Opetusohjelma: Power BI -palvelun (app.powerbi.com) käytön aloittaminenTutorial: Get started with the Power BI service (app.powerbi.com)

Onko tästä sivusta apua?

Tämä opetusohjelma neuvoo Power BI -palvelun käytön aloittamisessa.This tutorial helps you get started with the Power BI service. Suosittelemme lukemaan Mikä Power BI on -ohjeartikkelin, jotta saat käsityksen, miten Power BI -palvelu sopii yhteen muiden Power BI -tuotteiden kanssa.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we highly recommend that you start by reading What is Power BI.

Power BI Desktopin, palvelun ja mobiilisovelluksen suhdetta esittävä kuva

Tässä opetusohjelmassa käyt läpi seuraavat vaiheet:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Etsi muuta aloittamista käsittelevää sisältöä Power BI -palvelulleFind other getting started content for the Power BI service
 • Kirjaudu sisään Power BI Online -tilillesi tai rekisteröi tili, jos sinulla ei vielä sitä oleSign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have one yet
 • Avaa Power BI -palveluOpen the Power BI service
 • Hae joitakin tietoja ja avaa ne raporttinäkymässäGet some data and open it in report view
 • Käytä näitä tietoja visualisointien luomiseksi ja tallenna ne raporttinaUse that data to create visualizations and save as a report
 • Luo koontinäyttö kiinnittämällä ruudut raportistaCreate a dashboard by pinning tiles from the report
 • Lisää toinen visualisointi koontinäyttöön luonnollisenkielisen Q&A-työkalun avullaAdd another visualization to your dashboard using the Q&A natural language tool
 • Tyhjennä resurssit poistamalla tietojoukko, raportti ja koontinäyttöClean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard

Rekisteröidy Power BI -palveluunSign up for the Power BI service

Jos et ole rekisteröitynyt Power BI:hin, rekisteröidy ilmaiseen Power BI Pro -kokeiluversioon, ennen kuin aloitat.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Jos sinulla on jo tili, avaa Power BI -palvelu avaamalla selain ja kirjoittamalla app.powerbi.com.If you already have an account, open a browser and type app.powerbi.com to open the Power BI service.

Kirjautuminen tai Ilmainen rekisteröityminen

Jos etsit ohjeita Power BI Desktopin käyttöön, lue Power BI Desktopin käytön aloittamisen ohjeet.If you're looking for help with Power BI Desktop, see Get started with Power BI Desktop. Jos etsit ohjeita Power BI -mobiilisovelluksen käyttöön, katso Power BI -sovellukset mobiililaitteille -ohjeet.If you're looking for help with Power BI mobile, see Power BI apps for mobile devices.

Vihje

Haluaisitko mieluummin maksuttoman, omaan tahtiin käytävän harjoituskurssin?Prefer a free self-paced training course instead? Rekisteröidy Datan analysointi ja visualisointi -kurssille EdX:ssa.Enroll in our Analyzing and Visualizing Data course on EdX.

Tutustu YouTube-soittolistaamme.Visit our playlist on YouTube. Suosittelemme aloittamaan videosta, jonka nimi on Johdanto Power BI -palveluun:A good video to start with is Introduction to the Power BI service:

Mikä Power BI -palvelu on?What is the Power BI service?

Microsoft Power BI -palveluun viitataan joskus nimellä Power BI Online tai app.powerbi.com.The Microsoft Power BI service is sometimes referred to as Power BI online or app.powerbi.com. Power BI auttaa sinua pysymään ajan tasalla sinua kiinnostavista asioista.Power BI helps you stay up-to-date with the information that matters to you. Power BI -palvelun raporttinäkymät auttavat sinua pitämään yrityksesi langat käsissäsi.With the Power BI service, dashboards help you keep a finger on the pulse of your business. Koontinäytöissä näytetään ruutuja, joita napsauttamalla voit avata raportteja tarkempaa tutustumista varten.Your dashboards display tiles that you can click to open reports for exploring further. Yhdistä useisiin tietojoukkoihin ja kerää kaikki tarvittavat tiedot samaan paikkaan.Connect to multiple datasets to bring all of the relevant data together in one place. Tarvitsetko apua Power BI:n rakenneosien kanssa?Need help understanding the building blocks that make up Power BI? Lue Power BI -palvelun peruskäsitteitä suunnittelijoille.See Basic concepts for designers in the Power BI service.

