Finance and Operations -sanasto

Tässä sanastossa on selitetty Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Editionin keskeiset termit ja käsitteet.

A

alihankkija
Alihankkija-työnantajasuhteeseen yrityksen kanssa osallistuvan henkilön rooli.
ALV (arvonlisävero)
Tuotteita koskeva vero eri tuotantovaiheissa. Perustuu vaiheessa lisättyyn arvoon.
arvovirta
Toimintayksikkö, joka ohjaa yhtä tai useampaa tuotantovirtaa.
Automaattinen selvitysyhtiö (Automated Clearing House, ACH)
Yhdysvalloissa käytettävä sähköinen rahansiirtojärjestelmä, jonka avulla voidaan siirtää varoja vastaanottaja- ja lähettäjäosapuolten pankkitilien välillä.

B

budjetin hallinta
Käytäntö, jossa menot sallitaan vain siinä tapauksessa, että budjetista voidaan varata varoja tulevien maksusitoumuksien täyttämiseksi.
budjetin ohjausdimensio
Yhdistelmä aktiivisia taloushallinnon dimensioarvoja, joilla budjettivarat kohdistetaan suunniteltujen tapahtumien maksuihin.
budjetin ohjaussääntö
Liiketoimintapäätöksen koodaus sitovien ja todellisten kulujen tarkistamiseksi käytettävissä olevia budjettivaroja vastaan, jotka on allokoitu kelvollisten budjetin ohjausdimensioarvojen yhdistelmien määrittämille yksityiskohtaisille tai kootuille tehtäville.
budjettijakson aikaväli
Aikajakso, joka on määritetty kirjanpidon kalenterikausien määränä. Budjettikausi voi poiketa kirjanpitokaudesta.
budjettimalli
Suunnittelurakenne, jota käytetään budjetin rahaston kohdistusten ja menojen ajoittamiseen.
budjettiryhmä
Joukko budjetin dimensiohierarkiaan kuuluvia taloushallinnon dimension arvoja, joita käytetään taloushallinnon dimension ylätason arvoihin liitettyjen yhdistettyjen budjettivarojen laskennassa ynnäämällä taloushallinnon dimension alatason arvoihin liitetyt budjettivarat.
bulkkinimike
Tuotteen toimitustehtävään syötetty reseptinimike.

D

dimensioon perustuva tuotekonfigurointi
Määritysmenetelmä, jolla luodaan tuotevariantteja valitsemalla tuotedimensioiden arvot.

E

EPE (Every Product Every)
Lean-käsite, jota käytetään säännöllisesti toistuvan tuotantosyklin toteuttamiseen.
erääntyminen
Prosessi ajanjaksojen luokittelemiseen iän mukaan.
erääntymiskausi
Päivien määrä ajanjaksolla, jota käytetään erääntyneen asiakasmaksusaldon raportoimiseen.
erämäärite
Prosessierän tai siirtoerän tuotemäärite.
erillinen tuote
Yksilöivästi tunnistettava tuote.
esto
Toiminto, joka asettaa asiakirjan tai tuotteen pitoon.

G

GST-vero
Joissakin maissa ja alueilla perittävä arvonlisävero.

J

jaettu omaisuus
Varat, joita käyttää useampi kuin yksi rahavirtaa tuottava yksikkö. Tällainen on esimerkiksi jakelukeskus, jossa nimikkeitä säilytetään, kunnes ne kuljetetaan jakelukeskuksen piiriin kuuluville markkina-alueille.
järjestys
Järjestys, jonka perusteella työt tai toiminnot käsitellään tuotantotiloissa tavoitteiden saavuttamiseksi.

