Finance and Operations -sanasto

Tässä sanastossa on selitetty Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Editionin keskeiset termit ja käsitteet.

A

kirjanpidon kirjauskansio

Kirjauskansio, jota käytetään kirjanpitotapahtumien taloudellisten seurausten kirjaamiseen kirjanpitojärjestelmässä.

kirjanpitosääntö

Kirjanpitojärjestelmän sääntö, joka ohjaa kirjanpitotapahtumien taloudellisten seurauksien luokittelun, kirjaamisen ja raportoinnin periaatteita, menetelmiä ja menettelyitä.

Automaattinen selvitysyhtiö (Automated Clearing House, ACH)

Yhdysvalloissa käytettävä sähköinen rahansiirtojärjestelmä, jonka avulla voidaan siirtää varoja vastaanottaja- ja lähettäjäosapuolten pankkitilien välillä.

toteutunut määrä

Mitattu määrä, joka syötetään tehtävään tai tulostetaan tehtävästä.

osoitteen tarkistus

Luottokorttikäsittelijän tarjoama palvelu, joka tarkistaa, että kortinhaltijan antama laskutusosoite täsmää myöntäneen pankin tallentamia tietoja.

erääntyminen

Prosessi ajanjaksojen luokittelemiseen iän mukaan.

erääntymiskausi

Päivien määrä ajanjaksolla, jota käytetään erääntyneen asiakasmaksusaldon raportoimiseen.

B

tase

Organisaation taloudellista asemaa koskeva selvitys, jossa ilmoitetaan varojen, velkojen ja oman pääoman tilanne tasepäivänä.

tasetili

Tili, joka kuvaa muutoksia taseen raportoidussa arvossa.

pankkitilin täsmäytys

Käytäntö, jossa täsmäytetään pankkitiliä vastaava kirjanpitotili vertaamalla kirjanpitotilin tapahtumia tiliotteen tapahtumiin.

erämäärite

Prosessierän tai siirtoerän tuotemäärite.

parasta ennen -päivä

Suositeltu päivämäärä, johon asti tuotteen laatu tai ominaisuus on optimaalinen.

parasta ennen -kausi

Ajanjakso, jonka aikana tuotteen laatu ja ominaisuudet ovat parhaimmillaan.

vekseli

Lähdeasiakirja, johon on kirjattu varaukseton pyyntö kolmannelle osapuolelle suorittaa maksu toiselle osapuolelle vaadittaessa.

esto

Toiminto, joka asettaa asiakirjan tai tuotteen pitoon.

tuoterakenne

Luettelo tuotteista ja tuotemääristä, jotka tarvitaan yhden tuotteen valmistamiseen.

budjetin hallinta

Käytäntö, jossa menot sallitaan vain siinä tapauksessa, että budjetista voidaan varata varoja tulevien maksusitoumuksien täyttämiseksi.

budjetin ohjausdimensio

Yhdistelmä aktiivisia taloushallinnon dimensioarvoja, joilla budjettivarat kohdistetaan suunniteltujen tapahtumien maksuihin.

budjetin ohjaussääntö

Liiketoimintapäätöksen koodaus sitovien ja todellisten kulujen tarkistamiseksi käytettävissä olevia budjettivaroja vastaan, jotka on allokoitu kelvollisten budjetin ohjausdimensioarvojen yhdistelmien määrittämille yksityiskohtaisille tai kootuille tehtäville.

budjettijakson aikaväli

Aikajakso, joka on määritetty kirjanpidon kalenterikausien määränä. Budjettikausi voi poiketa kirjanpitokaudesta.

budjettiryhmä

Joukko budjetin dimensiohierarkiaan kuuluvia taloushallinnon dimension arvoja, joita käytetään taloushallinnon dimension ylätason arvoihin liitettyjen yhdistettyjen budjettivarojen laskennassa ynnäämällä taloushallinnon dimension alatason arvoihin liitetyt budjettivarat.

budjettimalli

Suunnittelurakenne, jota käytetään budjetin rahaston kohdistusten ja menojen ajoittamiseen.

bulkkinimike

Tuotteen toimitustehtävään syötetty reseptinimike.

myyntirakenne

Yhtenä yksikkönä myytävän useamman tuotteen yhdistelmä.

liiketoimintayksikkö

Osittain itsenäinen toimintayksikkö, joka luodaan vastaamaan yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

