Liiketoimintaprosessin työnkulkujen käsittely koodin avulla

Huomautus

Microsoft Flow on nyt Power Automate. Lisätietoja löytyy tästä blogista.

Tämä sisältö päivitetään lähipäivinä vastaamaan muuttunutta brändäystä.

Liiketoimintaprosessin työnkulun avulla voi luoda tehokkaita ja sujuvoitettuja myynti-, palvelu- ja muita liiketoimintaprosesseja. Se luo liiketoimintaprosessin visualisoinnin sijoittamalla erityisiä ohjausobjekteja entiteettilomakkeiden yläosaan. Käyttäjiä ohjataan myynti-, markkinointi- tai palveluprosessien eri vaiheissa valmistumista kohti. Jokainen prosessi tukee useita vaiheita. Voit lisätä tai poistaa vaiheita, vaihtaa vaiheiden järjestystä tai lisätä uusia entiteettejä liiketoimintaprosessin työnkulkuun.

Liiketoimintaprosessin työnkulun eri esiintymiä voi suorittaa samanaikaisesti saman entiteettitietueen perusteella. Käyttäjät voivat vaihtaa liiketoimintaprosessin samanaikaisten esiintymien välillä ja jatkaa prosessin nykyisen vaiheen työstämistä.

Tässä aiheessa on tietoja liiketoimintaprosessien työnkulkujen ohjelmallisesta käyttämisestä.

Huomautus

Liiketoimintaprosessien työnkulkujen käyttö ei edellytä koodin kirjoittamista. Lisätietoja liiketoimintaprosessin työnkulkujen luomisesta ja hallitsemisesta käyttöliittymän avulla on kohdassa Liiketoimintaprosessin työnkulkujen yleiskatsaus

Liiketoimintaprosessin työnkulun edellytykset

Liiketoimintaprosessin työnkulkuun voivat osallistua mukautetut entiteetit sekä entiteetit, joissa on päivitettyjä käyttöliittymälomakkeita. Päivitettyjen käyttöliittymäentiteettien ominaisuuden IsAIRUpdated arvona on true.

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetti otetaan käyttämään määrittämällä ominaisuuden IsBusinessProcessEnabled arvoksi true.

Tärkeä

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin ottaminen käyttöön on yksisuuntainen prosessi. Sitä ei voi peruuttaa.

Liiketoimintaprosessin työnkulun määrittäminen

Määritä liiketoimintaprosessin työnkulku liiketoimintaprosessin työnkulun visuaalisessa suunnitteluohjelmassa. Lisätietoja: Liiketoimintaprosessin työnkulun luominen

Liiketoimintaprosessin työnkulkutietue luodaan oletusarvoisesti Draft-tilassa.

Liiketoimintaprosessin työnkulun määritys tallennetaan entiteettiin workflow ja liiketoimintaprosessin työnkulun vaihetiedot tallennetaan entiteettiin processstage.

Liiketoimintaprosessin työnkulun aktivointi

Prosessin työnkulku on aktivoitava, ennen kuin sitä voidaan käyttää. Sen aktivointia varten tarvitaan Workflow-entiteetin prvActivateBusinessProcessFlow-oikeus. Määritä Workflow-entiteettitietueen tilaksi Activated käyttämällä UpdateRequest-sanomaa. Lisätietoja: Erityisten toimintojen suorittaminen päivityksen avulla.

Huomautus

Voit aktivoida liiketoimintaprosessin työnkulun myös käyttämällä liiketoimintaprosessin työnkulun suunnittelutyökalua.

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetti

Kun liiketoimintaprosessin työnkulun määritys aktivoidaan muuttamalla vastaavan Workflow-entiteettitietueen tilaa tai käyttämällä liiketoimintaprosessin työnkulun suunnitteluohjelmaa, mukautettu entiteetti luodaan automaattisesti tallentamaan aktivoidun liiketoimintaprosessin työnkulkuesiintymät. Tämän entiteetin nimi on <activesolutionprefix> _ <uniquename>, jossa uniquename johdetaan määritetystä nimestä.