K

kaava
Numeerinen suhde tuotantoprosessin syötteiden ja tulosten välillä.
kaksisuuntainen vastaavuuskäytäntö
Vastaavuuskäytäntö, joka edellyttää, että vähintään yhden toimittajan laskun hinnat vastaavat vähintään yhden ostotilauksen hintoja.
kanban
Signaali, joka ilmaisee tuotteen määrätarpeen.
kanban-sääntö
Lean-valmistusjärjestelmän sääntö, joka toteuttaa materiaalien suunnittelun ja täydennyksen käytännöt ohjaamalla sitä, miten prosessi- ja siirtotehtäviä koordinoidaan tuotantovirroissa.
kanban-työ
Prosessi tai siirtotehtävä tuotantovirrassa, jonka käynnistää kanban.
kanban-työn kulutus
Tuotekomponenttien noutaminen varastosta kanban-tuotantotöiden suorittamiseksi.
kanban-työnkulku
Määrittää tehtäväjärjestyksen, joka suoritetaan kanban-säännön perusteella luoduille kanbaneille.
kapasiteetin kuormitus
Enimmäismäärä ajoitettua työtä, jonka työkeskus voi suorittaa vaadittavalla kapasiteettitasolla.
kapasiteettisuunnittelu
Menettely, jolla määritetään resurssin kapasiteettitarve, joka vastaa tietyn aikajakson aikaista tulevaa tuotannon tarvetta.
käyttöoikeuskoodi
Aakkosnumeerinen tunnus, joka antaa osapuolelle oikeuden käyttää ohjelmistoa tai ohjelmiston osia käyttöoikeussopimuksessa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Se myös aktivoi ohjelmiston moduuleja, ominaisuuksia ja toimintoa sekä poistaa niiden aktivointeja.
käyttöoikeusrooli
Määritetty sovelluksen käyttöoikeusjoukko. Käyttäjälle määritetty käyttöoikeusrooli määrittää, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa ja mitä käyttöliittymän osia hän voi tarkastella. Kaikille käyttäjille on määritettävä vähintään yksi käyttöoikeusrooli, jotta he voivat käyttää järjestelmää.
käyttöönotettava paketti
Käyttäjän hyväksyntätestauksen ja tuotantoympäristöjen käyttöönotossa käytettävä väline.
kiinteä kustannus
Kustannus, joka ei muutu tuotteen toimituskapasiteetin muutosten myötä.
kiinteä valuutta
Valuutta, jolla on kiinteä vaihtokurssi suhteessa toiseen valuuttaan.
kirjanpidon kirjauskansio
Kirjauskansio, jota käytetään kirjanpitotapahtumien taloudellisten seurausten kirjaamiseen kirjanpitojärjestelmässä.
kirjanpitosääntö
Kirjanpitojärjestelmän sääntö, joka ohjaa kirjanpitotapahtumien taloudellisten seurauksien luokittelun, kirjaamisen ja raportoinnin periaatteita, menetelmiä ja menettelyitä.
kirjanpitotili
Luokittelu, joka on luotu tilikartassa lueteltujen taloushallinnon dimensioarvojen ja päätilin arvon yhdistelmästä ja jota käytetään taloudellisen tehtävän seurausten luokittelussa.
kirjata
Taloudellisen tapahtuman rahallisen arvon kirjaaminen tietylle tilille tai yhteenvedon laatiminen yleisen ja tytäryhtiöiden kirjauskansioiden vienneistä ja niiden luokitteleminen uudelleen yleisen ja tytäryhtiöiden kirjanpitotilien vienneiksi.
kolmisuuntainen vastaavuuskäytäntö
Vastaavuuskäytäntö, joka edellyttää, että vähintään yhden toimittajan laskun hinnat vastaavat vähintään yhden ostotilauksen hintoja ja että vähintään yhden toimittajan laskun määrät vastaavat vähintään yhden tuotteen vastaanottomäärää.
konsernin sisäinen
Tapahtuu kahden yksikön välillä, jotka kuuluvat samaan, kaikkien yksiköiden tilit konsolidoivaan organisaatioon.
koontinäyttö
Finance and Operations -sivuston tyypillinen aloitussivu. Koontinäytössä käyttäjät näkevät osion kullekin työtilalle, jonka käyttöoikeus heillä on. Kussakin osiossa näytetään aiheeseen liittyvän työtilan yhteenveto-osioiden ruudut. Koontinäyttö koostuu nimestä ja ruutuja sisältävistä osioista.
kustannuslaskenta
Organisaation hankkimien, tuottamien tai toimittamien taloudellisten resurssien laskemiseen, määrittämiseen ja kustannusten kohdistamiseen käytettävä prosessi.
kustannuspaikka
Toimintayksikkö, jonka esimiehet vastaavat budjetoiduista ja toteutuneista menoista.
kustannuspoikkeama
Odotetun kustannuksen ja toteutuneen kustannuksen välinen ero.
kysynnän ennustaminen
Liiketoimintaprosessi, joka arvioi tulevaa kysyntää ja luo kysynnän ennusteita aiempien tapahtumatietojen perusteella.
kysynnän ennuste
Ennuste tulevasta tuotteen kysynnästä.