C

kapasiteetin kuormitus

Enimmäismäärä ajoitettua työtä, jonka työkeskus voi suorittaa vaadittavalla kapasiteettitasolla.

kapasiteettisuunnittelu

Menettely, jolla määritetään resurssin kapasiteettitarve, joka vastaa tietyn aikajakson aikaista tulevaa tuotannon tarvetta.

siirrettävä budjetti

Budjetti, joka siirretään yhdeltä tilikaudelta seuraavalle ja joka on varattu avoimille ostotilauksille uudella tilikaudella.

rahavirtaa tuottava yksikkö

Luokiteltavissa olevien omaisuuserien pienin ryhmä, joka tuottaa rahavaroja erillään muista organisaation omaisuuseristä. Näiden omaisuuseräryhmien avulla mitataan aiheutuvia arvonalentumistappioita.

todellinen paino

Myyntinimikkeen tai varastonimikkeen nimellinen tai todellinen paino.

tilikartta

Päätilien luettelo.

MTKUST (myytyjen tuotteiden kustannukset)

Kirjanpitoluokka, jonka avulla lasketaan tuotteiden valmistuksen ja varastoinnin taloudelliset seuraukset.

alihankkija

Alihankkija-työnantajasuhteeseen yrityksen kanssa osallistuvan henkilön rooli.

rinnakkaistuote

Nimike, joka on valmistettu yhdessä toisen nimikkeen kanssa.

kustannuspaikka

Toimintayksikkö, jonka esimiehet vastaavat budjetoiduista ja toteutuneista menoista.

kustannuspoikkeama

Odotetun kustannuksen ja toteutuneen kustannuksen välinen ero.

kustannuslaskenta

Organisaation hankkimien, tuottamien tai toimittamien taloudellisten resurssien laskemiseen, määrittämiseen ja kustannusten kohdistamiseen käytettävä prosessi.

saatavuus (CTP)

Valmistettujen tuotteiden osa käytettävissä olevista operatiivisista resursseista ja käytettävissä oleva syötetuote, joka tarvitaan tietyn asiakasvaatimuksen täyttämiseksi.

valuuttakoodi

Valuuttayksikön aakkosnumeerinen tunnus.

syklin kesto

Tehtävän suorittamiseen käytetty aika.

D

koontinäyttö

Finance and Operations -sivuston tyypillinen aloitussivu. Koontinäytössä käyttäjät näkevät osion kullekin työtilalle, jonka käyttöoikeus heillä on. Kussakin osiossa näytetään aiheeseen liittyvän työtilan yhteenveto-osioiden ruudut. Koontinäyttö koostuu nimestä ja ruutuja sisältävistä osioista.

tietoyksikkö

Tietorakenne, joka edustaa yksikön tieto-ominaisuutta.

valtuutettu viittaus

Valtuutettu viittaus on tyyppi, joka edustaa viittauksia menetelmiin, joilla on tietty parametriluettelo ja palautustyyppi.

toimitusilmoitus

Liiketoiminta-asiakirja, johon on kirjattu kahden osapuolen välinen tuotetoimitus.

kysynnän ennuste

Ennuste tulevasta tuotteen kysynnästä.

kysynnän ennustaminen

Liiketoimintaprosessi, joka arvioi tulevaa kysyntää ja luo kysynnän ennusteita aiempien tapahtumatietojen perusteella.

käyttöönotettava paketti

Käyttäjän hyväksyntätestauksen ja tuotantoympäristöjen käyttöönotossa käytettävä väline.

suunnittelutyökalu

Visual Studio -työkalu, jolla voi luoda, päivittää ja tarkistaa mallielementtejä.

dimensioon perustuva tuotekonfigurointi

Määritysmenetelmä, jolla luodaan tuotevariantteja valitsemalla tuotedimensioiden arvot.

erillinen tuote

Yksilöivästi tunnistettava tuote.

tiedostojen hallintajärjestelmä

Sovelluspalvelu organisaation tiedostojen säilyttämistä ja käsittelyä varten.

velvollisuus

Suojausmallissa joukko sovelluksen käyttöoikeuksia, jotka käyttäjä tarvitsee voidakseen suorittaa vastuualueensa tehtävät.

