Painiketyönkulkujen jakaminen Power AutomatessaShare button flows in Power Automate

Power Automate -mobiilisovelluksella voit jakaa painiketyönkulkuja (painikkeita) organisaatiosi muiden käyttäjien tai ryhmien kanssa.In the Power Automate mobile app, you can share button flows (buttons) with other users or groups within your organization. Kun jaat painikkeen, ryhmä tai henkilö, jolle jaat sen, voi suorittaa painikkeen samalla tavalla kuin omia painikkeitaan.When you share a button, the person or group with whom you share can run your button, the same way they run their own buttons. Voit myös jakaa linkkejä painikkeisiin, joita muut ovat jakaneet kanssasi.You can also share a link to buttons that another person shared with you. Voit lopettaa painikkeiden jakamisen milloin tahansa.You can stop sharing your buttons at any time.

Tässä ohjeartikkelissa käytetyt näyttökuvat on otettu Android-laitteella.The screenshots used in this document were taken from an Android device. Jos käytät iPhonea, käyttöliittymä voi olla hieman erinäköinen, mutta se toimii samalla tavalla.If you're using an iPhone, the images may appear differently, but the functionality is the same.

Voit käyttää jonkun kanssasi jakamaa painiketta näiden ohjeiden avulla.Follow these steps to use a button that someone shared with you.

EdellytyksetPrerequisites

Jos haluat jakaa painikkeita, tarvitsetTo share buttons, you need:

 • tilin, jolla on käyttöoikeus Power Automateen.An account with access to Power Automate.
 • jaettavan työnkulunA flow to share.
 • Android-, iOS- tai Windows Phone -mobiililaitteen ja sen Power Automate -mobiilisovelluksen.A mobile device with the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone.
 • organisaation ryhmän tai käyttäjän, jonka kanssa jaat painikkeen.A group or user within your organization with whom to share your button.

Jaa painikeShare a button

Voit jakaa painikkeen Power Automate -mobiilisovelluksen Painikkeet-välilehdestä.You can share a button from the Buttons tab of the Power Automate mobile app.

 1. Napauta pientä kuvaketta sen painikkeen vieressä, jonka haluat jakaa.Tap the small icon next to the button you want to share.

  jakamispainike

 2. Napauta painikkeen käyttäjien sivulla Kutsu muita.Tap Invite others from the Button users page.

  jakamispainike

 3. Etsi ja valitse henkilö tai ryhmä, jolle haluat jakaa painikkeen.Search for, and then select the group or person with whom you'd like to share the button.

  jakamispainike

 4. Napauta Kutsu muita -sivulla LÄHETÄ.Tap SEND on the Invite others page.

  jakamispainike

 5. Kun näyttöön avautuu sivu, jolla ilmoitetaan, että painikkeen jakaminen onnistui, valitse siinä VALMIS.Tap DONE on the page that indicates the button sharing operation completed successfully.

  jakamispainike

Käyttäjien omien yhteyksien käytön edellyttäminenRequire users to use their own connections

Huomautus

Kun jaat painikkeen, voit antaa henkilöille, joille jaoit painikkeen, oikeuden käyttää kaikkia painikkeesi käyttämiä yhteyksiä.When you share a button, you can allow persons with whom you've shared the button to use all connections that your button uses. Voit myös edellyttää heitä käyttämään omia yhteyksiään.You can also require them to use their own connections. Jos sallit muiden käyttää yhteyksiäsi, he eivät voi käyttää yhteytesi tunnistetietoja tai käyttää niitä uudelleen missään muussa työnkulussa.If you allow others to use your connections, they can't access the credentials in your connection, or reuse them in any other flow.

Jos haluat edellyttää henkilöitä, joille jaoit painikkeen, käyttämään omia yhteyksiään, toimi näiden ohjeiden mukaisesti.Follow these steps to require persons with whom you've shared your buttons to use their own connections.

 1. Valitse heti painikkeen jakamisen jälkeen näytettävässä näytössä YHTEYKSIEN HALLINTA.Select MANAGE CONNECTIONS on the screen that's displayed immediately after you share a button.

 2. Valitse MUOKKAA sen painikkeen kohdalla, jota haluat hallita.Select EDIT on the button you want to manage.

 3. Valitse Käyttäjän antama tai oma sähköpostiosoitteesi.Select Provided by user or your email address.

  Valintasi määrittää sen, kenen yhteyksiä jaetussa painikkeessa täytyy käyttää.Your choice indicates whose connections must be used in the shared button.

  jakamispainike

  Voit tarkistaa valintasi ja muokata sitä milloin tahansa.You can view or change your choice any time. Voit tehdä tämän valitsemalla Työnkulut-välilehdessä jakamasi työnkulun, valitsemalla Käyttäjät ja yhteydet, valitsemalla YHTEYDET-välilehden ja valitsemalla sitten MUOKKAA sen painikkeen kohdalla, jota haluat hallita.To do so, select the Flows tab > the flow you shared > Users and connections > the CONNECTIONS tab > EDIT on the button you want to manage.

  jakamispainike

Painikkeen käyttäjäluettelon tarkistaminenView the list of button users

Voit tarkistaa kaikki ryhmät ja henkilöt, joille painike on jaettu, toimimalla Painikkeet-välilehdessä seuraavien ohjeiden mukaisesti:You can view all groups or users with whom a button is shared by following these steps from the Buttons tab:

 1. Napsauta pientä painiketta haluamasi painikkeen vieressä.Tap the small icon next to the button in which you're interested.