L

laajennus
Sovelluksen mukauttaminen lisäämällä toiminto nykyiseen koodiin.
lähteen tarve
Lähdeasiakirjarivillä oleva tuotemäärä, joka luo tarvekohdistusvaatimuksen.
laskun täsmäytys
Käytäntö, jossa täsmäytetään toimittajan laskujen hinnat ja tuotteiden määrät ostotilauksiin ja tuotteiden vastaanottoon.
lean-aikatauluryhmä
Tapa nimikkeiden koostamiseen tuotantoa varten esimerkiksi asetus-, lähetys- tai kuljetusryhmän perusteella.
lean-valmistus
Filosofia, jossa tuotannon toimet edistävät lean-tuotantovirtoja ja liiketoimintoja.
liiketoimintayksikkö
Osittain itsenäinen toimintayksikkö, joka luodaan vastaamaan yrityksen strategisiin tavoitteisiin.
lisäaika
Määritetyn päivämäärän jälkeinen ajanjakso, jolloin sitoumus voidaan toteuttaa ilman seuraamuksia.
lisääminen
Lähdekoodin mukauttamistapa lisäämällä uusi lähdekoodi, joka ohittaa oletuslähdekoodin.

M

määrän varianssi
Tilatun ja vastaanotetun tuotemäärän ero, kun lisävastaanottoja ei odoteta.
maksuvalmius
Osapuolen mahdollisuus käyttää nykyisiä varoja nykyisten velkojen täsmäyttämiseen.
malli
Malli sisältää koodielementtejä ja viitemetatietoja. Se luodaan ja tarkistetaan Visual Studiossa.
mallielementti
Malli on elementtiryhmä (lähdetiedostoja ja metatietoja), joka muodostaa jaeltavan ohjelmistoratkaisun. Malli on suunnittelun aikainen konsepti.
MTKUST (myytyjen tuotteiden kustannukset)
Kirjanpitoluokka, jonka avulla lasketaan tuotteiden valmistuksen ja varastoinnin taloudelliset seuraukset.
myyntirakenne
Yhtenä yksikkönä myytävän useamman tuotteen yhdistelmä.
myyntisopimus
Lähdeasiakirja, johon on kirjattu vähintään kahden osapuolen välinen sopimus siitä, että myyjäosapuoli sitoutuu myymään tuotetta tietyn määrän tai tiettyä arvoa vastaavasti määrätyllä aikavälillä suotuisampia hintoja ja alennuksia vastaan.
myyntisopimuskäytäntö
Käytäntö, joka valtuuttaa osapuolet muuttamaan myyntisopimuksen ehtoja.
myyntitarjous
Lähdeasiakirja, johon on kirjattu tarjous tietyn tuotemäärän toimittamisesta tiettyyn hintaan ja tiettyyn päivämäärään mennessä vastaukseksi tarjouspyyntöön myyntiprosessissa.
myyntitilauskäytäntö
Käytäntö, joka valtuuttaa osapuolet muuttamaan myyntitilauksen ehtoja sekä ohjaamaan tilauskäsittelyä ja maksuprosesseja.

N

nimikkeen kohdistustunnus
Tuoteperheen ryhmä, jota käytetään ennusteissa ja kysynnän ajoittamisessa.
nimikkeen suhde
Viittaus nimikkeen kohdistusryhmään tai nimikkeeseen ja sen tuotedimensioihin kanban-säännössä.
NKPA (nettokirjanpitoarvo)
Käyttöomaisuuden arvo laskettuna käyttöomaisuuden alkuperäisen kustannuksen ja siitä vähennettyjen poistojen erotuksena.

