Mallisovellusten asennuksen automaattinen määritys

Mallisovellusten avulla asiakkaat voivat alkaa saada merkityksellisiä tietoja omista tiedoistaan. Mallisovelluksilla he voivat aloittaa käyttöön nopeasti yhdistämällä omat tietonsa. Mallisovellukset tarjoavat heille valmiita raportteja, joita he voivat halutessaan mukauttaa.

Asiakkaat eivät aina tiedä, miten he voivat muodostaa yhteyden omiin tietoihinsa. Näiden tietojen antaminen mallisovelluksen asentamisen yhteydessä voi olla vaikeaa heille.

Jos tarjoat tietopalveluja ja olet kehittänyt mallisovelluksen, joka auttaa asiakkaita pääsemään alkuun tietojensa käytössä palvelussasi, voit helpottaa mallisovelluksen asentamista. Voit automatisoida mallisovelluksen parametrien määritykset. Kun asiakas kirjautuu portaaliisi, hän napsauttaa valmistelemaasi erikoislinkkiä. Tämä linkki

 • käynnistää automaation, joka kerää tiedot, joita se tarvitsee
 • esimäärittää mallisovelluksen parametrit
 • ohjaa asiakkaan hänen Power BI -tililleen, jossa hän voi asentaa sovelluksen.

Asiakkaan pitää vain valita Asenna ja suorittaa todennus tietolähteensä suhteen, minkä jälkeen hän voi aloittaa.

Tämä prosessin on esitelty asiakkaan näkökulmasta tässä.

Illustration of user experience with an auto-installation application.

Tässä artikkelissa kuvataan perustyönkulku, edellytykset sekä tärkeimmät vaiheet ja ohjelmointirajapinnat, joita tarvitset mallisovellusten asennuksen määrittämisen automatisoimisessa. Jos haluat päästä alkuun nopeasti, voit siirtyä opetusohjelmaan, jossa automatisoit mallisovelluksen asennuksen määrityksen käyttäen yksinkertaista, Azure-funktiota käyttävää mallisovellusta.

Perustyönkulku

Mallisovelluksen asennuksen automatisoinnin perustyönkulku on seuraava:

 1. Käyttäjä kirjautuu ISV:n portaaliin ja valitsee annetun linkin. Tämä toimi käynnistää automatisoidun työnkulun. ISV:n portaali valmistelee käyttäjäkohtaiset määritykset tässä vaiheessa.

 2. Toimittaja hankkii sovelluksen tunnuksen, joka perustuu toimittajan vuokraajaan rekisteröityyn palvelun päänimeen (sovelluksen tunnus).

 3. Power BI:n REST-ohjelmointirajapintojen avulla ISV luo asennuspalvelupyynnön, joka sisältää ISV:n valmisteleman käyttäjäkohtaisen parametrimäärityksen.

 4. ISV ohjaa käyttäjän Power BI:n käyttämällä POST-uudelleenohjausmenetelmää, joka sisältää asennuspalvelupyynnön.

 5. Käyttäjä ohjataan Power BI -tililleen asennuspalvelupyynnön kanssa, ja häntä kehotetaan asentamaan mallisovellus. Mallisovellus asennetaan, kun käyttäjä valitsee Asenna.

Huomautus

Vaikka toimittaja määrittää parametriarvot asennuspalvelupyynnön luontiprosessin yhteydessä, käyttäjä antaa tietolähteeseen liittyvät tunnistetiedot vasta asennuksen viimeisissä vaiheissa. Tämä järjestely estää tunnistetietojen paljastumisen ulkopuolisille, mikä varmistaa suojatun yhteyden käyttäjän ja mallisovelluksen tietolähteiden välillä.

Edellytykset

Jos haluat mallisovellukselle esimääritetyn asennuskokemuksen, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • Sinulla on oltava Power BI Pro -käyttöoikeus. Jos et ole rekisteröitynyt Power BI Prohon, rekisteröi ilmainen kokeiluversio ennen aloittamista.

 • Sinulla täytyy olla oma Azure Active Directory (Azure AD) -vuokraaja määritettynä. Lisätietoja vuokraajan määrittämisestä on ohjeartikkelissa Azure AD -vuokraajan luominen.