Jos sinulla on tärkeitä tietoja Excel- tai CSV-tiedostoissa, voit luoda Power BI -koontinäytön, jotta voit jakaa merkityksellisiä tietoja muiden kanssa ja pysyä ajan tasalla missä ikinä oletkin.If you have important data in Excel or CSV files, you can create a Power BI dashboard to stay informed anywhere and share insights with others. Onko sinulla SaaS-sovellustilaus, kuten Salesforce?Do you have a subscription to a SaaS application like Salesforce? Ota varaslähtö yhdistämällä Salesforceen ja luo koontinäyttö automaattisesti sen tiedoista tai Tutustu muihin SaaS-sovelluksiin, joihin voit muodostaa yhteyden.Get a head start by connecting to Salesforce to automatically create a dashboard from that data, or check out all the other SaaS apps you can connect to. Jos kuulut johonkin organisaatioon, katso, onko sinua varten julkaistu sovelluksia.If you are part of an organization, see if any apps have been published for you.

Lue muista tavoista, joilla voit hakea tietoja Power BI:hin.Read about all the other ways to get data for Power BI.

Vaihe 1: Nouda tiedotStep 1: Get data

Tämä on esimerkki tietojen hakemisesta CSV-tiedostosta.Here's an example of getting data from a CSV file. Haluatko noudattaa tätä opasohjelmaa?Want to follow along with this tutorial? Lataa CSV-esimerkkitiedosto.Download this sample CSV file.

 1. Kirjaudu sisään Power BI:hin.Sign in to Power BI. Eikö sinulla ole tiliä?Don’t have an account? Ei huolta, voit rekisteröityä ilmaiseen kokeiluversioon.No worries, you can sign up for a free trial.

 2. Power BI avautuu selaimessa.Power BI opens in your browser. Valitse vasemman siirtymisruudun alareunasta Hae tiedot.Select Get Data at the bottom of the left navigation bar.

  hae tiedot

 3. Valitse Tiedostot.Select Files.

  hae tiedostot

 4. Etsi tiedosto tietokoneeltasi ja valitse Avaa.Browse to the file on your computer, and choose Open. Jos tallensit sen OneDrive for Businessiin, valitse kyseinen vaihtoehto.If you saved it in OneDrive for Business, select that option. Jos tallensit sen paikallisesti, valitse Paikallinen tiedosto.If you saved it locally, select Local file.

  Hae tiedot > Tiedostot-näyttö

 5. Tätä opetusohjelmaa varten lisäämme tietojoukkona käytettävän Excel-tiedoston, jota voimme käyttää raporttien ja raporttinäkymien luomiseen. Aloitetaan valitsemalla Tuo.For this tutorial, we're going to select Import to add the Excel file as a dataset that we can then use to create reports and dashboards. Jos valitset Lataa, koko Excel-työkirja ladataan Power BI:hin, jossa voit avata ja muokata sitä Excel Onlinella.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI where you can open and edit it in Excel online.

  valitse Tuo

 6. Kun tietojoukkosi on valmis, valitse Tarkastele tietojoukkoa avataksesi sen raporttieditorissa.When your dataset is ready, select View dataset to open it in the report editor.

  Tietojoukkosi on valmis -valintaikkuna

  Koska emme ole vielä luoneet visualisointeja, raporttipohja on tyhjä.Since we haven't yet created any visualizations, the report canvas will be blank.

  tyhjä raporttipohja

 7. Tutustu yläreunan valikkoriviin. Huomaa siellä oleva Lukunäkymä-vaihtoehto.Take a look at the top menubar and notice that there is an option for Reading view. Lukunäkymä-vaihtoehdon näkyminen tarkoittaa, että olet tällä hetkellä Muokkausnäkymässä.Since you have an option for Reading view, that means you are currently in Editing view.