O

objektin oikeus
Suojattavalle objektille sallittu luonti-, luku-, päivitys-, poisto- tai suorittamistyövaihe.
osapuoli
Henkilö tai organisaatio, joka osallistuu taloudellisiin tehtäviin.
osoitteen tarkistus
Luottokorttikäsittelijän tarjoama palvelu, joka tarkistaa, että kortinhaltijan antama laskutusosoite täsmää myöntäneen pankin tallentamia tietoja.
ostoehdotus
Lähdeasiakirja, johon on kirjattu tuotepyynnöt, jotta ne voidaan lähettää tarkastukseen ja niillä voidaan valtuuttaa tekemään ostoja hankintaorganisaatiossa.
ostosopimuskäytäntö
Käytäntö, joka valtuuttaa osapuolet muuttamaan ostosopimuksen ehtoja.
ostotarjous
Lähdeasiakirja, johon on kirjattu tarjous ostaa tietty määrä tuotetta tiettyyn hintaan ja tiettyyn päivämäärään mennessä vastaukseksi tarjouspyyntöön hankintaprosessissa.
ostotilauskäytäntö
Käytäntö, joka valtuuttaa osapuolet muuttamaan ostotilauksen ehtoja ja ohjaamaan tilauskäsittelyä.

P

pääajoitus
Prosessi, jolla luodaan aikataulu tarjonnan täsmäyttämiseksi kysynnän kanssa.
päätuote
Tuotteen vakiomuotoinen tai toiminnallinen esitystapa, joka toimii perustana tuotevarianttien määrittämiselle.
paketti
Paketti on käännettävissä ja käyttöön otettavissa oleva yhden tai useamman mallin yksikkö.
pankkitilin täsmäytys
Käytäntö, jossa täsmäytetään pankkitiliä vastaava kirjanpitotili vertaamalla kirjanpitotilin tapahtumia tiliotteen tapahtumiin.
parasta ennen -kausi
Ajanjakso, jonka aikana tuotteen laatu ja ominaisuudet ovat parhaimmillaan.
parasta ennen -päivä
Suositeltu päivämäärä, johon asti tuotteen laatu tai ominaisuus on optimaalinen.
prospekti
Osallistuja, jolla on todistettu ja mahdollinen kyky tarjota yritykselle palveluita tai todennäköistä tulevaa taloudellista hyötyä.
pyynnön lähettäjä
Henkilö, joka pyytää taloudellisia resursseja.

R

rahavirtaa tuottava yksikkö
Luokiteltavissa olevien omaisuuserien pienin ryhmä, joka tuottaa rahavaroja erillään muista organisaation omaisuuseristä. Näiden omaisuuseräryhmien avulla mitataan aiheutuvia arvonalentumistappioita.
rekisteri
Tietue, johon kirjataan resurssikulun tapahtumien toiminnalliset, juridiset ja taloudelliset seuraukset kirjanpitojärjestelmässä.
reseptinimike
Eräprosessin tuotos, jota ohjataan kaavalla.
rinnakkaistuote
Nimike, joka on valmistettu yhdessä toisen nimikkeen kanssa.

S

saatavuus (CTP)
Valmistettujen tuotteiden osa käytettävissä olevista operatiivisista resursseista ja käytettävissä oleva syötetuote, joka tarvitaan tietyn asiakasvaatimuksen täyttämiseksi.
sähköinen rahansiirto (Electronic Funds Transfer, EFT)
Verkossa toimiva järjestelmä, jolla siirretään varoja pankkitililtä toiselle.
siirrettävä budjetti
Budjetti, joka siirretään yhdeltä tilikaudelta seuraavalle ja joka on varattu avoimille ostotilauksille uudella tilikaudella.
siirtoerä
Siirrettävän tai siirrettävissä olevan yhden tai useamman nimikkeen määrä.
suunniteltu konsernin sisäinen kysyntä
Tuotteen kysynnän ennuste yrityksessä, joka on toimittajana. Suunniteltu kysyntä luodaan suunnitellusta kysynnästä tuotantovirran yrityksen tuotteelle.
suunnittelutyökalu
Visual Studio -työkalu, jolla voi luoda, päivittää ja tarkistaa mallielementtejä.
syklin kesto
Tehtävän suorittamiseen käytetty aika.