 • Sinulla on oltava palvelun päänimi (sovelluksen tunnus) rekisteröitynä edellisessä vuokraajassa. Katso lisätietoja kohdasta Power BI -sisällön upottaminen palvelun päänimeen ja sovelluksen salauskoodiin. Varmista, että rekisteröit sovelluksen palvelinpuolen verkkosovelluksena. Rekisteröimällä palvelinpuolen verkkosovelluksen luot sovellussalaisuuden. Tässä prosessissa sinun on tallennettava sovellustunnus (asiakastunnus) ja sovelluksen salauskoodi (asiakasohjelman salasana) myöhempää vaihetta varten.

 • Sinulla on oltava parametrisoitu mallisovellus, joka on valmis asennettavaksi. Mallisovellus on luotava samaan vuokraajaan, jossa rekisteröit sovelluksesi Azure AD:ssä. Lisätietoja on kohdissa Mallisovellusvihjeitä ja Mallisovelluksen luominen Power BI:ssä. Merkitse mallisovelluksesta muistiin seuraavat tiedot seuraavia vaiheita varten:

  • sovellustunnus, paketin avainja omistajan tunnus sellaisina kuin ne näkyvät asennuksen URL-osoitteessa Mallisovelluksen ominaisuuksien määrittäminen -prosessin lopussa sovelluksen luonnin aikana. Voit myös saada saman linkin valitsemalla Nouda linkki mallisovelluksen Julkaisun hallinta -ruudussa.
  • Parametrien nimet sellaisina kuin ne on määritetty mallisovelluksen tietojoukossa. Parametrien nimissä kirjainkoko on merkitsevä, ja ne voidaan myös noutaa Parametriasetukset-välilehdestä määrittäessäsi mallisovelluksen ominaisuuksia tai tietojoukon asetuksista Power BI:ssä.
 • Jos haluat pystyä testaamaan automaation työnkulkua, lisää palvelun päänimi mallisovelluksen työtilaan järjestelmänvalvojana.

  Huomautus

  Voit testata esimääritettyä asennussovellusta mallisovelluksessa, jos mallisovellus on valmis asennettavaksi, vaikka se ei olisikaan vielä julkisesti käytettävissä AppSourcessa. Mallisovelluksen on oltava yleisesti käytettävissä Power BI -sovellusten Marketplacessa, jotta vuokraajasi ulkopuoliset käyttäjät voivat asentaa mallisovelluksesi automaattisen sovelluksen asennuksen avulla. Ennen kuin siis jaat mallisovelluksesi automaattisen sovelluksen asentamisen avulla, muista julkaista se Kumppanikeskuksessa.

Päävaiheet ja ohjelmointirajapinnat

Tärkeimmät vaiheet mallisovelluksen asennuksen määrityksen automatisoimiseksi ja tarvittavien ohjelmointirajapintojen saamiseksi on kuvattu seuraavissa osissa. Vaikka suurin osa vaiheista tehdään Power BI:n REST-ohjelmointirajapintoja käyttämällä, tässä kuvatut koodiesimerkit on tehty .NET SDK:n avulla.

Vaihe 1: Power BI:n asiakasobjektin luominen

Power BI:n REST-ohjelmointirajapintojen käyttäminen edellyttää käyttöoikeustietueen saamista palvelun päänimelle Azure AD:stä. Sinun täytyy hankkia Azure AD -käyttöoikeustietue Power BI-sovelluksellesi, ennen kuin voit kutsua Power BI REST -ohjelmointirajapintoja. Jotta voit luoda Power BI -asiakasohjelman käyttöoikeustietueen avulla, sinun on luotava Power BI -asiakasohjelmaobjekti, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen Power BI REST -ohjelmointirajapintojen kanssa. Power BI -asiakasohjelmaobjekti luodaan sijoittamalla käyttöoikeustietueMicrosoft.Rest.TokenCredentials-objektiin.

using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.Rest;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;

var tokenCredentials = new TokenCredentials(authenticationResult.AccessToken, "Bearer");

// Create a Power BI client object. It's used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
  // Your code goes here.
}

Vaihe 2: Asennuspalvelupyynnön luominen

Luo asennuspalvelupyyntö, jota käytetään ohjaamaan käyttäjät Power BI:hin. Tässä toiminnossa käytettävä ohjelmointirajapinta on _CreateInstallTicket*.