Jos esimerkiksi annoit liiketoimintaprosessin työnkulun määrityksen nimeksi ”Oma mukautettu LPT” ja käytät aktiivisena ratkaisuna oletusarvoista julkaisijaa (uusi), prosessin esiintymien tallentamiseen mukautetun entiteetin nimeksi tulee uusi_omamukautettulpt.

Jos arvo uniquename ei ole käytettävissä liiketoimintaprosessin työnkulun määritystä varten, kuten tilanteessa, jossa liiketoimintaprosessin työnkulku tuotiin osana ratkaisua aiemmasta versiosta, mukautetun entiteetin oletusarvoinen nimi on \<activesolutionprefix>_bpf_<GUID_BPF_Definition>:

Tärkeä

Liiketoimintaprosessin työnkulun mallitietueet käyttävät järjestelmäentiteettejä liiketoimintaprosessin työnkulun vastaavien esiintymien tallentamiseen.

Mahdolliset uudet luodut liiketoimintaprosessin työnkulun määritykset käyttävät kuitenkin mukautettuja entiteettejä esiintymätietueiden tallentamiseen edellä kuvatulla tavalla.

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin nimi voidaan noutaa jollakin seuraavista tavoista:

 • Käyttöliittymän avulla: etsi liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetti käyttämällä mukauttamiskäyttöliittymää:

  Liiketoimintaprosessientiteettiin selaaminen käyttöliittymän avulla

 • Verkko-ohjelmointirajapinnan avulla: käytä seuraavaa pyyntöä:

  Pyyntö

  GET [Organization URI]/api/data/v9.0/workflows?$filter=name eq 'My Custom BPF'&$select=uniquename HTTP/1.1
  

  Response

  { 
  "@odata.context":"[Organization URI]/api/data/v9.0/$metadata#workflows(uniquename)",
  "value":[ 
     { 
       "@odata.etag":"W/\"1084677\"",
       "uniquename":"new_mycustombpf",
       "workflowid":"2669927e-8ad6-4f95-8a9a-f1008af6956f"
     }
   ]
  }
  
 • Organisaation palvelun avulla: Käytä seuraavaa esimerkkikoodia:

  QueryExpression query = new QueryExpression
  {
    EntityName = "workflow",
    ColumnSet = new ColumnSet("uniquename"),
    Criteria = new FilterExpression
    {
      Conditions =
      {
        new ConditionExpression
        {
          AttributeName = "name",
          Operator = ConditionOperator.Equal,
          Values = { "My Custom BPF" }
        }
      }
    }
  };
  Workflow Bpf = (Workflow)_serviceProxy.RetrieveMultiple(query).Entities[0]; 
  

Huomautus

IsBPFEntity-ominaisuuden arvo on true liiketoimintaprosessin työnkulun entiteeteille. Voit hakea kaikki esiintymän liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetit suorittamalla seuraavan verkko-ohjelmointirajapinnan pyynnön:

GET [Organization URI]/api/data/v9.0/EntityDefinitions?$select=SchemaName,LogicalName,DisplayName&$filter=IsBPFEntity eq true HTTP/1.1

Liiketoimintaprosessin työnkulkujen suojauksen hallinta

Mukautettu entiteetti, joka luodaan automaattisesti, kun liiketoimintaprosessin työnkulku aktivoidaan tallentamaan liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymät, noudattaa samaa vakiosuojausmallia kuin kaikki muutkin Common Data Servicen mukautetut entiteetit. Tämä olettaa, että näille entiteeteille määritetyt oikeudet määrittävät suorituksenaikaiset oikeudet liiketoimintaprosessien työnkulkujen käyttäjille.

Mukautetulla liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin vaikutusalue on organisaatio. Tämän entiteetin tavalliset luonti-, nouto-, päivitys- ja poisto-oikeudet määrittävät oikeuden, joka käyttäjällä olisi hänelle määritettyjen roolien perusteella. Kun liiketoimintaprosessin työnkulun mukautettu entiteetti luodaan, oletusarvoisesti vain järjestelmänvalvojan ja järjestelmän mukauttajan käyttöoikeusrooleille määritetään sen käyttöoikeudet. Sinun on tarvittaessa määritettävä uuden liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin käyttöoikeudet muille käyttöoikeusrooleille erikseen (esimeriksi Oma mukautettu LPT).