T

tahtiaika
Yhden tuoteyksikön tuottamiseen kuluva aika.
taktinen pyöristys
Markkinointikäytäntö, jossa tuotteet hinnoitellaan parittomilla numeroilla siten, että hinta jää hieman alle lähimmän tasaluvun.
taloushallinnon dimensio
Taloushallinnon luokittelu, joka on luotu organisaation osapuolista, sijainneista, tuotteista ja toiminnoista ja jota käytetään hallinnon raportoinnissa.
taloushallinnon dimension arvo
Taloushallinnon dimension toimialueella sijaitseva tietoelementti.
tapahtuma
Tapahtuman avulla luokka tai objekti voi ilmoittaa muille luokille tai objekteille, kun jotain merkittävää tapahtuu.
tarjouspyyntö
Lähdeasiakirja, jossa pyydetään tarjoamaan tietyn tuotemäärän toimitusta tietyllä hinnalla ja tiettyyn päivämäärään mennessä.
tarvekohdistus
Prosessi, jolla vaadittavan nimikkeen määrä jäljitetään sen lähteeseen.
tarvekohdistustapahtuma
Resurssinkulun tapahtuma, joka ilmoittaa tuotteen kysynnästä.
tase
Organisaation taloudellista asemaa koskeva selvitys, jossa ilmoitetaan varojen, velkojen ja oman pääoman tilanne tasepäivänä.
tasetili
Tili, joka kuvaa muutoksia taseen raportoidussa arvossa.
täsmäytys
Käytäntö, jossa oikaistaan kahta tai useampaa tiliä tai laskelmaa niin, että luvut täsmäävät.
tehtäväopas
Hallittu, ohjattu kokemus tehtävän tallentamisen vaiheissa. Tehtäväopas ohjaa käyttäjän tallennetun kokemuksen läpi. Kaikki tietoturvaan, tietoihin ja sovelluksiin liittyvät toiminnot ovat samat tehtäväopasta suoritettaessa kuin ilman tehtäväopasta. Tehtäväopas hankkii samoilla välineillä kuin tehtävien tallennustoiminto tiedon siitä, milloin käyttäjä on suorittanut tarkoitetun vaiheen loppuun, jotta se voi kehottaa käyttäjää siirtymään seuraavaan tallennusvaiheeseen.
tehtävätallenne
Tiedosto, joka sisältää toiminnot ja huomautukset, jotka taltioidaan, kun tehtävien tallennustoimintoa suoritetaan Finance and Operations -järjestelmässä.
tehtävien eriyttäminen
Petosten, väärinkäytösten ja virheiden vähentämiseen tähtäävä suunnitteluperiaate, jolla tallennus-, vahvistus-, varmennus-, hallinta- ja ajoittaiset tarkastustehtävät rajataan niille henkilöille, jotka osallistuvat taloustapahtumien taloudellisiin seurauksiin tai dokumentoivat tai tallentavat niitä.
Tehtävien tallennustoiminto
Finance and Operations -järjestelmään esiasennettu työkalu. Toiminto tallentaa tallennuksen aikana kaikki tapahtumat, jotka käyttäjä syöttää Finance and Operations -käyttöliittymässä ja jotka suoritetaan palvelimen avulla, kuten arvojen lisäämisen, asetusten muuttamisen tai tietojen poistamisen.
tiedostojen hallintajärjestelmä
Sovelluspalvelu organisaation tiedostojen säilyttämistä ja käsittelyä varten.
tietoyksikkö
Tietorakenne, joka edustaa yksikön tieto-ominaisuutta.
tilastollinen perusennuste
Tulevan kysynnän arvio, joka luodaan käyttämällä ennustealgoritmia historiallisiin tapahtumatietoihin.
tilikartta
Päätilien luettelo.
tilinpäätös
Raportti, johon kirjataan organisaation taloudelliset tiedot ja taloudellinen asema.
todellinen paino
Myyntinimikkeen tai varastonimikkeen nimellinen tai todellinen paino.
toimintayksikkö
Organisaatio, joka jakaa taloudellisten resurssien ja operatiivisten prosessien hallinnan sellaisten ihmisten kesken, joiden vastuulla on rajallisten resurssien maksimointi, prosessien tehostaminen ja suorituskyvyn raportointi.
toimittajan lasku
Lähdeasiakirja, johon on kirjattu toimittajan maksupyyntö. Toimittajan lasku voi viitata useampaan ostotilaukseen. Kun toimittajan lasku on hyväksytty, maksu voidaan suorittaa toimittajalle.
toimittajan tuoteluettelo
Luettelo toimittajalta ostettavissa olevasta tuotevalikoimasta.
toimitusilmoitus
Liiketoiminta-asiakirja, johon on kirjattu kahden osapuolen välinen tuotetoimitus.
toteutunut määrä
Mitattu määrä, joka syötetään tehtävään tai tulostetaan tehtävästä.
tuotantoaikataulu
Aikataulu tietyn nimikkeen ja nimikemäärän tuottamiselle määrättynä aikana. Tuottamisesta vastaavat määrätyt henkilöresurssit tai toiminnalliset resurssit.
tuotantotilaus
Lähdeasiakirja, johon on kirjattu kysynnän mukaisen tuotemäärän tuottamista koskevat vaatimukset.
tuotantovirran malli
Esitys tuotantovirran prosessissa olevan työsoluryhmän tarjoamasta tuotantokapasiteetista.
tuotantovirta
Tuotantoprosessi, joka on suunniteltu Lean-periaatteiden avulla.
tuotedimensio
Väriin, kokoon tai konfiguraatioon liittyvät tuotemääritteet, joita käytetään dimensioihin perustuvassa tuotekonfiguraatiossa.
tuoteperhe
Yksilöivä ryhmä nimikkeitä, palveluita tai oikeuksia, jotka joko ovat mukana samoissa tuotanto- tai toimitustehtävissä tai joita tarjotaan samoille markkina-alueille. Finance and Operations -järjestelmässä ryhmä esitetään käyttämällä ennusteen kohdistustunnusta.
tuoterakenne
Luettelo tuotteista ja tuotemääristä, jotka tarvitaan yhden tuotteen valmistamiseen.
tuotevariantti
Päätuotteen konfiguraatio.
tuotteen vastaanotto
Lähdeasiakirja, johon on kirjattu tilattujen, palautettujen tai lähetettyjen tuotteiden vastaanotto.
tuotteiden hankintaluettelo
Hankintaluokan mukaan ryhmitelty tuotevalikoiman luettelo. Tuotteiden hankintaluetteloa käytetään pyydettäessä tuotteita organisaation sisäiseen käyttöön.
työntekijä
Työntekijän tai alihankkijan roolissa toimiva henkilö, joka saa korvauksen palveluiden suorittamisesta.
työsolu
Resurssiryhmä, joka osallistuu tuotantovirran tehtävään.
työtila
Sivu, joka tarjoaa yleiskatsauksen yhteen käyttäjän suorittamaan tehtävään. Sivulla on ruutuja, luetteloita ja kaavioita, jotka näyttävät odottavat työt ja niihin liittyvät tiedot useista lähteistä. Se nostaa esille usein toistuvat näihin tietoihin liittyvät työt. Työtilan yhteenveto-osiossa näytettävät ruudut näkyvät myös niihin liittyvässä koontinäytön osassa.

