Mitä kehittäjät voivat tehdä Power BI:llä?What can developers do with Power BI?

Kehittäjille on eri vaihtoehtoja Power BI- sisällön sisällyttämisessä sovelluksiin.Developers have different options trying to include Power BI content into applications. Kehittäjien kohdalla näihin vaihtoehtoihin kuuluvat upottaminen Power BI:llä, mukautetut visualisoinnit ja tietojen työntäminen Power BI:hin.As a developer, you can use these options include embedding with Power BI, custom visuals, and pushing data into Power BI.

Power BI -sisällön upottaminenEmbedding Power BI content

Power BI -palvelu (SaaS) ja Power BI Embedded -palvelu Azuressa (PaaS) sisältävät ohjelmointirajapintoja raporttinäkymien ja raporttien upottamista varten.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Tämä ominaisuus tarkoittaa, että saat oikeudet käyttää uusimpia Power BI -toimintoja, kuten koontinäyttöjä, yhdyskäytäviä ja sovellustyötiloja, sisältöjen upottamiseen.This feature means you can access the latest Power BI features – such as dashboards, gateways, and app workspaces – when embedding your content.

Voit käyttää upottamisen määritystyökalua päästäksesi nopeasti alkuun ja ladataksesi mallisovelluksen.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Valitse ratkaisu, joka sopii sinulle:Choose the solution that is right for you:

PBIE-malli

Saat lisätietoja upottamisesta Power BI:llä kohdasta Upottaminen Power BI:llä.To learn more about embedding with Power BI, see Embedding with Power BI.

Mukautettujen visualisointien kehittäminenDeveloping custom visuals

Power BI:n mukautettujen visualisointien avulla voit luoda yksilöllisen visualisointityypin, joka on räätälöity sinulle tai yrityksellesi.You can use custom visuals with Power BI to create a unique type of visual that’s tailored to you or your company. Usein näitä mukautettuja visualisointeja luovat kehittäjät.Often these custom visuals are created by developers. Ne luodaan, kun Power BI:n visualisointien valikoima ei täysin vastaa tarpeitasi.They're built when the multitude of visuals that are included with Power BI don’t quite meet your needs.

Mukautettujen visualisointien avulla voit luoda omia visualisointeja käytettäväksi Power BI ‑raporteissa.Custom visuals allow you to create your visuals for use within Power BI reports. Mukautetut visualisoinnit kirjoitetaan Typescriptillä, joka on JavaScriptin yläjoukko.Custom visuals are written in TypeScript, which is a superset of JavaScript. TypeScript tukee edistyneempiä ominaisuuksia ja varhaista pääsyä ES6/ES7-toiminnallisuuteen.TypeScript supports some advanced features and early access to ES6/ES7 functionality. Visualisointityylit käsitellään Cascading Style Sheet (CSS) -tyyliohjeiden avulla.Visual styling is handled using cascading styles sheets (CSS). Käyttömukavuuden lisäämiseksi käytämme Less-esikääntäjää, joka tukee joitakin kehittyneitä ominaisuuksia, kuten sisäkkäisyyttä, muuttujia, ehtoja, silmukoita ja muita ominaisuuksia.For your convenience, we use the Less pre-compiler, which supports some advanced features such as nesting, variables, conditions, loops, and other features. Jos et halua käyttää mitään näistä ominaisuuksista, voit kirjoittaa pelkkää CSS:ää Less-tiedostoon.If you don't want to use any of those features, you can write plain CSS in the less file.

CV-malli

Saat lisätietoja mukautetun visualisoinnin kehittämisestä kohdasta Power BI:n mukautettujen visualisointien luominen.To start learning more about custom visual development, see Developing a Power BI custom visual.

Ohjelmointirajapinta-automaation käyttäminenUsing API automation

Power BI esittää koontinäyttöjä, jotka ovat vuorovaikutteisia ja joita voi luoda ja päivittää useista eri tietolähteistä reaaliaikaisesti.Power BI displays dashboards that are interactive, and can be created and updated from many different data sources in real time. Voit luoda Power BI ‑koontinäyttöihin integroituja reaaliaikaisia sovelluksia käyttämällä mitä tahansa ohjelmointikieltä, joka tukee REST-kutsuja.Using any programming language that supports REST calls, you can create apps that integrate with a Power BI dashboard in real time. Voit myös integroida Power BI-ruutuja ja raportteja sovelluksiin.You can also integrate Power BI tiles and reports into apps.

Lisäksi kehittäjät voivat luoda tiedoista omia visualisointejaan, joita voidaan käyttää vuorovaikutteisissa raporteissa ja koontinäkymissä.Developers can also build their own data visualizations that can be used in interactive reports and dashboards.

Tietojen työntämismalli

Voit tutustua Power BI -ohjelmointirajapinnoilla tehtäviin asioihin kohdassa Mitä kehittäjä voi tehdä Power BI -ohjelmointirajapinnoilla?To see some of the things you can do with the Power BI APIs, see What can developer do with the Power BI APIs?

Seuraavat vaiheetNext steps

Upottaminen Power BI:n avullaEmbedding with Power BI

Power BI:n mukautetun visualisoinnin kehittäminenDeveloping a Power BI custom visual

Mitä kehittäjät voivat tehdä Power BI -ohjelmointirajapinnalla?What can developers do with the Power BI API?

Power BI -kehittäjäkeskusPower BI Developer Center