Käyttöoikeusroolin hallinta

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettitietueiden luominen, noutaminen, päivittäminen ja poistaminen (prosessiesiintymät)

Mukautettu entiteetti, joka luodaan automaattisesti, kun liiketoimintaprosessin työnkulkumääritelmä aktivoidaan, tallentaa kaikki liiketoimintaprosessin työnkulkumääritelmän prosessiesiintymät. Tämä mukautettu entiteetti tukee tietueiden ohjelmallista vakioluontia ja -hallintaa (prosessiesiintymät) verkko-ohjelmointirajapinnan ja CRM 2011:n päätepisteen avulla.

Tärkeä

Entiteettitietueen toiseen prosessiesiintymään siirtymistä tuetaan vain käyttöliittymässä (asiakas) ja ohjelmallisesti tämän osion tietojen avulla. Et voi enää vaihtaa ohjelmallisesti kohde-entiteettitietueen prosesseja (vaihtaa aktiiviseksi prosessiesiintymäksi toista liiketoimintaprosessin työnkulkua) sanomalla SetProcess (SetProcess Action tai SetProcessRequest).

Seuraavassa esimerkissä käytössä on entiteettien välinen liiketoimintaprosessin työnkulku Oma mukautettu LPT, jossa on kolme vaihetta: S1:Account, S2:Account ja S3:Contact

Mukautettu liiketoimintaprosessi

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin kaikkien tietueiden (esiintymien) noutaminen

Jos liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin nimi on new_mycustombpf, nouda liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin kaikki tietueet (prosessiesiintymät) seuraavalla kyselyllä:

GET [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs HTTP/1.1 

Tässä vaiheessa vastauksessa ei välttämättä ole esiintymiä, koska niitä ei ole. Suorita tämä pyyntö sen jälkeen, kun olet luonut liiketoimintaprosessin työnkulun määritysesiintymän myöhemmin tässä ohjeaiheessa kuvatulla tavalla.

Huomautus

Lisätietoja liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin nimen noutamisessa on aiemmassa osiossa Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetti.

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettitietueen (prosessiesiintymän) luominen

Luo liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettitietue (prosessiesiintymä) ohjelmallisesti, jos haluat vaihtaa entiteettitietueen toiseen liiketoimintaprosessin työnkulkuun käyttämättä käyttöliittymää.

Seuraavat arvot on määritettävä liiketoimintaprosessin entiteettitietueen luontia varten:

 • Liitä liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettitietue ensisijaiseen entiteettitietueeseen määrittämällä yksiarvoinen siirtymisominaisuus @odata.bind-huomautuksen avulla. Jos sinun on selvitettävä sen siirtymisominaisuuden nimi, joka viittaa liiketoimintaprosessin työnkulun määritelmän ensisijaiseen entiteettitietueeseen, käytä CSDL $metadata -asiakirjaa.

 • Liitä liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettitietue liiketoimintaprosessin työnkulun määrityksessä mainittuun kelvolliseen tilaan määrittämällä yksiarvoinen siirtymisominaisuus @odata.bind-huomautuksella . Jos sinun on selvitettävä sen siirtymisominaisuuden nimi (yleensä activestageid), joka viittaa liiketoimintaprosessin työnkulun määritelmän vaihetietueeseen, käytä CSDL $metadata -asiakirjaa.

  Lisäksi voit noutaa hakea tietoja liiketoimintaprosessin työnkulun määritelmän kaikista vaiheista käyttämällä verkko-ohjelmointirajapinnan pyyntöä. Tämä on mahdollista sillä oletuksella, että liiketoimintaprosessisi työnkulun määrityksen tunnus on 2669927e-8ad6-4f95-8a9a-f1008af6956f:

  Pyyntö

  GET [Organization URI]/api/data/v9.0/processstages?$select=stagename&$filter=processid/workflowid eq 2669927e-8ad6-4f95-8a9a-f1008af6956f HTTP/1.1
  