V

vähennysavain
Menetelmä, jolla voi lisätä tai vähentää ennustevaatimuksia pääsuunnittelussa käyttäjän määrittämien, tietyin aikavälein käytettävien osuuksien perusteella.
vakiomäärän kanban
Kanban, jota käytetään, kun kanban-sääntöön määritettyjen kanbanien määrä on vakio.
valmistelija
Henkilö, joka luo lähdeasiakirjan taloudellisen resurssin pyynnölle.
valmistettava tuote
Tehtävän tuloksena syntyvät fyysiset tuotteet.
valtuutettu viittaus
Valtuutettu viittaus on tyyppi, joka edustaa viittauksia menetelmiin, joilla on tietty parametriluettelo ja palautustyyppi.
valuuttakoodi
Valuuttayksikön aakkosnumeerinen tunnus.
variantin määritysmenetelmä
Menetelmä, jolla mallinnetaan päätuotteita ja haetaan tuotevarianttien määrityksiä.
vastaanottoilmoitus
Liiketoiminta-asiakirja, johon on kirjattu yhteenveto ostajan toimittajalta saamista tuotteista.
vekseli
Lähdeasiakirja, johon on kirjattu varaukseton pyyntö kolmannelle osapuolelle suorittaa maksu toiselle osapuolelle vaadittaessa.
velvollisuus
Suojausmallissa joukko sovelluksen käyttöoikeuksia, jotka käyttäjä tarvitsee voidakseen suorittaa vastuualueensa tehtävät.

Y

yksikäyttöinen kanban
Kanban, jota käytetään vakiomääräisen kanban-säännön kanssa, jotta poikkeuksellisen suureen kysyntään voidaan vastata. Yksikäyttöinen kanban ei käynnistä uutta kanbania, kun se hylätään.
yleinen budjettivaraus
Asiakirja, jota julkisen sektorin yksiköt käyttävät usein budjetoitujen varojen korvamerkitsemiseen siten, että ne eivät ole käytettävissä muuhun tarkoitukseen.