E

sähköinen rahansiirto (Electronic Funds Transfer, EFT)

Verkossa toimiva järjestelmä, jolla siirretään varoja pankkitililtä toiselle.

tapahtuma

Tapahtuman avulla luokka tai objekti voi ilmoittaa muille luokille tai objekteille, kun jotain merkittävää tapahtuu.

EPE (Every Product Every)

Lean-käsite, jota käytetään säännöllisesti toistuvan tuotantosyklin toteuttamiseen.

laajennus

Sovelluksen mukauttaminen lisäämällä toiminto nykyiseen koodiin.

F

taloushallinnon dimensio

Taloushallinnon luokittelu, joka on luotu organisaation osapuolista, sijainneista, tuotteista ja toiminnoista ja jota käytetään hallinnon raportoinnissa.

taloushallinnon dimension arvo

Taloushallinnon dimension toimialueella sijaitseva tietoelementti.

tilinpäätös

Raportti, johon kirjataan organisaation taloudelliset tiedot ja taloudellinen asema.

kiinteä kustannus

Kustannus, joka ei muutu tuotteen toimituskapasiteetin muutosten myötä.

kiinteä valuutta

Valuutta, jolla on kiinteä vaihtokurssi suhteessa toiseen valuuttaan.

vakiomäärän kanban

Kanban, jota käytetään, kun kanban-sääntöön määritettyjen kanbanien määrä on vakio.

kaava

Numeerinen suhde tuotantoprosessin syötteiden ja tulosten välillä.

reseptinimike

Eräprosessin tuotos, jota ohjataan kaavalla.

G

yleinen budjettivaraus

Asiakirja, jota julkisen sektorin yksiköt käyttävät usein budjetoitujen varojen korvamerkitsemiseen siten, että ne eivät ole käytettävissä muuhun tarkoitukseen.

lisäaika

Määritetyn päivämäärän jälkeinen ajanjakso, jolloin sitoumus voidaan toteuttaa ilman seuraamuksia.

GST-vero

Joissakin maissa ja alueilla perittävä arvonlisävero.

I

konsernin sisäinen

Tapahtuu kahden yksikön välillä, jotka kuuluvat samaan, kaikkien yksiköiden tilit konsolidoivaan organisaatioon.

laskun täsmäytys

Käytäntö, jossa täsmäytetään toimittajan laskujen hinnat ja tuotteiden määrät ostotilauksiin ja tuotteiden vastaanottoon.

nimikkeen kohdistustunnus

Tuoteperheen ryhmä, jota käytetään ennusteissa ja kysynnän ajoittamisessa.

nimikkeen suhde

Viittaus nimikkeen kohdistusryhmään tai nimikkeeseen ja sen tuotedimensioihin kanban-säännössä.

K

kanban

Signaali, joka ilmaisee tuotteen määrätarpeen.

kanban-työnkulku

Määrittää tehtäväjärjestyksen, joka suoritetaan kanban-säännön perusteella luoduille kanbaneille.

kanban-työ

Prosessi tai siirtotehtävä tuotantovirrassa, jonka käynnistää kanban.

kanban-työn kulutus

Tuotekomponenttien noutaminen varastosta kanban-tuotantotöiden suorittamiseksi.

kanban-sääntö

Lean-valmistusjärjestelmän sääntö, joka toteuttaa materiaalien suunnittelun ja täydennyksen käytännöt ohjaamalla sitä, miten prosessi- ja siirtotehtäviä koordinoidaan tuotantovirroissa.

L

lean-valmistus

Filosofia, jossa tuotannon toimet edistävät lean-tuotantovirtoja ja liiketoimintoja.

lean-aikatauluryhmä

Tapa nimikkeiden koostamiseen tuotantoa varten esimerkiksi asetus-, lähetys- tai kuljetusryhmän perusteella.

kirjanpitotili

Luokittelu, joka on luotu tilikartassa lueteltujen taloushallinnon dimensioarvojen ja päätilin arvon yhdistelmästä ja jota käytetään taloudellisen tehtävän seurausten luokittelussa.

käyttöoikeuskoodi

Aakkosnumeerinen tunnus, joka antaa osapuolelle oikeuden käyttää ohjelmistoa tai ohjelmiston osia käyttöoikeussopimuksessa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Se myös aktivoi ohjelmiston moduuleja, ominaisuuksia ja toimintoa sekä poistaa niiden aktivointeja.

maksuvalmius

Osapuolen mahdollisuus käyttää nykyisiä varoja nykyisten velkojen täsmäyttämiseen.

