Työnkulun luominen Power AutomatellaCreate a flow in Power Automate

Voit luoda työnkulun, joka suorittaa yhden tai useamman tehtävän automaattisesti, kun jokin tapahtuma on käynnistänyt sen.Create a flow that performs one or more tasks automatically after it's triggered by an event. Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka ilmoittaa sinulle sähköpostitse, kun joku lähettää määrittämäsi avainsanan sisältävän twiitin.For example, create a flow that notifies you by email when someone sends a tweet that contains a keyword you specify. Tässä esimerkissä tapahtumana on twiitin lähettäminen ja toimintana on sähköpostin lähettäminen.In this example, sending a tweet is the event, and sending mail is the action.

EdellytyksetPrerequisites

Määritä tapahtuma työnkulun aloittamiseksiSpecify an event to start the flow

Sinun on ensin valittava, mikä tapahtuma tai käynnistin aloittaa työnkulkusi.First, you will need to select what event, or trigger, starts your flow.

 1. Valitse flow.microsoft.comissaOmat työnkulut yläreunan siirtymispalkista ja valitse sitten Luo tyhjästä.In flow.microsoft.com, select My flows in the top navigation bar, and then select Create from blank.

  Työnkulkuvaihtoehto vasemmassa siirtymispalkissa

 2. Valitse Hae sadoista liittimistä ja käynnistimistä -ruutu näytön alareunasta, kirjoita Twitter ruutuun, jossa lukee Hae kaikki liittimet ja käynnistimet, ja valitse sitten Twitter – Kun uusi twiitti julkaistaan.Select the Search hundreds of connectors and triggers box at the bottom of the screen, enter Twitter in the box that says Search all connectors and triggers, and then select Twitter - When a new tweet is posted.

  Twitter-tapahtuma

  Vihje

  Liittimet tukevat useita todentamisen tyyppejä.Connectors support multiple types of authentication. SQL Server esimerkiksi tukee Azure AD:tä, SQL Server -todennusta, Windows-todennusta ja SQL-yhteysmerkkijonoa.For example, SQL Server supports Azure AD, SQL Server authentication, Windows authentication, and SQL connection string. Käyttäjät voivat valita, minkä tyyppistä todentamista he haluavat käyttää liittimen määrittämisen yhteydessä.Users choose which type of authentication they want to use when configuring a connector.

 3. Jos et ole vielä yhdistänyt Twitter-tiliäsi Power Automateen, valitse Kirjaudu sisään Twitteriin ja anna tunnistetietosi.If you haven't already connected your Twitter account to Power Automate, select Sign in to Twitter, and then provide your credentials.

 4. Kirjoita Hakuteksti-ruutuun avainsana, jonka haluat löytää.In the Search text box, type the keyword that you want to find.

  Twitter-avainsana

Määritä toimintoSpecify an action

 1. Valitse Uusi vaihe ja sitten Lisää toiminto.Select New step, and then select Add an action.

  Lisää toiminto

 2. Kirjoita tai liitä Hae kaikki liittimet ja toiminnot -ruutuun Lähetä sähköpostiviesti, ja valitse sitten Office 365 Outlook – Lähetä sähköpostiviesti.In the box that shows Search all connectors and actions, type or paste send email, and then select Office 365 Outlook - Send an email.

  Toimintoluettelo

 3. Jos näyttöön tulee kehote, valitse Kirjaudu sisään -painike ja anna sitten tunnistetietosi.If prompted, select the sign-in button, and then provide your credentials.

 4. Kirjoita tai liitä näkyviin tulevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi Vastaanottaja-ruutuun. Valitse sitten nimesi näkyviin tulevasta yhteystietoluettelosta.In the form that appears, type or paste your email address in the To box then select your name from the list of contacts that appears.

  Tyhjä sähköpostiviesti

 5. Kirjoita tai liitä Aihe-ruutuun Uusi twiitti kohteesta: , ja kirjoita sitten välilyönti.In the Subject box, type or paste New tweet from:, then type a space.