 2. Painikkeen käyttäjien sivulla näet kaikki ryhmät ja käyttäjät, joille painike on jaettu.On the Button users page, view all groups or users with whom the button is shared.

  painikkeen käyttäjien tarkistaminen

Painikkeen jakamisen lopettaminenStop sharing a button

Voit lopettaa painikkeen jakamisen toimimalla Painikkeet-välilehdessä seuraavasti:You can stop sharing a button by following these steps from the Buttons tab:

 1. Napauta pientä kuvaketta sen painikkeen vieressä, jonka jakamisen haluat lopettaa.Tap the small icon next to the button you no longer want to share.

 2. Napauta painikkeen käyttäjien sivulla käyttäjää tai ryhmää, jonka kanssa jakamisen haluat lopettaa.On the Button users page, tap the user or group with whom you want to stop sharing the button.

  lopeta jakaminen -painike

 3. Kun käyttäjän sivu avautuu, valitse Poista käyttäjä.Tap Remove user when the user's page is displayed.

  lopeta jakaminen -painike

 4. Odota, että poistotoiminto suoritetaan.Wait for the remove operation to complete. Näet, että painikkeen käyttäjien luettelo päivitetään siten, että poistamasi käyttäjä tai ryhmä ei ole enää mukana.Notice the Button users list refreshes, and the user or group you removed is no longer listed.

  lopeta jakaminen -painike

Suoritushistorian seurantaMonitor the run history

Koko suoritushistoria, mukaan lukien niiden käyttäjien suoritukset, joille olet jakanut painikkeen, näytetään vain painikkeen luojan Power Automate -mobiilisovelluksen Toiminta-välilehdellä.All run history, including the runs initiated by a person with whom a button is shared, appear only on the Activity tab of the button creator's Power Automate mobile app.

Jaettujen painikkeiden käyttäminenUse shared buttons

Ennen kuin voit käyttää muiden kanssasi jakamia painikkeita, sinun täytyy lisätä painike Painikkeet-välilehdellesi Lisää painikkeita -sivulla.Before you can run a button that someone has shared with you, you must add it to your Buttons tab from the Add buttons page.

 1. Napauta Painikkeet-välilehdellä HAE LISÄÄ (tai Uusia painikkeita on käytettävissä -banneria, jos se on käytettävissä).Tap GET MORE (or the New buttons are available banner if it appears) on the Buttons tab.

  uusi kanssani jaettu painike

 2. Napauta painiketta, jota haluat käyttää.Tap the button you want to use.

  Napauttamasi painike lisätään heti Power Automate Flow -sovelluksen Painikkeet-välilehdelle.The tapped button is immediately added to the Buttons tab of the Power Automate app. Tämän jälkeen voit käyttää sitä Painikkeet-välilehdeltä samalla tavoin kuin kaikkia muitakin siellä lueteltuja painikkeita.You can then use the button from the Buttons tab, just like any other button that's listed there.

  uusi kanssani jaettu painike

Painikkeen jakaminen uudelleenRe-share a button

Voit jakaa linkin painikkeeseen, joka on jaettu sinulle.You can share a link to a button that's been shared with you.

 1. Napauta ... -kohtaa sen painikkeen vieressä, jonka haluat jakaa.Select ... next to the button you want to share.

 2. Valitse Jaa painikkeen linkki.Select Share button link.

  painikkeen uudelleenjakamisen linkki

 3. Valitse sovellus, jolla haluat jakaa painikkeen, ja lähetä sitten painike haluamallesi henkilölle ohjeiden mukaisesti.Select the app that you'd like to use to share the button, and then follow the steps to send the button to the person with whom you want to share.

Jaetun painikkeen käytön lopettaminenStop using a shared button

Jos et enää halua käyttää sinulle jaettua painiketta, poista se Painikkeet-välilehdeltä seuraavasti:If you no longer want to use a button that was shared with you, remove it from the Buttons tab by taking these steps:

 1. Napauta Painikkeet-välilehdellä ... -kohtaa sen painikkeen vieressä, jota et halua enää käyttää.On the Buttons tab, tap ... next to the button you no longer want to use.

  poista-painike

 2. Napauta näyttöön avautuvasta valikosta Poista.Tap Remove from the menu that appears.

Siinä kaikki!That's it. Et enää näe tätä painiketta Power Automate -sovelluksen Painikkeet-välilehdellä.The button no longer appears on the Buttons tab of the Power Automate app.

Huomautus

Kun olet poistanut jaetun painikkeen, voit lisätä sen takaisin valitsemalla Painikkeet-välilehdellä HAE LISÄÄ.After you remove a shared button, you can add it back by selecting GET MORE from the Buttons tab.