M

pääajoitus

Prosessi, jolla luodaan aikataulu tarjonnan täsmäyttämiseksi kysynnän kanssa.

malli

Malli sisältää koodielementtejä ja viitemetatietoja. Se luodaan ja tarkistetaan Visual Studiossa.

mallielementti

Malli on elementtiryhmä (lähdetiedostoja ja metatietoja), joka muodostaa jaeltavan ohjelmistoratkaisun. Malli on suunnittelun aikainen konsepti.

N

NKPA (nettokirjanpitoarvo)

Käyttöomaisuuden arvo laskettuna käyttöomaisuuden alkuperäisen kustannuksen ja siitä vähennettyjen poistojen erotuksena.

O

objektin oikeus

Suojattavalle objektille sallittu luonti-, luku-, päivitys-, poisto- tai suorittamistyövaihe.

toimintayksikkö

Organisaatio, joka jakaa taloudellisten resurssien ja operatiivisten prosessien hallinnan sellaisten ihmisten kesken, joiden vastuulla on rajallisten resurssien maksimointi, prosessien tehostaminen ja suorituskyvyn raportointi.

valmistettava tuote

Tehtävän tuloksena syntyvät fyysiset tuotteet.

lisääminen

Lähdekoodin mukauttamistapa lisäämällä uusi lähdekoodi, joka ohittaa oletuslähdekoodin.

P

paketti

Paketti on käännettävissä ja käyttöön otettavissa oleva yhden tai useamman mallin yksikkö.

osapuoli

Henkilö tai organisaatio, joka osallistuu taloudellisiin tehtäviin.

tarvekohdistus

Prosessi, jolla vaadittavan nimikkeen määrä jäljitetään sen lähteeseen.

tarvekohdistustapahtuma

Resurssinkulun tapahtuma, joka ilmoittaa tuotteen kysynnästä.

suunniteltu konsernin sisäinen kysyntä

Tuotteen kysynnän ennuste yrityksessä, joka on toimittajana. Suunniteltu kysyntä luodaan suunnitellusta kysynnästä tuotantovirran yrityksen tuotteelle.

kirjata

Taloudellisen tapahtuman rahallisen arvon kirjaaminen tietylle tilille tai yhteenvedon laatiminen yleisen ja tytäryhtiöiden kirjauskansioiden vienneistä ja niiden luokitteleminen uudelleen yleisen ja tytäryhtiöiden kirjanpitotilien vienneiksi.

valmistelija

Henkilö, joka luo lähdeasiakirjan taloudellisen resurssin pyynnölle.

tuotteiden hankintaluettelo

Hankintaluokan mukaan ryhmitelty tuotevalikoiman luettelo. Tuotteiden hankintaluetteloa käytetään pyydettäessä tuotteita organisaation sisäiseen käyttöön.

tuotedimensio

Väriin, kokoon tai konfiguraatioon liittyvät tuotemääritteet, joita käytetään dimensioihin perustuvassa tuotekonfiguraatiossa.

tuoteperhe

Yksilöivä ryhmä nimikkeitä, palveluita tai oikeuksia, jotka joko ovat mukana samoissa tuotanto- tai toimitustehtävissä tai joita tarjotaan samoille markkina-alueille. Finance and Operations -järjestelmässä ryhmä esitetään käyttämällä ennusteen kohdistustunnusta.

päätuote

Tuotteen vakiomuotoinen tai toiminnallinen esitystapa, joka toimii perustana tuotevarianttien määrittämiselle.

tuotteen vastaanotto

Lähdeasiakirja, johon on kirjattu tilattujen, palautettujen tai lähetettyjen tuotteiden vastaanotto.

tuotevariantti

Päätuotteen konfiguraatio.

tuotantovirta

Tuotantoprosessi, joka on suunniteltu Lean-periaatteiden avulla.

tuotantovirran malli

Esitys tuotantovirran prosessissa olevan työsoluryhmän tarjoamasta tuotantokapasiteetista.

tuotantotilaus

Lähdeasiakirja, johon on kirjattu kysynnän mukaisen tuotemäärän tuottamista koskevat vaatimukset.

tuotantoaikataulu

Aikataulu tietyn nimikkeen ja nimikemäärän tuottamiselle määrättynä aikana. Tuottamisesta vastaavat määrätyt henkilöresurssit tai toiminnalliset resurssit.