  Response

  {
    "@odata.context": "[Organization URI]/api/data/v9.0/$metadata#processstages(stagename)",
    "value": [
      {
        "@odata.etag": "W/\"858240\"",
        "stagename": "S1",
        "processstageid": "9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b"
      },
      {
        "@odata.etag": "W/\"858239\"",
        "stagename": "S3",
        "processstageid": "a107e2fd-7543-4c1a-b6b4-b8060ecb1a1a"
      },
      {
        "@odata.etag": "W/\"858238\"",
        "stagename": "S2",
        "processstageid": "19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b"
      }
    ]
  }
  

Luo seuraavaksi seuraavalla pyynnöllä esiintymä liiketoimintaprosessin työnkulun määritykselle asiakastietuetta varten (tunnus = a176be9e-9a68-e711-80e7-00155d41e206). Aktiivinen vaihe on asetettu ensimmäiseksi vaiheeksi prosessin instanssissa (S1, tunnus = 9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b):

Pyyntö

POST [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs HTTP/1.1 
Content-Type: application/json; charset=utf-8 
OData-MaxVersion: 4.0 
OData-Version: 4.0 
Accept: application/json 

{
  "bpf_accountid@odata.bind": "/accounts(a176be9e-9a68-e711-80e7-00155d41e206)",
  "activestageid@odata.bind": "/processstages(9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b)"  
}

Response

HTTP/1.1 204 No Content
OData-Version: 4.0
OData-EntityId: [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(cc3f721b-026e-e811-80ff-00155d513100)

Huomaa, että, jos haluat luoda liiketoimintaprosessin työnkulun määritykselle sellaisen esiintymän, jonka aktiiviseksi vaiheeksi on määritetty jokin *muu _ kuin ensimmäinen vaihe, pyynnössä on annettava myös traversedpath. Käytetty polku on prosessin vaihetunnusten pilkuin eroteltu merkkijono, joka ilmaisee liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymän ne vaiheet, joissa on jo käyty. Seuraava pyyntö luo esiintymän asiakastietueetta varten (tunnus=679b2464-71b5-e711-80f5-00155d513100) ja aktiviinen vaihe on määritetty toiseksi vaiheeksi (S2 tunnus=19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b).

POST [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs HTTP/1.1 
Content-Type: application/json; charset=utf-8 
OData-MaxVersion: 4.0 
OData-Version: 4.0 
Accept: application/json 

{
  "bpf_accountid@odata.bind": "/accounts(679b2464-71b5-e711-80f5-00155d513100)",
  "activestageid@odata.bind": "/processstages(19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b)",
  "traversedpath":"9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b,19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b"  
}

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettitietueen (prosessiesiintymän) päivittäminen

Voit päivittää prosessin esiintymän seuraavaan tai edelliseen vaiheeseen siirtymistä varten. Voit hylätä prosessin esiintymän, aktivoida sen uudelleen tai viimeistellä sen.

Vaiheissa siirtyminen

Jos haluat siirtyä toiseen vaiheeseen, sinun on päivitettävä prosessin esiintymätietue sekä muutettava sen aktiivisen vaiheen tunnus ja vastaavasti myös käytetty polku. Huomaa, että voit siirtyä vain seuraavaan tai edelliseen vaiheeseen, kun päivität liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymän.

Vaiheissa siirtymisen suorittamiseen tarvitaan päivitettävän liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymän tunnus. Jos haluat noutaa kaikki liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymät, lisätietoja on edellä kohdassa Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin kaikkien tietueiden (esiintymien) noutaminen.

Käytä seuraavaa pyyntöä aktiivisen vaiheen päivittämiseksi S1:stä S2:een. Tämä on mahdollista sillä oletuksella, että prosessin päivitettävän esiintymän tunnus on dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100:

PATCH [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100) HTTP/1.1
Content-Type: application/json
OData-MaxVersion: 4.0
OData-Version: 4.0

{
  "activestageid@odata.bind": "/processstages(19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b)",
  "traversedpath": "9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b,19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b"
}

Prosessin esiintymä tilan muuttaminen: keskeytä, aktivoi uudelleen tai viimeistele.