  Lukunäkymä-vaihtoehto

  Muokkausnäkymässä voit luoda ja muokata raportteja, sillä raportin omistajana olet myös raportin luoja.While in Editing view you can create and modify your reports, because you are the owner of the report; you are a creator. Kun jaat raportin työtovereiden kanssa, he voivat käsitellä raporttia ainoastaan lukunäkymässä; he ovat kuluttajia.When you share your report with colleagues, they'll only be able to interact with the report in Reading view; they are consumers. Lue lisätietoja Lukunäkymästä ja Muokkausnäkymästä.Learn more about Reading view and Editing view.

  Voit tutustua raporttieditoriin kätevästi aloittamalla esittelynA great way to get familiar with the report editor is to take a tour

Vaihe 2: Aloita tietojoukkoosi tutustuminenStep 2: Start exploring your dataset

Nyt kun olet muodostanut yhteyden tietoihin, voit aloittaa tutustumisen.Now that you've connected to data, start exploring. Kun olet löytänyt jotain mielenkiintoista, voit luoda koontinäytön valvoaksesi sitä ja nähdäksesi, miten se muuttuu ajan mittaan.When you've found something interesting, you can create a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Katsotaan, miten tämä toimii.Let's see how that works.

 1. Käytämme raporttieditorissa Kentät-paneelia sivun oikealla puolella visualisoinnin muodostamiseen.In the report editor, we'll use the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Valitse vieressä oleva valintaruutu Bruttomyynti- ja Päivämäärä-kohdan vierestä.Select the checkbox beside Gross Sales and Date.

  Kentät-luettelo

 2. Power BI analysoi tiedot ja luo visualisoinnin.Power BI analyzes the data and creates a visualization. Jos valitsit ensin Päivämäärä, näet taulukon.If you selected Date first, you'll see a table. Jos valitsit ensin Bruttomyynti, näet taulukon.If you selected Gross Sales first, you'll see a chart. Valitse erilainen tietojen esitystapa.Switch to a different way of displaying your data. Tarkastellaan näitä tietoja viivakaaviona.Let's see this data as a line chart. Valitse viivakaaviokuvake (tunnetaan myös mallina) Visualisoinnit-ruudusta.Select the line chart icon (also known as a template) from the Visualizations pane.

  raporttieditori, jossa kuvake on valittuna

 3. Tämä kaavio näyttää mielenkiintoiselta, joten kiinnitetään se raporttinäkymään.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Osoita kiinnitettävää visualisointia ja napsauta Kiinnitä-kuvaketta.Hover over the visualization and select the Pin icon. Kun kiinnität visualisoinnin, se tallennetaan koontinäyttöön ja pidetään ajan tasalla, jotta voit seurata viimeisimpiä arvoja yhdellä silmäyksellä.When you pin this visualization, it is stored on your dashboard and kept up-to-date so you can track the latest value at a glance.

  kiinnitä-kuvake

 4. Koska kyseessä on uusi raportti, sinua pyydetään tallentamaan se, ennen kuin voit kiinnittää visualisoinnin raporttinäkymään.Because this report is new, you'll be prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Anna raportille nimi (esimerkiksi Myynti ajan kuluessa) ja valitse Tallenna ja jatka.Give your report a name (for example, Sales over time) and select Save and Continue.

  Raportin tallentaminen -valintaikkuna

 5. Kiinnitetään viivakaavio uuteen koontinäyttöön ja annetaan sen nimeksi ”Talousmalli opetusohjelmaa varten”.Let's pin the line chart to new dashboard and name it "Financial sample for tutorial".

  anna raportille nimi

 6. Valitse Kiinnitä.Select Pin.

  Onnistumisesta kertova ilmoitus (oikean yläkulman lähellä) ilmaisee, että visualisointi lisättiin ruutuna raporttinäkymään.A Success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added, as a tile, to your dashboard.

