Yhteyden muodostaminen Power Appsista Oracle-tietokantaanConnect to an Oracle database from Power Apps

Luetteloi taulukoita ja luo, lue, päivitä ja poista taulukon rivejä Oracle-tietokannassa sen jälkeen, kun olet muodostanut yhteyden ja luonut sovelluksen Power Appsissa.List tables, and create, read, update and delete table rows in an Oracle database after you create a connection and build an app in Power Apps. Oracle Database -tietokantayhteys tukee suodatuksen, lajittelun ja muiden funktioiden täyttä delegointia mutta ei käynnistimiä tai tallennettuja toimintosarjoja.The Oracle Database connection supports full delegation of filtering, sorting, and other functions but not triggers or stored procedures.

EdellytyksetPrerequisites

 • Oracle 9 ja uudemmatOracle 9 and later
 • Oracle-asiakasohjelmisto 8.1.7 ja uudemmatOracle client software 8.1.7 and later
 • Paikallisen tietoyhdyskäytävän asennusInstallation of an on-premises data gateway
 • Oraclen asiakas-SDK:n asennusInstallation of the Oracle client SDK

Paikallisen tietoyhdyskäytävän asentaminenInstall an on-premises data gateway

Asenna yhdyskäytävä noudattamalla tämän opetusohjelman vaiheita.To install a gateway, follow the steps in this tutorial.

Paikallinen tietoyhdyskäytävä toimii siltana tarjoten nopean ja turvallisen tiedonsiirron paikallisten tietojen (eli tietojen, jotka eivät sijaitse pilvipalvelussa) ja Power BI-, Power Automate-, Logic Apps- ja Power Apps -palveluiden välillä.An on-premises data gateway acts as a bridge, providing quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and the Power BI, Power Automate, Logic Apps, and Power Apps services. Voit käyttää samaa yhdyskäytävää useiden palveluiden ja tietolähteiden kanssa.You can use the same gateway with multiple services and multiple data sources. Lisätietoja on artikkelissa Tutustu yhdyskäytäviin.For more information, see Understand gateways.

Oracle-asiakasohjelman asentaminenInstall Oracle client

Asenna 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64 samaan tietokoneeseen, johon paikallinen tietoyhdyskäytävä on asennettu.On the same computer as the on-premises data gateway, install the 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64. Jos et toimi näin ja yrität luoda tai käyttää yhteyttä, näkyviin tulee virhe, kuten tunnettujen ongelmien luettelossa kuvataan.Otherwise, an error will appear if you try to create or use the connection, as the list of known issues describes.

Sovelluksen luominen Oracle-tietokannan taulukostaCreate an app from a table in an Oracle database

 1. Napsauta tai napauta Power Apps Studion Tiedosto-valikon (lähellä vasenta reunaa) kohtaa Uusi.In Power Apps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Uusi asetus

 2. Napsauta tai napauta kohdan Aloita tiedoillasi nuolta.Under Start with your data, click or tap the arrow.

  Näkyviin tulee luettelo yhteyksistä, jotka sinulla jo on.A list of connections that you already have appears.

 3. Napsauta tai napauta Uusi yhteys.Click or tap New connection.

  Uusi yhteys

 4. Napsauta tai napauta yhteysluettelossa Oracle-tietokanta.In the list of connections, click or tap Oracle Database.

  Uusi tietokanta

 5. Määritä Oracle-palvelimen nimi, käyttäjänimi ja salasana.Specify the name of an Oracle server, a username, and a password.

  Määritä palvelin tässä muodossa, jos SID vaaditaan:Specify a server in this format if an SID is required:
  ServerName/SIDServerName/SID

  Yhteysparametrit

 6. Napsauta tai napauta yhdyskäytävää, jota haluat käyttää, tai asenna se.Click or tap the gateway that you want to use, or install one.

  Jos yhdyskäytäväsi ei tule näkyviin asentamisen jälkeen, valitse Päivitä yhdyskäytäväluettelo.If your gateway doesn't appear after you install it, click Refresh gateway list.

  Uusi yhdyskäytävä

 7. Luo yhteys napsauttamalla tai napauttamalla Luo.Click or tap Create to create the connection.

  Uusi

 8. Napsauta tai napauta tietojoukkoa oletus.Click or tap the default dataset.

  Uusi

 9. Napsauta tai napauta taulukkoluettelossa taulukkoa, jota haluat käyttää.In the list of tables, click or tap the table that you want to use.