prospekti

Osallistuja, jolla on todistettu ja mahdollinen kyky tarjota yritykselle palveluita tai todennäköistä tulevaa taloudellista hyötyä.

ostosopimuskäytäntö

Käytäntö, joka valtuuttaa osapuolet muuttamaan ostosopimuksen ehtoja.

ostotilauskäytäntö

Käytäntö, joka valtuuttaa osapuolet muuttamaan ostotilauksen ehtoja ja ohjaamaan tilauskäsittelyä.

ostotarjous

Lähdeasiakirja, johon on kirjattu tarjous ostaa tietty määrä tuotetta tiettyyn hintaan ja tiettyyn päivämäärään mennessä vastaukseksi tarjouspyyntöön hankintaprosessissa.

ostoehdotus

Lähdeasiakirja, johon on kirjattu tuotepyynnöt, jotta ne voidaan lähettää tarkastukseen ja niillä voidaan valtuuttaa tekemään ostoja hankintaorganisaatiossa.

Q

määrän varianssi

Tilatun ja vastaanotetun tuotemäärän ero, kun lisävastaanottoja ei odoteta.

R

vastaanottoilmoitus

Liiketoiminta-asiakirja, johon on kirjattu yhteenveto ostajan toimittajalta saamista tuotteista.

täsmäytys

Käytäntö, jossa oikaistaan kahta tai useampaa tiliä tai laskelmaa niin, että luvut täsmäävät.

vähennysavain

Menetelmä, jolla voi lisätä tai vähentää ennustevaatimuksia pääsuunnittelussa käyttäjän määrittämien, tietyin aikavälein käytettävien osuuksien perusteella.

rekisteri

Tietue, johon kirjataan resurssikulun tapahtumien toiminnalliset, juridiset ja taloudelliset seuraukset kirjanpitojärjestelmässä.

tarjouspyyntö

Lähdeasiakirja, jossa pyydetään tarjoamaan tietyn tuotemäärän toimitusta tietyllä hinnalla ja tiettyyn päivämäärään mennessä.

pyynnön lähettäjä

Henkilö, joka pyytää taloudellisia resursseja.

S

myyntisopimus

Lähdeasiakirja, johon on kirjattu vähintään kahden osapuolen välinen sopimus siitä, että myyjäosapuoli sitoutuu myymään tuotetta tietyn määrän tai tiettyä arvoa vastaavasti määrätyllä aikavälillä suotuisampia hintoja ja alennuksia vastaan.

myyntisopimuskäytäntö

Käytäntö, joka valtuuttaa osapuolet muuttamaan myyntisopimuksen ehtoja.

myyntitilauskäytäntö

Käytäntö, joka valtuuttaa osapuolet muuttamaan myyntitilauksen ehtoja sekä ohjaamaan tilauskäsittelyä ja maksuprosesseja.

myyntitarjous

Lähdeasiakirja, johon on kirjattu tarjous tietyn tuotemäärän toimittamisesta tiettyyn hintaan ja tiettyyn päivämäärään mennessä vastaukseksi tarjouspyyntöön myyntiprosessissa.

käyttöoikeusrooli

Määritetty sovelluksen käyttöoikeusjoukko. Käyttäjälle määritetty käyttöoikeusrooli määrittää, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa ja mitä käyttöliittymän osia hän voi tarkastella. Kaikille käyttäjille on määritettävä vähintään yksi käyttöoikeusrooli, jotta he voivat käyttää järjestelmää.

tehtävien eriyttäminen

Petosten, väärinkäytösten ja virheiden vähentämiseen tähtäävä suunnitteluperiaate, jolla tallennus-, vahvistus-, varmennus-, hallinta- ja ajoittaiset tarkastustehtävät rajataan niille henkilöille, jotka osallistuvat taloustapahtumien taloudellisiin seurauksiin tai dokumentoivat tai tallentavat niitä.

järjestys

Järjestys, jonka perusteella työt tai toiminnot käsitellään tuotantotiloissa tavoitteiden saavuttamiseksi.

jaettu omaisuus

Varat, joita käyttää useampi kuin yksi rahavirtaa tuottava yksikkö. Tällainen on esimerkiksi jakelukeskus, jossa nimikkeitä säilytetään, kunnes ne kuljetetaan jakelukeskuksen piiriin kuuluville markkina-alueille.

