge.CS.1.0.0.9.0.2.SFR.ConnectedStandbyEnterEnd

See sündmus käivitatakse, kui ühendatud puhkerežiimi käivitamine on lõpule viidud.This event is triggered when connected standby is finished activating.

NuiServiceTelemetryProvider.DriverSensorFirmwareVersionNuiServiceTelemetryProvider.DriverSensorFirmwareVersion

See sündmus näitab praegu installitud püsivara versiooni.This event reports the version of the currently installed firmware.

NuiServiceTelemetryProvider.DriverSensorHardwareVersionNuiServiceTelemetryProvider.DriverSensorHardwareVersion

See sündmus näitab NUI anduri põhi- ja toorriistvara versiooni.This event reports basic and raw hardware version of the NUI sensor. Samuti näitab seerianumbrit.Also reports serial number.

NuiServiceTelemetryProvider.SensorFirmwareDeviceErrorNuiServiceTelemetryProvider.SensorFirmwareDeviceError

See sündmus näitab anduri püsivara seadme tõrget.This event reports sensor firmware device error.

SignInArbiter.AutoPairingGeneralInfoSignInArbiter.AutoPairingGeneralInfo

See sündms näitab erinevatel aegadel, et tuleb vaadata süsteemi olekut.This event is reported at various times to note system state.

XceDiagnosticUploadable.UploaderPerfHeartbeatXceDiagnosticUploadable.UploaderPerfHeartbeat

See sündmus näitab erinevate loendurite arvuväärtust, mida üleslaadija kohapeal jälgib.This event reports a digest of a number of different counters that are tracked locally by the uploader.

XDE sündmusedXDE events

Microsoft.Emulator.Xde.RunTime.XdeStartedMicrosoft.Emulator.Xde.RunTime.XdeStarted

See sündmus saadab seoses XDE protsessiga põhiteavet, et lahendada seoses emulaatori käivitamisega probleeme.This event sends basic information regarding the XDE process to address problems with emulator start.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • addUserToHyperVAdmins – tõene, kui kasutaja lisati Hyper-V administraatorite rühma.addUserToHyperVAdmins True if user added to Hyper-V admin group.
 • addUserToPerformanceLogUsersGroup – tõene, kui kasutaja lisati jõudluse rühma.addUserToPerformanceLogUsersGroup True if user added to performance group.
 • automateFeatures – tõene, kui kasutatakse automatiseerimist.automateFeatures True if automation is being used.
 • bootLanguage – külalise algkäivitamise keel.bootLanguage Boot language for guest.
 • bootToSnapshot – tõene, kui proovida algkäivitada hetktõmmisele.bootToSnapshot True if should attempt to boot to snapshot.
 • com1PipeName – COM1 toru nimi.com1PipeName COM1 pipe name.
 • com2PipeName – COM2 toru nimi.com2PipeName COM2 pipe name.
 • diffDiskVhd – diff-ketta nimi.diffDiskVhd Diff disk name.
 • displayName – kuvatav nimi.displayName Display name.
 • fastShutdown – tõene, kui proovida kiiresti sulgeda.fastShutdown True if should try to shutdown quickly.
 • language – kasutajaliidese jaoks kasutatav keel.language Language to use for UI.
 • memSize – mälumaht.memSize Memory size.
 • natDisabled – tõene, kui NAT keelatakse.natDisabled True if NAT is to be disabled.
 • noStart – tõene, kui VM-i ei käivitata.noStart True if VM shouldn't be started.
 • originalVideoResolution – originaalvideo eraldusvõime.originalVideoResolution Original video resolution.
 • remoteFxDisabled – keela GPU.remoteFxDisabled Disable GPU.
 • screenDiagonalSize – ekraani diagonaali suurus.screenDiagonalSize Screen diagonal size.
 • sensorsEnabled – andurid külalise lubamiseks.sensorsEnabled Sensors to enable in guest.
 • showName – tõene, kui kasutajaliidesele kuvatakse kuvatav nimi.showName True if display name should appear on UI.
 • showUsage – tõene, kui näidatakse kasutust.showUsage True if usage was shown.
 • silentSnapshot – tõene, kui tehti vaikimisi kuvatõmmis.silentSnapshot True if a silent snapshot was taken.
 • silentUi – tõene, kui sõnumiruudud peaksid olema tõkestatud.silentUi True if message boxes should be suppressed.
 • sku – kasutata emulaatori skusku The emulator sku to use
 • startedBy – emulaatori käivitanud programm.startedBy The program that started the emulator.
 • version – emulaatori versioon.version Emulator version.
 • versionLong – emulaatori versiooni pikk vorming.versionLong Long format of emulator version.
 • vhdPath – VHD tee.vhdPath VHD path.
 • videoResolution – kasutatav videoresolutsioon.videoResolution Video resolution to use.
 • virtualMachineName – VM-i nimi.virtualMachineName VM name.
 • waitForClientConnection – tõene, kui peaksime ootama kliendi ühendust.waitForClientConnection True if we should wait for client connection.
 • wp81NetworkStackDisabled – WP 8.1 võrguvirn on keelatud.wp81NetworkStackDisabled WP 8.1 networking stack disabled.