  Kiinnitetty koontinäyttöön -valintaikkuna

 7. Voit tarkastella uuteen koontinäyttöösi ruutuna kiinnitettyä viivakaaviota valitsemalla Siirry koontinäyttöön.Select Go to dashboard to see the line chart pinned, as a tile, to your brand new dashboard. Voit parantaa koontinäyttöä entisestään lisäämällä visualisointiruutuja ja nimeämällä ruutuja uudelleen, muuttamalla niiden kokoa, linkittämällä niitä ja muuttamalla niiden sijaintia.Make your dashboard even better by adding more visualization tiles and renaming, resizing, linking, and repositioning tiles.

  Koontinäyttö, johon on kiinnitetty visualisointi

  Voit palata raporttiin milloin tahansa valitsemalla raporttinäkymän uuden ruudun.Select the new tile on your dashboard to return to the report anytime. Power BI palauttaa sinut raporttieditorin lukunäkymään.Power BI returns you to the report editor in Reading view. Voit palata muokkausnäkymään valitsemalla Muokkaa raporttia yläreunan valikkorivistä.To switch back to Editing view, select Edit report from the top menubar. Kun olet muokkausnäkymässä, jatka tutkimista ja ruutujen kiinnittämistä.Once in Editing view, continue exploring and pinning tiles.

Vaihe 3: Jatka tutustumista Q&A:lla (luonnollisella kielellä kirjoitettu kysely)Step 3: Continue the exploration with Q&A (natural language querying)

 1. Voit tutkia tietoja nopeasti esittämällä kysymyksen Q&A-ruutuun.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A box. Q&A-kysymysruutu sijaitsee koontinäytön yläreunassa (Kysy kysymys tiedoistasi) ja raportin yläreunan valikkorivissä (Kysy kysymys).The Q&A question box is located at the top of your dashboard (Ask a question about your data) and in the top menubar in your report (Ask a question). Yritä esimerkiksi kirjoittaa ”mistä segmentistä tuli paras tuotto”.For example, try typing "what segment had the most revenue".

  Q&A-pohja

 2. Q&A etsii vastauksen ja näyttää sen visualisointina.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a visualization. Valitse Kiinnitä-kuvakeSelect the pin icon kiinnitä-kuvake näyttääksesi tämän visualisoinnin myös omalla koontinäytölläsi.to show this visualization on your dashboard too.

 3. Kiinnitä visualisointi ”Talousmalli opetusohjelmaa varten” -koontinäyttöön.Pin the visualization to the "Financial Sample for tutorial" dashboard.

  Kiinnitä koontinäyttöön -valintaikkuna

 4. Palaa koontinäytön, jossa näet uuden ruudun.Return to your dashboard where you'll see the new tile.

  koontinäyttö, jossa on kiinnitettynä kaavio

Resurssien tyhjentäminenClean up resources

Nyt kun olet suorittanut opetusohjelman, voit poistaa tietojoukon, raportin ja koontinäytön.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Valitse vasemmassa siirtymispalkissa Oma työtila.In the left navigation bar, select My Workspace.

 2. Valitse Tietojoukot-välilehti ja etsi tätä opetusohjelmaa varten tuotu tietojoukko.Select the Datasets tab and locate the dataset you imported for this tutorial.

 3. Valitse kolme pistettä (...) > Poista.Select the ellipses (...) > Delete.

  Tietojoukon poistaminen

  Tietojoukon poistaminen poistaa myös raportin ja koontinäytön.Deleting the dataset will also delete the report and the dashboard.

Seuraavat vaiheetNext steps

Oletko valmis kokeilemaan lisää?Ready to try more? Alla on joitakin käteviä tapoja tutkia Power BI:tä.Here are some great ways to explore Power BI.