Esimerkki asennuspalvelupyynnön luomisesta mallisovelluksen asennusta ja määritystä varten on saatavilla InstallTemplateApp/InstallAppFunction.cs-tiedostossa mallisovelluksessa.

Seuraava koodiesimerkki näyttää, miten voit käyttää mallisovelluksen CreateInstallTicket REST-ohjelmointi raja pintaa.

using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// Create Install Ticket Request.
InstallTicket ticketResponse = null;
var request = new CreateInstallTicketRequest()
{
  InstallDetails = new List<TemplateAppInstallDetails>()
  {
    new TemplateAppInstallDetails()
    {
      AppId = Guid.Parse(AppId),
      PackageKey = PackageKey,
      OwnerTenantId = Guid.Parse(OwnerId),
      Config = new TemplateAppConfigurationRequest()
      {
        Configuration = Parameters
                  .GroupBy(p => p.Name)
                  .ToDictionary(k => k.Key, k => k.Select(p => p.Value).Single())
      }
    }
  }
};

// Issue the request to the REST API using .NET SDK.
InstallTicket ticketResponse = await client.TemplateApps.CreateInstallTicketAsync(request);

Vaihe 3: Käyttäjien ohjaaminen Power BI:hin palvelupyynnön avulla

Kun olet luonut asennuspalvelupyynnön, ohjaa käyttäjät sen avulla Power BI:hin jatkamaan mallisovelluksen asentamista ja määrittämistä. Voit tehdä tämän käyttämällä POST-menetelmän uudelleenohjausta mallisovelluksen asennuksen URL-osoitteeseen. Asennuspalvelupyyntö on pyynnön leipätekstissä.

On olemassa useita dokumentoituja menetelmiä, joiden avulla uudelleenohjaus voidaan myöntää POST-pyyntöjä käyttämällä. Menetelmän valitseminen riippuu skenaariosta ja siitä, miten käyttäjät käyttävät portaalia tai palvelua.

Yksinkertainen, useimmiten testauksessa käytetty esimerkki käyttää lomaketta, jossa on piilotettu kenttä ja joka lähettää itsensä automaattisesti lataamisen yhteydessä.

<html>
  <body onload='document.forms["form"].submit()'>
    <!-- form method is POST and action is the app install URL -->
    <form name='form' action='https://app.powerbi.com/....' method='post' enctype='application/json'>
      <!-- value should be the new install ticket -->
      <input type='hidden' name='ticket' value='H4sI....AAA='>
    </form>
  </body>
</html>

Seuraava esimerkki mallisovelluksen vastauksesta sisältää asennuspalvelupyynnön ja ohjaa käyttäjät automaattisesti Power BI:hin. Tämän Azure-funktion vastaus on sama automaattisesti lähettävä lomake, joka on näkyvissä edellisessä HTML-esimerkissä.

...
  return new ContentResult() { Content = RedirectWithData(redirectUrl, ticket.Ticket), ContentType = "text/html" };
}

...

public static string RedirectWithData(string url, string ticket)
{
  StringBuilder s = new StringBuilder();
  s.Append("<html>");
  s.AppendFormat("<body onload='document.forms[\"form\"].submit()'>");
  s.AppendFormat("<form name='form' action='{0}' method='post' enctype='application/json'>", url);
  s.AppendFormat("<input type='hidden' name='ticket' value='{0}' />", ticket);
  s.Append("</form></body></html>");
  return s.ToString();
}

Huomautus

Selaimen POST-uudelleenohjauksia voidaan käyttää useilla eri tavoilla. Sinun tulee aina käyttää turvallisinta menetelmää, joka riippuu palvelutarpeistasi ja rajoituksista. Muista, että jotkin suojaamattoman uudelleenohjauksen muodot voivat altistaa käyttäjät tai palvelut tietoturvaongelmille.

Vaihe 4: Automaation siirtäminen tuotantoon

Kun suunniteltu automaatio on valmis, muista siirtää se tuotantoon.

Seuraavat vaiheet