Prosessin esiintymän tila voi olla jokin seuraavista: aktiivinen, valmis tai keskeytetty. Tila määräytyy prosessin esiintymätietueen seuraavien määritteiden perusteella:

 • statecode: näyttää prosessin esiintymän tilan.

  Arvo Otsake
  0 Aktiivinen
  1 Passiivinen
 • statuscode: näyttää tietoja prosessin esiintymän tilasta.

  Arvo Otsake
  1 Aktiivinen
  2 Valmis
  3 Keskeytetty

Jos haluat keskeyttää prosessin esiintymän, määritä arvot statecode ja statuscode seuraavalla pyynnöllä:

PATCH [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100) HTTP/1.1  
Content-Type: application/json  
OData-MaxVersion: 4.0  
OData-Version: 4.0 
 
{ 
  "statecode" : "1", 
  "statuscode": "3" 
}

Huomautus

Voit keskeyttää prosessin esiintymän missä tahansa vaiheessa.

Jos haluat vastaavasti aktivoida prosessin esiintymän uudelleen, korvaa arvot statecode ja statuscode edellä olevassa koodissa arvoilla 0 ja 1.

Jos haluat lopuksi määrittää prosessin esiintymän tilaksi valmis, joka on mahdollista vain prosessin esiintymän viimeisessä vaiheessa, korvaa arvot statecode ja statuscode edellä olevassa koodissa arvoilla 0 ja 2.

Siirtyminen entiteettien välillä

Tässä esimerkissä siirtyminen entiteettien välillä edellyttää, että asetat prosessin esiintymän aktiiviseksi vaiheeksi viimeisen vaiheen (S3, tunnus = a107e2fd-7543-4c1a-b6b4-b8060ecb1a1a). Päivitä käytetty polku vastaavasti ja aseta yhteystietue ensisijaiseksi entiteettitietueeksi liiketoimintaprosessin työnkulun määrityksen mukaan.

PATCH [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100) HTTP/1.1  
Content-Type: application/json  
OData-MaxVersion: 4.0  
OData-Version: 4.0 
 
{
  "activestageid@odata.bind": "/processstages(a107e2fd-7543-4c1a-b6b4-b8060ecb1a1a)",
  "traversedpath":"9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b,19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b,a107e2fd-7543-4c1a-b6b4-b8060ecb1a1a",
  "bpf_contactid@odata.bind": "/contacts(0e3f10b0-da33-e811-80fc-00155d513100)"
}

Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettitietueen (prosessiesiintymän) poistaminen

Käytä seuraavaa verkko-ohjelmointirajapinnan pyyntöä:

Pyyntö

DELETE [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100) HTTP/1.1

Response

Jos tietue on olemassa, saat normaalin vastauksen, jonka tila on 204. Se tarkoittaa, että poisto onnistui. Jos entiteettiä ei löydy, saat vastauksen, jonka tila on 404.

Sanomien RetrieveProcessInstances ja RetrieveActivePath käyttäminen

Nouda kaikki entiteettitietueen liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymät kaikista liiketoimintaprosessin määrityksistä käyttämällä sanomaa RetrieveProcessInstances (RetrieveActivePath Function tai RetrieveProcessInstancesRequest). Entiteetille palautetut liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymät järjestetään esiintymän määritteen modifiedon perusteella. Esimerkiksi viimeksi muokattu liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymä on ensimmäinen tietue palautetussa kokoelmassa. Viimeksi muokattu liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymä on se, joka on aktiivinen entiteettitietueen käyttöliittymässä.

Jokainen liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymätietue, joka palautettiin entiteettitietueelle käyttämällä sanomaa RetrieveProcessInstances, tallentaa aktiivisen vaiheen tunnuksen määritteeseen processstageid. Sen avulla voidaan löytää aktiivinen vaihe ja siirtyä sitten edelliseen tai seuraavaan vaiheeseen. Silloin on ensin löydettävä liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymän aktiivinen polku ja prosessin työnkulun esiintymälle saatavilla olevat vaiheet käyttämällä sanomaa RetrieveActivePath (RetrieveActivePath Function tai RetrieveActivePathRequest).