yksikäyttöinen kanban

Kanban, jota käytetään vakiomääräisen kanban-säännön kanssa, jotta poikkeuksellisen suureen kysyntään voidaan vastata. Yksikäyttöinen kanban ei käynnistä uutta kanbania, kun se hylätään.

taktinen pyöristys

Markkinointikäytäntö, jossa tuotteet hinnoitellaan parittomilla numeroilla siten, että hinta jää hieman alle lähimmän tasaluvun.

lähteen tarve

Lähdeasiakirjarivillä oleva tuotemäärä, joka luo tarvekohdistusvaatimuksen.

tilastollinen perusennuste

Tulevan kysynnän arvio, joka luodaan käyttämällä ennustealgoritmia historiallisiin tapahtumatietoihin.

T

tahtiaika

Yhden tuoteyksikön tuottamiseen kuluva aika.

tehtäväopas

Hallittu, ohjattu kokemus tehtävän tallentamisen vaiheissa. Tehtäväopas ohjaa käyttäjän tallennetun kokemuksen läpi. Kaikki tietoturvaan, tietoihin ja sovelluksiin liittyvät toiminnot ovat samat tehtäväopasta suoritettaessa kuin ilman tehtäväopasta. Tehtäväopas hankkii samoilla välineillä kuin tehtävien tallennustoiminto tiedon siitä, milloin käyttäjä on suorittanut tarkoitetun vaiheen loppuun, jotta se voi kehottaa käyttäjää siirtymään seuraavaan tallennusvaiheeseen.

Tehtävien tallennustoiminto

Finance and Operations -järjestelmään esiasennettu työkalu. Toiminto tallentaa tallennuksen aikana kaikki tapahtumat, jotka käyttäjä syöttää Finance and Operations -käyttöliittymässä ja jotka suoritetaan palvelimen avulla, kuten arvojen lisäämisen, asetusten muuttamisen tai tietojen poistamisen.

tehtävätallenne

Tiedosto, joka sisältää toiminnot ja huomautukset, jotka taltioidaan, kun tehtävien tallennustoimintoa suoritetaan Finance and Operations -järjestelmässä.

kolmisuuntainen vastaavuuskäytäntö

Vastaavuuskäytäntö, joka edellyttää, että vähintään yhden toimittajan laskun hinnat vastaavat vähintään yhden ostotilauksen hintoja ja että vähintään yhden toimittajan laskun määrät vastaavat vähintään yhden tuotteen vastaanottomäärää.

siirtoerä

Siirrettävän tai siirrettävissä olevan yhden tai useamman nimikkeen määrä.

kaksisuuntainen vastaavuuskäytäntö

Vastaavuuskäytäntö, joka edellyttää, että vähintään yhden toimittajan laskun hinnat vastaavat vähintään yhden ostotilauksen hintoja.

V

arvovirta

Toimintayksikkö, joka ohjaa yhtä tai useampaa tuotantovirtaa.

variantin määritysmenetelmä

Menetelmä, jolla mallinnetaan päätuotteita ja haetaan tuotevarianttien määrityksiä.

ALV (arvonlisävero)

Tuotteita koskeva vero eri tuotantovaiheissa. Perustuu vaiheessa lisättyyn arvoon.

toimittajan tuoteluettelo

Luettelo toimittajalta ostettavissa olevasta tuotevalikoimasta.

toimittajan lasku

Lähdeasiakirja, johon on kirjattu toimittajan maksupyyntö. Toimittajan lasku voi viitata useampaan ostotilaukseen. Kun toimittajan lasku on hyväksytty, maksu voidaan suorittaa toimittajalle.

W

työsolu

Resurssiryhmä, joka osallistuu tuotantovirran tehtävään.

työntekijä

Työntekijän tai alihankkijan roolissa toimiva henkilö, joka saa korvauksen palveluiden suorittamisesta.

työtila

Sivu, joka tarjoaa yleiskatsauksen yhteen käyttäjän suorittamaan tehtävään. Sivulla on ruutuja, luetteloita ja kaavioita, jotka näyttävät odottavat työt ja niihin liittyvät tiedot useista lähteistä. Se nostaa esille usein toistuvat näihin tietoihin liittyvät työt. Työtilan yhteenveto-osiossa näytettävät ruudut näkyvät myös niihin liittyvässä koontinäytön osassa.