  Uusi

 10. Luo sovellus valitsemalla Yhdistä.Click Connect to create the app.

  Uusi

Power Apps luo sovelluksen, jossa on kolme näyttöä ja jossa näytetään valitun taulukon tiedot:Power Apps creates an app that has three screens and shows data from the table that you selected:

 • BrowseScreen1, jossa luetellaan kaikki taulukon merkinnät.BrowseScreen1, which lists all entries in the table.
 • DetailScreen1, joka antaa lisätietoja yksittäisestä merkinnästä.DetailScreen1, which provides more info about a single entry.
 • EditScreen1, jossa käyttäjät voivat päivittää tai luoda merkinnän.EditScreen1, in which users can update an entry or create an entry.

Uusi

Seuraavat vaiheetNext steps

 • Tallenna juuri luomasi sovellus painamalla Ctrl+S.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Jos haluat mukauttaa BrowseScreen1-näyttöä (joka näytetään oletuksena), katso Asettelun mukauttaminen.To customize BrowseScreen1 (which appears by default), see Customize a layout.
 • Jos haluat mukauttaa DetailsScreen1- tai EditScreen1-näyttöjä, katso Lomakkeen mukauttaminen.To customize DetailsScreen1 or EditScreen1, see Customize a form.

Tunnetut ongelmat, vihjeet ja vianmääritysKnown issues, tips, and troubleshooting

 1. Yhdyskäytävään ei saada yhteyttä.Cannot reach the Gateway.

  Tämä virhesanoma tulee näyttöön, jos paikallinen tietoyhdyskäytävä ei voi muodostaa yhteyttä pilvipalveluun.This error appears if the on-premises data gateway can't connect to the cloud. Tarkista yhdyskäytäväsi tila kirjautumalla sisään osoitteessa powerapps.microsoft.com, napsauttamalla tai napauttamalla Yhdyskäytävät ja napsauttamalla tai napauttamalla yhdyskäytävää, jota haluat käyttää.To check the status of your gateway, sign in to powerapps.microsoft.com, click or tap Gateways, and then click or tap the gateway that you want to use.

  Varmista, että yhdyskäytäväsi on käynnissä ja että se voi muodostaa yhteyden Internetiin.Make sure that your gateway is running and can connect to the Internet. Vältä yhdyskäytävän asentamista tietokoneeseen, joka saatetaan sammuttaa tai kytkeä lepotilaan.Avoid installing the gateway on a computer that may be turned off or asleep. Yritä myös käynnistää paikallinen tietoyhdyskäytäväpalvelu (PBIEgwService) uudelleen.Also try restarting the on-premises data gateway service (PBIEgwService).

 2. System.Data.OracleClient vaatii Oracle-asiakasohjelmiston version 8.1.7 tai uudemman.System.Data.OracleClient requires Oracle client software version 8.1.7 or greater.

  Tämä virhesanoma tulee näkyviin, jos Oraclen asiakas-SDK:ta ei ole asennettu paikallisen tietoyhdyskäytävän kanssa samaan tietokoneeseen.This error appears if the Oracle client SDK isn't installed on the same computer as the on-premises data gateway. Ratkaise ongelma asentamalla virallinen palvelu.To resolve this issue, install the official provider.

 3. Taulukko [Tablename] ei määritä avainsarakkeita.Table '[Tablename]' does not define any key columns.

  Tämä virhesanoma tulee näkyviin, jos yrität yhdistää taulukkoon, jossa ei ole Oracle Database -tietokantayhteyden edellyttämää perusavainta.This error appears if you're connecting to a table that doesn't have a primary key, which the Oracle Database connection requires.

 4. Kirjoittamishetkellä tallennettuja toimintosarjoja, yhdistelmäavaimia sisältäviä taulukoita ja sisäkkäisiä objektityyppejä sisältäviä taulukoita ei tueta suoraan Power Appsissa.As of this writing, stored procedures, tables with composite keys, and nested object types in tables aren't directly supported in Power Apps. Power Automatea käyttäviä tallennettuja toimintosarjoja kuitenkin tuetaan.However, stored procedures using Power Automate are supported.