Kun sinulla on aktiivinen vaihe ja liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymän aktiivisen polun tiedot, voit siirtyä tietojen avulla edelliseen tai seuraavaan vaiheeseen aktiivisessa polussa. Vaiheissa on siirryttävä eteenpäin järjestyksessä, eli aktiivisessa polussa siirrytään eteenpäin vain seuraavaan vaiheeseen.

Kohdassa Malli: Liiketoimintaprosessin työnkulkujen käsittely on koko mallikoodi, joka käsittelee näiden kahden menetelmän käyttämistä ja vaiheissa siirtymistä organisaatiopalvelun avulla.

Liiketoimintaprosessin työnkulun käyttäminen entiteettitietuetta luotaessa

Tässä osiossa on tietoja oletusarvoisesta käyttäytymisestä, kun liiketoimintaprosessin työnkulkuja käytetään Common Data Servicessä automaattisesti luotuihin uusiin entiteettitietueisiin. Saat myös tietää, miten voit ohittaa prosessin ja käyttää valitsemaasi liiketoimintaprosessin työnkulkua uusiin entiteettitietueisiin.

Jos entiteettiin on määritetty useita liiketoimintaprosessien työnkulkuja, järjestelmä käyttää oletusarvoisesti liiketoimintaprosessin työnkulkua uuteen entiteettitietueeseen seuraavalla monivaiheisella logiikalla:

 1. Järjestelmä tunnistaa kaikki uuteen entiteettitietueeseen käytettävissä olevat liiketoimintaprosessin työnkulut liiketoimintaprosessin työnkulun määritelmätietueiden määritteen Workflow.PrimaryEntity perusteella.
 2. Järjestelmä tunnistaa liiketoimintaprosessin työnkulun määritykset, joihin nykyisellä käyttäjällä on käyttöoikeus. Lisätietoja liiketoimintaprosessin työnkulun käyttöoikeuksien määrittämisestä ja hallinnassa on aiemmin tässä ohjeaiheessa kohdassa Liiketoimintaprosessin työnkulkujen suojauksen hallinta.
 3. Entiteettikohtainen yleinen järjestys koskee kaikkia järjestelmässä olevia liiketoimintaprosessin työnkulun määrityksiä. Liiketoimintaprosessin työnkulun järjestys on tallennettu määritteeseen Workflow.ProcessOrder. Entiteetin liiketoimintaprosessin työnkulun määritykset lajitellaan tässä järjestyksessä, jolloin poimitaan järjestyksessä arvoltaan pienin määritys.
 4. Jos entiteettitietue on luotu yrityssovelluksesta (sovellusmoduulista), lopuksi käytetään vielä yhtä suodatustasoa, jolla poimitaan liiketoimintaprosessin työnkulku käytettäväksi automaattisesti uuteen entiteettitietueeseen. Sovellusta käyttävät käyttäjät voivat käyttää vain sellaisia entiteettejä, liiketoimintaprosessin työnkulkuja, näkymiä ja lomakkeita, joihin heillä on oikeus yrityssovelluksen käyttöoikeusroolin perusteella.
  • Jos yrityssovellus ei sisällä liiketoimintaprosessin työnkulkua, liiketoimintaprosessin työnkulkua käytetään selostetulla tavalla vaiheeseen 3 asti.
  • Jos yrityssovelluksessa on vähintään yksi liiketoimintaprosessin työnkulku, käytettävissä ovat vain ne liiketoimintaprosessin työnkulut, jotka ovat läsnä sovelluksessa. Kun käyttäjä siinä tapauksessa käyttää yrityssovellusta, vaiheen 3 luetteloa liiketoimintaprosessin työnkuluista suodatetaan edelleen, kunnes esille saadaan ne, jotka ovat osa yrityssovellusta ja läsnä sovellusmoduulissa. Ne lajitellaan käsittelyjärjestyksen mukaan.
  • Jos liiketoimintaprosessin työnkulkuja ei ole käytettävissä yrityssovelluksessa entiteetille tai käyttäjällä ei ole sen käyttöoikeutta, liiketoimintaprosessin työnkulkua ei käytetä uuteen entiteettitietueeseen.