  Aiherivi, jossa on paikkamerkki

 6. Valitse tunnusluettelosta Twiittaaja-tunnus, jotta voit lisätä siihen paikkamerkin.In the list of tokens, select the Tweeted by token to add a placeholder for it.

  Lisää parametri

 7. Valitse Leipäteksti-ruutu ja sitten Twiitin teksti -tunnus, jotta voit lisätä siihen paikkamerkin.Select the Body box, and then select the Tweet text token to add a placeholder for it.

 8. (valinnainen) Lisää muita tunnuksia, muuta sisältöä tai kummatkin sähköpostiviestin leipätekstiin.(optional) Add more tokens, other content, or both to the body of the email.

 9. Anna työnkulullesi nimi lähellä näytön yläreunaa ja valitse sitten Luo työnkulku.Near the top of the screen, name your flow, and then select Create flow.

  Valitse Luo työnkulku -painike

 10. Valitse Valmis työnkulkuluettelon päivittämiseksi.Select Done to update the list of flows.

  Valitse Valmis-painike

 11. Lähetä twiitti, joka sisältää määrittämäsi avainsanan, tai odota, että joku muu julkaisee tällaisen twiitin.Send a tweet with the keyword that you indicated, or wait for someone else to post such a tweet.

  Odota minuutin verran twiitin lähettämisen jälkeen. Saat ilmoituksen uudesta twiitistä sähköpostiviestissä.Within a minute after the tweet is posted, an email message notifies you of the new tweet.

Vihje

Käytä Lähetä sähköpostia (V2) -toimintoa, jos haluat muotoilla sähköpostiviestin, jossa voit mukauttaa fonttia, käyttää lihavointia, kursivointia tai alleviivausta, mukauttaa ja korostaa värejä, luoda luetteloita tai linkkejä sekä paljon muuta.Use the Send email (V2) action to format email in which you customize the font, use bold, italic or underline, customize the color and highlight, and create lists or links, and more.

Lisätoimintoinen sähköposti

Hallitse työnkulkuaManage a flow

 1. Valitse flow.microsoft.comissaOmat työnkulut yläreunan siirtymispalkissa.In flow.microsoft.com, select My flows in the top navigation bar.

 2. Tee työnkulkuluettelossa jokin seuraavista toimista:In the list of flows, do any of the following:

  • Keskeytä työnkulku määrittämällä sen tilaksi Pois käytöstä.To pause a flow, set its toggle to Off.

   Keskeytä työnkulku

  • Jatka työnkulkua määrittämällä sen tilaksi Käytössä.To resume a flow, set its toggle to On.

   Jatka työnkulkua

  • Muokkaa työnkulkua valitsemalla kynäkuvake, joka vastaa muokattavaa työnkulkua.To edit a flow, select the pencil icon that corresponds to the flow you want to edit.

   Valitse työnkulku

  • Poista työnkulku valitsemalla ... -kuvake, valitsemalla Poista ja sitten valitsemalla Poista näkyviin tulevasta viestiruudusta.To delete a flow, select the ... icon, select Delete, and then select Delete on the message box that appears.

   Poista-kuvake

  • Tarkastele työnkulun suoritushistoriaa valitsemalla työnkulku Omat työnkulut -sivulta ja sitten tarkastelemalla historiaa esiin avautuvan sivun SUORITUSHISTORIA-osiosta.To view the run history of a flow, select the flow from the My flows page, and then view the history under the RUN HISTORY section of the page that opens.

   suoritushistoria

   Valitse työnkulkusuoritus suoritusluettelosta, jotta näet kunkin vaiheen syötteet ja tulokset.Select a flow run from the list of runs to see the inputs and outputs of each step.

Huomautus

Tililläsi voi olla enintään 600 työnkulkua.You can have up to 600 flows in your account. Jos työnkulkuja on jo 600, poista yksi työnkulku ennen toisen työnkulun luomista.If you already have 600 flows, delete one before you create another flow.

Seuraavat vaiheetNext steps