Voit ohittaa oletuslogiikan, jolla liiketoimintaprosessin työnkulkuja käytetään automaattisesti uusiin entiteettitietueisiin. Se tapahtuu määrittämällä entiteetin ProcessId-määritteen arvoksi jokin seuraavista, kun uusi entiteettitietue luodaan:

 • Määritä arvoksi Guid.Empty, kun haluat ohittaa liiketoimintaprosessin työnkulun määrittämisen uusille entiteettitietueille. Siitä voi olla hyötyä, jos olet luomassa entiteettitietueita joukkoina, mutta et halua käyttää niihin liiketoimintaprosessin työnkulkua.
 • Määritä se tiettyyn liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettiin (entiteettiviittauksena). Tässä tapauksessa järjestelmä käyttää tätä tiettyä liiketoimintaprosessin työnkulkua oletuslogiikan sijaan.

Jos et määritä arvoa ProcessId-määritteelle, kun luot uuden entiteettitietueen, järjestelmä käyttää oletuslogiikkaa aiemmin esitetyllä tavalla.

Huomautus

Voit ohittaa oletuslogiikan, jolla liiketoimintaprosessin työnkulkuja käytetään automaattisesti uusiin entiteettitietueisiin, mutta sitä tuetaan vain ohjelmallisesti. Et voi tehdä sitä käyttöliittymää käyttämällä.

Prosesseihin liittyvät vanhat määritteet (kuten ProcessId, StageId ja TraversedPath) entiteeteissä, jotka on otettu käyttöön liiketoimintaprosesseille, ovat vanhentuneet. Näiden vanhojen, prosesseihin liittyvien kohde-entiteettitietueiden määritteiden muuttaminen ei takaa liiketoimintaprosessin tilan yhdenmukaisuutta, joten tätä käyttötapaa *ei _ tueta. Suosituksena on käyttää liiketoimintaprosessin työnkulun entiteetin määritteitä tavalla, joka käsiteltiin aiemmin kohdassa Liiketoimintaprosessin työnkulun entiteettitietueiden luominen, noutaminen, päivittäminen ja poistaminen (prosessiesiintymät)

Ainoa poikkeus tähän on muokata ohjelmallisesti ProcessId-määritettä uutta entiteettitietuetta luotaessa, jotta pystytään ohittamaan oletusarvoinen tapa käyttää liiketoimintaprosessin työnkulkua uuteen tietueeseen. Prosessi on kuvattu aiemmin kohdassa Liiketoimintaprosessin työnkulun käyttäminen entiteettitietuetta luotaessa.

Asiakaspuolen ohjelmoitavuustuki liiketoimintaprosessin työnkuluille

Lomakekomentosarjoissa on käytössä asiakaspuolen objekti, jonka avulla voi olla vuorovaikutuksessa liiketoimintaprosessin työnkulkujen kanssa. Liiketoimintaprosessien työnkulut käynnistävät asiakaspuolen tapahtumia aina, kun prosessia käytetään tietueeseen, vaihe on muuttunut tai sen tilaksi on vaihtunut Active, Finished tai Aborted. Lisätietoja: formContext.data.process (asiakasohjelmointirajapinnan viittaus)

Prosessien, vaiheiden ja askeleiden enimmäismäärä

Entiteettikohtainen aktivoitujen liiketoimintaprosessin työnkulkujen oletusarvoinen enimmäismäärä on 10. Voit määrittää eri arvon käyttämällä määritettä Organization.MaximumActiveBusinessProcessFlowsAllowedPerEntity. Jos arvo on kuitenkin suurempi kuin 10, järjestelmän suorituskyky saattaa heiketä, kun vaihdat prosesseja tai avaat tietueen, jolle on määritetty liiketoimintaprosessin työnkulku. Heikentymisen huomaa erityisesti silloin, jos prosessit kattavat useita entiteettejä.

Seuraavat asetukset eivät ole mukautettavissa:

 • Prosessin entiteettikohtainen vaiheiden enimmäismäärä on 30.

 • Jokaisen vaiheen alivaiheiden enimmäismäärä on 30.

 • Liiketoimintaprosessin työnkulkuun osallistuvien entiteettien enimmäismäärä on 5.